Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) K- feldspar megacrysts bearing granitic suite in the Serre (Calabria, Southern Italy) (Abstracts)  PDF
Moro A. Del, A. Fornelli, A. Paglionico
 
Τόμ. 28 (1992) Outcrops of magmatic and metamorphic rocks in the Ionian zone (Albania) (Abstracts)  PDF
A. Serjani, I. Bajo
 
Τόμ. 28 (1992) Events preceding the opening of the mesozoic tethys in the East Mediterranean region (Abstracts)  PDF
S. Kovacs
 
Τόμ. 28 (1992) The Rhodope question viewed Eastern Greece (Abstracts)  PDF
Braun E. Von
 
Τόμ. 28 (1992) Paleozoic magmatic rocks of Albania (Abstracts)  PDF
M. Shallo
 
Τόμ. 28 (1992) Conodot biostratigraphy of the middle-upper triassic hallsatt limestone (S.I) facies: examples from Northern Hungary (Abstracts)  PDF
S. Kovacs
 
Τόμ. 28 (1992) Ordovician and permian plutonism in the Southalpine crust (NW Italy and Ticino-Ch): a comparison (Abstracts)  PDF
A. Boriani, L. Pinarelli, Origoni E. Giobbi
 
Τόμ. 28 (1992) Further evidence of a high thermal gradiet operating on a regional scale during the variscan metamorphism in the Eastern Alps (Abstracts)  PDF
R. Sassi, R. Spiess
 
Τόμ. 28 (1992) Geodynamic implication of geochemical data for the early paleozoic matavolcanics from the geremic unit (Inner Western Carpathians) (Abstracts)  PDF
P. Ivan
 
Τόμ. 28 (1992) An overview of the late- variscan magmatic evolution in the Alpine belt (Abstracts)  PDF
B. Bonin
 
Τόμ. 28 (1992) The tuscan segment of the Italian Hercynian chain from the variscan belt to the Alpidic Peri-Adriatic extensional margin (Abstracts)  PDF
A. Rau
 
Τόμ. 28 (1992) Metamorphic evolution of the Western Carpathians Pre-Alpine basement (Abstracts)  PDF
D. Hovorka, S. Meres
 
Τόμ. 28 (1992) The age of frido metalimestones: implications about a paleotectonic role of the Sangineto line (Abstracts)  PDF
G. Bonardi, Capoa P. De, B. Fioretti, V. Perrone
 
Τόμ. 28 (1992) Metallogenic features of the black silurian graptolitic shales of Peshkopia region, Northeastern Albania (Abstracts)  PDF
V. Qirci, I. Alliu
 
Τόμ. 28 (1992) The South European variscan suture zone and its possible southern continuation (Abstracts)  PDF
I. Haydoutov
 
Τόμ. 28 (1992) An outline of the metamorphic events recorded in the Western Carpathians (Czecho- Slovakia) (Abstracts)  PDF
V. Bezak, F.P. Sassi, J. Spisiak, A. Vozarova
 
Τόμ. 28 (1992) Paleotethyan subduction- accretion: evidence from the Karakaya complex, NW Turkey (Abstracts)  PDF
E.A Pickett, A.H.F. Robertson, J.E Dixon, A.I. Okay
 
Τόμ. 28 (1992) Pre- Alpine events at the Northern edge (Kutahya- Bolkardagi belt) of the Tauride- Anatolide platform (Abstracts)  PDF
M.C. Goncuoglu, A. Ozcan, N. Turhan, K. Senturk, S. Uysal
 
Τόμ. 28 (1992) Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28 (1992) Structural geology and tectonics: maps of Caucasus (Abstracts)  PDF
A.A Belov
 
Τόμ. 28 (1992) Significance of ophiolite- bearing terrains of the Lucanian Appennine (Southern Italy) (Abstracts)  PDF
C. Monaco, L. Morten, L. Tortorici
 
Τόμ. 28 (1992) Superposition of Hercynian and Alpine deformations in the malaguide complex (Btic cordilleras, Spain) (Greece)  PDF
Zaldivar J. Galindo-, F. Gonzalez-Lodeiro, A. Jabaloy
 
Τόμ. 28 (1992) Pre- triassic sections and units in West Bulgaria (Abstracts)  PDF
S.I. Zagorcev
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemistry of metabasites from crystalline complexes of Transdanubia belt, Hungary: geodynamic implications (Abstracts)  PDF
R.M Bedini, L. Morten, T. Szederkenyi
 
Τόμ. 28 (1992) The neopaleozoic - triassic formations of the southeastern part of Lesvos island: tectonica approach (Abstracts)  PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος
 
1 - 25 από 36 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.