Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Determination of source parameters from seismic spectra in central Greece = Φασματική ανάλυση σεισμών της κεντρικής Ελλάδας για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της σεισμικής πηγής Περίληψη   PDF
Β Κουσκουνά, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Deterministic and stochastic models of the seismic and volcanic events in the Santorini volcano Περίληψη   PDF
Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Earthquake rupture process of the Volos - Almiros area (central Greece) = Μελέτη σεισμικής διάρρηξης των σεισμών Βόλου - Αλμυρού (κεντρική Ελλάδα) Περίληψη   PDF
Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Earthquake seasonality in the area of Greece = Εποχιακότητα της εμφάνισης σεισμών στον ελληνικό χώρο Περίληψη   PDF
K. Buckthought, Λ. Πολυμενάκος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Estimation of strong ground accelerations at a size with regard to focal mechanism parameters and different modes of rupture propagation. The Corinth, central Greece, earthquake sequence of 1981. = Υπολογισμός των επιταχύνσεων των ισχυρών σεισμικών κινήσεων σε μια περιοχή, με βάση το μηχανισμό γένεσης και τον τρόπο διάδοσης της διάρρηξης: σεισμική ακολουθία του 1982 στην Κόρινθο, κεντρική Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Δ. Ι. Μάκαρης, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Estimation of the parameters controlling strong ground motion from shallow earthquakes in Greece = Εκτίμηση των παραμέτρων που καθορίζουν την ισχυρή εδαφική κίνηση από επιφανειακούς σεισμούς στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Δ. Παπασταματίου, Β. Μάργαρης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Fault plane solutions of microearthquakes and tectonic analysis in the western part of the gulf of Corinth (Greece) = Μηχανισμοί γένεσης μικροσεισμών και τεκτονική ανάλυση του δυτικού τμήματος του κόλπου της Κορίνθου Περίληψη   PDF
A. Rigo, H. Lyon-Caen, R. Armijo, P. Bernard, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Π. Παπαδημητρίου, A. Deschamps
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Field study southern Thessaly highly active fault zone = Γεωλογική μελέτη της έντονα ενεργού ζώνης ρηγμάτων της νότιας Θεσσαλίας Περίληψη   PDF
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Νικόλαος Ζούρος, Νικόλαος Α. Σπυρόπουλος, Μάρκος Δ. Τρανός, Νικόλαος Α. Σουλακέλλης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Focal properties of the October 16, 1988 Killini earthquake (western Greece) = Εστιακές ιδιότητες του σεισμού της Κυλλήνης της 16 Οκτωβρίου 1988 Περίληψη   PDF
Β. Γ. Καρακώστας, Ε. Μ. Σκορδύλης, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Geoelectromagnetics in the solution of some tectonic, stratigraphic and enviromental problems = Γεωηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι στη λύση μερικών τεκτονικών στρωματογραφικών και περιβαλλοντολογικών [sic] προβλημάτων Περίληψη   PDF
M. A. Meju
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Global study of the distribution of earthquakes in space and in time by the fractal method = Μελέτη της χωρικής και χρονικής κατανομής των σεισμών σε σεισμογενείς περιοχές της γης με τη μέθοδο της κλασματικής ανάλυσης Περίληψη   PDF
Π. Δημητρίου, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Θεόδωρος Μ. Τσάπανος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Gravity applied to the hydrogeological survey of the NW Vaud region, Switzerland Περίληψη   PDF
Μ. Βεργίτσης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Hellenic aeromagnetic intensity master curve : tentative results from spectral analysis Περίληψη   PDF
Ιωάννης Νικήτα Ξανθάκης, Ιωάννης Γ. Λυριτζής
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Hidden layer problems in seismic refraction work Περίληψη   PDF
Γ. Αποστολόπουλος, J. F. Louis
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Impact of rheology on kmodern geodesy Περίληψη   PDF
Michele Caputo
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Interpretation of vertical electrical sounding data by combining direct and iterative methods = Ερμηνεία δεδομένων γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων με συνδυασμό ευθείας μεθόδου και μεθόδου διαδοχικών προσεγγίσεων Περίληψη   PDF
A. T. Basokur
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Isostatic studies in the Hellenides = Ισοστατική μελέτη των Ελληνίδων οροσειρών Περίληψη   PDF
Σ. Χαϊλάς, R. G Hipkin, Ευάγγελος Λάγιος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Lateral heterogeneities and source location effects on SH wave field using finite difference method and double couple source = Επίδραση της θέσης της πηγής και των πλευρικών ασυνεχειών στα κύματα SH με εφαρμογή των πεπερασμένων διαφορών για διπλού ζεύγους πηγή Περίληψη   PDF
A. Pitarka
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume List of participants Περίληψη   PDF
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume List of participants Περίληψη   PDF
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Lithospheric stress state in the area of Greece as inferred from tidal triggering of earthquakes = Οι λιθοσφαιρκές τάσεις στην περοχή της Ελλάδας όπως προκύπτουν από μελέτη της παλιρροιακής πρόκλησης των σεισμών Περίληψη   PDF
A. V. Nikolaev, V. A. Nikolaev
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Locating groundwater bearing fracture zone in phyllite of Asvestochori area with the VLF electromagnetic method = Καθορισμός υδροφόρου ρήγματος σε φυλλίτη περιοχής Ασβεστοχωρίου με την ηλεκτρομαγνητική μέθοδο VLF Περίληψη   PDF
Σάββας Φιλιππίδης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Long term earthquake prediction in north pacific seismic zone based on the time and magnitude predictable model = Μακράς διάρκειας πρόγνωση σεισμών στη σεισμική ζώνη του βόρειου Ειρηνικού με βάση το χρονικά εξαρτόμενο [sik] μοντέλο Περίληψη   PDF
Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Long term earthquake prediction in the Philippines region based on the time and magnitude predictable model = Μακροπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών στην περιοχή των Φιλιππίνων, βασισμένη στο μοντέλο πρόγνωσης του χρόνου και του μεγέθους των ισχυρών σεισμών Περίληψη   PDF
Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Long term earthquake prediction in Vrancea region, Romania, based on a time predictable model = Μακροπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών στην περιοχή Vrancea της Ρουμανίας βασισμένη στο μοντέλο πρόγνωσης του χρόνου των ισχυρών σεισμών Περίληψη   PDF
Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
 
26 - 50 από 171 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>