Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1983, Αρ. 022 (1983) A geological - geochemical study of magnesites from northern Greece (Chalkidiki Peninsula) = Γεωλογική - γεωχημική μελέτη λευκολίθων Βόρειας Ελλάδας (Χαλκιδική) Λεπτομέρειες   PDF
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης, 'Ακης Ε. Κελεπερτζής
 
Τόμ. 1988, Αρ. 054 (1988) A mineralized intraformational conglomerate in the Dammberg district, Bergslagen central Sweden = 'Ενα μεταλλοφόρο εσωτερικό κροκαλοπαγές στην περιοχή Ντάμπεργ, Μπερισλάγκεν Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Δ. Αρβανιτίδης
 
Τόμ. 1994, Αρ. 090 (1994) A new exponential model representing classifier corrected efficiency curves = 'Ενα νέο εκθετικό μοντέλο υπολογισμού της απόδοσης διαχωρισμού υδροταξινομητών Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης
 
Τόμ. 1992, Αρ. 078 (1992) A new geobarometer for garnet - amphibolites, with application to Paros island, Greece = 'Ενα νέο γεωβαρόμετρο για τη μελέτη γρανατο - αμφιβολιτών, με εφαρμογή σε αντίστοιχα πετρώματα της νήσου Πάρου Λεπτομέρειες   PDF
Εμμανουήλ Γ. Μπαλτατζής
 
Τόμ. 1992, Αρ. 078 (1992) A new research - field : isotope - microprobe analysis of textural patterns in rocks and ores accompanied by experimental petrofabric (synthesis) Λεπτομέρειες   PDF
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης
 
Τόμ. 1984, Αρ. 028 (1984) A rheological model for the process of preparation of an earthquake = 'Ενα ρεολογικό μοντέλο για τη διεργασία προπαρασκευής ενός σεισμού Λεπτομέρειες   PDF
Yin Xiangchu, Zheng Tianyu
 
Τόμ. 1987, Αρ. 046 (1987) A simple method for gravity base network adjustment by the use of a microcomputer = Μια απλή μέθοδος προσαρμογής δικτύου βάσεων βαρυτομετρικών μετρήσεων με τη χρήση μικρουπολογιστή Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Θανασούλας, Γεράσιμος Α. Τσελέντης, A. Rocca
 
Τόμ. 1984, Αρ. 030 (1984) A statistical comparison of industrial development U.S.A. - U.S.S.R. = Στατιστική σύγκριση της βιομηχανικής ανάπτυξης Αμερικής - Ρωσσίας Λεπτομέρειες   PDF
Wladimir W. Krysko
 
Τόμ. 1999, Αρ. 112 (1999) A study of lignites from Vevi mine Florina basin, Greece. Assessment of their potential for various uses.. = Μελέτη λιγνιτών του λιγνιτωρυχείου Βεύης Φλώρινας. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης για διάφορες ενεργειακές χρήσεις Λεπτομέρειες   PDF
Κ.. Παπανικολαου, Α. Φώσκολος
 
Τόμ. 1984, Αρ. 033 (1984) About granitization = Περί γρανιτοποιήσεως Λεπτομέρειες   PDF
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης
 
Τόμ. 1985, Αρ. 035 (1985) Actuel sapropel formation - So horizon - in the eastern Mediterranean = Σύγχρονος σχηματισμός σαπροπηλών - Ορίζοντας So - στην ανατολική Μεσόγειο Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Π. Καλπάκης, Θ. Μαρκόπουλος
 
Τόμ. 1981, Αρ. 010 (1981) Aeromagnetics and magnetic minerals = Aeromagnetics and magnetic minerals Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 1997, Αρ. 105 (1997) Alpine tectonometamorphic history of the Serbomacedonian metamorphic rocks : implication for the tertiary unroofing of the Serbomacedonian - Rhodope metamorphic complexes (Macedonia, Greece) = Αλπική τεκτονομεταμορφική εξέλιξη των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Σερβομακεδονικής μάζας : σημασία της στην τριτογενή άνοδο και αποκάλυψη του μεταμορφικού συμπλέγματος των κρυσταλλοσχιστώδων μαζών της Σερβομακεδονικής και της Ροδόπης Λεπτομέρειες   PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Γεώργιος Φαλαλάκης, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 1994, Αρ. 093 (1994) Amenability of zinc sulphide overburden and tailings to biooxidation = Δυνατότητα εφαρμογής βιολογικής οξείδωσης θειούχων υπερκειμένων απορριμμάτων για παραγωγή ψευδαργύρου Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Κομνίτσας
 
Τόμ. 1998, Αρ. 109 (1998) An approach concerning bauxites, bauxitization processes and mining in Greece = Περί βωξιτών, βωξιτογενέσεως και εκμετάλλευσης βωξιτικών κοιτασμάτων στην Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Ν. Οικονομόπουλος, Ανδρέας Γ. Βγενόπουλος
 
16 - 30 από 1686 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>