Εξώφυλλο

Εγκατάσταση Συστήματος Αβαθούς Γεωθερμίας στο κτίριο Υδραυλικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης = Installation of a shallow geothermal system (Ground Source Heat Pump) in the building of “Hydraulics”, Polytechnic School, AUTh.

Ιωάννης Δημήτριος Κοκκινίδης

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται οι εργασίες εγκατάστασης ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας στο κτίριο της Υδραυλικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και συγκεκριμένα ενός κλειστού κυκλώματος κατακόρυφων εναλλακτών. Για την τοποθέτησή τους διανοίχτηκαν 10 μικρής διαμέτρου γεωτρήσεις, 9 βάθους 100 μέτρων και 1 βάθους 50 μέτρων σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο. Οι εναλλάκτες συνδέθηκαν με αντλία θερμότητας 90 KW. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση του ισογείου του εν λόγω κτηρίου. Στο πλαίσιο της εγκατάστασης, πραγματοποιήθηκε δοκιμή θερμικής απόκρισης (Thermal Response Test) στα δύο είδη εναλλακτών, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι ο ομοαξονικός εναλλάκτης είναι πιο αποδοτικός, όμως πιο ευαίσθητος σε φθορές με το πέρασμα του χρόνου. Το σύστημα αβαθούς γεωθερμίας αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2022. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «INTERREG -Διαχείριση Υπόγειων Υδάτων για Μη Πόσιμες χρήσεις, Προστασία Υπογείων και Θέρμανση-Πιλοτική Εφαρμογή στο κτίριο Υδραυλικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης»

This bachelor thesis describes the installation of a closed loop shallow geothermal system in the building of Hydraulics of the Polytechnic School (Aristotle University of Thessaloniki). Ten vertical heat exchangers were installed in ten slim boreholes, nine of which were drilled at the depth of 100m and one at 50m. The heat exchangers (9 of U type and one coaxial) were connected to a 90 KW heat pump. The geothermal system will be used for heating of the ground floor of the Hydraulics building. The thermal response test (TRT) that was performed for both types of heat exchangers, showed that the coaxial exchanger is a better energy-efficient configuration; however it is more susceptible to damages over time. The geothermal system is expected to fully operate later in 2022. The project was funded by the European program “INTERREG - Groundwater Management for Non-Drinking Uses, Groundwater Protection and Heating - Pilot Application at the Hydraulics Building of the Aristotle University of Thessaloniki”.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Διεθνής βιβλιογραφία

Gelhin, S. (2002): Thermal Response Test, Method Development and Evaluation, Doctoral Thesis, Lulea University of Technology, Sweden 2002

Hobyung Chae, Katsunori Nagano, Takao Katsura, Yoshitaka Sakata, Ahmed A. Serageldin (2022): Life cycle cost analysis of ground source heat pump system based on multilayer thermal response test, Energy and Buildings, V. 261

Xianbiao Bu, Zhipeng Guo, Lingbao Wang (2021), Performance analysis of shallow depth hydrothermal enhanced geothermal system for building heating, Case Studies in Thermal Engineering, V. 26

Ελληνική βιβλιογραφία

Μιχόπουλος, Α., Βούλγαρη, Β., Ζαχαριάδης, Θ. (2015): Οδηγός Σχεδιασμού και Εγκατάστασης Συστημάτων Αβαθούς Γεωθερμίας

Αναστασιάδης, Γ., Μιχόπουλος, Α., Μπαλτζή, Α., Μπουσγολίτης, Χ. (2012): Γεωθερμία στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 2012

Γιαννάκος, Ν. (2014): Αντλίες θερμότητας σε συστήματα θέρμανσης. Σχεδιασμός - Ενεργειακή αξιολόγηση, Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ

Ζερβοπούλου Α., Παυλίδης Σ., Μορφοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης για τη χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγμάτων, Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVIII, 2005

Ζερβοπούλου Α., Παυλίδης Σ , Νεοτεκτονικά ρήγματα πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, 5-7 Νοεμβρίου 2008, άρθρο 1865, Θεσσαλονίκη

Ζούφιος, Ι. (2011): Μελέτη Γεωθερμικού Συστήματος, Ανάλυση της Μεθόδου Thermal Response Test (TRT) και Εύρεση των Δύο Βασικών Παραμέτρων Σχεδιασμού Γεωθερμικών Συστημάτων με Χρήση Κατάλληλου Μοντέλου Πάνω σε Πραγματικά Δεδομένα. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Κρήτη

Κοτανίδου, Θ. (2018): Αβαθής γεωθερμία και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Παράδειγμα εφαρμογής σε κατοικία στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ

Σαββίδης, Π. (2018): Αξιοποίηση της αβαθούς Γεωθερμίας με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας – Παραδείγματα από την Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ

Μουντράκης Δ.Μ. (1985): Γεωλογία της Ελλάδας, University Studio Press

Μπινιάρης, Γ. (2012): Εξοικονόμηση Ενέργειας Θέρμανσης-Κλιματισμού με Γεωθερμία σε Κατοικία. Διπλωματική Εργασία, Ηράκλειο 2012

Μυλωνάς, Ν. (2013): Συστήματα Αξιοποίησης Εδάφους για Θέρμανση/Ψύξη Κατοικιών. Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Οριζόντιου Γεωεναλλάκτη Θερμότητας. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο

Παπαχρήστου, Μ., Ανδρίτσος, Ν., Αρβανίτης, Α., Δαλαμπάκης, Π., Μενδρινός Δ. (2021): Ανασκόπηση των γεωθερμικών χρήσεων στην Ελλάδα και τον κόσμο, Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνεδρίου για της Ήπιες Μορφές Ενέργειας, ΙΗΤ, Θεσσαλονίκη 07-09.04.202

Πλατιόπουλος, Α. (2020): Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας-Παραδείγματα από τη βόρεια Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ.

Φυτίκας, Μ. και Ανδρίτσος, Ν. Γεωθερμία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2004

.Διαδικτυακές πηγές

• www.digtheheat.com

• www.docireport.org

• www.energypress.gr

• www.eneroots.gr

• www.geothermia.gr

• www.glgeothermal.com

• www.kensaheatpumps.com

• www.ktirio.gr

• www.nikolaospsarras.com

• www.rehau.de

• www.rpdarmstadt.hessen.de

• www.vittheating.com

• www.rehau.de


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.