Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1992, Αρ. 076 (1992) F. K. Drescher - Kaden 1894-1988 Λεπτομέρειες   PDF
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης
 
Τόμ. 1984, Αρ. 032 (1984) Factorial designs in the strategy of chemical experimentation = Παραγοντικός σχεδιασμός χημικών πειραμάτων Λεπτομέρειες   PDF
Στυλιανή Σ. Αγατζίνη-Λεονάρδου
 
Τόμ. 2007, Αρ. 142 (2007) Faulting and paleostressevolution in the Maronia-Petrota basin. Evidence of active faults (Trace, Greece) = Ρηξιγενής τεκτονική και εξέλιξη του πεδίου των παλαιοτάσεων στη λεκάνη της Μαρώνειας-Πετρωτών. Στοιχεία δράσης ενεργών ρηγμάτων (Θράκη, Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας
 
Τόμ. 2007, Αρ. 144 (2007) Feasibility issues in model-based process control = Θέματα εφικτότητας σε συστήματα ρύθμισης προβλεπτικού μοντέλου Λεπτομέρειες   PDF
Ν.-Μ.Π. Κακάλης
 
Τόμ. 1990, Αρ. 069 (1990) Field instrumentation of of minghu underground powerplant excavation = Εφαρμογή δικτύου οργάνων καταγραφής της συμπεριφοράς πετρωμάτων κατά την διάρκεια υπογείων εκσκαφέων Λεπτομέρειες   PDF
Tzou-Shin Ueng, Cheng-Yi Kao, Benjamin P. Chi, Tsa-Hwei Huang
 
Τόμ. 1989, Αρ. 058 (1989) Fission track studies of uranium concentration and distribution in greek rocks = Μελέτες τροχιών σχάσεων για την περιεκτικότητα και κατανομή ουρανίου σε ελληνικά πετρώματα Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Ε. Μπασιάκος, Donald S. Miller
 
Τόμ. 1997, Αρ. 102 (1997) Fluid inclusions in fluorite from the F - Pb - Zn deposits of middle benue trough Nigeria Λεπτομέρειες   PDF
Akinlolu F. Abimbola, S. O. Akande
 
Τόμ. 1993, Αρ. 082 (1993) From the Lyell paradigm to conceptional mathematical models Λεπτομέρειες   PDF
Andrew B. Vistelius
 
Τόμ. 1993, Αρ. 085 (1993) Functional characterization of talc bodies in southwestern Nigeria Λεπτομέρειες   PDF
Anthony A. Elueze, O. A. Akin-Ojo
 
Τόμ. 2004, Αρ. 130 (2004) Genesis of the bentonite and barite deposits on Milos island, Greece = Γένεση των κοιτασμάτων μπετονίτου και βαρύτου της νήσου Μήλου Λεπτομέρειες   PDF
D. Ballanti, V. J. Dietrich, Ε. Γκάρτζος
 
Τόμ. 1979, Αρ. 003 (1979) Geochemical and mineralogical studies of the alteration (lateritic) cover of alkali trachy - andesite from the Ethiopian plateau, Gore (W. Ethiopia) = Γεωχημική και ορυκτολογική μελέτη του καλύμματος αποσαθρώσεως (λατεριτικό κάλυμμα) αλκαλικού τραχυανδεσίτη του Αιθιοπικού υψιπέδου της περιοχής του Gore (Δυτ. Αιθιοπίας) Λεπτομέρειες   PDF
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης, Ανδρέας Γ. Βγενόπουλος
 
Τόμ. 1994, Αρ. 093 (1994) Geochemical and paragenetical studies of the kentrolite - melanotekite joint from Langban and related deposits in Sweden = Γεωχημικές και παραγενετικές σπουδές του συστήματος κεντρολύτη - μελανοτεκίτη από το Λόγκνμπαν (Langban) και σχετικά με αυτό, κοιτάσματα στη Νοτιοκεντρική Σουηδία Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χαραλαμπίδης
 
Τόμ. 1986, Αρ. 042 (1986) Geochemical studies of Porphyry type mineralization at Gerakario - Vathi of Kilkis area, northern Greece = Γεωχημικές έρευνες μεταλλοφορίας πορφυρικού τύπου, στις περιοχές Γερακάριο και Βάθης του νομού Κιλκίς Λεπτομέρειες   PDF
'Ακης Ε. Κελεπερτζής, R. Reeves, Ι. Ανδρουλάκης
 
Τόμ. 2003, Αρ. 127 (2003) Geochemical studies of the Simone Bauxite, Adamawa region, Cameroon = Γεωχημική μελέτη του βωξίτη Simone, περιοχή Adamawa, Καμερούν Λεπτομέρειες   PDF
Akinlolu F. Abimbola, Louis M. Owana, Akinade S. Olatunji
 
Τόμ. 1985, Αρ. 036 (1985) Geoelectric resistivity anomalies before earthquakes = Ανωμαλίες γεωηλεκτρικής αντιστάσεως πρίν από σεισμούς Λεπτομέρειες   PDF
Fuye Qian, Yulin Zhao, Mouming Yu, Zhixian Wang, Xiaowei Liu, Simin Chang
 
106 - 120 από 1686 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>