Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Long-term earthquake prediction in the Iran based on the time- and magnitude predictable model = Μακροπρόθεσμη πρόγνωση των σεισμών στο Ιράν βασισμένη στο μοντέλο πρόγνωσης του χρόνου και του μεγέθους των ισχυρών σεισμών Περίληψη   PDF
Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Magnetotelluric exploration of Sousaki geothermal prospect, Corinth prefecture, Greece: the first results = Μαγνητοτελλουρική διερεύνηση του γεωθερμικού πεδίου Σουσακίου Κορινθίας: τα πρώτα αποτελέσματα Περίληψη   PDF
Ανδρέας Τζάνης, Ευάγγελος Λάγιος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Mapping the lowermost mantle by means of diffracted waves = Χαρτογράφηση του κατώτερου μανδύα με κύματα περίθλασης Περίληψη   PDF
G. Kowalle
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Measurements of radon exhalation from the ground for earthquake prediction studies = Μετρήσεις της ροής του ραδονίου από το έδαφος στην πρόβλεψη των σεισμών Περίληψη   PDF
Κ. Παπαστεφάνου, Μ. Μανωλοπούλου, Σ. Στούλος, Α. Ιωαννίδου
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Methods and results of geophysical investigations of thracian mounds Περίληψη   PDF
R. Radkov, P. Stavrev, I. Lozenski, Ch. Gyurov, S. Avdev
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Microearthquakes and efficiency in crustal deformation in Greece = Μικροσεισμικότητα και συντελεστής απόδοσης της παραμόρφωσης του φλοιού στην Ελλάδα. Περίληψη   PDF
P. W. Burton
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Mise a la masse I.P. : μια αποτελεσματική μέθοδος στη χαρτογράφηση μεταλλοφόρων ζωνών Περίληψη   PDF
Α. Δ. Αγγελόπουλος, Σ. Νικολάου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume On intermediate term earthquake prediction in Greece based on the algorithm M8 = Ενδιάμεσου χρόνου πρόγνωση στην Ελλάδα με εφαρμογή του αλγόριθμου M8 Περίληψη   PDF
Ι. Λατουσάκης, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress On the design of detection systems in the shallow geophysical investigations Περίληψη   PDF
Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress On the formation of the inner Hebrides sea tertiary basins Περίληψη   PDF
Κ. Δημητρόπουλος, D. A. Reay
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Optimal seismometers for digital PC-based observation system = Ιδανικά σεισμόμετρα για ψηφιακά συστήματα παρατήρησης βασισμένα σε PC Περίληψη   PDF
V. M. Fremd
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Palaeocurrent trends in the Kirki-Essimi tertiary basin, n. e. Greece, as suggested by magnetic fabric investigations Περίληψη   PDF
Χ. Σπαής
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Paleomagnetic data and biostratigraphy of the middle miocene vertebrate locality of Thymiana (Chios island, Greece) = Παλαιομαγνητικά και βιοστρωματογραφικά στοιχεία από την απολιθωματοφόρο θέση του μέσου μειοκαίνου των Θυμιανών (Χίος, Ελλάδα) Περίληψη   PDF
Δέσποινα Κοντοπούλου, Bonis L. de, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός, S. Sen
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Paleomagnetic study of the tertiary volcanics in Chios island (Grece) = Παλαιομαγνητική μελέτη των τριτογενών ηφαιστειακών πετρωμάτων της νήσου Χίου (ελλάδα) Περίληψη   PDF
Δέσποινα Κοντοπούλου, V. Leci, Χ. Συμεάκης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Paleomagnetism in Greece and geodynamic implications: a review of data from paleozoic, mesozoic and cenozoic formations = Παλαιομαγνητισμός στην Ελλάδα και γεωδυναμικές συνέπειες: μια ανασκόπηση δεδομένων από μεσοζωικούς και καινοζωικούς σχηματισμούς Περίληψη   PDF
Δέσποινα Κοντοπούλου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Physical properties of chromite ores and ultrabasic rocks in the Albanides = Φυσικές ιδιότητες των χρωμιτικών κοιτασμάτων και των υπερβασικών πετρωμάτων στις Αλβανίδες Περίληψη   PDF
A. Frasheri
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Poliphased paleomagnetic evolution of granitoids from Macedonia (n.Greece) = Πολυφασική παλαιομαγνητική εξέλιξη γρανιτοειδών της Μακεδονίας Περίληψη   PDF
Jean-Bernard Edel, Δέσποινα Κοντοπούλου, M. Westphal, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Precursory seismicity quiescence in focal regions of moderate earthquakes in central Macedonia Περίληψη   PDF
Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Prediction of large aftershocks : an application for the area of Greece Περίληψη   PDF
Ι. Λατουσάκης, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Κ. Δρακόπουλος, Δημήτριος Παπαναστασίου, Γ. Δρακάτος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Preliminary analysis of Greek accelerograms recorded at stations of NΟΑ's network time period 1973-1990 = Προκαταρκτική ανάλυση των εγγραφών των επιταχυνσιογράφων του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη χρονική περίοδο 1973-1990 Περίληψη   PDF
Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι.Σ Καλογεράς, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Preliminary results on the geometry and kinematics of the Yinmenkuong - Guocheng segment active normal fault. Yianqing basin, Beijing, China = Πρόδρομα αποτελέσματα για τη γεωμετρία και κινηματική του ενεργού κανονικού ρήγματος Yinmenkuong - Guocheng. Λεκάνη Yianqing Πεκίνο. Κίνα Περίληψη   PDF
Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Zhongjing Fang, Shao-Ping Cheng, Νικόλαος Ζούρος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Preliminary study of the focal properties of the Pyrgos, 1993 earthquake (NW Peloponnese - Greece) = Προκαταρκτική μελέτη των εστιακών ιδιοτήτων του σεισμού του 1993 στον Πύργο Περίληψη   PDF
Β. Γ. Καρακώστας, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Ιωάννης Γ. Μπασκούτας, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Proceeding of marine geophysical mapping of aegean sea = Εξελίξεις στην θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση του Αιγαίου Περίληψη   PDF
Π. Παυλάκης, Ι. Π. Μακρής, Μ. Αλεξανδρή
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Recent archeomagnetic investigations in Greece and their geophysical significance = Πρόσφατες αρχαιομαγνητικές έρευνες στην Ελλάδα και η γεωφυσική τους σημασία Περίληψη   PDF
M. E. Evans
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Reconnaissance geophysical studies of the geothermal system in the area of Hypati hot spring in the Sperchios river basin = Αναγνωριστικές γεωφυσικές έρευνες του γεωθερμικού συστήματος περιοχής λουτρών Υπάτης, λεκάνης Σπερχειού ποταμού Περίληψη   PDF
Γ. Αποστολόπουλος, Ευάγγελος Λάγιος
 
51 - 75 από 171 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>