Εξώφυλλο

Ανάλυση πιεζομετρίας στην περιοχή ενδιαφέροντος ΕΥΑΘ ανατολικά του ποταμού Αξιού = Water level analysis in the area of interest of EYATh east of Axios river.

Ελένη Χρήστος Τσιτσιλίδου

Περίληψη


Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, η οποία οδήγησε σε ανάγκη για αύξηση των αποθεμάτων του πόσιμου νερού. Η ΕΥΑΘ, που είναι υπεύθυνη για την ύδρευση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών, ως λύση στο πρόβλημα αυτό, το 2003 ολοκλήρωσε την κατασκευή του υδραγωγείου του Αλιάκμονα, το οποίο καλύπτει σχεδόν τις μισές ανάγκες της περιοχής. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της πιεζομετρίας στην περιοχή ενδιαφέροντος της ΕΥΑΘ στην ανατολική παρόχθια περιοχή του Αξιού, συγκεκριμένα για την περίοδο 1997-2007, και η πιθανή επιρροή των εγκαταστάσεων του υδραγωγείου του Αλιάκμονα στον εκμεταλλεύσιμο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στη περιοχή ανατολικά του ποταμού Αξιού, στην ανατολική μεριά της πεδιάδας  Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών. Γεωλογικά βρίσκεται στο όριο της Περιροδοπικής ζώνης με τη ζώνη Αξιού. Οι σχηματισμοί που απαντώνται στη περιοχή είναι κυρίως άργιλος, άμμος και κροκάλες σε διάφορους συνδυασμούς μεταξύ τους, γεγονός που δείχνει την έντονη ποτάμια δράση στην περιοχή. Η υδροφορία στην περιοχή είναι σημαντική και εντοπίζεται κυρίως στους πορώδεις σχηματισμούς του Τεταρτογενούς. Για τις ανάγκες της εργασίας συλλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν δεδομένα για δέκα γεωτρήσεις της ΕΥΑΘ. Οι γεωτρήσεις αυτές είναι οι Α05, Α07, Α17, Α18, Α20, Α22, Α26, Α27, Α28 και Α30 και βρίσκονται όλες στην ανατολική παρόχθια περιοχή του Αξιού. Για την κάθε γεώτρηση δημιουργήθηκε διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης, με μετρήσεις της στάθμης ηρεμίας που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΥΑΘ το διάστημα 1997-2007. Επιπλέον, με τη χρήση του προγράμματος Surfer, κατασκευάστηκαν πιεζομετρικοί χάρτες της περιοχής για  τον Ιούλιο και το Νοέμβριο του 2003 και για τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2007. Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων προκύπτει το συμπέρασμα  ότι η στάθμη του υπόγειου νερού ξεκίνησε να αυξάνεται από τα τέλη του 2003 και έπειτα, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στη λειτουργία του υδραγωγείου του Αλιάκμονα.

In recent decades there has been a significant increase in the population of Thessaloniki, which has created the need to increase drinking water reserves. EYATH, which is responsible for the water supply of the urban complex of Thessaloniki and the surrounding areas, as a solution to this problem, in 2003 completed the construction of the aqueduct of Aliakmonas, which covers almost half of the needs of the area. The purpose of this bachelor thesis is the analysis of piezometry in the area of interest of EYATH in the eastern riverside area of Axios, specifically for the period 1997-2007, and the possible influence of the Aliakmonas aqueduct facilities on the exploitable underground aquifer. The area of interest is located east of the river Axios, on the east side of the Thessaloniki - Giannitsa plain. Geologically it is located on the border of the Circum-Rhodope Zone with the Axios zone. The formations found in the area are mainly clay, sand, and cobblestones in various combinations with each other, which shows the strong river action in the area. The water supply in the area is of great significance and is located mostly in the porous formations of Quaternary age. For the needs of the work, data were collected and presented for ten drills of EYATH. These drills are A05, A07, A17, A18, A20, A22, A26, A27, A28 and A30 and are all located in the eastern riverside area of Axios. For each drill, a water level fluctuation diagram was created, with measurements of the static level carried out by EYATH during the period 1997-2007. In addition, using the Surfer program, piezometric maps of the area were constructed for July and November 2003 and for May and October 2007. From the analysis of all the above data, it can be concluded that the groundwater level started to increase from late 2003 onwards, a fact that can be attributed to the operation of the Aliakmonas aqueduct.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


¨ΥΔΡΕΜ" Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΤΩΝ, "ΕΞΑΡΧΟΥ & ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" Ε.Π.Ε. (1976). Συμπληρωματικά έργα υδρεύσεως μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης - Έργα υδροδοτήσεως εξ υπόγειων υδάτων περιοχής Αξιου - Αξιολόγησις υδρογεωλογικών εργασιών περιοχής Αξιού. Αθήνα: Υπουργείο Δημοσίων Έργων .

Ghilardi, M., Kunesch, S., Styllas, M., & Fouache, E. (2008, Μάιος). Reconstruction of Mid-Holocene sedimentary environments in thecentral part of the Thessaloniki Plain (Greece), based on microfaunalidentification, magnetic susceptibility and grain-size analyses. Geomorphology.

Shared Surface Waters in SE Europe - Vardar/Axios River Sub-basin. (χ.χ.). Ανάκτηση από inweb: http://www.inweb.gr/workshops2/sub_basins/10_Axios.html

Vouvalidis, K. (2019). Greek case studies: Long term geomorphological changes in the coastal zone of the Thermaikos Gulf, Salonika Region, North Greece. Ανάκτηση από http://www.coastalwiki.org

Αμανατίδου, Μ.-Π. (2020). Υδρογεωλογικές συνθήκες στην πεδινή περιοχή Χαλκηδόνας, δυτικά του ποταμού Αξιού, Ν. Θεσσαλονίκης. Διπλωματική εργασία., Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σπυρίδης Α. - Κουτάλου Β. Ο.Ε. - "ΥΕΤΟΣ". (2013). Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας - Αποτελέσματα λεκάνης Αξιού - Λουδία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βουδούρης, Κ. (2013). Τεχνική Υδρογεωλογία - Υπόγεια Νερά. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ.

Βουδούρης, Κ. Κ. (2015). Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειου νερού. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ.

Κακλής, Τ. Β. (2000). Δοκιμαστικές αντλήσεις σε γεωτρήσεις στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης., Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ

Μελαδιώτης, Ι. (1984). Γεωλογική μελέτη του ανατολικού τμήματος της πεδιάδας Θεσσαλονίκης - Γιαννιτσών και ειδικότερα της περιοχής μεταξύ των ποταμών Αξιού και Γαλλικού όπου αναπτύσσονται εκμεταλλεύσιμοι υπόγειοι υδροφορείς.

Μουντράκης, Δ. Μ. (2020). Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. UNIVERSITY STUDIO PRESS.

Οι πηγές μας - Υδραγωγείο Αλιάκμονα . (χ.χ.). Ανάκτηση από ΕΥΑΘ: https://www.eyath.gr/ydragogeio-aliakmona/

Σπάχος, Θ., Βουδούρης, Κ., Δρόσος, Δ., Δημόπουλος, Γ. (2006). Διακυμάνσεις της στάθμης του Υπόγειου Νερού στους Υδροφορείς των κύριων αντλητικών πεδίων της ΕΥΑΘ Θεσσαλονίκης. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Υ.Ε. Ξάνθη.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.