Εξώφυλλο

Τεχνικογεωλογικά προβλήματα φραγμάτων στον Ελλαδικό χώρο: η σημασίατης γεωλογίας στην πρόβλεψη και τονασφαλή σχεδιασμό τους = Engineering geology problems of dams in Greece: the significance of geology in prediction and safe design.

Ευαγγελία Νικόλαος Τσιακίρη

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας του γεωλογικού μοντέλου στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός φράγματος, μέσω της ανάλυσης των τεχνικογεωλογικών προβλημάτων που προέκυψαν σε ποικίλες περιπτώσεις φραγμάτων ανά τον Ελλαδικό χώρο. Επιπλέον, επιχειρεί την κριτική αξιολόγηση των τρόπων που αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, καταλήγοντας σε συμπεράσματα για τα κρισιμότερα σημεία που θα είναι χρήσιμο να δίνεται έμφαση σε μελλοντικά έργα, προς αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της έρευνας αυτής, βασίζεται σε βιβλιογραφικά στοιχεία και άρθρα καθώς και σε προσωπική αξιολόγηση και σύγκριση αυτών για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

This dissertation aims to highlight the importance of the geological model in designing and constructing a dam, through the analysis of technical-geological problems that arose in various cases of dams throughout Greece. In addition, it attempts to evaluate the ways in which problems that occured were counteracted, coming to conclusions about the most critical points that will be useful to focus on in future projects, in order to avoid similar problems. The method used to conduct this research is based on bibliographic data and articles as well as on personal evaluation and comparison of them to draw conclusions.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Λιάκουρης, Δ.Ε. (1995). Η Γεωλογία και τα Φράγματα της ΔΕΗ. Αθήνα: Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Bell, F.G., Cripps, J.C., Culshaw, M.G. (1995). The significance of engineering geology to construction. London: Geological Society, Engineering Geology Special Publications. (Access through: http://egsp.lyellcollection.org/)

Bell, F.G. (2007). Ιntroduction: environmental and engineering geology. Blyth, Nottinghamshire, United Kingdom: Whittles Publishing, Sample Chapters: ©Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)

Bell, F.G. (1999). Geological Hazards: Their Assessment, Avoidance and Mitigation. London: Spon Press (Access through: Google Books)

Dounias, G. (2013). Embankments and dams. Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Geotechnics of Hard Soils – Weak Soils (Part 4). A. Anahnostopoulos et.al.

Fell, R., MacGregor, P., Stapledon, D., Bell, G. (2005) Geotechnical Engineering of dams. London: CRC Press

Gikas, V., Sakellariou, M. (2008). Settlement analysis of the Mornos earth dam (Greece): Evidence from numerical modeling and geodetic monitoring.

Papageorgiou, S.A. (1983). Engineering geology of dam foundations in north - Western Greece. Durham University: Durham theses.

Αλμπανάκης, Κ., Ψιλοβίκος, Α., Βουβαλίδης, Κ. (2001). Ορισμένα χαρακτηριστικά του νέου ταμιευτήρα της Πλατανόβρυσης που επηρεάζουν το ποτάμιο σύστημα του Νέστου. Αθήνα: Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Δελτίο ΕΓΕ: Τομ. XXXIV/2, 691-697).

Αναστασόπουλος, Κ., Αντωνακόπουλος, Κ., Παπαχατζάκη, Χ. (2008). Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων κατά την κατασκευή του Φράγματος Ιλαρίωνα. Λάρισα: 1ο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων.

Αργυράκης, Ι. Εκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών σταθμών ως έργων πολλαπλού σκοπού. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Διαθέσιμο στο: https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/yie_horas_dei.pdf

Γραικιώτης, Π. (1966). Οι σεισμοί Βάλτου-Ευρυτανίας-Τριχωνίδος και η τεχνητή λίμνη Κρεμαστών. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 5.

∆ηµόπουλος, Δ., Στεφανάκος, Ι.Π. (2008). Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ∆ΕΗ από σκυρόδεµα. Λάρισα: 1ο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων.

Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD). (2013). Τα φράγματα της Ελλάδας. Αθήνα: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων.

Ιστοσελίδα: https://www.dei.gr/documents/imera.nerou.pdf

Καββαδάς, Μ., Κοτσώνης, Α., Σωμάκος, Λ., Γκιόλας, Α., Λαζαρίδου, Σ. (2008). Γεωτεχνικά θέματα του φράγματος Αποσελέμη Κρήτης – Τεχνικά στοιχεία του έργου. Λάρισα: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων.

Καλφούντζος, Κ. (2013). Γεωλογική έρευνα στην περιοχή της Αλευράδας Αιτωλοακαρνανίας – υδροηλεκτρικού σταθμού φράγματος Κρεμαστών. Πάτρα: Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

Καραγιαννάκη, Β., Καραπαντελάκης, Κ., Εμμανουηλίδης, Γ., Μινόπετρος, Χ. (2008). ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σημαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε η μελέτη και η κατασκευή μέχρι τώρα. Λάρισα: 1ο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων.

Καραπαναγιώτης, Ι., Λαζαρίδου, Σ., Σωμάκος, Λ. (2017). Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη. Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη. Λεπτόκοκκο φίλτρο από θραυστά υλικά ασβεστολιθικού λατομείου. Αθήνα: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων.

Καρασαββίδης, Π.Ι. (2016). Διαχείριση υδατικών πόρων σε περιβάλλον ασαφούς λογικής. Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Κατσανού, Ε.Α. (2016). Σεισμική Απόκριση και Αποτίμηση Οριακής Αντοχής Χωμάτινων Φραγμάτων. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κουτσογιάννης, Δ, Ευστρατιάδης, Α., Μαμάσης, Ν., Ναλμπάντης, Ι. και Λαζαρίδης, Λ. (2001). Υδρολογική μελέτη λειτουργίας του ταμιευτήρα, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

Κροκίδης, Σ.Γ. (2013). Ευστάθεια υψηλών πρανών στο φλύσχη: Η περίπτωση του δυτικού (βορείου) αντερείσματος του φράγματος Μόρνου. Πάτρα: Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λέρης, Γ. (2008). Αντιμετώπιση πλημμυρών στα φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο. Λάρισα: 1ο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων.

Λιάκουρης, Δ.Ε. (1990). Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των πετρωμάτων της ζώνης Πίνδου στις περιοχές κατασκευής των έργων εκτροπής Αχελώου στη Θεσσαλία. Θεσσαλονίκη: Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΓΕ.

Μάλλη, Ε.Ε. (2017). Μηχανική διάνοιξη μέσα σε καρστικούς σχηματισμούς, της σήραγγας Αποσελέμη. Αθήνα: Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ.

Μακεδών, Θ. (2021). Φράγματα. Θεσσαλονίκη: Παρουσιάσεις Π.Π.Σ. μαθήματος «Γεωλογικές Μελέτες Τεχνικών Έργων» και Π.Μ.Σ. «Τεχνικά έργα-Φράγματα».

Μουτάφης, Ν.Ι. (2008). Αστοχίες και ατυχή συμβάντα ελληνικών φραγμάτων. (σσ. τ. 2, σ. 159-170). Λάρισα: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων.

Μπλάνα, Μ.Χ. (2013). Ευστάθεια υψηλών πρανών στο φλύσχη: Η περίπτωση του αριστερού (νοτίου) αντερείσματος του φράγματος Μόρνου. Πάτρα: Τμήμα Γεωλογίας

Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ντόας, Ε. (2018). Είδη και τρόποι εφαρμογής τσιμεντενέσεων στα φράγματα. Πάτρα: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Παπαδοσπυριδάκης, Ε. (2010). Διαχείριση υδατικών πόρων. Αθήνα: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ.

Πηλιχός, Α. (2015). Παραμετρικές αναλύσεις επί των συνθηκών ευστάθειας του σώματος χωμάτινων φραγμάτων. Το παράδειγμα του φράγματος του ΥΗΣ Ιλαρίωνα. Αθήνα: Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ.

Πυθαρούλη, Ι.Σ., Στείρος, Σ.Κ. (2008). Κρίσιμες παράμετροι της παραμόρφωσης του φράγματος Κρεμαστών. Λάρισα: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων.

Πυθαρούλη, Ι.Σ. (2007). Μελέτη της μακροχρόνιας παραμόρφωσης του φράγματος κρεμαστών με βάση ανάλυση γεωδαιτικών δεδομένων και μεταβολών στάθμης ταμιευτήρα. Πάτρα: Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Σαμπατακάκης, Ν., Δεπούντης, Ν. Φράγματα: Ταξινόμηση – κατασκευαστικές απαιτήσεις. Πάτρα: Παραδόσεις μαθήματος «Τεχνική Γεωλογία», Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας

Σαμπατακάκης, Σ.Ν., Κούκης, Χ.Γ. (2007). Γεωλογία Τεχνικών Έργων. Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου..

Στείρος, Σ., Πυθαρούλη, Σ., Κοντογιάννη, Β., Ψιμούλης, Π., Κουντούρης, Α., Στρεμμένος, Φ., Σκούρτης, Κ., Λέρης, Γ. (2008). Έλεγχος παραμορφώσεων φραγμάτων Δ.Ε.Η. Λάρισα: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων (τ. 2, σ. 206-214 : σχ.).

Τσιούνια, Α. (2012). Εκτίμηση των παραμέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του ποταμού Αποσελέμη. Αθήνα.

Υ.ΠΕ.ΘΕ. (1966). ΥΗΣ Κρεμαστών.

Υ.ΠΕ.ΘΕ. (1966). ΥΗΣ Στράτου.

Φώτη, Σ.Γ. (2004). Τεχνικογεωλογικά προβλήματα σε περιοχές υπό μελέτη φραγμάτων στο μέσο και άνω Αλιάκμονα. Αθήνα: Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ.

Χαντζόπουλος, Χ. (2017). Σεισμοί προκαλούμενοι από πλήρωση ταμιευτήρων – Περίπτωση Φράγματος Κρεμαστών. Πάτρα: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.