Εξώφυλλο

Διαχρονική παρακολούθηση των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα με δορυφορικές εικόνες και GIS = Multi-temporal monitoring of Strymonas estuary using satellite imagery and GIS.

Δημήτριος Χριστόδουλος Χατζηιωάννου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Διαχρονική παρακολούθηση των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα με δορυφορικές εικόνες και GIS» εκπονήθηκε από τον προπτυχιακό φοιτητή Χατζηιωάννου Δημήτριο στα πλαίσια της Κατεύθυνσης «Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Μουρατίδη Αντώνιο.
Κύριος στόχος της εργασίας είναι η προβολή δορυφορικών εικόνων υπενδεδυμένη με μουσική υπόκρουση της λεκάνης του Στρυμόνα σε συνεχεία, με σκοπό την ευκολότερη και με περισσότερο ενδιαφέρον παρατήρηση και κατανόηση των διαφόρων συνθηκών.
Για τη δημιουργία του video χρειάστηκαν αρκετά δεδομένα, όπως είναι ο χάρτης της περιοχής, το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, οι δορυφορικές εικόνες καθώς και η μουσική. Για όλα τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν έγινε κατάλληλη και ακριβής επεξεργασία στο αντίστοιχο λογισμικό τους. Επίσης, όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, ανακτήθηκαν δωρεάν από το διαδίκτυο.
Το τελικό προϊόν που δημιουργήθηκε (Video με μουσική υπόκρουση) χρίζει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος προς την εφαρμογή του σε διάφορους τομείς, λόγω της πρωτοτυπίας του σαν ιδέα αλλά και της ευκολότερης και πιο ευχάριστης προβολής.

The present thesis entitled "Long-term monitoring of the Strymonas estuary with satellite images and GIS" was prepared by the undergraduate student Hatzioniannou Dimitrios in the context of the "Applied Geology" course of the undergraduate program of the Aristotle University of Thessaloniki, supervised by Assistant Professor Mr. Mouratidis Antonios.
The main objective of the project is to show satellite images of the Strymon basin accompanied by music, in order to make the observation and understanding of the various conditions easier and more interesting.
For the creation of the video several data were needed, such as the map of the area, the digital terrain model, the satellite images and the music. All the data mentioned above were processed appropriately and accurately in their respective software. Also, all the data used were made available free of charge from the internet.
The final product created (Video with background music) is of particular interest for its application in various sectors, due to its originality as an idea and its easier and more pleasant projection.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


USGS (2017) Landsat 8. Available at: https://www.usgs.gov/core-science-systems/nli/landsat/landsat-8?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con (Accessed: 14 October 2020).

Αθανασοπούλου, Ε. (2016) Ανίχνευση μεταβολών από διαχρονικά οπτικά δεδομένα Landsat-8 και απεικονίσεις SAR Sentinel-1A, στην περιοχή του μεταλλείου των Σκουριών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/81560658.pdf (Accessed: 14 October 2020).

Γεωτεχικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Π. Α. Μ. (2016) Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης & Προτάσεις για την βελτίωση της διαχείρισης της Λεκάνης απορροής του Στρυμόνα. Available at: http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/PORISMA_STRYMONAS_KERKINH.pdf (Accessed: 14 October 2020).

Λαζαρίδου, Μ. (2015) Το δορυφορικό πρόγραμμα Landsat. Θεσσαλονίκης. Available at: https://www.topo.auth.gr/main/images/pdf/TOMOS_MYRIDIS/63_Lazaridou.pdf (Accessed: 14 October 2020).

Οικονομίδης, Δ., Μουρατίδης, Α. and Αστάρας, Θ. (2011) Ψηφιακή χαρτογραφία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ. Available at: http://ikee.lib.auth.gr/record/256098 (Accessed: 14 October 2020).

Ορφανίδου, Ε. (2008) Διαχείριση Υδρολογικής Λεκάνης Στρυμόνα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Available at: http://ikee.lib.auth.gr/record/114343/files/ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ.pdf (Accessed: 14 October 2020).

Παρχαρίδης, Ι. (2015) Όργανα καταγραφής και δορυφόροι παρατήρησης της Γης. Available at: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3964 (Accessed: 14 October 2020).

Περάκης, Κ., Φαρσάλης, Ι. and Μωυσιάδης, Α. (2015) Η Τηλεπισκόπηση Σε 13 Ενότητες. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Available at: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1840 (Accessed: 14 October 2020).

Σπυρίδης, Ά. et al. (2013) Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ. Available at: http://www.minagric.gr/ardeftika/files/results/geol/7.RESULTS_STRYMONA.pdf (Accessed: 14 October 2020).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.