Εξώφυλλο

Ορυκτά μαγγανίου: δομή, ορυκτοχημεία, εμφανίσεις = Manganese minerals: structure, mineral chemistry, occurrences.

Μαρία Δημήτριος Χαριτίδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά επτά ορυκτά του μαγγανίου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για τα ορυκτά οξείδια του μαγγανίου: Πυρολουσίτη, Μπιρνεσίτη, Βερναδίτη και Τοδοροκίτη, για τον πυρόξενο Γιοχανσενίτη, για τον γρανάτη Σπεσσαρτίνη και για το ανθρακικό ορυκτό Ροδοχρωσίτη. Περιγράφονται γενικά χαρακτηριστικά αυτών, αλλά και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες όπως είναι η χημική σύσταση, η δομή, η εμφάνιση, οι μετατροπές σε άλλα ορυκτά καθώς και η σχέση τους με αυτά. Μετά από την ανάλυση των ορυκτών αναφέρονται οι κόνδυλοι μαγγανίου και το πως αυτοί σχετίζονται με τρία από τα παραπάνω ορυκτά του μαγγανίου.

This diploma thesis concerns seven manganese minerals with particular interest. These are the managanese mineral oxides: Pyrolusite, Birnessite, Vernadite and Todorokite, the pyroxene Yohannsenite, the garnet Spessartine and the carbonate mineral Rhodochrosite. General characteristics are described, but also more specific information is given including chemical composition, structure, appearance, transformation to other minerals and the relationship with them. Finally, manganese nodules and how they relate to three of the above manganese minerals are mentioned.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Cabella, R., Gaggero, L., & Lucchetti, G. (1991). Isothermal-isobaric mineral equilibria in braunite-, rhodonite-, johannsenite-, calcite-bearing assemblages from Northern Apennine metacherts (Italy). Lithos, 27(3), 149–154. https://doi.org/10.1016/0024-4937(91)90009-A

Chukhrov, F. V., Gorshkov, A. I., Rudnitskaya, E. S., Beresovskaya, V. V., & Sivtsov, A. V. (1980). Manganese minerals in clays: a review. Clays and Clay Minerals, 28(5), 346-354.

Clark, M., Heydon, R., Hein, J., Smith, S., Smith, C., Petersen, S., ... & Beaudoin, Y. (2013). Manganese Nodules–A physical, biological, environmental, and technical review.

Geiger, C. A., & Armbruster, T. (1997). Mn3Al2Si3O12 spessartine and Ca3Al2Si3O12 grossular garnet: Structural dynamic and thermodynamic properties. American Mineralogist, 82(7-8), 740-747.

Gilkes, R. J., & McKenzie, R. M. (1988). Geochemistry and mineralogy of manganese in soils. In Manganese in soils and plants (pp. 23-35). Springer, Dordrecht.

Hein, J. R. (2016). Manganese nodules. Encyclopedia of marine geosciences, 408-412.

Liang, W., Li, L., Li, R., Yin, Y., Li, Z., Liu, X., ... & Li, H. (2020). Crystal structure of impurity-free rhodochrosite (MnCO 3) and thermal expansion properties. Physics and Chemistry of Minerals, 47(2), 1-11.

Liu, Q., Wang, S., & Cheng, H. (2013). High rate capabilities Fe-doped EMD electrodes for Li/MnO2 primary battery. Int. J. Electrochim. Sci, 8, 10540-10548.

Morimoto, N., Koto, K., & Shinohara, T. (1966). Oriented transformation of johannsenite to bustamite. Mineralogical Journal, 5(1), 44-64.

Nyame, F. K., Kase, K., & Yamamoto, M. (1998). Spessartine garnets in a manganiferous carbonate formation from Nsuta, Ghana. Resource Geology, 48(1), 13-22.

O'Donoghue, M. (Ed.). (2006). Gems: their sources, descriptions and identification. Butterworth-Heinemann.

Parker, R. (2017). Parker 2017 Pyrolusite: Stealth Manganese. Outcrop- The Monthly Newsletter of the Rocky Mountain Association of Geologists, 66(12), 34–43.

Parker, R. (2019). Brizendine 2019 Rhodochrosite - The Red Jewel of the Rockies. Outcrop: The Monthly Newsletter of the RMAG, 68(4), 34–45.

Post, J. E. (1999). Manganese oxide minerals: Crystal structures and economic and environmental significance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 96(7), 3447-3454.

Rask, J. H., & Buseck, P. R. (1986). Topotactic relations among pyrolusite, manganite, and Mn5O8: A high resolution transmission electron microscopy investigation. American Mineralogist, 71(5-6), 805-814.

Rodehorst, U., Geiger, C. A., & Armbruster, T. (2002). The crystal structures of grossular and spessartine between 100 and 600 K and the crystal chemistry of grossular-spessartine solid solutions. American Mineralogist, 87(4), 542-549.

Sapountzis, E. S., & Christofides, G. (1982). A calcium-poor rhodonite from Xanthi (N. Greece). Mineralogical Magazine, 46(340), 337-340.

Schaller, W. T. (1938). Johannsenite, a new manganese pyroxene. American Mineralogist: Journal of Earth and Planetary Materials, 23(9), 575-582.

Vodyanitskii, Y. N. (2009). Mineralogy and geochemistry of manganese: a review of publications. Eurasian Soil Science, 42(10), 1170-1178.

Διαδικτυακές πηγές:>

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2021, May 23). manganese. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/manganese

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2018, January 24). pyrolusite. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/pyrolusite

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2018, January 24). spessartine. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/spessartine

https://www.mindat.org/

http://www.webmineral.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Manganese_nodule


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.