Εξώφυλλο

Θέματα τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς και προσωρινής υποστήριξης των βραχομαζών κατά τη διάνοιξη της σήραγγας Δημαρίου στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα = Evaluation of the engineering geological behaviour and the type of the temporary support measures for the construction of Dimario tunnel, on the vertical axis road of Egnatia highway, Xanthi-Echinos-Greek-Bulgarian borders.

Φώτιος Δημήτριος Παρασκευόπουλος-Τσιακίρης

Περίληψη


Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα θέματα τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς και προσωρινής (άμεσης) υποστήριξης των βραχομαζών που αναμένεται να συναντηθούν κατά τη διάνοιξη της σήραγγας Δημαρίου. Αυτή η μονού κλάδου οδική σήραγγα μήκους 475m εντοπίζεται στο νεοκατασκευασθέντα κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο Βορειοανατολικό τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδος. Από γεωλογικής άποψης η εγγύς περιοχή κατασκευής της σήραγγας εντοπίζεται στη μολάσσα Ροδόπης, που αποτελείται από ιζηματογενείς σχηματισμούς (κυρίως ψαμμίτες και ιλυολίθους) μέσα στους οποίους παρεισφρέουν ακανόνιστα ηφαιστειακά πετρώματα (ηφαιστειακοί τόφφοι και λατυποπαγή). Σκοπός της εργασίας είναι η ποσοτική αξιολόγηση όλων των γεωλογικών-τεχνικογεωλογικών-γεωτεχνικών παραγόντων που διέπουν τις παραπάνω βραχόμαζες καθώς και η εύρεση των πιθανών τύπων αστοχίας που δύναται να λάβουν χώρα κατά τη φάση εκσκαφής της σήραγγας. Συνεπώς, δημιουργούνται διακριτές Τεχνικογεωλογικές Ενότητες (Τ.Ε.) ανάλογα με τις ιδιότητες του εκάστοτε σχηματισμού και προτείνονται ακολούθως οι κατάλληλες τυπικές διατομές για κάθε μία από αυτές ή σε συνδυασμό τους. Τέλος, σε σύνδεση με όλα τα παραπάνω προτείνονται ποιοτικά, μέτρα προσωρινής υποστήριξης για την εφαρμογή τους κατά τη φάση διάνοιξη της σήραγγας Δημαρίου.ν αναγνώριση των θεμελιωδών αρχών (τύπος αστοχίας, μηχανισμός αστοχίας, ογκομέτρηση κ.α.) που διέπουν τέτοιου είδους αστοχίες.

The current master thesis deals with the engineering geological behaviour and the type of temporary (immediate) support measures of the rockmasses which are due to be encountered during the excavation of the Dimario tunnel. This sole road tunnel, of 475m length is located in the newly developed vertical axis of the Egnatia Highway, more specifically in the Xanthi-Echinos-Greek-Bulgarian Borders region at the Northeastern section of continental Greece. From a geological point of view, the construction site lies within the Rodopi Molasse which is consisted of sedimentary formations (mainly sandstones and siltstones) with volcanic formations (volcanic toffs and agglomerates) unevenly infiltrating them. The purpose of this thesis is the quantitative evaluation of all the geological-engineering geological-geotechnical factors governing the aforementioned rockmasses and since the identification of the potential types of failure likely to occur during the excavation of the tunnel. Consequently, depending on the properties of each individual formation, discrete Engineering Geological Units (E.G.U.) were created, and subsequently appropriate typical cross-sections referential to each one or in a combination of them were proposed. Ultimately, in conjunction with all the above, temporary support measures are proposed, in a qualitative approach, for their implementation during the stage of the excavation of the Dimario tunnel.
KEY WORDS: DIMARIO TUNNEL, MOLASSE OF RODOPI REGION, EGNATIA HIGHWAY

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Διεθνής Βιβλιογραφία

Bieniawski, Z. T. (1975). The point-load test in geotechnical practice. Engineering Geology, 9, 1, 1-11. Bottom of Form

Deere, D. U. and Deere, D. W., "The Rock Quality Designation (RQD ) Index in Practice,'' Rock Classification Systems for Engineering Purposes, ASTM STP 984, LouisKirkaldie, Ed., American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1988, pp.

Hoek, E & Carranza-Torres, C. & Corkum, Brent & Hoek, Evert & Carranza-Torres, Carlos. (2002). Hoek-Brown failure criterion - 2002 Edition.

Hoek, E., & Marinos, P. (January 01, 2000). Predicting squeeze: Predicting tunnel squeezing problems in weak heterogeneous rock masses. Tunnels & Tunnelling, 32, 12.)4:1165–1186.

Hoek E, Diederichs MS (2006). Empirical estimation of rock mass modulus. Int J Rock Mech Min Sci 43:203– 215.

ISRM (1985). Suggested Method for Determining Point Load Strength

Kahraman, S., & Gunaydin, O. (August 01, 2009). The effect of rock classes on the relation between uniaxial compressive strength and point load index. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 68, 3, 345-353

Kaya, A., & Karaman, K. (2016). Utilizing the strength conversion factor in the estimation of uniaxial compressive strength from the point load index. Bulletin of Engineering Geology and the Environment : the Official Journal of the Iaeg, 75, 1, 341-357

Marinos V. Assessing rock mass behaviour for tunneling. Environmental and Engineering Geoscience 2012;18(4):327e41. 10.2113/gseegeosci.18.4.327.

Marinos, P. V. (January 24, 2017). Geological Behaviour of Rock Masses in Underground Excavations. Bulletin of the Geological Society of Greece, 43, 3, 1238.

Ελληνική Βιβλιογραφία

ΓΕΩΤ.ΕΡ. Διδασκάλου Ε.Ε. (2019). Συμπληρωματική Γεωτεχνική Έρευνα Σήραγγας στο Τμήμα της Εγν. Οδού: Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (2017). Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα «Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (κωδ. 70.2.2). Υπότμημα: «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα». ΒΟ2 Τεχνική Περιγραφή.

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (2001). Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (2013). ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσίαση

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (2014). Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Σηράγγων στο Τμήμα ¨Μελίβοια – Σύνορα¨ του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού ¨Ξάνθη–Εχίνος-

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα¨ (Τμήμα 70.2.2). Οριστική Γεωλογική Μελέτη Σήραγγες Σ1 & Σ2. Τεχνική Έκθεση.

Κούκης Χ. Γ. & Σαμπατακάκης Ν. Σ. (2007). Γεωλογία Τεχνικών Έργων. Αθήνα: Παπασωτηρίου Εκδώσεις

Μαρίνος Β. (2020). Παραδείγματα Αξιολόγησης Τεχνικογεωλογικών Ενοτήτων. Σημειώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία. Κατεύθυνση: Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον.

Μουντράκης Μ. Δ. (2010). Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.