Εξώφυλλο

Ανάλυση και συνέπειες της κακοκαιρίας Ιανός στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού, περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας = Analysis and consequences of the Ianos extreme storm in the area of Sperchios river, Fthiotida regional unit.

Άννα Κωνσταντίνος Δόσιου

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών στο τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Το έναυσμα για αυτή την εργασία αποτέλεσαν οι καταστροφές που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όπως και στη λεκάνη απορροής του Σπερχειού ποταμού. Η πολύ σημαντική αυτή λεκάνη βρίσκεται στο νομό Φθιώτιδας.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύονται τα γενικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής έρευνας και οι συνθήκες που επικράτησαν λόγω της κακοκαιρίας Ιανός. Ειδικότερα, περιγράφεται η μορφολογία της πεδιάδας του Σπερχειού και των βουνών γύρω από αυτήν, η γεωμορφολογική εξέλιξη καθώς και η επίδραση τεκτονικών διεργασιών. Επίσης, γίνεται ανάλυση της γεωλογίας της λεκάνης σχετικά με το είδος των πετρωμάτων, τις γεωτεκτονικές ζώνες, και το ποια είναι η θέση τους σήμερα. Οι κατηγορίες των πετρωμάτων της λεκάνης συνδυάζονται με την ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου, την περατότητα των σχηματισμών, τις μορφολογικές κλίσεις, και τα ρήγματα. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο μεσογειακός κυκλώνας Ιανός και τα προβλήματα που προκάλεσε στην περιοχή μελέτης. Παρατίθενται για τα έτη 2019, 2020 συγκριτικά διαγράμματα σχετικά με την βροχόπτωση, αλλά και πίνακες οι οποίοι κατασκευάσθηκαν με μηνιαία κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής.
Επιπροσθέτως, στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας αναπτύσσεται το πως δημιουργήθηκαν δύο ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα (DEM) της περιοχής από δορυφορικές εικόνες Sentinel-1 στο λογισμικό SNAP, και το πως επεξεργάστηκαν για να παραχθούν χρήσιμοι χάρτες για την περιοχή έρευνας στο λογισμικό QGIS. Αυτοί οι χάρτες παρατίθενται στην ενότητα των αποτελεσμάτων και συγκρίνονται καθώς αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2019 και του 2020. Καταληκτικά, τα πορίσματα επικεντρώνονται στα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για την εύρυθμη λειτουργία της λεκάνης και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

This thesis was carried out during my undergraduate studies at the Department of Geology of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh). The motivation for this dissertation thesis was the disasters caused by the Mediterranean cyclone Ianos in many parts of Greece, as well as in the catchment area of Sperchios river. This very important basin locates in the regional unit of Fthiotida, central Greece.
The following chapters analyze the general characteristics of the wider research area and the conditions that prevailed due to the bad weather Ianos. This thesis describes the morphology of Sperchios plain and the mountains around it, how the river basin was formed and how it moves due to the intense tectonic activity. It also delves into the geology of the basin regarding the type of rocks, the geotectonic zones, and their location today. The categories of basin rocks are combined with the analysis of the hydrographic network, the permeability of the formations, the morphological slopes, and the faults. Moreover, the next chapter examines the Mediterranean cyclone Ianos and the problems it caused in the study area. For the years 2019, 2020 comparative diagrams are presented regarding the rainfall, but also tables which were produced with monthly climatic data of the area.
In addition, the methodology chapter presents how two digital elevation models (DEM) of the area were created from Sentinel-1 satellite imagery in SNAP software, and how they were processed to produce useful maps for the area of interest in QGIS software. These maps are presented in the results section and are compared to each other as they relate to September 2019 and 2020. Finally, the conclusions focus on the measures that need to be taken for the smooth operation of the basin and the avoidance of floods.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Διεθνής Βιβλιογραφία

Braun, A. (2021). DEM generation with Sentinel-1, Workflow and challenges. SkyWatch Space Applications Inc.

Lagouvardos, K., Karagiannidis, A., Dafis, S., Kalimeris, A., & Kotroni, V. (2021). Ianos - A hurricane in the Mediterranean. Bulletin of the American Meteorological Society, σσ. 1-31.

Michail, & Chatzipetros. (2013). Morphotectonic analysis of faults in Sperchios Basin (Fthiotis, Central Greece). (σσ. 47, 295-304). Bulletin of the Geological Society of Greece.

Psomiadis, E., Charizopoulos, N., Soulis, K. X., & Efthimiou, N. (2020, September 21). Investigating the Correlation of Tectonic and Morphometric Characteristics with the Hydrological Response in a Greek River Catchment Using Earth Observation and Geospatial Analysis Techniques. Geosciences, σσ. 10, 377.

Psomiadis, Migiros, & Antoniou. (2013). Geomorphological quantitative analysis of Sperchios River Basin area (Central Greece) utilizing geographical information systems. (σσ. 47, 325-334). Bulletin of the Geological Society of Greece.

Skoulikidis, N. T., Economou, A. N., Gritzalis, K. C., & Zogaris, S. (2009). Rivers of the Balkans. Στο U. U. Klement Tockner, Rivers of Europe (σσ. 11, 421-466). Elsevier.

Stathopoulos , N., Lykoudi , E., Vasileiou , E., Rozos , D., & Dimitrakopoulos , D. (2017, May 12). Erosion Vulnerability Assessment of Sperchios River Basin, in East Central Greece—A GIS Based Analysis. Open Journal of Geology, σσ. 7, 621-646.

Stathopoulos, N., Kalogeropoulos, K., Polykretis, C., Skrimizeas , P., Louka, P., Karymbalis , E., & Chalkias , C. (2018). Introducing Flood Susceptibility Index Using Remote-Sensing Data and Geographic Information Systems. Empirical Analysis in Sperchios River Basin, Greece. Στο T. I. George P. Petropoulos, Remote Sensing of Hydrometeorological Hazards (σσ. 18, 381-400). CRC Press.

Stathopoulos, Rozos, & Vasileiou. (2013). Water resources management in Sperchios River Basin, using SWOT analysis. (σσ. 47, 779-788). Bulletin of the Geological Society of Greece.

Zekkos, D., Zalachoris, G., Alvertos, A., Amatya, P., Blunts, P., Clark, M., . . . Valkaniotis , S. (2020). The September 18-20 2020 Medicane Ianos Impact on Greece - Phase I Reconnaissance Report. Geotechnical Extreme Events Reconnaissance Report, GEER-068. doi:https://doi.org/10.18118/G6MT1T

Ελληνική Βιβλιογραφία

Lekkas, E., Nastos, P., Cartalis, C., Diakakis, M., Gogou, M., Mavroulis, S., . . . Valkaniotis, S. (2020). Impact of Medicane “IANOS” (September 2020). Newsletter of Environmental, Disaster and Crises Management Strategies, 1-140.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων. (2013). Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07). Αθήνα.

Κουγιουμτζίδου, Κ. (2011). Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σταθόπουλος , Ν., Λουκά , Π., Καλογερόπουλος , Κ., Καρύμπαλης , Ε., Παπαδόπουλος , Α., & Χαλκιάς , Χ. (2017). Εκτίμηση των επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων με την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων SAR και ΣΓΠ. εφαρμογή στην λεκάνη απορροής του Σπερχειού ποταμού. Αθήνα.

Ψωμιάδης, Ε. Π. (2010). Έρευνα γεωμορφολογικών και περιβαλλοντικών μεταβολών στην υδρολογική λεκάνη του Σπερχειού ποταμού με χρήση νέων τεχνολογιών. Αθήνα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ψωμιάδης, Ε., Παπάζογλου, Γ. Ε., Καυκαλά, Ε., Σερέλης, Κ., Χαριζόπουλος, Ν., & Μανταλούφα, Ι. (2017). Γεωχωρική κατανομή των ανθρωπογενών επιδράσεων στην υδρολογική-υδρογεωλογική κατάσταση και ποιότητα νερού του ανατολικού τμήματος της λεκάνης απορροής του Σπερχειού ποταμού. Αθήνα.

Διαδικτυακές πηγές

Copernicus Land Monitoring Service. (2018). Copernicus Land Monitoring Service. Ανάκτηση από https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=download

IERSD/National Observatory of Athens. (2017). Meteo View. Ανάκτηση από http://stratus.meteo.noa.gr/front

meteo.gr - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος. (χ.χ.). www.meteo.gr | Data Search. Ανάκτηση από http://meteosearch.meteo.gr/

Serco, GAEL Systems, European Space Agency. (χ.χ.). Copernicus Open Access Hub. Ανάκτηση από https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.