Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Ποσοτική ερμηνεία ανωμαλιών φυσικού δυναμικού που παράγονται από κεκλιμένο λεπτό φύλλο (λεπτή φλέβα) με βάση τη μελέτη του φάσματος συχνοτήτων = A spectrum analysis method for quantitative interpretation of sp anomalies due to a thin polarized inclied sheet Περίληψη   PDF
Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Ταξιάρχης Δ. Παπαδόπουλος, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. Φλώρινα, 5-7 Μαϊου 1993. 1. Σεισμολογία = Proceedings of the 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union, Florina, 5-7 May 1993, Greece. 1. Seismology Περίληψη   PDF
Σύλλογος Γεωφυσικών Ελλάδας
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. Φλώρινα, 5-7 Μαϊου 1993. 2. Εφαρμοσμένη γεωφυσική 3. Φυσική του εσωτερικού της γης = Proceedings of the 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union, Florina, 5-7 May 1993, Greece. 2. Geophysical prospecting 3. Physics of the earth's interior Περίληψη   PDF
Σύλλογος Γεωφυσικών Ελλάδας
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Προκαταρτικά αποτελέσματα του σεισμού της Κυλήνης της 16ης Οκτωβρίου 1988 Περίληψη   PDF
Δημήτριος Παπαναστασίου, Γ. Δρακάτος, Ι. Λατουσάκης, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Προσομείωση διάδοσης σεισμικών κυμάτων με τη χρήση υπερυπολογιστή Περίληψη   PDF
Αντώνης Βαφείδης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Πρόσφατες δυνατότητες ποσοτικής βαθμονόμησης φορητών φασματομέτρων ακτίνων γάμμα στην Ελλάδα = Recent possibilities of quantitative calibration of portable Gamma-Ray spectometry in Greece Περίληψη   PDF
Γ. Ν. Σίδερης, J. Bartosek, M. Chlupacova, Αικ. Ν. Παπακωνσταντίνου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Πρόσφατη εξέλιξη και προοπτική των γεωφυσικών μεθόδων εντοπισμού αρχαιοτήτων = Development and future trends of geophysical methods in archaelogical research Περίληψη   PDF
Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Σεισμικές μέθοδοι στην εκτίμηση των δυναμικών ιδιοτήτων εδαφικών σχηματισμών = Seismic prospecting for the estimation of dynamic properties of soil formations Περίληψη   PDF
Δ. Γ. Ραπτάκης, Κ. Δ. Πιτιλάκης, Κ. Σ. Λοντζετίδης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Σεισμική διερεύνηση ασυνεχών πετρωμάτων : αποτελέσματα θεωρητικών, εργαστηριακών και υπαίθριων μετρήσεων Περίληψη   PDF
Γεράσιμος Α. Τσελέντης, Ι. Κ. Δρακόπουλος, Δ. Α. Παλιάτσος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Σεισμική επικινδυνότητα στον ελληνικό χώρο: ανασκόπηση αποτελεσμάτων - προοπτικές = Seismic hazard assessment: state of the art in Greece Περίληψη   PDF
Κ. Χ. Μακρόπουλος, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Β. Μάργαρης, Ν. Σ. Βούλγαρης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Σεισμική τομογραφία με τη μέθοδο της συζυγούς βαθμίδας = Seismic tomography with the conjugate gradient method Περίληψη   PDF
Αντώνης Βαφείδης, Ε. Μανουσέλης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Σεισμός: ένας αλγόριθμος για τον υπολογισμό συνθετικών επιταχυνσιογραμμάτων στο βραχώδες υπόστρωμα. = Seismos: an algorithm for the calculation of artificial bedrock accelerogrammes Περίληψη   PDF
Σ. Β. Τόλης, Κ. Δ. Πιτιλάκης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Συγκριτική μελέτη των πηγών ενέργειας και επιλογή παραμέτρων για τη βελτιστοποίηση σεισμικών καταγραφών ανάκλασης περιοχής Επανομής = Comparison of energy sources and optimization of seismic acquisition parameters in Epanomi area Περίληψη   PDF
Ιωάννης Α. Γρηγορίου, Γ. Α. Ζαφειρόπουλος, Π. Σ. Κουρής
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Σύγχρονες τάσεις στην ανακλαστική σεισμολογία = New trends in reflection seismology Περίληψη   PDF
Μάρκος Ζ. Λουκογιαννάκης, Ιωάννης Α. Γρηγορίου
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Συμβολή της γεωηλεκτρικής μεθόδου στην μελέτη κατασκευής αρδευτικού φράγματος στην περιοχή Ηλιόλουστου Κιλκίς Περίληψη   PDF
Αθανασία Γ. Παπαγιαννοπούλου-Οικονόμου
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Συσχετισμός λιγνιτοφόρων στοιβάδων και διάκριση των λιθολογικών ενοτήτων στην περιοχή Κύμης, ν. Εύβοιας, με ραδιομετρικές μεθόδους Περίληψη   PDF
Γ. Ν. Σίδερης, Δ. Ι. Αγιώτης, Δ. Βάγιας, Π. Ι. Βακαλόπουλος, Ν. Σ. Νικολάου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Συχέτιση υδρογεωλογικών και γεωφυσικών παραμέτρων του ηφαιστειο-ιζηματογενούς υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής Σκύδρας (νομού Πέλλας) = A correlation study of the hydrogeological and geophysical parameters of the volcano-sedimentary aquifer of the Skidra's broad area (county of Pella) Περίληψη   PDF
Δ. Ράπτη, Α. Ρόκκα, Γεώργιος Χ. Σούλιος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Σχέσεις μεταξύ των κλιμάκων των μεγεθών των σεισμών του Αιγαίου = Relations between Ms, mb, ML magnitude scales of earthquakes in the Aegean area Περίληψη   PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Τα εστιακά βάθη των σεισμών του ελληνικού χώρου και των γύρω περιοχών = Focal depths of the earthquakes in Greece and the surrounding areas Περίληψη   PDF
Β. Γ. Καρακώστας, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Φασματική ανάλυση ανωμαλίας φυσικού δυναμικού που παράγεται από πολωμένη σφαίρα. Ποσοτική ερμηνεία της ανωμαλίας με βάση το φάσμα συχνοτήτων της. Επιλογή καταλλήλου βήματος διασκόπησης Περίληψη   PDF
Γεώργιος Αιμ Σκιάνης, Ταξιάρχης Δ. Παπαδόπουλος, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Χρόνοι διαδρομής και δομή του φλοιού στην ανατολική Μεσόγειο = Travel time residuals and crustal structure in the eastern Mediterranean Περίληψη   PDF
Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
 
151 - 171 από 171 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7