Εξώφυλλο

Μορφοτεκτονική μελέτη ενεργών ρηγμάτων του βορείου περιθωρλιου της πεδιαδας της Λάρισας με τη χρήση ΣΜΗΕΑ (UAV) και ψηφιακών μοβτέλων εδάφους = Morphotectonic study of active faults in the northern margin of Larissa plain using UAV and digital elevation models.

Ευάγγελος Νικόλαος Κρεμαστός

Περίληψη


Στην περιοχή του βόρειου περιθωρίου της πεδιάδας της Λάρισας έχουν χαρτογραφηθεί αρκετά ενεργά ρήγματα, μεταξύ των οποίων τα ρήγματα Ροδιάς, Γυρτώνης, Τυρνάβου, Λάρισας και Ασμακίου. Παλαιοσεισμολογικές έρευνες και ιστορικά σεισμικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτά τα ρήγματα συνδέονται με ιστορικά ή γεωλογικά καθορισμένους σεισμούς.
Στην παρούσα Διατριβή επανεξετάστηκαν τα ρήγματα Ροδιάς, Γυρτώνης και Ελασσόνας με ποσοτικές μορφοτεκτονικές μεθόδους, με λεπτομερή και πυκνή αναλυτική φωτογραφία με χρήση ΣμηΕΑ και δημιουργία ψηφιακών λεπτομερών μοντέλων εδάφους, επιτόπια εργασία και χαρτογράφηση αναβαθμίδων και τεκτονικών πρανών.
Για την κατανόηση της τρέχουσας τεκτονικής κατάστασης της περιοχής εφαρμόστηκαν αρχικά όλες οι γνωστές μέθοδοι μορφοτεκτονικής με υπολογισμό των μορφοτεκτονικών δεικτών στην περιοχή της Ροδιάς και της Ελασσόνας. Η ανάλυση των δεικτών δείχνει και τεκμηριώνει τη συνεχή τεκτονική δραστηριότητα των ρηγμάτων και τον βαθμό δραστηριότητάς τους.
Χρησιμοποιήθηκαν και τα διαθέσιμα ψηφιακά μοντέλα για την ανάλυση της επιφάνειας του εδάφους. Δημιουργήθηκαν λεπτομερή μοντέλα επιφανειακών εδαφών με ακρίβεια απεικόνισης cm/pix. Για να επιτευχθεί αυτή η λεπτομέρεια στην ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε νέα τεχνολογία με αεροφωτογράφηση με χρήση ΣμηΕΑ και δημιουργία λεπτομερών ψηφιακών μοντέλων για την περιοχή ενδιαφέροντος. Επιπλέον, έγιναν υπαίθριες εργασίες στο χώρο και χαρτογράφηση των κύριων τεκτονικών αναβαθμών.
Τα δεδομένα αεροφωτογράφησης χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή λεπτομερών ψηφιακών μοντέλων, με λεπτομερή αποτύπωση της επιφάνειας του εδάφους στο πλησιέστερο εκατοστό.
Από τη λεπτομερή χαρτογράφηση και μελέτη της επιφάνειας και την έρευνα για την περιοχή, στην επιφάνεια εντοπίζονται τα εξής.
Επιφανειακή εμφάνιση νέων τεκτονικών πρανών, παράλληλα με τα ρήγματα Γυρτώνης Ελασσόνας και Ροδίας, που καθορίζουν την παράλληλη ή υποπαράλληλη γεωμετρική τους ανάπτυξη και τη σταδιακή μετανάστευση της τεκτονικής τους δραστηριότητας.
Διάσπαρτες υψομετρικές διαφορές σε μορφή αναβαθμίδων, σημαντικής υψομετρικής διαφοράς στην περιοχή της Ροδιάς και της Ελασσόνας.
Η εικόνα της περιοχής που ανιχνεύεται με τις παραδοσιακές μεθόδους μορφοτεκτονικών δεικτών αλλά και της επιτόπιας έρευνας, εντοπίστηκε με μεγάλη ακρίβεια από τα αναλυτικά ψηφιακά μοντέλα. Συγκεκριμένα τόσο για τις περιοχές της Ροδιάς όσο και της Ελασσόνας, οι μορφοτεκτονικοί δείκτες έδειξαν περιοχές με παρουσία τεκτονικής δραστηριότητας.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τα αναλυτικά ψηφιακά μοντέλα των περιοχών που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας Διατριβής, έδειξαν την έντονη παρουσία τεκτονικής δραστηριότητας. Προκειμένου να γίνει κατανοητή μια εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής με γεωλογικά δεδομένα, εφαρμόστηκαν πέντε υποθετικά σενάρια για τη σεισμική ενεργοποίηση των ρηγμάτων στην περιοχή. Σχεδόν όλα τα εκτιμώμενα σενάρια δείχνουν δυσμενή σεισμική κατάσταση για την ευρύτερη περιοχή, αφού τα ρήγματα αυτά εντοπίζονται στο λεκανοπέδιο και σε μικρές αποστάσεις από την πόλη της Λάρισας και άλλους οικισμούς.

In the area of the northern margin of the plain of Larissa, several active faults have been mapped, including the faults of Rodia, Gyrtoni, Tyrnavos, Larissa and Asmaki. Paleoseismological surveys and historical seismic data show that these faults are associated with historically or geologically determined earthquakes.
In the present dissertation, the Rodias, Gyrtoni and Elassona faults were re-examined with quantitative morphotectonic methods, detailed and dense analytical photography using UAV and creation of digital detailed terrain models, field work and mapping of terraces and tectonic slopes.
In order to understand the current tectonic situation of the area, all the known methods of morphotectonics were initially applied by calculating the morphotectonic indicators in the area of Rodia and Elassona. The analysis of the indicators shows and documents the continuous tectonic activity of the faults and their degree of activity.
In the present dissertation, the available digital models were also used for the analysis of the soil surface. Detailed surface soil models with cm / pix imaging accuracy were created. In order to achieve this detail in the analysis, new technology was used with aerial photography using UAV and the creation of detailed digital models for the area of interest. In addition, outdoor work was carried out in the area and mapping of the main tectonic terraces.
The aerial photography data were used to produce detailed digital models, with detailed capture of the ground surface to the nearest centimeter. From the detailed mapping and study of the surface and the research for the area, on the surface are identified the following.
Surface appearance of new tectonic slopes, parallel to the faults of Gyrtoni of Elassona and Rhodia, which determine their parallel or sub-parallel geometric development and the gradual migration of their tectonic activity.
Scattered rugged slopes, in the form of terraces, of significant elevation difference in the area of Rodia and Elassona.
The image of the area that is detected with the traditional methods of morphotectonics indicators and also of the field research, was identified with great accuracy by the analytical digital models. Specifically for both the areas of Rhodia and Elassona, the morphotectonic indices showed areas with the presence of tectonic activity.
This fact was confirmed by the detailed digital models of the areas created for the needs of the present dissertation, showed the strong presence of tectonic activity. In order to understand an assessment of the seismic hazard of the area with geological data, five hypothetical scenarios were applied for the seismic activation of the faults in the area. Almost all the estimated scenarios show an unfavorable seismic situation for the wider area, since these faults are located in the basin and at short distances from the city of Larissa and other settlements.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΞΕΝΟΓΛΩΣΗ

Athanassiou A., (2001). New findings of fossil large mammals, remains in the Penios valley (area of Larissa, Thessaly, Greece). Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Τομ. XXXIV/2 533 -539. Πρακτικά 9ου Διεθνούς συνεδρίου, Αθήνα.

Athanassiou A., (2011). The Late Pleistocene fauna of Peneios valley (Larisa, Thessaly, Greece): new collected material. 9th European Association of Vertebrate Paleontologists Meeting. Heraklion.

AmbraseysN.N. andJacksonJ.A. (1990). Seismicity and associated strain of the central Greece between 1890 and 1988. Geophys J. Int,. 101, 663 -708

Ambraseys N. (2009). Earthquakes ih the Easter Mediterranean and the Miggle East. London. A multidisciplinary Stydy of Seismicity ut to 1900. Imperial College London. Cambridge University Press. Academy os Athens.

Azor, A., Keller, E.A., Yeats, R.S., 2002. Geomorphic indicators of active fold growth: South Mountain-Oak Ridge anticline, Ventura basin, southern California. Geological Society of American Bulletin 114, 745-753.

Baltsavias E. (2005). Automated DSM generation by image matching of aerial and spaceborne images. Institute of Geodesy and Photogrammetry ETH Zurich, Switzerland.

Bull W., McFadden L., 1977. Tectonic geomorphology north and south of the Garlock Fault, California, Geomorphology in Arid regions, D. O. Doehring, ed., Publications in Geomorphology, State University of New York at Bingamton, 115 – 138.

Bull W.B. (1978). In: U.S. Geological Survey Contract Report 14-08-001-G-394, Menlo Park California pp.100.

Bull W.B. (1984). In: annalis of Geological Education 32, 310-324.

Burnett A.W. Scumm S.A. (1983). In Science 222, 49-50

Caputo R. (1990). Geological and structural study of the recent and active Brittle Deformation of Neogene - Quaternary Basins of Thessaly (Central Greece). Ph.D. Thesis, Aristotle University Thessaloniki.

Caputo R. (1993). The Rodia fault system: An active complex shear zone (Larissa plain, central Greece. ΔελτίοΕλληνικήςΓεωλογικήςΕταιρίας, τόμοςXXVIII/1., σελ. 447-456.

Caputo, R., Pavlides, S., (1993). Late Cainozoic geodynamic evolution of Thessaly and surroundings (central-northern Greece). Tectonophysics 223, 339–362. https://doi.org/10.1016/0040-1951(93)90144-9

Caputo R. (1994). A possible seismic gap in Northern Thessaly, Greece as inferred from geologic data. Ann. Geofis., 38,1-19.

Caputo R, Bravard J.P. and HellyΒ. (1994). The Pliocene - Quaternary tecto-sedimentary evolution of the Larisa Plain (Easter Thessaly Greece). Geodinamica Acta (Paris) 1994, 7,4, 219-231.

Caputo R. (1995). Inference of o seismic gap from geological data: Thessaly (Central Greece) as a case of study. Annals of Geophysics 38. https://doi.org/10.4401/ag-4127

Caputo R., Helly B. (2004). Archaelogical evidence of past earthquakes. A contribution to the sha of Thessaly Central Greece. Jourmal of Earthquakes Engineering Vol9, No2 (2005) 199 -222 . Imperial College Press.https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.07.047

Caputo R, Helly B., Pavlides S., Papadopoulos G. (2004). Paleoseismological investigation of the Tyrnavos Fault (Thessaly, Central Greece). Tectonophysics 394 (2004) 1-20.

Caputo R., Oliveto A.,& Helly B. (2004). Paleoseismological researches along the Rodia Fault, Central Greece. Bulletin Geological Society of Greece, XXVII, 447-546.

Caputo R,, Helly B. (2005). The Holocene activity of Rodia Fault Central Greece. Journal of Geodynamics 40 (2005) 153-169.

Caputo R, Hinzen K.-G., Liberatore D., Scheiber S., Helly B., Tziafalias A. (2010). Quantitative archaeoseismological investigation of the Great Theatre of Larissa, Greece. Bull Eathquake Eng (2011) 9:347-336.

Caputo, R., Chatzipetros, A., Pavlides, S., Sboras, S., (2012). The Greek Database of Seismogenic Sources (GreDaSS): state-of-the-art for northern Greece. Annals of Geophysics 55, 859–894. https://doi.org/10.4401/ag-5168

Caputo, R., Pavlides, S., 2013. Greek Database of Seismogenic Sources (GreDaSS)., University of Ferrara, Italy. https://doi.org/10.15160/UNIFE/GREDASS/0200 and

GreDaSS Working Group, 2014. The Greek Database of Seismogenic Sources (GreDaSS): the new version. EGU General Assembly 2014.

Cannon P.J. (1976). In: Oklahoma Geology Notes 36-3-16.

Carrivic J.L., Smith M.W., Duncan Q. J. (2016). Structure from Motion in the Geosciences. Wiley Blackwell.

Chang, Z., Sun, W, Wang, J., 2015. Assessment of the relative tectonic activity in the Bailongjiang Basin: insights from DEM-derived geomorphic indices. Environ Earth Sci 74, 5143–5153.

Chen, YC., Sung, Q., Cheng, K.Y., 2003. Along-strike variations of morphotectonic features in the Western Foothills of Taiwan: tectonic implications based on stream gradient and hypsometric analysis. Geomorphology 56, 109–137.

Creutzburg N. (1963). Paleogeographic evolution of Grete from Miocene till our days. Cretan Annals 15/16 336-342.

Cox R.T. (1994). In: Geological Society of American Bulletin 106, 571-581.

Chatzipetros A., Kokkalas S., Pavlides S., Koukouvelas I. (2005). Palaeoseismic data and their implication for active deformation in Greece. Journal of Geodynamics 40 Issues 2–3, Pages 170-188.

Chatzipetros A., Pavlides S., Foumelis M., Sboras S., Galanakis D., Pikridas C., Bitharis.S., Kremastas E., Chatziioannou A. (2021). The Northern Thessaly strong earthquakes of March 3 and 4 2021 and their neotectonic setting. Bulleting of the Geological Society of Greece. Vol.58,2021. DOI number: http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.27225.

Dermitzakis M.D. & Ppapanikolaou D.J. (1981). Paleogeography and geodynamics of the Aegean region during the Neogene. Annales Geological des Pays HellQnique, 30, 245-289.

Dermitzakis M.D. (1990). The colonization of Aegean islands in relation with the paleogeographic evolution. Biologia Gallo – Hellenica, 14, 99-121.

Doutsos T., Piper Pe., Boronkay K., Koukouvelas I. (1993). Kinematics of the central Hellenides. Tectonics 12, 936-953.

Doutsos T., Koukouvelas I. (1994). Extensional structures in the central part of the Mesohellenic Trough In: Postogene Entwicklungen der Peloponnes and

benachbarter Raume edited By E. Strauch. Munstrersche Forschuhgen zur Geological und Palaontologie, Heft 76, 407-412.

Doutsos T., Koukouvelas I.,Xypolias P. (2006). A new orogenetic model for the External Hellenides. In: Robertson A.H.F. Mountrakis D. (eds). Tectonic evolusion of the Eastern Mediterrance region. Geological Society London, Special Puplication 260, 507-520.

D.J. Andrews (1989). Mechanic of fault junctions. Fault Segmentation and Controls of Rupture Initiation and Termination. Palm Springs, California. Open-File Report 89-315. Introduction to workshop on fault segmentation and control of rupture initiation and termination.

Edwin N., J. Ramon A., Crosby C. (2014). Introduction to Structure from Motion.

Field, E.H., T.H. Jordan, and C.A. Cornell (2003). OpenSHA: A Developing Community-Modeling Environment for Seismic Hazard Analysis, Seismological Research Letters, 74, no. 4, p. 406-419.

Field, E. H, N. Gupta, V. Gupta, M. Blanpied, P. Maechling, and T.H. Jordan (2005a), Hazard calculations for the WGCEP-2002 earthquake forecast using OpenSHA and distributed object technologies, Seismological Research Letters, 76, p. 161-167, DOI: 10.1785/gssrl.76.2.161.

Field, E.H., V. Gupta, N. Gupta, P. Maechling, and T.H Jordan (2005b), Hazard Map Calculations Using GRID Computing, Seismological Research Letters, 76, no. 5, p. 565-573, DOI: 10.1785/gssrl.76.5.565.

Field, E. H, H. A. Seligson, N. Gupta, V. Gupta, T. H. Jordan, and K. Campbell (2005c), Loss Estimates for a Puente Hills Blind-Thrust Earthquake in Los Angeles, California, Earthquake Spectra, 21, p. 329-338, DOI: 10.1193/1.1898332

Florinsky, I.V. (Second Edition. (2016). Digital Terrain Analysis in Soil Science and Geology. Elsevier.

Font, M., Amorese, D., Lagarde, J.L., 2010. DEM and GIS analysis of the stream gradient index to evaluate effects of tectonics: the Normandy intraplate area (NW France). Geomorphology 119, 172–180.

Fossen H. (2010). Structural geology. Campridge university press.

Foumelis M.,Parcharidis I., Lagios E., Voulgaris. (2009). Journal of Applied Geophysics 69 16-23.

Foumelis M., Papageorgiou E., Stamatopoulos C. (2016). Episodic ground deformation signals ih Thessaly Plain (Greece) revealed by data mining os SAR interferometry time series. International Journal of Remote Sensing. Volume 37, issue 16.

Galanakis D, Sboras S, Konstantopoulou G, Xenakis M (2021). Neogene-Quaternary tectonic regime and macroseismic observations in the Tyrnavos-Elassona broader epicentral area of the March 2021, intense earthquake sequence. Bulletin of the Geological Society of Greece 58: 200-21. doi: 10.12681/ bgsg.27196.

Ganas A, Valkaniotis S, Briole P, SerpetsidakiA, Kapetanidis V et al. (2021). Domino-style earthquakes along blind normal faults in Northern Thessaly (Greece): kinematic evidence from field observations, seismology, SAR interferometry and GNSS. Available from: https://www.researchgate.net/ publication/353128595_Domino-style_earthquakes_along_blind_ normal_faults_in_Northern_Thessaly_Greecekinematic_evidence_from_field_observations_seismology_ SAR_interferometry_and_GNSS [accessed Oct 09 2021].

Gardner T.W., Back W., Bullard T.F., Hare P.W., Kesel R.H., Lowe D.R., Menges C.M., Mora S., Paz – Zaglia F.J., Sasowsky L.D., Troester J.W. Wells S.G. (1987). In:

Geomorphic systems of North America. Geological Society Of America 2,243-402.

Goldsworthy M and Jackson J. (2000). Active normal fault evolution in Greece revealed by geomorphology and drainage patterns.Geophys J. Int., 187, 967-981.

Goldsworthy M and Jackson J. (2001). Migration of activity within normal fault systems: examples from the Quaternary mainland Greece.Geophys J. Int., 23, 489-506.

Goldsworthy M., Jackson J. and Haines J. (2002). The continuity of active fault systems in Greece. Geophys J. Int., 148, 596-618.

Grecory K.I. Walling D.E. (1973). Drainage Basin From and Procces. A geomorhological approach. Edward Arnold London.

Hack, J., 1973. Stream profile analysis and stream gradient index. U.S. Geological Survey Journal Research Exploration, Athens, 1, 421–429.

Hadley, R.F., Schumm, S.A., 1961. Sediment sources and drainage-basin characteristics in upper Cheyenne River basin. US Geol. Survey Water Supply Paper 1531-B.

Hamdouni, E.R., Irigaray, C., Fernández, T., Chacón, J., Keller, E.A., 2008. Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Geomorphology 96, 150–173.

Hare P.H. Gardner T.W. (1985). In: Morisawa M, hack J.T. (Eds) Tectonic Geomorphology Allen and UnwinBoston, 75-104.

Horton R.E. (1932). In: Transaction of the American Geophysical Union 13, 350-361.

Horton R.E. (1945). In Geological Society of American Bulleting 56, 275-370.

Huang X.J., Niemann J.D., (2006) In: Earth surface Processes and Landforms 31,1802-1823.

Karakostas V, Papazachos C, Papadimitriou E, Foumelis M, Kiratzi A et al. (2021). The March 2021 Tyrnavos, central Greece, doublet (Μw6.3 and Mw6.0): Aftershock relocation, faulting details, coseismic slip and deformation. Bulletin of the Geological Society of Greece 58: 131-178. doi: 10.12681/bgsg.2723.

Keller, E., 1986. Investigation of active tectonics: use of surficial earth processes. In: Wallace, R. E. (eds), Active Tectonics studies in Geophysics. Nat. Acad. Press, Washington, Dc, 136 – 147.

Keller E., Pinter N., (1996). Active Tectonics Earthquake, Uplift and Lahdscape, Earth Science Series, Prentice – Hall, Ehglewood Clifts. NJ.

Keller, E., Pinter, N., 2002. Active Tectonics: Earthquakes, Uplift and Landscape. Prentice Hall, New Jersey.

Kilias, A., Fasoulas, C., Priniotakis, M., Sfeikos, A., Frisch, W. (1991). Deformation and HP/LT Metamorphic Conditions at the Tectonic Window of Kranea (W --

Thessaly, Northern Greece). Zeitschrift Der Deutschen Geologischen Gesellschaft 142, 87–96. https://doi.org/10.1127/zdgg/ 142/1991/87

Kilias, A., Mountrakis, D. (1987). Structural Geology of the Central Pelagonian Zone (Kamvounia Mountains, North Greece). Zeitschrift Der Deutschen Geologischen Gesellschaft 138, 211–237. https://doi.org/10.1127/zdgg/ 138/1987/211

Kilias, A., Thomaidou, E., Katrivanos, E., Vamvaka, A., Fassoulas, C., Pipera, Κ., Falalakis, G., Avgerinas, S., Sfeikos, A. (2016). A geological cross-section through Northern Greece from Pindos to Rhodope mountain ranges: A field guide across the external and internal hellenides. Journal of the Virtual Explorer 50, 1–107.

https://doi.org/10.3809/jvirtex.2016.08685

Kilias, A., Vamvaka, A., Falalakis, G., Sfeikos, A., Papadimitriou, E., Gkarlaouni, C., Karakostas, B. (2013). The Mesohellenic trough and the Thrace Basin. Two Tertiary molassic Basins in Hellenides: do they really correlate? Bulletin of the Geological Society of Greece 47, 551. https://doi.org/10.12681/bgsg.11082

Koroneos, A., Kilias, A., Avgerinas, A. (2013). Hercynian plutonic rocks of Voras Mountain, Macedonia, Northern Greece: Their structure, petrogenesis, and tectonic significance. International Geology Review 55, 994–1016. https://doi.org/10.1080/00206814.2012.758830

Kokkalas S., Xypolias P., Koukouvelas I., Doutsos T. (2006). In: Dilek, Y., and Pavlides S., (eds), Postcollisional tectonics and magmatism in the Mediterranean region and Asia. Geological Society of America Special Paper 409, 97-123, doi:10.1130/2006.2409(06).

Koukouvelas I., Aydin A. (2002). Fault structure and related basins of the North Aegea Sea and its surroundings. Tectonic vol.21 No 5. 10.1029/2001TC901037,2002.

Koukouvelas I., Zygouri V., Nikolakopoulos K., Verroios S. (2018). Treatise on the tectonic geomorphology of active faults: The significance of using a universal digital elevation model. Journal of Structural Geology. 0191-8141.

Koukouvelas I.,Nikolakopoulos K.G., Kyrioy A., Caputo R., Belesis A., Zygouri V., Verroios S., Apostolopoulos D. Tsentzos I. (2021). The March 2021 Damasi Earthquake Sequence, Central Greece: Reactivation Evidence across theWestward Propagating Tyrnavos Graben. Geosciences 2021, 11, 328. https://doi.org/10.3390/geosciences11080328.

Kremastas E., Pavlides S., Chatzipetros A., Koukouvelas I., Valkaniotis S. (2017). Mapping the Gyrtoni Fault (Thessaly, Central Greece) using an Unmanned Aerial Vehicle. Conference 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), 25 – 27 June, 2018, Possidi, Greece.

Leopold, L. B., Wolman, M. G., Miller, J. P.,1964. Fluvial processes in geomorphology. W. H. Freeman and Company, San Francisco, California.

Maechling, P., V. Gupta, N. Gupta1, E.H. Field, D. Okaya, and T.H. Jordan, 2005a, Seismic Hazard Analysis Using Distributed Computing in the SCEC Community

Modeling Environment, Seismological Research Letters, 76, no. 2, p. 177-181, DOI: 10.1785/gssrl.76.2.177.

Maechling, P., V. Gupta, N. Gupta1, E.H. Field, D. Okaya, and T.H. Jordan, 2005b, Grid Computing In The SCEC Community Modeling Environment, Seismological Research Letters, 76, no. 5, p. 581-587, DOI: 10.1785/gssrl.76.5.581-a.

Melton M.A. (1958). In: Journal of Geology 66, 35-56.

Melton, M.A., 1965. The geomorphic and paleoclimatic significance of alluvial deposits in southern Arizona. The Journal of Geology, 1-38.

Mercier, J.L. (1981). Extensional – compressional tectonics associated with the Aegean Arc: comprarsion with the Andean Cordillera of south Peru – noth Bolivia. Phil. Trans R. Soc Lond.A.300,337-355.

Mercier, J. L. & Carey-Gailhardis, E. (1988) Regional state of stress and characteristic fault kinematic instabilities shown by aftershock sequences: the 1978 Thessaloniki (Greece) and 1980 Campania Lucania (Italy) earthquakes as examples. Earth planet Sci. Lett., in press.

Mercier J. L., Sorel D., Vergely P., Simeakis K. (2007). Extensional tectonic regimes in the Aegean basins during the Cenozoic. Basin Research, Volume 2, Issue 1, Mar 1989, p. 49 – 71.

Merrits, D., Vincent, K.R., 1989. Geomorphic response of coastal streams to low, intermediate, and high rates of uplift, Mendocino triple junction region, northern California. Geological Society America Bulletin, 101, 1373– 1388.

Miller V.C. (1953). In: Department of Geology, Columbia University, New York. Techical report 3, contract N6 ONR271-300.

Moglen G.E., Brass R.L. (1995). In: Water Recource Reasearch 31, 2613-2623.

Moutrakis D, Kilias D., Pavlides S., Patras S., Spyropoulos N., (1986). The internal Hellenides and their role to the geotectonic evolution of eastern Mediterranean Meeting of . Firenze April 1986 Acta Nat “Ateneo Parmese”, 23, 147-162.

Moutrakis D,.Kilias D., Pavlides S., Zouros N., Spyropoulos N., Tranos M.,& Soulakellis N. (1993). Field study of the Southern Thessaly highly active fault zone. Proc. 2nd Congr. Hell Geoph. Union Florina, May. Greece v.2,603-614.

Moutrakis D. (2006). Tertiary and Quaternary tectonics of Greece. Special Paper of the Geological Society of America. 409:125-136. DOI:10.1130/2006.2409(07)

Mcalpin J. (2009). Paleoseismology. Second edition. Volume 95 International Geophysics series. Elsevier.

Ohmori, H., 1993. Changes in the hypsometric curve through mountain building resulting from concurrent tectonics and denudation. Geomorphology 8, 263–277.

Papadopoulos G. A., Agalos A., Karavias A., Triantafyllou I., Parcharidis I., Lekkas E. (2021). Seismic and Geodetic Imaging (DInSAR) Investigation of the March 2021

Strong Earthquake Sequence in Thessaly, Central Greece. Geosciences 2021, 11, 311. https://doi.org/10.3390/geosciences11080311.

Papastamatiou I. (1957). The earthquake of Velestino of 8 March 1957, Report Inst. Geologias & Erevnon Ypedafhus, p 11, Athens

Papastamatiou I., Mouyaris N. (1986). The earthquake of April 30, 1954, in Sophades (Central Greece). Geophysical Journal International, Volume 87, Issue 3, Pages 885-895. (doi.org/10.1111/j.1365-246X.1986.tb01975.x)

Papazachos C., Kiratzi A. (1992). A formulation for reliable estimation of active crustal deformation and its application to central Greece. Geophys. J. Int 111, 424-432.

Papazaxos B., Kiratzi A.A., Karakostas B.G. (1997). Homogeneous moment magnitube delermination for earthquakes in Greece. Bull. Seicm. Soc. Am. 19pp (in press).

Papazachos B.C., Karakostas V.G., Papazachos C.B., Scosdilis E.M. (2000). The geometry of the Wadati – Behioff zone and Lithospheric kinematics in the Hellenic arg. Tectonophysics 319 275-300

Papazachos G., Papazachos C., Skarlatoudis A., Kkalls H., Lekkas E. (2015). Modelling macroseismic obzervations for historical earthquakes: the cases of the M=7.0, 1954 Sofades and M=6.8, 1957 Velestino events (central Greece). J Seismology 20:151-165. DOI 10.1007/s10950-015-9517-9

Patton P.C. (1988). In: Baker R.C., Patton P.C. (eds) Flood Geomorphology. Wiley New York. p.p. 503.

Pavlides S., Pantosti, D. Peizhen, Z. (1999). Earthquakes, Paleoseismology and ActiveTectonics Tectonophysics SpecialIssue, 308, 2-4.

Pavlides S., Caputo R. (2003). Magnitude versus faults’ surface parameters: quantitative relationships from the Aegean region. Tectonophysisc 380 (2004) 159-188.

Pavlides S., Caputo C., Koukouvelas I., Kokkalas S., Chatzipetros A. (2006). Paleoseismological investigations of Aegean – type active faults in mainland Greece and

their implications Geological Society of America Special Paper 409.

Pavlides S., Chatzipetros A., Sboras S., Kremastas E., Chatziioannoy A. (2021). The northen Thessaly strong earthquakes of March 3 and 4 and their neotectonic setting. BGSGr-Thessaly EQ DAM2104.

Philips, L. F., Schumm S.A., 1987. Effect of regional slope on drainage networks. Geology 15(9), 813–816.

Rai, P.K., Mishra, V.N., Mohan, K., 2017. Remote Sens. Appl. Soc. Environ.7, 9-20.

Ramirez-Herrera, M.T., 1998. Geomorphic Assessment of active tectonics in the Acambay Graben, Mexican Volcanic Belt. Earth Surface Processes and Landforms 23, 317–332.

Reddy, G.P.O., Maji, A.K., Gajbhiye, K.S., 2004. Drainage morphometry and its influence on landform characteristics in basaltic terrain, central India—a remote

sensing and GIS approach. Int J Appl Observ Geoinf 6, 1–16.

Rockwell, T., Keller, E., Johnson, D., 1985. Tectonic geomorphology of alluvial fans and mountain fronts near Ventura, California. In: Morisawa, M., Hack T. J. (eds),

Tectonic Geomorphology. Publ. In Geomorphology, State University of new York, Binghamton, 183 – 207.

Rowland S., Duebendorfer E.M., Schiefelbein M. (2007). Structural analysis &synthesis. A labotory course in structural geology. Third edition. Blackwell Publishig.

Runnels C. and Tjeerd H. van Andel (2014). The paleiolothic in Larisa, Thessaly. British shool at Athens studies, Vol 3, The palaeolithic archaeology of Greece and adjacent areas.

Selby M.J. (1985). Earths chaiging syrface. Clarendon Press Oxford Ehgland, pp 607.

Sboras S,. Caputo R., Pavlides S. (2009 - 2011). The Greek Database of Seismogenetic Sourse: seismotectonic implications for North Greece.

Simalakis S,& Mylonas M. (2008). The Scolopendra species (Chilopoda: Scolopendridae) of Greece (E – Mediterranean): a theoretical approach on the effect og

geography and palaeogeography on their distribution. Zootaxa 1792:39-53

Schmitt J. (1983). The Gender of Ancient Israel. Research Article. Volume 8, issue 26, 115-125.

Schumm S.A. (1956). In Geological Society of American Bulleting 67, 597-646.

Schumm S.A. (1997). In: Stoddart D.R. (ed), Process and Form in Geomorphology, Routledge London, 15-45.

Strahler, A.N., 1952. Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography. Geological Society of America Bulletin, 63, 1117-1142.

Strahler A.N. (1957). In Transactions. American Geoghysical Union 38,913-920.

Sreedevi P.D., Owais S., Khan H., Ahmed S. (2009). In: Journal of the Geological Society, of India 73, 543-552.

Soulakellis N., Synnefa A., Dandou A., Santamouris M., Tombrou M. (2008). On the use of cool Materials as a Heat Island Mitigation Stragegy. Journal of applied meteorogy and climatology. Volume 47.

Taleatha Pell., Ioan Y.Q. Li., Karen E. Joyce., (2022). Demystifying the Differences Between Structure from Motion Software Packages for Preprocessing Drone Data.

Tarboton D.G., Bras R.L. Rodriguez – Iturbe I. (1988). In water Rescoutce research 24, 1317-1322.

Taymaz T., Yilmaz Y., Dilek Y. (2007). The geodynamic of the Aegean and Anatolia: Introdaction. Geological Society, London, Special Publications 291, 1-16

Tsodoulos, I.M., Koukouvelas, I.K., Pavlides S., 2008. Tectonic geomorphology of the easternmost extension of the Gulf of Corinth (Beotia, Central Greece). Tectonophysics 453, 211-232.

Lekkas, E., Agorastos, K., Mavroulis, S., Kranis, Ch., Skourtsos, Emm., Carydis, P., Gogou, M., Katsetsiadou, K.-N., Papadopoulos, G., Triantafyllou, I., Agalos, A.,

Moraitis, S., Stamati, E., Psarris, D., Kaviris, G., Kapetanidis, V., Papadimitriou, P., Karakonstantis, A., Spingos, I., Kouskouna, V., Kassaras, I., Pavlou, K., Voulgaris, N.,

Mavrouli, M., Pavlides, S., Chatzipetros, A., Sboras, S., Kremastas, E., Chatziioannou, A., Kiratzi, A., Papazachos, C., Chatzis, N., Karakostas, V., Papadimitriou, E.,

Koukouvelas, Ι., Nikolakopoulos, Κ., Kyriou, Α., Apostolopoulos, D., Zygouri, V., Verroios, S., Belesis, A., Tsentzos, I., Krassakis, P., Lymperopoulos, K., Karavias, A., Bafi, D., Gatsios, T., Karatzia, M., Gkougkoustamos, I., Falaras, T., Parcharidis, I., Papathanassiou, G., Evangelidis, C.P., Karastathis,V., Tselentis, G-A., Ganas, A., Tsironi, V., Karasante, I., Valkaniotis, S., Galanakis, D., Kostantopoulou, G., Theodoulidis, N., Karakostas, Ch., Lekidis,V., Makra, K., Margaris, V., Morfidis, K., Papaioannou, Ch., Rovithis, M., Salonikios, Th., Papadopoulos, N., Kourou, A., Manousaki, M., Thoma, T. (2021). The early March 2021 Thessaly earthquake sequence. Newsletter of Envitonmental, Disaster, and Crises Management Strategies. Issue No.22, 195p., ISSN 2653-9454.

Troioani F., Seta, M.D., 2008. The use of the Stream Length–Gradient index in morphotectonic analysis of small catchments: A case study from Central Italy. Geomorphology, 102, 159-168.

Tsodoulos I., Pavlides S., Caputo R., Chatzipetros A., Koukouvelas I., Stamoulis K., Ioannides K. (2015). Palaeoseismological investigation across the Gyrtoni Fault,

Tyrnavos Basin, Central Greece. 6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology.

Tsodoulos I.,Stamoulis K.,Caputo R.,Koukouvelas I., Chatzipetros A., Pavlides S., Gallousi Ch., Papachristodoulou Ch., Ioannides K. (2016). Middle - Late Holocene earthquake history of the Gyrtoni Fault, Central Greece: Insight from optical stimulated luminescence (OSL) dating and paleoseismology. Tectonophysics. Tecto 127223.

Valkaniotis S., Papathanasiou G., Ganas Ath., Kremastas E., Caputo R. (2021). Preliminary report of liquefaction phenomena triggered by the March 2021 earthquakes in central Thessaly Greece.

Walsh J.J., Bailley W.R., Childs C., Nicol A., and Bonson C.G. (2003). Formation of segments normal faults: a 3 -D perpective. Jornal of Structural Geology 25, 1251-1262.

Wells D.L., Bullaard T.F., Menges C.M. Drake P., Karas P.A. Kelson K.I. Ritter J.B., Wesling JR. (1988). In; Geomophology 1. 239-265.

Wiwerwin W., Sugiyama Y., Hisada K. Charusiri P. (2011). Re-evaluation of the activity of the Thoen Fault ih the Lampang Basin, northern Thailand, based on

geomorphology and geochronology. Earth Planets Space, 63, 975-990.

Willgoose C., Hacock G., (1998). Ih; Earth surface Processes and Landforms 23, 611-623.

Wobus, C.W., Tucker, G.E., Anderson, R.S., 2010. Does climate change create distinctive patterns of landscape incision?. J. Geophys. Res., 115, F04008.

Zlatkin –Troitschanskaia O., Pant H.A., Lautenbach C., Molerov D., Toepper M., Brückner S. (2017). Modeling and Measuring Competencies in Higher Education.

Approaches to Challenges in Higher Education Policy and Practice. Springer VS, Wiesbaden VII, 127. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-15486-8_5. Online ISBN 978-3-658-15486-8.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Caputo. R., Παυλίδης Σπ., (1990). Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της Θεσσαλίας. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας τομ. XXV/3 119-133 .

(GR08). Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (2014). Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

HellyBr., BravardJ.P., CaputoR. (1984). Η ανατολική Θεσσαλική πεδιάδα. Μεταβολές των ιστορικών τοπίων και η προσχωματική εξέλιξη.

Βαλκανιώτης Σ. (2009). Συσχέτιση Νεοτεκτονικών Δομών και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα). Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. (1935). Φύλλο χάρτη Λάρισα, κλίμακα 1:100.000 Αθήνα.

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. (1937). Φύλλο χάρτη Αγιά, κλίμακα 1:100.000 Αθήνα.

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. (1986). Φύλλο χάρτη Αγιά, κλίμακα 1:50.000 Αθήνα.

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. (1986). Φύλλο χάρτη Λάρισα, κλίμακα 1:50.000 Αθήνα.

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. (1970). Φύλλο χάρτη Πλατύκαμπος, κλίμακα 1:50.000 Αθήνα.

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία. (1993). Τεκτονική κυανοσχιστόλιθων. Ειδική Επιστημονική Συνεδρία. 29-30 Μαϊου 1993 Κοινότητα Αμπελακίων Νομού Λάρισας.

Ζούρος Ν., Παυλίδης Σ. (2003). Συμβολή στη μελέτη των επιφανειακών εδαφικών ρωγμώσεων της λεκάνης της Λάρισας (Ανατολική Θεσσαλία). 3ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Πρακτικά τόμος Α΄. Σελ 131- 155.

Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. (1985). Γεωλογικός χάρτης φύλλο Γόνοι, κλίμακα 1:50.000, Δρ. Μιγκίρος Γ. 1979-1980, Αθήνα.

Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. (1987). Γεωλογικός χάρτης φύλλο Ελασσόνα κλίμακα 1:50.000, Τριανταφύλλης Ε. 1979,1981 και 1982,Αθήνα.

Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. (1985). Γεωλογικός χάρτης φύλλο Λάρισα, κλίμακα 1:50.000, φύλλο, Δρ. Πλαστήρας Β. 1980-1982,Αθήνα.

Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. (1987). Γεωλογικός χάρτης φύλλο Πλατύκαμπος, κλίμακα 1:50.000, Δρ. Κατσικάτσος Γ., Βιδάκης Γ., Δρ. Μιγκίρος Γ.

- 78,Αθήνα.

Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. (1987). Γεωλογικός χάρτης φύλλο Ραψάνη, κλίμακα 1:50.000, Δρ. Κατσικάτσος Γ., Δρ. Μιγκίρος Γ. 1980 και 1982,Αθήνα.

Καρράς, Γ. (2011). Διαφάνειες μαθήματος Φωτογραμμετρίας ΙΙΙ.

Κίλιας, Α. (1993). Τεκτονική εξέλιξη της οροσειράς Ολύμπου – Όσσας. Άνοδος / τοποθέτηση των κυανοσχιστολίθων της ανατολικής Θεσσαλίας και αποκάλυψη του ανθρακικού δομού Ολύμπου – Όσσας ως αποτέλεσμα εφελκυσμού κατά το Τριτογενές. Ελληνική Γεωλογική Εταιρία. Τεκτονική κυανοσχιστόλιθων. Ειδική Επιστημονική Συνεδρία. 29-30 Μαϊου 1993 Κοινότητα Αμπελακίων Νομού Λάρισας.

Κίλιας, Α. (2004). Εισαγωγή στην Τεκτονική Γεωλογία. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ.

Κουκουβέλας Ι. (2019). Γεωλογία Ελλάδας. Εκδόσεις Liberal Books.

Κουκουβέλας Ι., Κοκκάλας Σ., Ζυγούρη Β. (2020). Γεωλογία και Σεισμοί. Δίσιγμα Εκδόσεις.

Κουσκουνά Β. (2001). Ο σεισμός της (28ης Δεκεμβρίου 1891) 9ης Ιανουαρίου 1892 στη Λάρισα. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής εταιρίας, Τομ. XXXIV/4, 1425-1432.

Μακή Μαρία. (2018). Συγκριτική Αξιολόγηση Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους Εμπειρική Ανάλυση στο Νομό Ιωαννίνων. Διπλωματική Εργασία. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Μαριού Μαρία. (2013). Έλεγχος Ακρίβειας και Ποιότητας Ελεύθερης Πρόσβασης Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους – Εφαρμογή στην Περιοχή Μεσογείων Αττικής. Διπλωματική Εργασία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Μιγκίρος Γ. (1993). Ελληνική Γεωλογική Εταιρία. Τεκτονική κυανοσχιστόλιθων. Ειδική Επιστημονική Συνεδρία. 29-30 Μαΐου 1993 Κοινότητα Αμπελακίων Νομού Λάρισας.

Μουντράκης Δ. Γεωλογία της Ελλάδος. (1985, 2010/20) University Studio Press.

Παπαζάχος Β., Παπαζάχου Κ. (2003). Οι Σεισμοί της Ελλάδος. Εκδόσεις Ζήτη Θεσσαλονίκη.

Παπαζάχος Κ., Κυρατζή Α., Κοντοπούλου Δ. (1998). Ενεργός τεκτονική στο Αιγαίο και την γειτονική περιοχή. Βασικά αποτελέσματα της σεισμολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Εκδόσεις Ζήτη Θεσσαλονίκη.

Παπαϊωάννου Ι. (1984). Ο πρώτος ιστορικά μαρτυρούμενος σεισμός της Θεσσαλίας το 510 π.Χ. στα Φάρσαλα και Κραννώνα. Εφημερίδα Ελευθερία Λάρισας, 12 Φεβρουαρίου 1984.

Παπαϊωάννου Ι. (1988). Ο μεγάλος σεισμός της επαρχίας Αγιάς στις 20 Ιανουαρίου 1905. Ελευθερία 22 Οκτωβρίου 1988.

Παπαϊωάννου Ι. (1991). Ο μεγάλος σεισμός που κλόνισε τη Θεσσαλία. Ελευθερία 22 Οκτωβρίου 1991 .

Παπαϊωάννου Ι. (1992). Η σεισμική ιστορία των Τρικάλων μέχρι το 1954. Θεσσαλικό ημερολόγιο, 22 253-257.

Παπαϊωάννου Ι. (2017). Η σεισμική δράση στη Θεσσαλία κατά τον 19 αιώνα. Ανάτυπο από τον 71ο τόμο του <Θεσσαλικού Ημερολογίου>.

Παπαϊωάννου Ι. (2017). Η σεισμική δράση στη Θεσσαλία κατά τους 16 - 18 αιώνες. Ανάτυπο από τον 72ο τόμο του <Θεσσαλικού Ημερολογίου>.

Παπαϊωάννου Ι. (2018). Η σεισμική δράση στη Θεσσαλία απο το 1900 έως το 1950. Ανάτυπο από τον 73ο τόμο του <Θεσσαλικού Ημερολογίου>.

Παπαϊωάννου Ι. (2018). Ο σεισμός της Λάρισας της 1ης Μαρτίου 1941. Έκδοση Δήμου Λαρισαίων.

Παπαϊωάννου Ι. (2019). Ο σεισμός της Λάρισας Τυρνάβού και Αγιάς του 1892. Έκδοση Δήμου Λαρισαίων, Δήμου Τυρνάβου και Δήμου Αγιάς.

Παπαϊωάννου Ι. (2021). 1735 και 1901. Δύο ισχυροί σεισμοί από τον ίδιο σεισμογόνο χώρο. Εφημερίδα Ελευθερία Λάρισας 17 Μαρτίου 2021.

Παυλίδης Σ. (2016). Γεωλογία των Σεισμών. UniversityStudioPress.

Περάκης, Κ., Φαρασλής Ι., Μωυσιάδης Α., (2015). Η Τηλεπισκόπηση σε 13 ενότητες, Θεωρία, Μέθοδοι και Εφαρμογές. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ηλεκτρονική καθημερινή ενημέρωση 6 Μαρτίου 2021, τεύχος 21251.

Χατζηπέτρος Α. 1998. Παλαιοσεισμολογική – Μορφοτεκτονική μελέτη και μηχανική συμπεριφορά των συστημάτων ενεργών διαρρήξεων Μυγδονίας, Ανατολικής

Χαλκιδικής, Κοζάνης – Γρεβενών. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

EarthExplorer USGS. https://earthexplorer.usgs.gov/

HistoryReport. http://historyreport.gr.

Maps-GEODATA.gov.gr. http://geodata.gov.gr/maps/.

MAPSTER. http://igrek.amzp.pl/.

Permanent Regional Seismological Network operated by the Aristotle University. http://geophysics.geo.auth.gr/ss/catalogs.html

Protothema.gr. (2021). Οι σεισμοί της Θεσσαλίας. Από το 510 π.Χ. ως τα τέλη του 20ού αιώνα. https://www.protothema.gr/stories/article/1101000/oi-seismoi-tis-thessalias-apo-to-510-ph-os-ta-teli-tou-20ou-aiona/

SAS. Planet. http://www.sasgis.org.

Scenario Shake Map Application. https://github.com/opensha/opensha-apps/releases

UNAVCO, Shervais K. Structure srom motion guide for instructors and investigators. GSA 2019 Short Course: 510. High Resolution Topography and 3D Imaging II:

Introduction to Structure from Motion (SfM) Photogrammetry. https://kb.unavco.org/kb/article/gsa-2019-short-course-510-high-resolution-topography-and-3d-imaging-ii-introduction-to-structure-from-motion-sfm-photogrammetry-869.html

Wikipedia. SRTM, Ψηφιακά μοντέλα. https://en.wikipedia.org

Εθνικός κατάλογος ανοικτών δεδομένων. http://geodata.gov.gr/maps/

Δήμος Λαρισαίων. https://www.larissa-dimos.gr/el/.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γεωδυναμικό Ιστιτούτο. http://www.gein.noa.gr/el/seismikotita/katalogoi-seismwn

Καφετζοπούλου, Κ. Made in Creta. http://www.madeincreta.gr/en/node/673.

Κουκουβέλας Ι., Ξυπολίας Π., Τεκτονική Γεωλογία, Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών. https://eclass.upatras.gr/courses/GEO315/

Κουκουβέλας, Ι. (2019). Γεωλογία Ελλαδος, Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών https://eclass.upatras.gr/courses/GEO356/

Κυρατζή Α., Κακακαϊσης Γ., Αηδόνα Ε. (2021). Γεωδυναμική της Ελλάδας. elearning.auth | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

http://www.geo.auth.gr/536/pdf/class%206.pdf.

Μουντράκης, Δ. ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ. http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg871y/title.htm.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)https://www.oasp.gr.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Σεισμολογικό Εργαστήριο. Earthquakes of the last 34 days in the area of Larissa, Greece. http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/gmaps3/larissa_leaf.php?lng=en

Περιφέρεια Θεσσαλίας.https://www.thessaly.gov.gr/.

Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωφυσικής Γεωθερμίας Πανεπιστήμιο Αθηνών . http://www.geophysics.geol.uoa.gr/frame_gr/catal/menucatal_gr.html

Υ.ΠΕ.ΘΕ. (2021). Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον Θεσσαλίας. https://www.ypethe.gr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.