Εξώφυλλο

Τουρμαλίνης: δομή, ορυκτοχημεία, πολύτιμες ποικιλίες = Tourmaline: structure chemistry, precious varieties.

Χρυστάλλα Νίκος Χρίστου

Περίληψη


Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή του ορυκτού τουρμαλίνη. Πιο αναλυτικά δίνεται η κρυσταλλογραφική δομή του και η διάταξη των ατόμων του στο κρυσταλλικό πλέγμα. Περιγράφονται οι φυσικές ιδιότητες του τουρμαλίνη και τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του, όπως είναι το χρώμα, το σχήμα, η σκληρότητα και η λάμψη. Δίνεται η ορυκτοχημεία του τουρμαλίνη και στη συνέχεια αναλύονται οι ποικιλίες του. Ακολούθως γίνεται αναφορά για τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του τουρμαλίνη. Περιγράφονται οι πολύτιμες ποικιλίες του τουρμαλίνη και οι χρήσεις τους. Περιγράφεται το φαινόμενο του πυροηλεκτρισμού και του πιεζοηλεκτρισμού, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό φαινόμενο του τουρμαλίνη. Τέλος, ακολουθούν οι εμφανίσεις του τουρμαλίνη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

The subject of this thesis is the description of the mineral tourmaline. The crystallographic structure and the arrangement of atoms in the crystal lattice are given. The physical properties of tourmaline (i.e., the macroscopic characteristics) such us color, shape, hardness and luster are also described. The mineral chemistry of tourmaline is given and its varieties are analyzed. Subsequently, tourmaline microscopic features are mentioned. The precious varieties of tourmaline are described as well as their uses. Moreover, the phenomenon of pyroelectricity and piezoelectricity which are characteristics of tourmaline are described. Finally, this thesis concludes with tourmaline occurrences in Greece as well as abroad.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Black P. (1971): Tourmalines from Cuvier island, New Zealand. Min. Mag., 38, 374-376

Bröcker M. and Franz L. (2000): The contact aureole on Tinos (Cyclades, Greece): tourmaline – biotite geothermometry and Rb – Sr geochronology. Mineralogy and Petrology 70, 257-283.

Buriánek D. and Novák M. (2007): Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: examples from the

Bohemian Massif, Czech Republic. Lithos 95, 148-164.

Henry D. and Dutrow B. (2001): Compositional zoning and element partitioning in nickeloan tourmaline from metamorphosed kartbauxite from Samos, Greece. American Mineralogist.

Kassoli – Fournaraki A. and Michailidis K. (1994): Chemical composition of tourmaline in quartz veins from Nea Roda and Thasos areas in Macedonia, northern Greece. The Canadian Mineralogist, vol. 32, 607-615.

Manning D. (1982): Chemical and morphological variation in tourmalines from the Hub Kapong batholiths of peninsular Thailand. Mineral. MAg. 45, 139-147.

Michailidis K. and Kassoli – Fournaraki A. (1994): Tourmaline concentrations in migmatitic metasedimentary rocks of the Riziana and Kolchiko areas in Macedonia, Northern Greece. Eur. J. Mineral. 6, 557-609.

Neiva A. (1974): Geochemistry of tourmaline (schorlite) from granites, aplites and pegmatites from northern Portugal. Geochim. Cosmochim Acta 38, 1307-1317.

Nickel E.H. (1995). International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names: Definition of a mineral. Mineralogy and Petrology, 55 (4). 323-326

Roda E., Pesquera A. and Velasco F. (1995): Tourmaline in granitic pegmatites and their country rocks, Fregeneda area, Salamanca, Spain. The Canadian

Mineralogist, vol. 33, 835-848. Hawthorne, F., & Henry, D. (1999). Classification of the minerals of the tourmaline group. European Journal of Mineralogy, 11(2), 201-215.

Wieser (1971): Tourmaline from piemontite – tourmalin – ferriphengite segregation in epizonal crystalline schists.

Μιχαηλίδης Κ., Σοφιάνσκα Ε., Σολδάτος Τ. (2012). Ζωνώδεις Ca-ούχοι τουρμαλίνες στα κοιτάσματα σμύριδας της νήσου Νάξου, ΝΑ Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα,

Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Σολδάτου, Ειδικός τόμος 101, 71-77.

Πέτικα, Ε. (2014). Μελέτη της σύστασης του τουρμαλίνη σε πηγματιτικές φλέβες στη Γερακινή Χαλκιδικής. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., σελ.39.

Ιστοχώροι

https://www.jewelsforme.com/gem_and_jewelry_library/achroite

https://thecrystalcouncil.com/crystals/indicolite

https://www.ajsgem.com/gemstone-information/rubellite-tourmaline-52.html

https://www.spiritofisis.org/knowledge/crystal_files/tourmaline_schorl.htm

https://www.minerals.net/mineral/dravite.aspx

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/tourmaline

https://en.wikipedia.org/wiki/Tourmaline

https://thecrystalcouncil.com/crystals/uvite

https://www.spiritofisis.org/knowledge/crystal_files/tourmaline_verdelite.htm

https://thecrystalcouncil.com/crystals/watermelon-tourmaline

https://armonissimo.com/el/stones/gems

http://www.geo.auth.gr/106/8_silicates/cyclo/tourmaline.htm

https://www.mindat.org/min-454.html

https://www.geologyin.com/2021/07/watermelon-tourmaline-what-is.html

https://gr.pinterest.com/pin/861594972430923915


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.