Εξώφυλλο

Η μεταβολή του κλίματος στην Ισπανία = The climate change in Spain.

Βασιλική Γεώργιος Κοφινάκη

Περίληψη


Στη συγκεκριμένη εργασία, γίνεται ανάλυση της μεταβολής του κλίματος όπως αυτή διαμορφώνεται στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια μίας ευρύτερης παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Σκοπός είναι η ευρύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για τις επιμέρους περιοχές.
     Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας γίνεται εκτενής αναφορά στην κλιματική αλλαγή. Περιγράφεται πως έχει διαφοροποιηθεί το κλίμα ανά τον κόσμο και τι επηρεάζει αυτό με τη σειρά του. Δίνονται, επίσης, κάποια (επιγραμματικά) παραδείγματα περιοχών του κόσμου, πως σε αυτές διαφοροποιήθηκαν οι κλιματολογικές συνθήκες και με τι αποτελέσματα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται το ισπανικό κλίμα. Γίνεται περιγραφή του -κατά τόπους- κλίματος στη χώρα, όπως αυτό διαμορφώνεται στην έως τώρα εποχή και πως αυτό ασκεί επιρροή στα εγχώρια οικοσυστήματα καθώς και στη ζωή και ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινοτήτων.
     Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί το κυρίως θέμα της εργασίας. Παρατίθεται ως μία εκτενής βιβλιογραφική μελέτη, στην οποία αναλύεται πως έχει μεταβληθεί το κλίμα στην Ισπανία, κατά τα τελευταία χρόνια στις διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μεγέθη και στοιχεία, όπως το θερμοκρασιακό προφίλ διάφορων περιοχών, τα ύψη βροχοπτώσεων, η κλιματική ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής, η παρουσία ακραίων καιρικών φαινομένων όπως τυφώνες κ.ά. Πάνω σε αυτό, αναλύεται επίσης, πόσο η κλιματική διαφοροποίηση επηρεάζει στοιχεία όπως η αγροτική παραγωγή, η εντόπια χλωρίδα και πανίδα, οι υδροφόροι ορίζοντες κ.ά. (Εν προκειμένω, θα υπάρξουν -επί μέρους- ενότητες στις οποίες θα γίνεται εκτενέστερη αναφορά ανάλογα τις περιοχές και τις ιδιαιτερότητές τους).
     Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ύπαρξη μεθόδων και μηχανισμών για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται ανάλυση σε μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται (ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μελλοντικά) στην περίπτωση της Ισπανίας και αποτελούν αξιόπιστες και βιώσιμες επιλογές στη διαχείριση της διαφοροποίησης του κλίματος στη χώρα.
     Στο τέλος, υπάρχει κεφάλαιο στο οποίο θα αναπτύσσεται εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει των όσων μεγεθών και στοιχείων αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Μέσω αυτών, θα γίνει μία προσπάθεια εύρεσης της τελικής διαμόρφωσης των κλιματικών χαρακτηριστικών της Ισπανίας και κατά πόσο αυτή μπορεί να μεταβάλει τις έως τώρα περιβαλλοντικές και κοινωνιολογικές συνθήκες στη χώρα, καθώς και κατά πόσο δύναται αυτή να αντισταθμιστεί σε περιπτώσεις αρνητικών επιπτώσεων σε αυτές.

    In this paper, we analyze the climate change as it is shaped in Spain in recent years, in the context of a wider global climate change. The aim is to draw wider conclusions both for the country as a whole, as well as for the individual regions.
    In the first introductory chapter of the paper an extensive reference to climate change is made. It describes how the climate has changed around the world and what this in turn affects. There are also some (epigrammatic) examples of regions of the world, how the climatic conditions differed in them and with what results.  
    In the second chapter, the Spanish climate is analyzed. It describes the -in some places- climate in the country, as it is formed in the current era and how it affects the domestic ecosystems as well as the life and development of human communities.
    The third chapter is the main topic of the work. It is cited as an extensive bibliographic study, which analyzes how the climate in Spain has changed in recent years in various parts of the country. This may include sizes and elements, such as the temperature profile of different areas, rainfall heights, the climatic specificity of each area, the presence of extreme phenomena such as hurricanes, etc. On this, it is also analyzed how much climate change affects elements such as agricultural production, local flora and fauna, aquifers, etc. (In this case, there will be - in part - sections regarding the locations that are mentioned in more detail depending on the areas and their specifics).
    The fourth chapter deals with the existence of methods and mechanisms to compensate for the effects of climate change. An analysis is made of instruments that refer (or may be used, in the future) to the case of Spain and are reliable and sustainable choices in managing climate change in the country.
    Finally, there is a chapter in which conclusions will be drawn based on the figures and data analyzed in the previous chapters. Through them, an attempt will be made to find the final configuration of the climatic characteristics of Spain and whether it can be transferred so far environmental and sociological conditions in the country, as well as whether it can be compensated in cases of negative effects on them.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abd-Elmabod, S. K., Muñoz-Rojas, M., Jordán, A., Anaya-Romero, M., Phillips, J. D., Jones, L., ... & de la Rosa, D. (2020). Climate change impacts on agricultural suitability and yield reduction in a Mediterranean region. Geoderma, 374, 114453.

Acero, F. & Fernández, M. & Carrasco, Víctor & Parey, S. & Hoang, Thu Huong & Dacunha-Castelle, Didier & García, J.. (2018). Changes in heat wave characteristics over Extremadura (SW Spain). Theoretical and Applied Climatology. 133. 1-13. 10.1007/s00704-017-2210-x.

Albizua, A., Corbera, E., & Pascual, U. (2019). Farmers’ vulnerability to global change in Navarre, Spain: large-scale irrigation as maladaptation. Regional environmental change, 19(4), 1147-1158.

Albizua, A., Pascual, U., & Corbera, E. (2019). Large-scale irrigation impacts socio-cultural values: an example from rural Navarre, Spain. Ecological economics, 159, 354-361.

Allison, F. E. (1957). Nitrogen and soil fertility. Soil, the, 85-94.

Alonso del Val, F. J., Bedia Jiménez, J., Bruschi, V. M., Fernández López, J. M., Ferrer i Marco, F., Francés Arriola, E., ... & Herrera García, S. (2012). Impacto del cambio climático en el territorio de la mancomunidad de municipios sostenibles de Cantabria: resultados aplicables a la gestión del territorio.

Álvarez, J. G. (2002). Provincias, regiones y comunidades autónomas: la formación del mapa político de España. Secretaría General del Senado, Departamento de Publicaciones.

Antón, R., Ruiz-Sagaseta, A., Orcaray, L., Arricibita, F. J., Enrique, A., Soto, I. D., & Virto, I. (2021). Soil Water Retention and Soil Compaction Assessment in a Regional-Scale Strategy to Improve Climate Change Adaptation of Agriculture in Navarre, Spain. Agronomy, 11(3), 607.

Arenas-Castro, S., Gonçalves, J. F., Moreno, M., & Villar, R. (2020). Projected climate changes are expected to decrease the suitability and production of olive varieties in southern Spain. Science of The Total Environment, 709, 136161.

Ayala, FJ. (2002) Notas sobre los impactos fisicos previsibles del cambio climatico sobre los lagos y humedales espanoles. III Congreso Iberico sobre gestion y planificacion de aguas. Sevilla, Spain

Barbir, F., Veziroǧlu, T. N., & Plass Jr, H. J. (1990). Environmental damage due to fossil fuels use. International journal of hydrogen energy, 15(10), 739-749.

Barrera-Escoda, A., & Cunillera, J. (2011). Climate change projections for Catalonia (NE Iberian Peninsula). Part I: regional climate modeling. Tethys, 8, 75-87.

Battisti, A., Stastny, M., Netherer, S., Robinet, C., Schopf, A., Roques, A., & Larsson, S. (2005). Expansion of geographic range in the pine processionary moth caused by increased winter temperatures. Ecological applications, 15(6), 2084-2096.

Bechtel, B. (2016). The climate of the canary islands by annual cycle parameters. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 8.

Bernabé-Crespo, M. B., Gil-Meseguer, E., & Gómez-Espín, J. M. (2019). Desalination and water security in Southeastern Spain. Journal of Political Ecology, 26(1), 486-499.

Bode, A., Alvarez-Ossorio, M. T., Cabanas, J. M., Miranda, A., & Varela, M. (2009). Recent trends in plankton and upwelling intensity off Galicia (NW Spain). Progress in Oceanography, 83(1-4), 342-350.

Borja A, Muxika I, Rodríguez JG. (2009). Paradigmatic responses of marine benthic communities to different anthropogenic pressures, using M-AMBI, within the European Water Framework Directive. PSZNI: Mar Ecol 30: 214–227

Bovolo, C. I., Blenkinsop, S., Majone, B., Zambrano-Bigiarini, M., Fowler, H. J., Bellin, A., ... & Barth, J. A. C. (2010). Climate change, water resources and pollution in the Ebro Basin: Towards an integrated approach. In The Ebro River Basin (pp. 295-329). Springer, Berlin, Heidelberg.

Boyle, G. (2004). Renewable energy, Oxford University Press, 455-456.

Brammer, H. (2016). Floods, cyclones, drought and climate change in Bangladesh: a reality check. International Journal of Environmental Studies, 73(6), 865-886.

Brander, K. M. (2007). Global fish production and climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(50), 19709-19714.

Brookes, G. (2002). The farm level impact of using Bt maize in Spain (p. 23). Canterbury, UK: Brookes West.

Brumbelow, K., & Georgakakos, A. (2001). An assessment of irrigation needs and crop yield for the United States under potential climate changes. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 106(D21), 27383-27405

Brunetti M, Buffoni L, Mangianti F, Maugeri M, Nanni T. (2004). Temperature, precipitation and extreme events during the last century in Italy. Global Planet Change;40:141–9.

Burraco, P., Orizaola, G., Monaghan, P., & Metcalfe, N. B. (2020). Climate change and ageing in ectotherms. Global Change Biology, 26(10), 5371-5381.

Cairns, J. E., Crossa, C., Zaidi, P. H., Grudloyma, P., Sanchez, C., Araus, J. L., et al. (2013). Identification of drought, heat and combined drought and heat tolerance donors in maize (Zea mays L.). Crop Science.

Cairns, J. E., Hellin, J., Sonder, K., Araus, J. L., MacRobert, J. F., Thierfelder, C., & Prasanna, B. M. (2013). Adapting maize production to climate change in sub-Saharan Africa. Food Security, 5(3), 345-360.

Camacho, E. (2005) Analisis de la eficiencia y el ahorro de agua en el regadıo de la cuenca del Guadalquivir. Inversiones en la modernizacion de regadıos. FERAGUA, Spain

Cano, E., Cano-Ortiz, A., Musarella, C. M., Fuentes, J. P., Ighbareyeh, J. M. H., Gea, F. L., & del Río, S. (2019). Mitigating climate change through bioclimatic applications and cultivation techniques in agriculture (Andalusia, Spain). In Sustainable Agriculture, Forest and Environmental Management (pp. 31-69). Springer, Singapore.

Cao, Z., Peng, H., & Lu, F. (2011). Industrial Carbon Emissions Status and Analysis on Emission Reduction Methods. Ecological Economy, 9, 40-45.

Carmona, M., Máñez Costa, M., Andreu, J., Pulido‐Velazquez, M., Haro‐Monteagudo, D., Lopez‐Nicolas, A., & Cremades, R. (2017). Assessing the effectiveness of Multi‐Sector Partnerships to manage droughts: The case of the Jucar river basin. Earth's Future, 5(7), 750-770.

Carroquino, J., Garcia-Casarejos, N., & Gargallo, P. (2020). Classification of Spanish wineries according to their adoption of measures against climate change. Journal of Cleaner Production, 244, 118874.

Casalí, J., Giménez, R., Díez, J., Álvarez-Mozos, J., de Lersundi, J. D. V., Goñi, M., ... & López, J. (2010). Sediment production and water quality of watersheds with contrasting land use in Navarre (Spain). Agricultural Water Management, 97(10), 1683-1694.

Chirivella Osma, V., Capilla Romá, J. E., & Pérez Martín, M. A. (2015). Modelling regional impacts of climate change on water resources: the Júcar basin, Spain. Hydrological Sciences Journal, 60(1), 30-49.

Church, J. A., White, N. J., Aarup, T., Wilson, W. S., Woodworth, P. L., Domingues, C. M., ... & Lambeck, K. (2008). Understanding global sea levels: past, present and future. Sustainability Science, 3(1), 9-22.

Chust G, Galparsoro I, Borja A, Franco J, Beltrán B, Uriarte A. (2007). Detección de cambios recientes en la costa vasca mediante ortofotografía. Lurralde 30:59–72

Chust, G., Borja, Á., Caballero, A., Irigoien, X., Sáenz, J., Moncho, R., ... & Valencia, V. (2011). Climate change impacts on coastal and pelagic environments in the southeastern Bay of Biscay. Climate Research, 48(2-3), 307-332.

Chust, G., Caballero, A., Marcos, M., Liria, P., Hernández, C., Borja, A. (2010) Regional scenarios of sea level rise and impacts on Basque (Bay of Biscay) coastal habitats, throughout the 21st century. Estuar Coast Shelf Sci 87:113−124

Cohen, M., Ronchail, J., Alonso-Roldán, M., Morcel, C., Angles, S., Araque-Jimenez, E., & Labat, D. (2014). Adaptability of Mediterranean agricultural systems to climate change. The example of the sierra Mágina olive-growing region (Andalusia, Spain). Part I: past and present. Weather, Climate, and Society, 6(3), 380-398.

Collepardi, I., Ziaco, E., Pérez-Cruzado, C., & Monaco, A. L. (2020). Characterisation of Woody Necromass in Beech Forests with Different Anthropic Accessibility: The

Case of La Rioja (Spain). In Environmental Sciences Proceedings (Vol. 3, No. 1, p. 26). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Daniell, K. A., Costa, M. A. M., Ferrand, N., Kingsborough, A. B., Coad, P., & Ribarova, I. S. (2011). Aiding multi-level decision-making processes for climate change mitigation and adaptation. Regional Environmental Change, 11(2), 243-258.

Dasgupta, S., Huq, M., Khan, Z. H., Ahmed, M. M. Z., Mukherjee, N., Khan, M., & Pandey, K. D. (2010). Vulnerability of Bangladesh to cyclones in a changing climate: Potential damages and adaptation cost. World Bank Policy Research Working Paper, (5280).

Day, J. W., Maltby, E., & Ibáñez, C. (2006). River basin management and delta sustainability: A commentary on the Ebro Delta and the Spanish National Hydrological Plan. Ecological Engineering, 26(2), 85-99.

De Cantabria, G.o.b.i.e.r.n.o., & de Medio Ambiente, C. (2017). Estrategia de acción frente al cambio climático de Cantabria.

De Castro, M., Martín-Vide, J., & Alonso, S. (2005). The climate of Spain: past, present and scenarios for the 21st century. A preliminary assessment of the impacts in Spain due to the effects of climate change. Madrid: Min Envir, 1-62.

De Santiago, I., Camus, P., González, M., Liria, P., Epelde, I., Chust, G., ... & Uriarte, A. (2021). Impact of climate change on beach erosion in the Basque Coast (NE Spain). Coastal Engineering, 167, 103916.

Debaeke, P., Casadebaig, P., Flenet, F., & Langlade, N. (2017). Sunflower crop and climate change: vulnerability, adaptation, and mitigation potential from case-studies in Europe. OCL Oilseeds and fats crops and lipids, 24(1), 15-p.

Del Moral-Ituarte, L.; Giansante, C. Constraints to Drought Contingency Planning in Spain: The Hydraulic Paradigm and the Case of Seville. J. Conting. Crisis Manag. 2000, 8, 93–102.

Del Río, S., & Penas, A. (2006). Potential areas of evergreen forests in Castile and Leon (Spain) according to future climate change. Phytocoenologia, 36(1), 45.

Del Río, S., & Penas, A. (2006). Potential distribution of semi-deciduous forests in Castile and Leon (Spain) in relation to climatic variations. Plant Ecology, 185(2), 269-282.

Del Rio, S., Fraile, R., Herrero, L., & Penas, A. (2007). Analysis of recent trends in mean maximum and minimum temperatures in a region of the NW of Spain (Castilla y León). Theoretical and Applied Climatology, 90(1), 1-12.

Del Río, S., Penas, A., & Perez-Romero, R. (2005). Potential areas of deciduous forests in Spain (Castile and Leon) according to future climate change. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 139(2), 222-233.

Delgado, A., Egea, J. A., Luedeling, E., & Dapena, E. (2021). Agroclimatic requirements and phenological responses to climate change of local apple cultivars in northwestern Spain. Scientia Horticulturae, 283, 110093.

Diaz, J. R., Weatherhead, E. K., Knox, J. W., & Camacho, E. (2007). Climate change impacts on irrigation water requirements in the Guadalquivir river basin in Spain. Regional Environmental Change, 7(3), 149-159.

Domínguez, A., & de Juan, J. A. (2008). Agricultural water management in Castilla-La Mancha (Spain). In Agricultural Water Management Research Trends (pp. 69-128). Nova Science Publishers, Inc. New York, USA.

Enríquez, A. R., Marcos, M., Álvarez-Ellacuría, A., Orfila, A., & Gomis, D. (2017). Changes in beach shoreline due to sea level rise and waves under climate change scenarios: application to the Balearic Islands (western Mediterranean). Natural Hazards and Earth System Sciences, 17(7), 1075-1089.

Esper, J., Großjean, J., Camarero, J. J., García-Cervigón, A. I., Olano, J. M., González-Rouco, J. F., ... & Büntgen, U. (2015). Atlantic and Mediterranean synoptic drivers of central Spanish juniper growth. Theoretical and Applied Climatology, 121(3), 571-579.

Estrela, M. J. (2020). Precipitaciones por frentes atlánticos en la Comunidad Valenciana: cambios y tendencias en las últimas décadas. Acta de las Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española, (28).

Estrela, T., Pérez-Martin, M. A., & Vargas, E. (2012). Impacts of climate change on water resources in Spain. Hydrological Sciences Journal, 57(6), 1154-1167.

Estrela-Segrelles, C., Gómez-Martinez, G., & Pérez-Martín, M. Á. (2021). Risk assessment of climate change impacts on Mediterranean coastal wetlands. Application in Júcar River Basin District (Spain). Science of the Total Environment, 790, 148032.

Expósito, F. J., González, A., Pérez, J. C., Díaz, J. P., & Taima, D. (2015). High-resolution future projections of temperature and precipitation in the Canary Islands. Journal of Climate, 28(19), 7846-7856.

Fatorić, S., & Chelleri, L. (2012). Vulnerability to the effects of climate change and adaptation: The case of the Spanish Ebro Delta. Ocean & Coastal Management, 60, 1-10.

Feng, S., Krueger, A. B., & Oppenheimer, M. (2010). Linkages among climate change, crop yields and Mexico–US cross-border migration. Proceedings of the national academy of sciences, 107(32), 14257-14262.

Ferrer, J., Pérez-Martín, M. A., Jiménez, S., Estrela, T., & Andreu, J. (2012). GIS-based models for water quantity and quality assessment in the Júcar River Basin, Spain, including climate change effects. Science of the Total Environment, 440, 42-59.

Fox-Skelly, J. (2017). There are diseases hidden in ice, and they are waking up. BBC Earth, 4.

Fonseca, D., Carvalho, M. J., Marta-Almeida, M., Melo-Gonçalves, P., & Rocha, A. (2016). Recent trends of extreme temperature indices for the Iberian Peninsula. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 94, 66-76.

Fraga, H., Costa, R., Moutinho-Pereira, J., Correia, C. M., Dinis, L. T., Gonçalves, I., ... & Santos, J. A. (2015). Modeling phenology, water status, and yield components of three Portuguese grapevines using the STICS crop model. American Journal of Enology and Viticulture, 66(4), 482-491.

Fraga, H., Moriondo, M., Leolini, L., & Santos, J. A. (2021). Mediterranean Olive Orchards under Climate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation Strategies. Agronomy, 11(1), 56.

Fraga, H., Pinto, J. G., Viola, F., & Santos, J. A. (2020). Climate change projections for olive yields in the Mediterranean Basin. International Journal of Climatology, 40(2), 769-781.

Gabaldón-Leal, C., Lorite, I. J., Mínguez, M. I., Lizaso, J. I., Dosio, A., Sanchez, E., & Ruiz-Ramos, M. (2015). Strategies for adapting maize to climate change and extreme temperatures in Andalusia, Spain. Climate Research, 65, 159-173.

Gabaldón-Leal, C., Lorite, I. J., Mínguez, M. I., Lizaso, J. I., Dosio, A., Sanchez, E., & Ruiz-Ramos, M. (2015). Strategies for adapting maize to climate change and extreme temperatures in Andalusia, Spain. Climate Research, 65, 159-173.

Gaitán, E., Monjo, R., Pórtoles, J., & Pino-Otín, M. R. (2020). Impact of climate change on drought in Aragon (NE Spain). Science of The Total Environment, 740, 140094.

García-Ruiz, J.M, Lana-Renault N. (2011). Hydrological and erosive consequences of farmland abandonment in Europe, with special reference to the Mediterranean region — a review. Agric Ecosyst Environ 2011;140(3–4):317–38.

García-Ruiz, J.M, López-Moreno JI, Serrano-Vicente SM, Beguería S, Lasanta T. (2011). Mediterranean water resources in a global change scenario. Earth-Sci Rev;105(3–4):121–39.

García-Vera, M. Á. (2013). The application of hydrological planning as a climate change adaptation tool in the Ebro basin. International Journal of Water Resources Development, 29(2), 219-236.

Garrido, A., Willaarts, B., López-Gunn, E., & Rey, D. (2012). Considerations on climate variability and change in Spain. De Stefano L, Ramón Llamas M (eds) Water, agriculture and the environment in Spain can we square the circle, 191-202.

Gauquelin, T., Bertaudiere, V., Montes, N., Badri, W., & Asmode, J. F. (1999). Endangered stands of thuriferous juniper in the western Mediterranean basin: ecological status, conservation and management. Biodiversity & Conservation, 8(11), 1479-1498.

Gimeno, T. E., Escudero, A., Delgado, A., & Valladares, F. (2012). Previous land use alters the effect of climate change and facilitation on expanding woodlands of Spanish Juniper. Ecosystems, 15(4), 564-579.

Goldhamer, D. A. (1997). Regulated deficit irrigation for California canning olives. In III International Symposium on Olive Growing 474 (pp. 369-372).

Gomez, C. M., Tirado, D., & Rey‐Maquieira, J. (2004). Water exchanges versus water works: Insights from a computable general equilibrium model for the Balearic Islands. Water Resources Research, 40(10).

Gómez-Villarino, M. T., Gómez Villarino, M., & Ruiz-Garcia, L. (2021). Implementation of Urban Green Infrastructures in Peri-Urban Areas: A Case Study of Climate Change Mitigation in Madrid. Agronomy, 11(1), 31.

Gonzalez de Andres, E., Seely, B., Blanco, J. A., Imbert, J. B., Lo, Y. H., & Castillo, F. J. (2017). Increased complementarity in water‐limited environments in Scots pine and European beech mixtures under climate change. Ecohydrology, 10(2), e1810.

González, M., Uriarte, A., Fontán, A., Mader, J., Gyssels, P. (2004). Marinedynamics. In: Borja A, Collins M (eds) Oceanography and marine environment of the Basque Country. Elsevier Oceanogr Ser 70:133–157

Gruda, N., Bisbis, M., & Tanny, J. (2019). Influence of climate change on protected cultivation: Impacts and sustainable adaptation strategies-A review. Journal of Cleaner Production, 225, 481-495.

Hannah, L., Roehrdanz, P. R., Ikegami, M., Shepard, A. V., Shaw, M. R., Tabor, G., ... & Hijmans, R. J. (2013). Climate change, wine, and conservation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(17), 6907-6912.

Harvell, C.D., Kim, K., Burkholder, J.M., Colwell, R.R., Epstein, P.R., Grimes, D.J., Hofmann, E.E., Lipp, E.K., Osterhaus, A.D.M.E., Overstreet, R.M., Porter, J.W., Smith, G.W., Vasta, G.R., (1999). Emerging marine diseases—climate links and anthropogenic factors. Science 285 (5433), 1505–1510.

Hawkins, B., Sharrock, S., & Havens, K. (2008). Plants and climate change: which future?. Botanic Gardens Conservation International.

Hernandez, Y., Barbosa, P., Corral, S., & Rivas, S. (2018). An institutional analysis to address climate change adaptation in Tenerife (Canary Islands). Environmental science & policy, 89, 184-191.

Hessl, A. E. (2011). Pathways for climate change effects on fire: Models, data, and uncertainties. Progress in Physical Geography, 35(3), 393-407.

Homar, V., Ramis, C., Romero, R., & Alonso, S. (2010). Recent trends in temperature and precipitation over the Balearic Islands (Spain). Climatic Change, 1(98), 199-211.

Iglesias, A., & Mínguez, M. I. (1995). Prospects for maize production in Spain under climate change. Climate change and agriculture: analysis of potential international impacts, 59, 259-273.

Iglesias, A.; Estrela, T. & Gallart, F. (2005). Impactos sobre los recursos hídricos. Impactos del cambio climático en España [Impacts on Water Resources. Climate Change Impacts in Spain]. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, Spain.

Invidiata, A., & Ghisi, E. (2016). Impact of climate change on heating and cooling energy demand in houses in Brazil. Energy and Buildings, 130, 20-32.

Jacobsen, S. E. (2014). New Climate‐Proof Cropping Systems in Dry Areas of the Mediterranean Region. Journal of Agronomy and Crop Science, 200(5), 399-401.

Jordà, G., Gomis, D., Álvarez-Fanjul, E., Somot, S. (2012). Atmospheric contribution to Mediterranean and nearby Atlantic sea level variability under different climate change scenarios. Global Planet Change 80-81:198–214

Kreyling, J., Khan, M. A. A., Sultana, F., Babel, W., Beierkuhnlein, C., Foken, T., ... & Jentsch, A. (2017). Drought effects in climate change manipulation experiments: quantifying the influence of ambient weather conditions and rain-out shelter artifacts. Ecosystems, 20(2), 301-315.

Lau, W. K. M., Wu, H. T., & Kim, K. M. (2013). A canonical response of precipitation characteristics to global warming from CMIP5 models. Geophysical Research Letters, 40(12), 3163-3169.

Limones-Rodríguez, N., Marzo-Artigas, J., Pita-López, M. F., & Díaz-Cuevas, M. P. (2018). The impact of climate change on air conditioning requirements in Andalusia at a detailed scale. Theoretical and Applied Climatology, 134(3), 1047-1063.

Liuzzo L, Noto L, Vivoni E, La Loggia G. (2010). Basin-scale water resources assessment in Oklahoma under synthetic climate change scenarios using a fully distributed hydrologic model. J Hydrol Eng;15(2):107–22.

López‐Moreno, J. I., Beguería, S., Vicente‐Serrano, S. M., & García‐Ruiz, J. M. (2007). Influence of the North Atlantic Oscillation on water resources in central Iberia: Precipitation, streamflow anomalies, and reservoir management strategies. Water Resources Research, 43(9).

López-Moreno, J. I., Zabalza, J., Vicente-Serrano, S. M., Revuelto, J., Gilaberte, M., Azorin-Molina, C., ... & Tague, C. (2014). Impact of climate and land use change on water availability and reservoir management: Scenarios in the Upper Aragón River, Spanish Pyrenees. Science of the total environment, 493, 1222-1231.

Lorenzo-Lacruz, J., Vicente-Serrano, S. M., López-Moreno, J. I., Beguería, S., García-Ruiz, J. M., & Cuadrat, J. M. (2010). The impact of droughts and water management on various hydrological systems in the headwaters of the Tagus River (central Spain). Journal of Hydrology, 386(1-4), 13-26.

Luque, A., Martín, J. L., Dorta, P., & Mayer, P. (2013). Temperature trends on Gran Canaria (Canary Islands). An example of global warming over the subtropical Northeastern Atlantic. Atmospheric and Climate Sciences, 2014.

Maestre-Valero, J. F., Martínez-Granados, D., Martínez-Alvarez, V., & Calatrava, J. (2013). Socio-economic impact of evaporation losses from reservoirs under past, current and future water availability scenarios in the semi-arid Segura Basin. Water Resources Management, 27(5), 1411-1426.

Manno, G., Anfuso, G., Messina, E., Williams, A. T., Suffo, M., & Liguori, V. (2016). Decadal evolution of coastline armouring along the Mediterranean Andalusia littoral (South of Spain). Ocean & Coastal Management, 124, 84-99.

Marcogliese, D.J., (2008). The impact of climate change on the parasites and infectious diseases of aquatic animals. Rev. Sci. Tech. 27 (2), 467–484.

Marcos, E., Calvo, L., Marcos, J. A., Taboada, Á., & Tárrega, R. (2010). Tree effects on the chemical topsoil features of oak, beech and pine forests. European Journal of forest research, 129(1), 25-30.

Marcos, M., Chust, G., Jordà, G., & Caballero, A. (2012). Effect of sea level extremes on the western Basque coast during the 21st century. Climate Research, 51(3), 237-248.

Márquez, I., García-Vázquez, E., & Borrell, Y. J. (2014). Possible effects of vaccination and environmental changes on the presence of disease in northern Spanish fish farms. Aquaculture, 431, 118-123.

Martı, R., & Del Moral, J.C., (2003) Aguja Colinegra Limosa limosa. In: La invernada de aves acuaticas en Espana. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, pp 120–121

Martin‐Vide, J. (2004). Spatial distribution of a daily precipitation concentration index in peninsular Spain. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society, 24(8), 959-971.

Mendelsohn, R. (2000). Efficient adaptation to climate change. Climatic Change, 45(3), 583-600.

Mezquida, E. T., Villarán, A., & Pascual-Parra, J. (2007). Timing of autumn bird migration in central Spain in light of recent climate change. Ardeola, 54(2), 251-259.

Michalopoulos, G., Kasapi, K. A., Koubouris, G., Psarras, G., Arampatzis, G., Hatzigiannakis, E., ... & Kokkinos, G. (2020). Adaptation of Mediterranean olive groves to climate change through sustainable cultivation practices. Climate, 8(4), 54.

Miranda, J. D. D., Armas, C., Padilla, F. M., & Pugnaire, F. I. (2011). Climatic change and rainfall patterns: effects on semi-arid plant communities of the Iberian Southeast. Journal of Arid Environments, 75(12), 1302-1309.

Miranda, M. S., & Infield, D. (2003). A wind-powered seawater reverse-osmosis system without batteries. Desalination, 153(1-3), 9-16.

Mock, C. J. (2008). Tropical cyclone variations in Louisiana, USA, since the late eighteenth century. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 9(5).

Molina, R., Anfuso, G., Manno, G., & Gracia Prieto, F. J. (2019). The Mediterranean coast of andalusia (Spain): Medium-term evolution and impacts of coastal structures. Sustainability, 11(13), 3539.

Moratiel, R., Snyder, R. L., Durán, J. M., & Tarquis, A. M. (2011). Trends in climatic variables and future reference evapotranspiration in Duero Valley (Spain). Natural Hazards and Earth System Sciences, 11(6), 1795-1805.

Moreno, J. M., Álvarez Cobelas, M., Benito, G., Catalán, J., Ramos, M., Rosa, D. D. L., ... & Zazo, C. (2005). Principales conclusiones de la evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático.

Morote, Á. F., Olcina, J., & Hernández, M. (2019). The use of non-conventional water resources as a means of adaptation to drought and climate change in Semi-Arid Regions: South-Eastern Spain. Water, 11(1), 93.

Morote, A.F.; Rico, A.M.; Moltó, E. Critical review of desalination in Spain: A resource for the future? Geogr. Res. 2017, 55, 412–423.

Morrongiello, J. R., Beatty, S. J., Bennett, J. C., Crook, D. A., Ikedife, D. N., Kennard, M. J., ... & Rayner, T. (2011). Climate change and its implications for Australia’s freshwater fish. Marine and Freshwater Research, 62(9), 1082-1098.

Mourato, S., Moreira, M., & Corte-Real, J. (2015). Water resources impact assessment under climate change scenarios in Mediterranean watersheds. Water Resources Management, 29(7), 2377-2391.

Négrel, P., Roy, S., Petelet-Giraud, E., Millot, R., & Brenot, A. (2007). Long-term fluxes of dissolved and suspended matter in the Ebro River Basin (Spain). Journal of Hydrology, 342(3-4), 249-260.

Nicholas, K. A. & Durham, W. H. (2012). Farm-scale adaptation and vulnerability to environmental stresses: Insights from winegrowing in Northern California. Global Environmental Change, 22-48.

Orosa, J. A., Costa, Á. M., Rodríguez-Fernández, Á., & Roshan, G. (2014). Effect of climate change on outdoor thermal comfort in humid climates. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 12(1), 1-9.

Palomar, P., & Losada, I. J. (2010). Desalination in Spain: recent developments and recommendations. Desalination, 255(1-3), 97-106.

Pardos, M., Pérez, S., Calama, R., Alonso, R., & Lexer, M. J. (2017). Ecosystem service provision, management systems and climate change in Valsaín forest, central Spain. Regional environmental change, 17(1), 17-32.

Paredes‐Arquiola, J., Martinez‐Capel, F., Solera, A., & Aguilella, V. (2013). Implementing environmental flows in complex water resources systems–case study: the Duero river basin, Spain. River Research and Applications, 29(4), 451-468.

Pascual, D., Pla, E., Lopez-Bustins, J. A., Retana, J., & Terradas, J. (2015). Impacts of climate change on water resources in the Mediterranean Basin: A case study in Catalonia, Spain. Hydrological Sciences Journal, 60(12), 2132-2147.

Pausas JG (2004) Changes in fire and climate in the eastern Iberian Peninsula (Mediterranean Basin). Clim Change 63(3):337–350

Peñuelas, J., Sardans, J., Filella, I., Estiarte, M., Llusià, J., Ogaya, R., ... & Terradas, J. (2018). Assessment of the impacts of climate change on Mediterranean terrestrial ecosystems based on data from field experiments and long-term monitored field gradients in Catalonia. Environmental and Experimental Botany, 152, 49-59.

Pérez FF, Boscolo R (eds) (2010) Climate in Spain: past, present and future. Regional climate change assessment report. Red temática Clivar-España.

Pérez, G., Díez, J. J., Ibeas, F., & Pajares, J. A. (2008). Assessing pine wilt disease risk under a climate change scenario in Northwestern Spain. In Managing forest ecosystems: the challenge of climate change (pp. 269-282). Springer, Dordrecht.

Pickup, G. (1998). Desertification and climate change--the Australian perspective. Climate Research, 11(1), 51-63.

Pielke Jr, R. A., Landsea, C., Mayfield, M., Layer, J., & Pasch, R. (2005). Hurricanes and global warming. Bulletin of the American Meteorological Society, 86(11), 1571-1576.

Pineiro-Corbeira, C., Barreiro, R., & Cremades, J. (2016). Decadal changes in the distribution of common intertidal seaweeds in Galicia (NW Iberia). Marine Environmental Research, 113, 106-115.

Polidura, A., Anadón, R., (2011). Cambio Climático y Biodiversidad en Asturias. In: del Principado-KRK, Gobierno (Ed.), ISBN: 978-84-8367-343-0 (185 pp. pdf (pag. Asturias Medioambiente)

Pulkkinen, K., Suomalainen, L.-R., Read, A.F., Ebert, D., Rintamäki, P., Valtonen, E.T., (2010). Intensive fish farming and the evolution of pathogen virulence: the case of columnaris disease in Finland. Proc. R. Soc. B 277, 593–600.

Raposo JR, Molinero J, Dafonte J (2012) Parameterization and quantification of recharge in crystalline fractured bedrocks in Galicia-Costa (NW Spain). Hydrol Earth Syst Sci 16:1667–1683

Raposo, J. R., Dafonte, J., & Molinero, J. (2013). Assessing the impact of future climate change on groundwater recharge in Galicia-Costa, Spain. Hydrogeology Journal, 21(2), 459-479.

Raval, A., & Ramanathan, V. (1989). Observational determination of the greenhouse effect. Nature, 342(6251), 758-761.

Resco Sánchez P, Bardají I, Iglesias A, et al. (2014) Vulnerabilidad del viñedo español al cambio climático. In: Castillo, J.S., Compés, R. (eds), La economía del vino en España y el mundo. Serie Economía. Almería, Spain: Cajamar, Caja Rural, 245-267.

Ribalaygua, J., Pino, M. R., Pórtoles, J., Roldán, E., Gaitán, E., Chinarro, D., & Torres, L. (2013). Climate change scenarios for temperature and precipitation in Aragón (Spain). Science of the Total Environment, 463, 1015-1030.

Rijnsdorp, A. D., Peck, M. A., Engelhard, G. H., Möllmann, C., & Pinnegar, J. K. (2009). Resolving the effect of climate change on fish populations. ICES journal of marine science, 66(7), 1570-1583.

Robson, T. M., Rasztovits, E., Aphalo, P. J., Alia, R., & Aranda, I. (2013). Flushing phenology and fitness of European beech (Fagus sylvatica L.) provenances from a trial in La Rioja, Spain, segregate according to their climate of origin. Agricultural and forest meteorology, 180, 76-85.

Rodríguez, A., Pérez-López, D., Centeno, A., & Ruiz-Ramos, M. (2021). Viability of temperate fruit tree varieties in Spain under climate change according to chilling accumulation. Agricultural Systems, 186, 102961.

Rodríguez, A., Pérez-López, D., Sánchez, E., Centeno, A., Gómara, I., Dosio, A., & Ruiz-Ramos, M. (2018). Chilling accumulation in temperate fruit trees in Spain under climate change. Journal Natural Hazards Earth Syst. Sci.

Rodríguez-Blanco, M. L., Arias, R., Taboada-Castro, M. M., Nunes, J. P., Keizer, J. J., & Taboada-Castro, M. T. (2016). Potential impact of climate change on suspended sediment yield in NW Spain: a case study on the Corbeira Catchment. Water, 8(10), 444.

Rodríguez-Rodríguez, G., & Ramudo, R. B. (2017). Market driven management of climate change impacts in the Spanish mussel sector. Marine Policy, 83, 230-235.

Roudier, P., Andersson, J. C., Donnelly, C., Feyen, L., Greuell, W., & Ludwig, F. (2016). Projections of future floods and hydrological droughts in Europe under a+ 2 C global warming. Climatic change, 135(2), 341-355.

Roy, N. C., Sen, R. C., & Chowdhury, M. A. (2019). Consequences of climate change on fish diversity in Dekhar Haor Bangladesh. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 7, 118-124.

Rutherford, T. A., & Webster, J. M. (1987). Distribution of pine wilt disease with respect to temperature in North America, Japan, and Europe. Canadian Journal of Forest Research, 17(9), 1050-1059.

Sala, J. Q., Chiva, E. M., & Vázquez, V. Q. (2018). La elevación de las temperaturas en el norte de la Comunidad Valenciana: valor y naturaleza (1950-2016). Investigaciones Geográficas (Esp), (69), 41-53.

Salvador, C., Nieto, R., Linares, C., Diaz, J., & Gimeno, L. (2019). Effects on daily mortality of droughts in Galicia (NW Spain) from 1983 to 2013. Science of the Total Environment, 662, 121-133.

Sánchez, Y., Martínez-Graña, A. M., Santos-Francés, F., & Yenes, M. (2019). Index for the calculation of future wine areas according to climate change application to the protected designation of origin “Sierra de Salamanca”(Spain). Ecological Indicators, 107, 105646.

Sanchez-Garcia, M., Royo, C., Aparicio, N., Martin-Sanchez, J. A., & Alvaro, F. (2013). Genetic improvement of bread wheat yield and associated traits in Spain during the 20th century. The Journal of Agricultural Science, 151(1), 105-118.

Sánchez-Guzmán, J. M., Morán, R., Masero, J. A., Corbacho, C., Costillo, E., Villegas, A., & Santiago-Quesada, F. (2007). Identifying new buffer areas for conserving waterbirds in the Mediterranean basin: the importance of the rice fields in Extremadura, Spain. Biodiversity and Conservation, 16(12), 3333-3344.

Sánchez-Sastre, L. F., Alte da Veiga, N., Ruiz-Potosme, N. M., Hernández-Navarro, S., Marcos-Robles, J. L., Martín-Gil, J., & Martín-Ramos, P. (2020). Sugar beet agronomic performance evolution in NW Spain in future scenarios of climate change. Agronomy, 10(1), 91.

Sanderson, M. G., Hemming, D. L., & Betts, R. A. (2011). Regional temperature and precipitation changes under high-end (≥4oC) global warming. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 369(1934), 85-98.

Sangil, C., Sansón, M., Afonso-Carrillo, J., Herrera, R., Rodríguez, A., Martín-García, L., & Díaz-Villa, T. (2012). Changes in subtidal assemblages in a scenario of warming: proliferations of ephemeral benthic algae in the Canary Islands (eastern Atlantic Ocean). Marine environmental research, 77, 120-128.

Sanò, M., Jiménez, J. A., Medina, R., Stanica, A., Sanchez-Arcilla, A., & Trumbic, I. (2011). The role of coastal setbacks in the context of coastal erosion and climate change. Ocean & Coastal Management, 54(12), 943-950.

Sanò, M., Marchand, M., & Medina, R. (2009). Setback lines for the Mediterranean and Europe: an integrated approach. Journal of Coastal Conservation, Planning and Management.

Senatore A, Mendicino G, Smiatek G, Kunstmann H. (2011). Regional climate change projections and hydrological impact analysis for a Mediterranean basin in Southern Italy. J Hydrol 2010;399:70–92.

Senent-Aparicio, J., Liu, S., Pérez-Sánchez, J., López-Ballesteros, A., & Jimeno-Sáez, P. (2018). Assessing impacts of climate variability and reforestation activities on water resources in the headwaters of the Segura River Basin (SE Spain). Sustainability, 10(9), 3277.

Senent-Aparicio, J., Pérez-Sánchez, J., Carrillo-García, J., & Soto, J. (2017). Using SWAT and Fuzzy TOPSIS to assess the impact of climate change in the headwaters of the Segura River Basin (SE Spain). Water, 9(2), 149.

Shabani, F., Kumar, L., Esmaeili, A., & Saremi, H. (2013). Climate change will lead to larger areas of Spain being conducive to date palm cultivation. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(3&4), 2441-2446.

Skarbit N, Ács F, Breuer H (2018) The climate of the European region during the 20th and 21st centuries according to Feddema. Int J Climatol 38(5):2435–2448

Soliño, M., Yu, T., Alía, R., Auñón, F., Bravo-Oviedo, A., Chambel, M. R., ... & Del Barrio, J. M. G. (2018). Resin-tapped pine forests in Spain: Ecological diversity and economic valuation. Science of the Total Environment, 625, 1146-1155.

Sommer, U., Adrian, R., Bauer, B., & Winder, M. (2012). The response of temperate aquatic ecosystems to global warming: novel insights from a multidisciplinary project. Marine Biology, 159(11), 2367-2377.

Soutullo, S., Giancola, E., Jiménez, M. J., Ferrer, J. A., & Sánchez, M. N. (2020). How climate trends impact on the thermal performance of a typical residential building in Madrid. Energies, 13(1), 237.

Sparks, T. H., & Menzel, A. (2002). Observed changes in seasons: an overview. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society, 22(14), 1715-1725.

Stirling, I., & Derocher, A. E. (1993). Possible impacts of climatic warming on polar bears. Arctic, 240-245.

Suárez-Almiñana, S., Solera, A., Madrigal, J., Andreu, J., & Paredes-Arquiola, J. (2020). Risk assessment in water resources planning under climate change at the Júcar River basin. Hydrology and Earth System Sciences, 24(11), 5297-5315.

Subirats, J., Font, N., & Costejà, M. (2002). Case study 1: Matarraña river basin. Report for the European Water Regimes and the Notation of a Sustainable Status (EUWARENESS) project. Universidad Autonoma de Barcelona, Spain.

Tanasijevic, L., Todorovic, M., Pereira, L. S., Pizzigalli, C., & Lionello, P. (2014). Impacts of climate change on olive crop evapotranspiration and irrigation requirements in the Mediterranean region. Agricultural Water Management, 144, 54-68.

Thomson, M., Miranda, M. S., & Infield, D. (2003). A small-scale seawater reverse-osmosis system with excellent energy efficiency over a wide operating range. Desalination, 153(1-3), 229-236.

Toimil, A., Diaz-Simal, P., Losada, I. J., & Camus, P. (2018). Estimating the risk of loss of beach recreation value under climate change. Tourism Management, 68, 387-400.

Trnka, M., Dubrovský, M., & Žalud, Z. (2004). Climate change impacts and adaptation strategies in spring barley production in the Czech Republic. Climatic Change, 64(1), 227-255.

Tu, Shifei., Xu, Jianjun., Chan, Johnny C. L., Huang, Kian, Xu, Feng, and Chiu, Long S. (2021). "Recent global decrease in the inner-core rain rate of tropical cyclones" Nature Communications Vol. 12, No. 1, 2041-1723

Tudó, À., Toldrà, A., Andree, K. B., Rey, M., Fernández-Tejedor, M., Campàs, M., & Diogène, J. (2018). First report of Gambierdiscus in the Western Mediterranean Sea (Balearic Islands). Harmful Algae News.

Turco, M., Llasat, M. C., von Hardenberg, J., & Provenzale, A. (2013). Impact of climate variability on summer fires in a Mediterranean environment (northeastern Iberian Peninsula). Climatic Change, 116(3), 665-678.

Valdazo, J., Viera-Rodríguez, M. A., Espino, F., Haroun, R., & Tuya, F. (2017). Massive decline of Cystoseira abies-marina forests in Gran Canaria Island (Canary Islands, eastern Atlantic). Scientia Marina, 81(4), 499-507.

Vale, C. G., Arenas, F., Barreiro, R., & Piñeiro‐Corbeira, C. (2021). Understanding the local drivers of beta‐diversity patterns under climate change: The case of seaweed communities in Galicia, North West of the Iberian Peninsula. Diversity and Distributions.

Van Leeuwen, C., & Destrac-Irvine, A. (2017). Modified grape composition under climate change conditions requires adaptations in the vineyard. Oeno One, 51(2-3), 147-154.

Varela-Ortega, C., Blanco-Gutiérrez, I., Esteve, P., Bharwani, S., Fronzek, S., & Downing, T. E. (2016). How can irrigated agriculture adapt to climate change? Insights from the Guadiana Basin in Spain. Regional Environmental Change, 16(1), 59-70.

Vargas-Amelin, E., & Pindado, P. (2014). The challenge of climate change in Spain: Water resources, agriculture and land. Journal of Hydrology, 518, 243-249.

Voudoris K, Mavromatis T, Krinis P. (2012).Assessing runoff in future climate conditions in Messara valley in Crete with a rainfall-runoff model. Meteorol Appl;19(4): 473–83.

Walsh, K. J., McBride, J. L., Klotzbach, P. J., Balachandran, S., Camargo, S. J., Holland, G., ... & Sugi, M. (2016). Tropical cyclones and climate change. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 7(1), 65-89.

Wang, J., Wang, E., Yang, X., Zhang, F., & Yin, H. (2012). Increased yield potential of wheat-maize cropping system in the North China Plain by climate change adaptation. Climatic Change, 113(3), 825-840.

Watabe, A., Leaver, J., Ishida, H., & Shafiei, E. (2019). Impact of low emissions vehicles on reducing greenhouse gas emissions in Japan. Energy Policy, 130, 227-242.

Watts, R. J., Richter, B. D., Opperman, J. J., & Bowmer, K. H. (2011). Dam reoperation in an era of climate change. Marine and Freshwater Research, 62(3), 321-327.

Wilf, M., & Awerbuch, L. (2007). The guidebook to membrane desalination technology: reverse osmosis, nanofiltration and hybrid systems: process, design, applications and economics. Balaban Desalination Publications.

Wilson, R. J., Gutiérrez, D., Gutiérrez, J., Martínez, D., Agudo, R., & Monserrat, V. J. (2005). Changes to the elevational limits and extent of species ranges associated with climate change. Ecology letters, 8(11), 1138-1146.

Xunta de Galicia (2005) Plan de Abastecimiento de Galicia [Galician Water Supply Plan]. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, Spain

Yahdjian, L., & Sala, O. E. (2002). A rainout shelter design for intercepting different amounts of rainfall. Oecologia, 133(2), 95-101.

Zabaleta, A., Meaurio, M., Ruiz, E., & Antigüedad, I. (2014). Simulation climate change impact on runoff and sediment yield in a small watershed in the Basque Country, northern Spain. Journal of Environmental Quality, 43(1), 235-245.

Zarzo, D., Campos, E., & Terrero, P. (2013). Spanish experience in desalination for agriculture. Desalination and Water Treatment, 51(1-3), 53-66.

Zhang JY,Wang GQ, He RM, Liu CS. (2009). Variation trends of runoffs in the Middle Yellow River basin and its response to climate change. Adv Water Sci;20(2):153–8.

Zheng, W., García, J., Balda, P., & de Toda, F. M. (2017). Effects of late winter pruning at different phenological stages on vine yield components and berry composition in La Rioja, north-central Spain. Oeno One, 51(4), 363-363.

Ziervogel, G., New, M., Archer van Garderen, E., Midgley, G., Taylor, A., Hamann, R., ... & Warburton, M. (2014). Climate change impacts and adaptation in South Africa. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 5(5), 605-620.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.