Εξώφυλλο

Ομάδα σπινελλίων: δομή, ορυκτοχημεία, εμφανίσεις = Spinel group: Structure, mineral chemistry, occurrences.

Αναστασία-Μαρία Βασίλειος Δραγώγια

Περίληψη


Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή της δομής, της ορυκτοχημείας και των εμφανίσεων της ομάδας των σπινελλίων. Η ομάδα αυτή έχει χαρακτηριστικό χημικό τύπο AB2O4. Τα στοιχεία Α είναι δισθενή κατιόντα (όπως Fe2+ και Mg2+) ενώ τα στοιχεία Β είναι τρισθενή κατιόντα (όπως Fe, Cr, Al). Κρυσταλλώνονται στο κυβικό σύστημα, ενώ η ομάδα συμμετρίας χώρου είναι Fd3m. Η σκληρότητα τους στην κλίμακα Mohs είναι 8, η λάμψη τους είναι υαλώδης και τα χρώματα τους ποικίλλουν ανάλογα με την αναλογία των στοιχείων που περιέχονται σε αυτά. Με βάση το στοιχείο στην θέση Β οι σπινέλλιοι διακρίνονται σε 3 ομάδες:
       -Σειρά του αργιλίου (σπινελλίου), όπου στη θέση Β υπάρχει το αργίλιο
       -Σειρά του σιδήρου (μαγνητίτη), όπου στη θέση Β υπάρχει ο σίδηρος
       -Σειρά του χρωμίου (χρωμίτη), όπου στη θέση Β υπάρχει το χρώμιο
       Μικροσκοπικά οι σπινέλλιοι είναι ισότροποι. Γίνεται ανάλυση των μελών των σειρών των σπινελλίων, καθώς και οι χρήσεις τους. Τέλος, αναφέρονται οι κυριότερες εμφανίσεις τους ανά τον κόσμο καθώς και τα κυριότερα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν σε διάφορες περιοχές.

Spinel group: Structure, mineral chemistry, occurrences
       Τhe aim of this bachelor thesis is the description of the structure, the mineral chemistry and the occurrences of the spinel group. This mineral group has the characteristic chemical formula AB2Ο4. Elements A are divalent cations (such as Fe and Mg) while elements B are trivalent cations (such as Fe, Cr, Al). Spinels crystallize in the cubic system and their space symmetry group is Fd3m. Members of the spinel group have a hardness of 8 on the Mohs scale, their luster is vitreous and their colors vary depending on the their chemical composition. Based on the element in position B spinels are subdivided into three series:
       -Aluminum (spinel) series, when Al occupies position B
       -Iron (magnetite) series, when Fe3+ occupies position B
       -Chromium (chromite) series), when Cr occupies position B
       Under the polarizing microscope, spinels are isotropic. Afterwards, the members of the three series are described, as well as their uses. Finally, their main occurrences around the world are mentioned as well as the main features they display in different areas.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξενόγλωσση

Chauviré B., Rondeau B., Fritsch E., Ressigeac P. and Devidal J.-L. (2015). Βlue spinel from the Luc Yen district of Vietnam, Gems and Gemology, pp.1-5

Garnier V., Giuliani G., Maluski H., Ohnenstetter D., Phan Trong T., Hoàng Quang V., Pham Van L., Vu Van T., Schwarz D. (2002), Ar-Ar ages in phlogopites from marble-hosted ruby deposits in northern Vietnam: evidence for Cenozoic ruby formation. Chemical Geology, Vol. 188, pp. 33–49

Deer W. A., Howie R.A. and Zumman J. (1992). An Introduction to the Rock-Forming Minerals, pp.558-588

Deer W. A., Howie R.A. and Zumman J. (1996). An Introduction to the Rock-Forming Minerals, pp.558-588

Myint Myat Phyo, Bieler E., Franz L., Balmer W. and Krzemnicki M. (2019) «Spinel from Mogok, Myanmar Spinel from Mogok, Myanmar—A Detailed Inclusion Study by Raman Microspectroscopy and Scanning Electron Microscopy, Journal of Gemmology, Τόμος 36, Νο. 5, pp. 423

Ελληνική

Θεοδωρίκας Σ.(2017). ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. Εκδόσεις ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ < ΜΕΛΙΣΣΑ>, Θεσσαλονίκη, σελ 581-585

Σημειώσεις Κοιτασματολογίας. 2013. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας. σελίδες 110–136

Σκούπρας Ε.(2015). Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη των εμφανίσεων σπινελλίων στη ζώνη scarn της Μαρώνειας, Θράκη, Θεσσαλονίκη σελ 33,35

Ιστοχώροι

https://www.americangemsociety.org/everything-you-need-to-know-spinel-gem/

https://www.gemselect.com/gem-info/spinel/spinel-info.php

https://www.geodifhs.com/gammaalphaiotaalpha/srilanka

www.el.wikipideia.com

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82

https://www.gemdat.org/gem-6684.html

www.geodifys.com

www.geo.auth.gr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.