Πληροφορίες για συγγραφείς

Ο ιστοχώρος αυτός δημιουργήθηκε και για να καλύψει το όποιο κενό υπάρχει πάνω σε θέματα ψηφιακών βιβλιοθηκών περιοδικών εκδόσεων γεωλογικού ενδιαφέροντος.
Γι΄αυτό και σε πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ψηφιοποιημένων αντικείμενα ήδη έντυπων γεωλογικών εκδόσεων.
Στο στάδιο αυτό δεν υπάρχουν πληροφορίες για συγγραφείς - που συμμετέχουν/αναφέρονται σε ήδη εκδοθέντα τεκμήρια, ούτε και άλλες γενικότερες πληροφορίες συμμετοχής για συγγραφείς.