Εξώφυλλο

Μέταλλα υψηλής τεχνολογίας και γεωπολιτική ορυκτών πρώτων υλών = High-tech metals and geopolitics of mineral raw materials.

Νίκη Ιωάννης Παπαδοπούλου

Περίληψη


Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να τονίσει την σημαντικότητα των ορυκτών πρώτων υλών στη ζωή του ανθρώπου και την κρισιμότητα στη διαχείριση εξόρυξης και επεξεργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο, εξηγεί την έννοια των κρίσιμων μετάλλων, ποια είναι αυτά και από τι εξαρτάται η δυναμική τους στην παγκόσμια αγορά. Συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση των μετάλλων υψηλής τεχνολογίας και ορυκτών σύγκρουσης, δηλαδή μεταλλικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή σύγχρονων τεχνολογικών συσκευών και η εξόρυξη τους προέρχεται μέσα από παράνομες ενέργειες που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταστρέφουν το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι τρόποι διαχείρισης των ζητημάτων αυτών καθώς και προτεινόμενες λύσεις που θα μπορούσαν να μετριάσουν την κατάσταση. Παρακάτω, αναφέρονται οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διαχειριστεί τόσο τον περιορισμό της εισαγωγής ορυκτών πόρων εκτός ΕΕ όσο και να βρει νέες λύσεις για εκμετάλλευση και έρευνα ευρωπαϊκών κοιτασμάτων, πάντα, με σεβασμό προς το περιβάλλον. Ενώ, τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τις προοπτικές που έχουν τα ευρωπαϊκά εδάφη να γίνουν εκμεταλλεύσιμα ή να γίνει στροφή στην παραγωγή μετάλλων από δευτερογενείς πόρους μέσω της ανακύκλωσης.

This diploma thesis highlights the importance of the raw materials in human’s life and the crucial nature of their handling during the extraction and production process. First, it is mentioned what and which the critical metals are and the key factors that contribute to mineral’s economy. In the second section, conflict metals are analyzed. These are extremely important for modern technological devices but their extraction is the result of illegal acts like trampling on human rights and serious environment impact. In addition, solutions based on technology are suggested, aiming to improve the current situation. Furthermore, the diploma thesis focuses on the European initiatives that target at the efficient economy and sustainable development by imposing regulations, which limit raw-materials import and exploring new paths for research and exploration of possible reserves at European areas, with respect to the environment. Finally yet importantly is the European Union attempt to explore new sources of critical metals in its area and also to the encouraging strategy of recycling through the use of renewable raw materials.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Australian Government, A. ([χ.χ.]). Australian Geoscience. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://www.ga.gov.au/about/projects/resources/critical-minerals.

European Commission, I. (2020). European Commission. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en.

Royal Society of Chemistry, (2022). Royal Society of Chemistry. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://www.rsc.org/periodic-table/element/50/tin.

Royal Society of Chemistry, (2022). Royal Society of Chemistry. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://www.rsc.org/periodic-table/element/73/tantalum.

Royal Society of Chemistry, (2022). Royal Society of Chemistry. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://www.rsc.org/periodic-table/element/79/Gold.

Φαρμάκης, Κ. (2013, 14 Νοεμβρίου). Τα «ματωμένα» gadgets. Fortune Greece. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από: https://www.fortunegreece.com/photo-gallery/ta-matomena-gadgets/.

Τζεφέρης, Π. (2016, 25 Φεβρουαρίου). Congo’s Bloody Coltan: καλημέρα αληθινέ κόσμε … Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος 2610. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://www.oryktosploutos.net/2016/02/congos-bloody-coltan/.

European Commission, (2022). European Commission. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/.

Watari, T.; McLellan, B.C.; Ogata, S.; Tezuka, T. Analysis of Potential for Critical Metal Resource Constraints in the International Energy Agency’s Long-Term Low-Carbon Energy Scenarios. Minerals 2018, 8, 156.

Old and New Governance Approaches to Conflict Minerals: All are Better than One, Amy Lehr, Harvard international law journal - online volume 52, Article series, November 2010

Arvaniditis, Nikolaos; Goodenough, Kathryn. 2014 Unlocking the potential of Rare Earth Resources in Europe. [Invited Paper] In: 1st European Rare Earth Resources Conference, Milos, Greece, 4-7 Sept 2014.

Commission of the European Communities. The Raw Materials Initiative - meeting our critical needs for growth and jobs in Europe. In 2008 [cited 2020 May 2]. Available from: http://ec.europa.eu/enterprise/non_energy_extractive_industries/raw_materials. htm

«Η ευρωπαϊκή πολιτική στις ορυκτές πρώτες ύλες και τα «κρίσιμα» μέταλλα ή μέταλλα υψηλής τεχνολογίας», Δαρδρας Ν.Παντελεήμων, Διπλωματική εργασία, 2019-2020, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Κρίσιμα –Στρατηγικά Μέταλλα, ζήτηση-χρήσεις.Κυριότεροι τύποι κοιτασμάτων και εμφανίσεων στην Ελλάδα και τον κόσμο», Κώστας Παναγιώτης, Διπλωματική εργασία, 2020, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ευρωπαική Επιτροπή, (13 Σεπτεμβρίου, 2017). Ευρωπαική Επιτροπή. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0490&from=EN.

U.S Department of Energy, (2010). Energy Efficiency & Renewable Energy. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου,2022,από https://www.energy.gov/sites/prod/files/edg/news/documents/criticalmaterialsstrategy.pdf.

Royal Society of Chemistry, (2022). Royal Society of Chemistry. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://www.rsc.org/periodic-table/element/74/tungsten.

Strickland, Eliza. (2011). Cracking Down on Conflict Minerals. IEEE Spectrum. 48. 11-12. 10.1109/MSPEC.2011.6085766.

Technically correct: using technology to supplement due diligence standards in eastern D.R. Congo conflict minerals mining, Harry D. Gobrecht, JOURNAL OF LAW, TECHNOLOGY & POLICY [Vol. 2011]

Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος, (16 Δεκεμβρίου, 2017). Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος. Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου, 2022, από https://www.oryktosploutos.net/2017/12/europes-ree-eurare-project-is-completed/.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.