Εξώφυλλο

Γεωτεχνική αξιολόγηση συνθηκών ευστάθειας ορυγμάτων θεμελίωσης στην περιοχή του Παπάφη Θεσσαλονίκης και διερεύνηση κατάλληλων μέτρων αντιστήριξης = Geotechnical assesment of slope stability at the area of Papafi, Thessaloniki.

Χαράλαμπος Αντώνιος Σταματιάδης

Περίληψη


Για τη μελέτη θεμελίωσης ενός οικοδομικού έργου καθοριστικό ρόλο παίζει ο σχεδιασμός της γεωτεχνικής έρευνας που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες του υπεδάφους θεμελίωσης ώστε να διενεργηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι οι οποιοί είναι :  έλεγχος φέρουσας ικανότητας , έλεγχος καθιζήσεων και έλεγχος ευστάθειας απαιτούμενων εκσκαφών. Οι παραπάνω γεωτεχνικοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι για την εκπόνηση μελετών θεμελίωσης και αντιστήριξης.
     Στην παρούσα Διπλωματική γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας που εκτελέσθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια ανέγερσης ενός οικοδομικού έργου. Στην συνέχεια και με βάση το γεωτεχνικό μοντέλο της περιοχής έρευνας διεξάγονται έλεγχοι φέρουσας ικανότητας, καθιζήσεων και ευστάθειας προσωρινών εκσκαφών με τη χρήση ειδικού λογισμικού γεωτεχνικών εφαρμογών. Τέλος τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ελέγχων αξιοποιούνται για τις τελικές προτάσεις θεμελίωσης του οικοδομικού έργου και αντιστήριξης των προβλεπόμενων εκσκαφών.

   For the study of the foundation of a construction project, the design of the geotechnical research that provides the necessary information of the foundation subsoil plays a decisive role in order to carry out the following inspections, which are: bearing capacity control, subsidence control and stable fixed excavation control. The above geotechnical inspections are necessary for the elaboration of foundation and support studies.
     In the present Dissertation , you shall be evaluated the results of a geotechnical survey carried out in an area of Thessaloniki in the context of the construction of a construction project. Then, based on the geotechnical model of the research area, tests of bearing capacity, subsidence and stability of temporary excavations are carried out using special software of geotechnical applications. Finally, the results of the geotechnical inspections are utilized in the final proposals for the foundation of the construction project and the support of the planned excavations.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

Anastasiadis An., Raptakis D., Pitilakis K., 2001. “Thessaloniki’s Detailed Microzoning: Subsurface Structure as Basis for Site Response Analysis”, Pure and Applied Geophysics, 158 2597-2633.

ANTONIADIS, P., GUNDLACH, H., IOANNIDIS, K., KOCKEL, F., MITSAKI, V., MOLLAT, H., WALTHER, H. W.: Prospektion auf Kupfer in Porphyritstöcken der östlichen Chalkidiki. BfB/IGSR unpubl. report, Hannover/Athen 1971.

ANTONIADES, P., GUNDLACH, H., IOANNIDES, K., KOCKEL, F.: Geochemische Prospektion auf Lagerstätten vom Typ porphyry copper im Raum zwischen dem Doirani-See und Strimonikon. BfB/IGSR unpubl. report, Athen/Hannover 1972.

Ambraseys N. 2009. Earthquakes in the Mediterranean and Middle East: a multidisciplinary study of seismicity up to 1900.

BSI Standards Publication ,2015. Code of practice for ground investigations. Decoding Eurocode 7, A. Bond - A. Harris, 2008, Taylor- Francis group, London, N.-Y.

Dikau, R., 1989. The application of a digital relief model to landform analysis. Taylor and Francis, London.

Eurocode 8, prEN 1998-1 ,2003. “Design of structures for earthquake resistance, Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings”.

Eurocode 8: prEN 1998-5 , 2004. “ Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects “.

Goldsworthy M., Jackson J., Haines J. ,2002. “ The continuity of active fault systems in Greece, Geophys”.

Hatzfeld D., Christodoulou A. A., Scordilis E. M., Panagiotopoulos D., Hatzidimitriou P. M., 1986. “A Microearthquake study of the Mygdonian graben (Northern Greece), Earthand Planetary Science letters”, 81379-396.

Kiratzi A., Roumelioti Z., Benetatos Ch., Theodulidis N., Savvaidis A., Panou A., Tziavos I. N., Savvaidis P., Hatzigogos Th., Koutoupes S. and Karantonis G., 2004. “SEISIMPACT-THES: A SCENARIO EARTHQUAKE AFFECTING THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI”, Bulletin of the Geological Society of Greece.

Kockel F., Mollat H., 1969-1970. “Geological Map of Chalkidiki Peninsula and adjacent areas”, Κλίµακα 1:100.000.

MERCIER, J., 1968. étude géologique des zones internes des Hellénides en Macédoine centrale (Gréce).- Annales Géologiques des Pays Helléniques, 20: 1-792, Athens.

Mercier J. L., Carey-Gailhardis E., Mouyaris N., Simeakis K., Roundouyannis Th., Anghelidhis Ch., 1989. “ Structural analysis of recent and active fault and regional state of stress in the epicentral area of the 1978 Thessaloniki earthquakes (Northern Greece), Tectonics”.

Mercier J. L., Sorel D., Vergely P., Simeakis K., 1989. “ Extensional tectonic regimes in the Aegean basins during the Cenozoic, Basin research”.

Papazachos C., P. Soupios, A. Savaidis, Z. Roumelioti, 2000. “Identification of small-scale active faults near metropolitan areas: An example from the Asvestochori fault near Thessaloniki”. XXVII General Assembly of the European Seismological Commission (ESC) 10.

Papazachos B., Papazachou C. ,2003. " The Earthquakes of Greece, Ziti, Thessaloniki”.

Pavlides S.B., Kondopoulou D.P., Kilias A.A., Westphal M., 1988. “Complex rotational deformations in the Serbo-Macedonian massif (north Greece): structural and paleoagnetic evidence”.

Vitti Massimo, 1990. “Το πολεοδοµικό σχέδιο της Αρχαίας Θεσσαλονίκης και η εξέλιξή του”, Διδ. Διατριβή, Ρώµη – Θεσσαλονίκη.

Voidomatis P.S., Pavlides S.B., Papadopoulos G.A., 1990. “Active deformation and seismic potential in the Serbomacedonian zone, northern Greece”.

Tranos M. D., Mountrakis D. M., 1998. “ Neotectonic joints of Northern Greece, Their significance on the understanding of the active deformation”, Δελτίο ΕΓΕ, Τοµ. XXXII/1, 209-219, 8ο Διεθνές Συνέδριο.

Tranos M. D., Papadimitriou E. E., Kilias A. A., 2003. “ Thessaloniki-Gerakarou fault zone (TGFZ): the western extension of the 1978 Thessaloniki earthquake fault (northern Greece) and seismic hazard assessment, Journal of Structural Geology”.

Ελληνική Βιβλιογραφία:

Αττικό Μετρό Α.Ε., 2006-2007. “ Συµπληρωµατική Γεωτεχνική Έρευνα για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης”.

Βουδούρης Κ., 2016. ¨Υδρογεωλογία Περιββάλλοντος, Υπόγεια νερά και περιβάλλον”

Βουβαλίδης Κ., 2005. “ Ψηφιακή χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S.) Ψηφιακές Διδακτικές Σηµειώσεις”.

Β. Χρηστάρας, Β. Μαρίνος, ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας.

Βώβου Θ., 2014. “Επιτελεστικότητα των µηχανών EPB κατά τη διάνοιξη σηράγγων. Η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης”, Διπλωµατική Εργασία.

Γ.Υ.Σ., 1980. Φύλλα Χαρτών, Κλίµακας 1:5.000, Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης.

Γ.Υ.Σ., Φύλλα Χαρτών, Κλίµακας 1:50.000, Θεσσαλονίκης, Θέρµης, Επανοµής, Ζαγκλιβερίου, Πολυγύρου, Βασιλικών, Κιλκίς, Λαχανάς, Κουφάλια, Σοχός, Πλατύ, Κατερίνη.

Δηµητριάδης Βασίλης, 1983. “Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 1430- 1912”, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη.

Ειδική Υπηρεσία Δηµόσιων Έργων (ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης), 2003 (α) . Ά φάση εκπόνησης µελέτης, “Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρεµάτων εντός των Ορίων των Δήµων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης - Μελέτη Οριοθέτησης Ρέµατος Δόξης”, Ανάδοχος : Σύµπραξη γραφείων “Χωροτεχνικές µελέτες Εφαρµογές Τεχνικών Έργων Α.Ε.- Κακάνη Σταµατία- Σιµόγλου Κίµων του Αριστοτέλη”.

Ειδική Υπηρεσία Δηµόσιων Έργων (ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης), 2003 (β) . Ά φάση εκπόνησης µελέτης, “Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρεµάτων εντός των Ορίων των Δήµων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης - Μελέτη Οριοθέτησης Ρέµατος Δόξης”, Ανάδοχος : Σύµπραξη γραφείων “Χωροτεχνικές µελέτες Εφαρµογές Τεχνικών Έργων Α.Ε.- Κακάνη Σταµατία- Σιµόγλου Κίµων του Αριστοτέλη”.

ΕΑΓΜΕ., 1978. Φύλλα Χαρτών, Κλίµακας 1:50.000, Θεσσαλονίκη, Θέρµη .

ΕΑΓΜΕ., 1998. “Τεχνικογεωλογικός χάρτης ευρύτερης περιοχής πόλης Θεσσαλονίκης”, Κλίµακας 1:25.000.

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ Δ., 2019. “ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

Ζερβοπούλου Α., Παυλίδης Σ., 2005. “Μορφοτεκτονική µελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης για την χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγµάτων”, 1η Συνάντηση Επιτροπής Γεωµορφολογίας Ε.Γ.Ε., Δελτίο ΕΓΕ, Τοµ. ΧΧΧVIII, σελ. 30-41.

Ζερβοπούλου Α., Παυλίδης Σ., 2008. “ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “, 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας, Άρθρο 1865.

Ζερβοπούλου A., 2010. ¨ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ , ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, Α.Π.Θ.

Ζερβοπούλου Α., 2018. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΕΡΙΔΑ: “Γεωλογία - Ενεργά ρήγµατα και Επιπτώσεις στα σηµαντικά τεχνικά έργα της Θεσσαλονίκης”, ΤΕΕ/ΤΚΜ Θεσσαλονίκη.

Λεβεντάκης Γ.-Α.Ν., 2003. “Μικροζωνική µελέτη της πόλης της Θεσσαλονίκης”, Διδ. Διατρ.Α.Π.Θ.

Μ. Κ Α Β Β Α Δ A Σ, 2006. βλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

Μουντράκης Δ., 1983. “Η γεωλογική δοµή της βόρειας Πελαγονικής ζώνης και η γεωτεκτονική εξέλιξη των εσωτερικών Ελληνίδων”. Προγραµµατική για υφηγεσία Αριστοτελείου ΠανεπιστηµίουΘεσσαλονίκης, σ. 289.

Μουντράκης Δ.Μ., 1985. “Γεωλογία της Ελλάδας”, University Studio Press.

Μουντράκης Δ., Συρίδης Γ., Πολυµενάκος Λ., Παυλίδης Σ., 1993. “Η νεοτεκτονική δοµή του ανατολικού περιθωρίου του Βυθίσµατος Αξιού - Θερµαϊκού στην περιοχή Δυτικής Χαλκιδικής (Κ. Μακεδονία)”, Bull. Geol. Soc. Greece.

Μουντράκης Δ., Κίλιας Α., Παυλίδης Σ., Κουφός Γ., Σπυρόπουλος Ν., Τρανός Μ., Παπαζάχος Κ., Ζούρος Ν., Φασουλάς Χ., 1995. “Χάρτης ενεργών ρηγµάτων του Ελληνικού χώρου, περιοχή Μακεδονίας” Κλίµακα 1:300.000, Συνοδευτικό επεξηγηµατικό τεύχος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Καθηγ. Δηµ. Μουντράκης, Θεσσαλονίκη.

Μουντράκης Δ., Κίλιας Α., Παυλίδης Σ., Σωτηριάδης Λ., Ψιλοβίκος Α., Αστάρας Θ., Βαβλιάκης Ε., Κουφός Γ., Δηµόπουλος Γ., Σούλιος Γ., Χρηστάρας Β., Σκορδύλης Μ., Τρανός Μ., Σπυρόπουλος Μ., Πάτρας Δ., Συρίδης Γ., Λαµπρινός Ν., Λαγγάλη Θ., 1996. “Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας”, Κλίµακας 1:100.000, Φύλλα: Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά. Ο.Α.Σ.Π. και επεξηγηµατικά τεύχη (1997).

Μπλιώνης Γ., 1996. “Τα ρέµατα της Θεσσαλονίκης”, Σύνδ. Οργ. Τοπ. Αυτοδ. Μειζ. Θεσ/νίκης-Οικ. Κίν. Θεσ/νίκης.

Παπαχαρίσης Ν., 1980. “Το έδαφος της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Συσχέτιση µε τις ζηµιές των τελευταίων σεισµών”, Επιστ. έκδοση εργαστηρίου Εδαφοµηχανικής & Θεµελιώσεων, Τεύχ. 6.

Ρόζος Δ., Χατζηνάκος Ι., Αποστολίδης Ε., 1998. “Τεχνικογεωλογικός χάρτης ευρύτερης περιοχής πόλης Θεσσαλονίκης”, Κλίµακας 1:25.000. Ι.Γ.Μ.Ε.

Ρόζος Δ., Χατζηνάκος Ι., Αποστολίδης Ε., Γαριβαλδη Α. 1998. “Τεχνικογεωλογικός Χάρτης ευρύτερης περιοχής πόλης Θεσσαλονικής” του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίµακα 1:100.000.

Σαπουντζής Η., 1969. ”Πετρογραφία και γεωλογική τοποθέτισις των πράσινων γνεύσιων της Θεσσαλονίκης”, Διδ. Διατρ. Α.Π.Θ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., 2017. “ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ, ΠΙΕΡΙΑ”

Στεφανίδης Π., 2000. “Η αντιπληµµυρική προστασία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος τηςΘεσσαλονίκης. Θωράκιση της Θεσσαλονίκης από Φυσικές Καταστροφές”. Ηµερίδα 24-2-2002.

Συρίδης Γ.Ε., 1990. “Λιθοστρωµατογραφική, βιοστρωµατογραφική και παλαιογεωγραφική µελέτη των Νεογενών – Τεταρτογενών ιζηµατογενών σχηµατισµών της χερσονήσου Χαλκιδικής”, Διδ. Διατριβή, Α.Π.Θ.

ΤΕΕ Τµ. Κεντρ. Μακεδονίας, 1994. “Τα Ρέµατα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης”, Ηµερίδα 15-12-1994, ΤΕΕ.

Τρανός Μ. Δ., 1998. “ Συµβολή στη µελέτη της νεοτεκτονικής παραµόρφωσης στο χώρο του Βορείου Αιγαίου και της Κεντρικής Μακεδονίας” , Διδακτ. Διατρ. ΑΠΘ.

Τσότσος Σ., Ζόµπου Α., Κληµεντίδου Α., Μάνου Α., 1992. “Λευκός Πύργος: Γεωτεχνική θεώρηση & έρευνα της θεµελίωσης του µνηµείου”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Τοµ. 2, ΤΕΕ.

Τσουµαλάκος Σ., 2017. “ Τα Ρέµατα της Θεσσαλονίκης: Χωρική και Υδραυλική Θεώρηση”, Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Οργανισµός Θεσσαλονίκης, 2001. “Μελέτη ζώνης οικιστικού ελέγχου της εκτός ορίου οικισµών περιοχής της περιαστικής ζώνης Θεσσαλονίκης και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης”.

Φουρνιάδης Ι., Οικονομίδης Δ., Αστάρας Θ., 2002. “Γεωµορφολογική και περιβαλλοντική εξέλιξη της κοιλάδας του Ανθεµούντα, µε τη χρήση µεθόδων GIS και τηλεπισκόπησης”. ∆ιατριβή Ειδίκευσης, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

Προδιαγραφές εργαστηριακών και επιτόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής: Ε105-86, Ε106-86 (ΦΕΚ/955/Β31.12.1986).

Τεχνικοί όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών»: Δ.20192/22.1.1966.

Προδιαγραφές αξιολόγησης»: ΦΕΚ 1221 Β/30.11.1998, ΔΜΕΟ/δ/0/1759/12.11.1998

Προδιαγραφές δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς Ε101-83 (ΦΕΚ 363/24.6.83 τεύχος Β).

Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών Εδαφοµηχανικής Ε105/84 (ΦΕΚ 955/31.12.86 τεύχος Β).

Τεχνικές Προδιαγραφές επιτόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής Ε106-86 (ΦΕΚ 955/31.12.86 τεύχος Β).

Προβλεπόµενα στο άρθρο ΓΤΕ.3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον Ν. 3316/2005 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), Έκδοση 11: Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες και Σχέδια, Κεφάλαιο 3, Άρθρα 2,3 και 4. Τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Μελετών και Ερευνών (ΚΜΕ) ΑSTM D2487 - 00 USC "Ενοποιηµένο Σύστηµα Ταξινόµησης Εδαφών".

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 6019/86 (ΦΕΚ 29Β’) "Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων" .

Ιστότοποι:

https://www.geoconsult.gr/

http://enggeo-auth.weebly.com

http://www.ggde.gr/dmdocuments/11-01-03-00.pdf

https://elinyae.gr/sites/default/files/2019-07/1154B_03.pdf

www.geo.auth.gr

www.igme.grwikipedia.org


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.