Υδρογεωλογική έρευνα για την διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν καθιζήσεις στην περιοχή Αμυνταίου = Hydrological investigation of the causes of land subsidences in the Amyntaio area.

Λεωνίδας-Παναγιώτης Απόστολος Παναγούλιας

Περίληψη


Το αντικείμενο έρευνας της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των αιτίων των καθιζήσεων – εδαφικών ρωγμώσεων στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας και συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού Βαλτόνερων-Φανού-Αναργύρων.
Για τον σκοπό αυτόν συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν τα γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Οι οικισμοί Βαλτόνερα και Φανός είναι θεμελιωμένοι σε αλλουβιακές αποθέσεις που υπέρκεινται των γεωλογικών στρωμάτων του σχηματισμού Περδίκα.
Ο σχηματισμός του Περδίκα, εμφανίζει υψηλές μέσες τιμές του δείκτη συμπιεστότητας και ως εκ τούτου ο σχηματισμός είναι επιδεκτικός σε φαινόμενα καθιζήσεων σε περιοχές πτώσης στάθμης του υπόγειου νερού.
Στην περιοχή Αμυνταίου λειτούργησε την περίοδο 1993-2020 λιγνιτορυχείο για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Μεταξύ των οικισμών και του ορυχείου καταγράφεται σημαντική πτώση στάθμης του υπόγειου νερού,
που υπερβαίνει τα 70 μέτρα, μετά την έναρξη των αντλήσεων για την αποστράγγιση του ορυχείου.
Συμπερασματικά προέκυψε ότι η απότομη και μεγάλη πτώση στάθμης του υπόγειου νερού σε συνδυασμό με την επιδεκτικότητα των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής,
στη συμπιεστότητα είναι το αίτιο των εδαφικών καθιζήσεων και των ρωγμώσεων που εμφανίσθηκαν στα κτήρια του οικισμού Βαλτόνερων.

The main object of the dissertation is to analyze and investigate the causes of land subsidences in the wider area of Amyntaio located near Florina and specifically the villages Valtonera, Fanos, Anargyroi.
For this reason, all geological, hydrogeological, and hydrological factors of the area were collected and studied.
The settlements of Valtonera and Fanos are based on alluvial deposits that transcend the geological layers of the Perdika formation.
The formation of Perdika, shows high average values of the compressibility index, as a result the formation is susceptible to subsidence in areas that water table drops.
In the area of Amyntaio, a lignite mine was operated in the period between 1993 and 2020 for the production of electricity.
Due to the pumping of the mine for its drainage, there is a significantnt ground water level drop between the mine and the settlements that in many cases it can reach 70m.
It was concluded that the continuous and large scale drop in groundwater level in combination with the susceptibility of geological formations in the area to compression,
are the causes of land subsidences and cracks that occurred in the buildings of the settlement Valtonera.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Loupasakis, K. (2020): Contradictive mining–induced geocatastrophic events at open pitcoal mines: the case of Amintaio coal mine, West Macedonia, Greece. Natural Arabian Journal of Geosciences 13:582, 1-12.

• Loupasakis, K., Angelitsa, V., Rozos, D., Spanou, N. (2014): Mining geohazards-land subsidence caused by the dewatering of opencast coal mines: The case study of the Amyntaio coal mine, Florina, Greece. Natural Hazards 70, 675–691.

• Soulios, G., Tsapanos, Th., Voudouris, K., Kaklis, T., Mattas, Ch., Sotiriadis, M. (2011): Ruptures on surface and buildings due to land subsidence in Anargyroi village (Florina Prefecture, Macedonia). Advances in the research of aquatic environment (Eds: Lambrakis, N., Stournaras, G., Katsanou, K.), Springer. Proc. of 9th International Conference on Hydrogeology, Kalavrita, October 5-8, 2011. Vol. 2, 505-512.

• Tzampoglou, P., Loupasakis, C. (2018): Evaluating geological and geotechnical data for the study of land subsidence phenomena at the perimeter of the Amyntaio coalmine, Greece. International Journal of Mining Science and Technology 28, 601–612.

• Βουδούρης, Κ. (2021). Τεχνική Υδρογεωλογία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

• Βουδούρης, Κ. (2017). Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπόγειου Νερού. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

• Βουδούρης, Κ. (2009). Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος-Υπόγεια Νερά και Περιβάλλον. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

• Γκουντούλας, Κ. (2012): Διερεύνηση των μηχανισμών λειτουργίας των λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης της λεκάνης Αμυνταίου του Νομού Φλωρίνης από υδρογεωλογική και περιβαλλοντική άποψη. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ.

• Δημητρακόπουλος, Δ., Κουμαντάκης, Ι. (2017): Υδροδυναμικό καθεστώς λεκάνης Αμυνταίου: Επιπτώσεις των λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων. Πρακτικά 11ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Αθήνα 2017, Τόμος 1, 101-112.

• ΙΓΜΕ (Πάσχος, Π., Νικολάου, Ν., Στάμος, Α.) (2018): Έκθεση τεχνικογεω-λογικής αναγνώρισης κατολισθητικών φαινομένων στις Τ.Κ. Βαλτόνερων, Πεδινού, Ροδώνα και Φανού του Δήμου Αμυνταίου. Αδημοσίευτη τεχνική έκθεση.

• Μουντράκης Δ., 1985, "Γεωλογία της Ελλάδας", University Studio Press, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

• Παυλίδης, Σπ. (1985): Νεοτεκτονική εξέλιξη της λεκάνης Φλώρινας-Βεγορίτιδας-Πτολεμαΐδας. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ.

• Σούλιος, Γ. (επιστημονικός υπεύθυνος) και ομάδα ερευνητών (2009): Μελέτη διερεύνησης των αιτιών που προκαλούν ρήγματα στην περιοχή Αναργύρων, Νομού Φλώρινας. Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ.

• Τζαμπόγλου, Π., Λουπασάκης, Κ. (2017): Σύγχρονα δεδομένα πιεζομετρίας στην υπολεκάνη του Αμυνταίου και η σχέση τους με την εξέλιξη των φαιονομένων των εδαφικών υποχωρήσεων. Πρακτικά 11ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Αθήνα 2017, Τόμος 1, 457-466.

• Tσούρλος, Π. (επιστημονικός υπεύθυνος) και ομάδα ερευνητών) (2015): Έρευνα και προτάσεις για την εμφάνιση ρωγμώσεων στην Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων του Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας. Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ.

• https://florina.pdm.gov.gr

• https://www.amyntaio.gr/istoria


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.