Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume The Itea (Ms~5.9) earthquake of November 18, 1992. Characteristics of the main shock inferred from body wave and ground displacement analysis = Ο σεισμός της Ιτέας (Ms~5.9) της 18ης Νοεμβρίου 1992: χαρακτηριστικά του κύριου σεισμού από την ανάλυση των κυμάτων χώρου και της εδαφικής παραμόρφωσης Περίληψη   PDF
P. Briole, A. Deschamps, H. Lyon-Caen, Κ. Παπαζήσση, J. Martinod
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume The middle-late pleistocene NW-SE extension in southern Peloponnesus and the kinematics of the seismic fault of the 1986 Kalamata earthquake (Greece) = Ο μεσο-ανω πλειστοκαινικός εφελκυσμός στη νότια Πελοπόννησο και η κινηματική του σεισμικού ρήγματος του σεισμού της Καλαμάτας Περίληψη   PDF
Jacques Mercier, S. Lalechos
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume The potential of ray tracing for the interpretation of engineering scale seismic refraction surveys = Η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου ''ray tracing'' στην ερμηνεία μικρής κλίμακας διασκοπήσεων σεισμικής διάθλασης Περίληψη   PDF
Γ. Α. Καραντώνης, J. F. Louis, Ν. Σ. Βούλγαρης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume The spatial distirbution of the aftershocks and the focal mechanism of the Galaxidi earthquake (central Greece) of November 18, 1992 = Χωρική κατανομή των μετασεισμών και μηχανισμός γένεσης του σεισμού του Γαλαξειδίου (Κορινθιακός κόλπος) της 18ης Νοέμβρη 1992 Περίληψη   PDF
Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Β. Γ. Καρακώστας, Ε. Μ. Σκορδύλης, Αναστασία Α. Κυρατζή, Δ. Διαγουρτάς, Π. Παπαδημητρίου, Ν. Σ. Βούλγαρης, Μ. Ζιάζια
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume The strain pattern of the Aegean from microearthquake data = Παραμόρφωση στο χώρο του Αιγαίου με δεδομένα μικροσεισμών Περίληψη   PDF
D. Hatzfeld, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress The use of azimuthal inhumogeneity ratio (AIR) in the interpretation of archaeological resistivity prospecting using the ''square array'' technique Περίληψη   PDF
Ιωάννης Α. Γρηγορίου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume The use of geophysics in the search for sulphide deposits in the Troodos ophiolite complex, Cyprus = Η εφαρμογή της γεωφυσικής στην έρευνα για θειούχα κοιτάσματα ενώσεων στο οφειολιθικό σύμπλεγμα του όρους Τροόδος Κύπρου Περίληψη   PDF
Γ. Μαλιώτης, N. Cooper, M. A. Khan
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume The use of weighted back-projection for fast inversion of two-dimensional resistivity data = Η χρήση της ζυγισμένης οπισθοπροβολής για την ταχεία αντιστροφή δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Τσούρλος, J. Szymanski, J. Dittmer, Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume The western part of gulf of Corinth (Greece) strong motion network (Rasmon). Preliminary results. = Το δίκτυο επιταχυνσιογράφων (Rasmon) στην περιοχή δυτικού Κορινθιακού κόλπου. Αρχικά αποτελέσματα Περίληψη   PDF
Κ. Χ. Μακρόπουλος, Δ. Διαγουρτάς, Ν. Σ. Βούλγαρης, J.-C. Gariel, P. Dervin, D. Hatzfeld, N. Wajeman
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Three-dimensional diffraction tomography functionals = 3-D σεισμική τομογραφία περίθλασης Περίληψη   PDF
V. N. Troyan, G. A. Ryzhikov
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Velocity, density and attenuation structure of the lithosphere in the Aegean and surrounding area = Δομή της λιθόσφαιρας στο χώρο του Αιγαίου και τις γύρω περιοχές με βάση τις ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων, την κατανομή της πυκνότητας και την απόσβεση των σεισμικών κυμάτων Περίληψη   PDF
Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Why not use a gradiometer? : on the use of magnetic prospection data obtained at two sensor heights on archaeological sites Περίληψη   PDF
John. W Weymouth
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής. Πρακτικά συνεδρίου = 1st Hellenic Geophysical Congress. Proccedings of the Congress Περίληψη   PDF
Σύλλογος Γεωφυσικών Ελλάδας
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Ανάλυση πλευρικών μεταβολών οριζόντων και χρήση της ακτινικής θεωρίας στη βελτιστοποίηση ερμηνείας σεισμικών δεδομένων περιοχής Κασσάνδρας = The lateral velocity variation analysis and the use of ray theory interpretation of seismic section in Kassandra area Περίληψη   PDF
Γ. Α. Ζαφειρόπουλος, Ιωάννης Α. Γρηγορίου, Π. Σ. Κουρής
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Ανάπτυξη πυρηνικών φυσικών τεχνικών για τη γεωλογική έρευνα Περίληψη   PDF
Ν. Ν. Παπαδόπουλος, Σ Συνετός
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Ανασκόπηση στη πρόσφατη εξέλιξη των δυναμικών μεθόδων διασκόπησης = A review of recent evolution in surveying of the potential field methods Περίληψη   PDF
Κ. Δημητρόπουλος, Ευάγγελος Λάγιος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Βήτα θερμοφωταύγεια: νέα μέθοδος χρονολόγησης τεταρτογενών ιζημάτων = Beta thermoluminescence: a new dating method for the quaterwary sediments Περίληψη   PDF
Ιωάννης Γ. Λυριτζής
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Γεωφυσική έρευνα για την διερεύνηση των υπεδαφικών συνθηκών κατά μήκος της σήραγγας εκτροπής του ποταμού Ευήνου = Geophysical investigations to reveale the subsurface conditions along the deviation tunnel of Evinos river Περίληψη   PDF
Θ. Αγγελόπουλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Δυνατότητα χρονολόγησης ασβεστίτη ρηγμάτων με φασματοσκοπία ESR Περίληψη   PDF
Γ. Μπασιάκος, Γ. Μανιάτης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Εδαφικές διαρρήξεις με ταυτόχρονη εκτίναξη νερού και άμμου κατά το σεισμό της 16-10-1989 στην περιοχή Βαρθολομίου ( δυτ. Πελοπόννησος, Ελλάδα) Περίληψη   PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Γ. Δ. Δανάμος., Ε. Λόγος, Ι. Φουντούλης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Εισαγωγική ύλη = Front matter Περίληψη   PDF
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Εισαγωγική ύλη = Front matter Περίληψη   PDF
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Εισαγωγική ύλη = Front matter Περίληψη   PDF
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Εκτίμηση θερμών ξηρών πετρωμάτων (ΘΞΠ) με στοιχεία από βαθειές γεωτρήσεις και σεισμικά δεδομένα = Estimation of the hot dry rocks (HDR) with data from boreholes and seismic data Περίληψη   PDF
Γ. Σουσούνης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Έλεγχος κατακόρυφων τεκτονικών παραμορφώσεων με γεωδαιτικές μεθόδους = Geodetic control of vertical tectonic deformations Περίληψη   PDF
Στάθης. Στείρος, Ηλίας Δ. Μαριολάκος
 
101 - 125 από 171 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>