Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Recursive inversion : some aspects of its application to synthetic and real seismic data Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Καλεντέρογλου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Relations between vertical movements and recorded isotopic ages in an orogen. The Vertiscous group as an example = Σχέσεις μεταξύ κατακόρυφων μετακινήσεων και αποτυπωμένων ισοτοπικών χρονολογιών σε ένα ορογενές. Η ομάδα Βερτίσκου ως παράδειγμα Περίληψη   PDF
Σαράντης Δημητριάδης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Relative site amplification factors using the coda waves from local earthquakes recorded by the seismological network of the Geophysical Laboratory of the University of Thessaloniki = Σχετικοί παράγοντες ενίσχυσης των σεισμικών κυμάτων με τη χρήση των κυμάτων ουράς τοπικών σεισμών για το σεισμολογικό δίκτυο του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Resistivity researches on the Ionian Metropolis theatre in 1991 = Έρευνες ηλεκτρικής αντίστασης σε θέατρο της Ιονικής Μητρόπολης Περίληψη   PDF
M.G. Drahor
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Resistivity sounding by airborne electromagnetics and its application to groundwater exploration Περίληψη   PDF
Klaus-Peter Sengpiel
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Seismic doublet analysis and application in the rupture process: preliminary results of the Rio - Antirrio region (Greece) = Ανάλυση δίδυμων σεισμών και εφαρμογή στη σεισμική διάρρηξη Περίληψη   PDF
Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Seismic intensity field along the bulgarian - greek border (1981-1990) = Κατανομή των εντάσεων κατά μήκος των ελληνο - βουλγαρικών συνόρων Περίληψη   PDF
R. Glavcheva
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Seismicity and seismic hazard for the city of Florina = Σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα της Πόλης της Φλώρινας Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Β. Μάργαρης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Seismicity of the Sinai sub-plate = Σεισμικότητα στην υποπλάκα Σινά Περίληψη   PDF
A. Salamon, A. Hofstetter, Zvi. Garfunkel, H. Ron
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Seismotectonic analysis in Kefallinia - Lefkas (Greece) = Σεισμοτεκτονική ανάλυση Κεφαλληνίας - Λευκάδας (δυτική Ελλάδα) Περίληψη   PDF
Ι. Κασσάρας, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Π. Παπαδημητρίου, Ι. Κ. Δρακόπουλος, D. Amorese, D. Hatzfeld, O. Coutant, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Ε. Μ. Σκορδύλης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Seismotectonics of the Aegean area = Σύγχρονες απόψεις για τη σεισμοτεκτονική της περιοχής του Αιγαίου Περίληψη   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Shear-wave and earthquake prediction = Διαφοροποίηση της ταχύτητας των εγκάρσιων κυμάτων και πρόγνωση των σεισμών Περίληψη   PDF
Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Simulation of strong ground motion using empirical Green's function method. Preliminary results from an experiment in Greece = Εξομείωση ισχυρής εδαφικής κίνησης χρησιμοποιώντας την μέθοδο των εμπειρικών συναρτήσεων Green. Αρχικά αποτελέσματα από ένα πείραμα στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Δ. Διαγουρτάς, Κ. Χ. Μακρόπουλος, J.-C. Gariel, N. Wajeman, D. Hatzfeld, P.-Y. Bard
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Some methodological considerations on the determination of macroseismic parameters and their relations in the study of earthquakes of Albania = Μεθοδολογικές θεωρήσεις πάνω στον προσδιορισμό των μακροσεισμικών παραμέτρων και των συσχετισμών τους στην μελέτη των σεισμών της Αλβανίας Περίληψη   PDF
E. Sulstarova
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Some preliminary results on the inversion of several magnetic anomalies from south Boulgaria with finite dipoles = Προκαταρκτικά αποτελέσματα από την αντιστροφή μαγνητικών ανωμαλιών της νότιας Βουλγαρίας με πεπερασμένα δίπολα Περίληψη   PDF
Zh. P. Zhelev, T. D. Petrova
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Some problems on earthcrust structure in Albania = Μελέτη των προβλημάτων της δομής του φλοιού στην Αλβανία Περίληψη   PDF
S. Kociu
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Some theoritical experiments from the solution of the inverse magnetic problem with finite dipoles = Θεωρητικά πειράματα από τη λύση του αντίστροφου μαγνητικού προβλήματος με πεπερασμένα δίπολα Περίληψη   PDF
Zh. P. Zhelev, T. D. Petrova
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Source parameters for earthquakes in Greece as inferred from inversion and spectral analysis of teleseismic body waves = Παράμετροι της πηγής για σεισμούς της Ελλάδας όπως προκύπτουν από ανάστροφη και φασματική ανάλυση κυμάτων χώρου μεγάλων αποστάσεων. Περίληψη   PDF
Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Source properties of the 21 December 1990 Goumenissa earthquake in northern Greece = Μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας της 21 Δεκεμβρίου 1990 στην κεντρική Μακεδονία - βόρειας Ελλάδας Περίληψη   PDF
Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Ε. Μ. Σκορδύλης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Statistical and seismotectonic models in seismic hazard assessment : application to the city of Theva, central Greece Περίληψη   PDF
Ι. Ε. Παπούλια, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume The 1992, November 18 Galaxidi earthquake, an afterschoc study Περίληψη   PDF
Δ. Α. Κεμεντζετζίδου, P. Bernard, M.-P. Bouin, P. Dervin, Δ. Διαγουρτάς, D. Hatzfeld, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Β. Γ. Καρακώστας, S. Nothard, Π. Παπαδημητρίου, , Ε. Μ. Σκορδύλης, R. Smith, Ν. Σ. Βούλγαρης, Μ. Ζιάζια
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume The Aegean region - generalized stuctural and seismogenic properties = Ο χώρος του Αιγαίου - γενικευμένα τεκτονικά και σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά Περίληψη   PDF
C. Christova, S. B. Nikolova
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume The belgian PC-based seismic network = Το σεισμολογικό δίκτυο του Βελγίου βασισμένο σε PC Περίληψη   PDF
M. Snissaert
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress The estimation of seismic velocities and the attenuation coefficient Q from seismic trace analysis : application in a marine sedimentary basin Περίληψη   PDF
Μάρκος Ζ. Λουκογιαννάκης, Λευτέρης Γ. Κυριακίδης, Γ. Σουσούνης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume The intermediate depth seismicity related to the hellenic subduction = Ενδιάμεσου βάθους σεισμικότητα του ελληνικού τόξου Περίληψη   PDF
D. Hatzfeld, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
 
76 - 100 από 171 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>