Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress


Σελίδα εξωφύλλου

Πρακτικά του Α' Επιστμονικού Συνεδρίου Γεωφυσικής του Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδος (1ο, 19-21 Απριλίου 1989, Αθήνα, Ελλάδα)

Conference Proccedings of the 1st Hellenic Geophysical Congress of Hellenic Geophysical Union (1st; April 19-21. 1989; Athens, Greece)