Εξώφυλλο

Υδρογεωλογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής του Λαγκαδά = Hydrogeological study of thw wider area of Lagadas.

Δήμητρα Ιωσήφ Στεργίου

Περίληψη


Το αντικείμενο έρευνας της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών σε συνδυασμό με τις υδρευτικές ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Λαγκαδά.
    Η ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά υδρεύεται από ένα σύνολο 7 γεωτρήσεων που τα νερά τους διοχετεύονται σε 11 δεξαμενές στη γύρω περιοχή. Η περιοχή του Λαγκαδά βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Μυγδονίας λεκάνης και τα επιφανειακά ύδατα καταλήγουν στη λίμνη Κορώνεια. Το υπόγειο υδατικό σύστημα αναπτύσσεται σε τεταρτογενείς αποθέσεις που αποτελείται κυρίως από αμμούχες αργίλους και άμμους. Ακόμη, μελετήθηκαν κλιματικά δεδομένα (Ε.Μ.Υ.), η υδρολιθολογία και τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής έρευνας. Με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ έγινε έρευνα για τις υπάρχοντες υδρευτικές ανάγκες, καθώς και πρόβλεψη του πληθυσμού και των υδρευτικών αναγκών για τα επόμενα χρόνια.
   Εν κατακλείδι, παρατίθενται κάποιες προτάσεις πιο ορθής χρήσης του υπόγειου νερού για ύδρευση της ευρύτερης περιοχής του Λαγκαδά με σκοπό την αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης και τον περιορισμό της ρύπανσης/μόλυνσης αυτού.

   The subject οf this study is the research of the hydrogeolοgical conditiοns in combination with the need of water supply of the inhabitants of the wider area of Langadas.
   The wider area of Langadas is supplied by a total of 7 drillings whose water is collected into 11 reservoirs in the surrounding area. Langadas is located on the west side of the Mygdonia basin and the surface waters end up in Lake Koroneia. The underground water system develops in Quaternary deposits consisting mainly of sandy clays and sands. Also, climatic data (EMY), hydrolithology and environmental problems of the research area were studied. Based on the population data of ELSTAT, a survey was conducted on the existing water supply needs, as well as a forecast of the population and water supply needs for the next years.
   In conclusion, some suggestions for better use of underground water for water supply in the wider area of Langadas are presented in order to avoid overexploitation and cessation of its contamination.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Βουδούρης Κ., 2021, Τεχνική Υδρογεωλογία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

• Βουδούρης Κ., 2015, Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειου νερού. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

• Βουδούρης Κ., 2009, Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

• Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Άρδευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).

• Διδασκάλου, M., 2015, Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ανατολικού περιθωρίου της Μυγδονίας λεκάνης στην περιοχή του Ρήχιου ποταμού, Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

• Ελληνική Γεώσφαιρα, Περιοδική έκδοση Ι.Γ.Μ.Ε., 2009.

• Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά.

• Καναράκης Ι., 2012, Διαχρονική ποιοτική και ποσοτική μελέτη της λίμνης Κορώνειας, Διπλωματική εργασία, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

• Meteo, Θεσσαλονίκη, σταθμός Λουτρών Λαγκαδά.

• Μήτρα Ε., 2011, Προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου Λαγκαδά. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Μουντράκης Δ., 2020, Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας.

• RMets, 2015, The automatic weather stations NOANN network of the National Observatory of Athens: operation and database.

• Τζιµόπουλος Χ., Πλιάτσικα ∆., 2005, Έρευνα διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης Κορώνειας.

• Χρυσάφη Αικ.-Αλ., 2012, Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Φάκελος σύμβασης, Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης και υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού ΔΕΥΑ Λαγκαδά, Αρ. Πρωτ.: 2074/2019.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.