Εξώφυλλο

Contribution to the study of the Early Pleistocene rhinos from Greece = Συμβολή στην μελέτη των Πλειοκαινικών-Κάτω Πλειστοκαινικών ρινόκερων στην Ελλάδα.

Krystalia Nikolaos Chitoglou

Περίληψη


The present thesis is focused on the systematic study of Rhinocerotidae (Mammals, Perissodactyla), from several Plio-Pleistocene localities in Northern Greece, in comparison with Eurasian taxa. During the Pliocene, European Rhinocerotidae are represented by two genera (Stephanorhinus and Pliorhinus) and in total by four species: P. miguelcrusafonti, P. megarhinus, S. etruscus and S. jeanvireti. The latter two survived within the Pleistocene, along with S. hundsheimensis, S. hemitoechus and S. kirchbergensis, while the genus Pliorhinus became extinct. Another Late Pleistocene European rhino genus is Coelodonta, which however is not recorded in any of the studied localities. A total of ten rhino fossil-bearing localities were studied, ranging from Lower Pliocene to late Lower Pleistocene (about ~1.0 Ma). Most of them are in Mygdonia Basin, including the sites of Apollonia, Riza, Platanochori, Kalamot?, Krimni and Tsiotra Vryssi. Some more material from the Lower Pliocene locality of Allatini, near Thessaloniki, the Lower Pleistocene localities of Libakos and Dafnero in Grevena basin, as well as Volax, in Drama basin is also studied. In summary, 102 rhinoceros specimens were studied and compared (biometrically and morphologically) with material from Plio-Pleistocene Eurasian localities. Apart from Tsiotra Vryssi locality (n= 60 specimens), and Kalamot?-2 (n= 14 specimens) the rest of the fossil sites provide a few rhino material (n<10 specimens), i.e., 1 specimen from Allatini, 2 from Dafnero, 3 from Libakos, 2 from Volax, 7 from Apollonia, 9 from Krimni, 3 from Riza and 1 from Platnochori. The study records the first Greek occurrence of Pliorhinus megarhinus in Allatini and Stephanorhinus cf. hundsheimensis in the localities of Riza, Krimni and Tsiotra Vryssi. Additionally, the last occurrence of S. jeanvireti is recorded in Dafnero site. The species Stephanorhinus etruscus is confirmed from several localities such as Apollonia, Volax, Libakos, Tsiotra Vryssi, and Kalamot? with a chronological range from ~2.3 Ma to ~1.0 Ma. At the beginning of this time frame both S. jeanvireti and S. etruscus were present in Greece, whereas Tsiotra Vryssi material (from 1.78 to ~1.5Ma) indicates the first co-existence of S. etrucsus and S. cf. hundhseimensis in Greece.

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ασχολείται με την συστηματική μελέτη των Ρινοκεροτίδων (Rhinocerotidae, Mammals, Perissodactyla), από διάφορες Πλειο-Πλειστοκαινικές απολιθωματοφόρες θέσεις της Βόρειας Ελλάδας. Στην Ευρώπη, κατά την διάρκεια του Πλειοκαίνου, η οικογένεια των Ρινοκεροτίδων αντιπροσωπεύεται από δύο γένη (Stephanorhinus και Pliorhinus) και συνολικά από τέσσερα είδη: P. miguelcrusafonti, P. megarhinus, S. etruscus και S. jeanvireti. Τα δύο τελευταία συνεχίζουν να επιβιώνουν και μέχρι το Πλειστόκαινο, μαζί με τους S. hundsheimensis, S. hemitoechus και S. kirchbergensis, ενώ το γένος Pliorhinus εξαφανίζεται. Ένα άλλο Άνω Πλειστοκαινικό γένος είναι το Coelodonta, η εμφάνιση του οποίου δεν έχει καταγραφεί στις απολιθωματοφόρες θέσεις της εργασίας. Μελετήθηκαν συνολικά δέκα απολιθωματοφόρες θέσεις από το Κάτω Πλειόκαινο μέχρι το άνω Κάτω Πλειστόκαινο (περίπου ~1.0 Ma). Οι περισσότερες βρίσκονται στην Λεκάνη της Μυγδονίας, και περιλαμβάνουν τις θέσεις: Απολλωνία, Ριζά, Πλατανοχώρι, Καλαμωτό, Κρήμνη και Τσιότρα Βρύση. Επίσης, μέρος του υλικού που μελετήθηκε προέρχεται από την Κάτω Πλειοκαινική θέση της Αλλατίνη, στην Θεσσαλονίκη και από τις Κάτω Πλειστοκαινικές θέσεις του Λίβακου, και του Δαφνερού στην Λεκάνη των Γρεβενών. Τέλος, από την λεκάνη της Δράμας, μελετήθηκε υλικό από την θέση Βώλακας. Το υλικό, αποτελείται από 102 δείγματα τα οποία συγκρίθηκαν μορφολογικά και μορφομετρικά με υλικό από Πλειο-Πλειοστοκαινικές Ευρασιατικές θέσεις. Εκτός από τις θέσεις των Τσιότρα Βρύση (σύνολο 60 δειγμάτων) και του Καλαμωτό-2 (σύνολο 14 δειγμάτων), οι υπόλοιπες απολιθωματοφόρες θέσεις παρέχουν περιορισμένο αριθμό δειγμάτων προς μελέτη. Έτσι, από την απολιθωματοφόρα θέση της Αλλατίνη υπάρχει ένα δείγμα, από το Δαφνερό δύο, από τον Λίβακο τρία, από τον Βώλακα δύο, από την Απολλωνία επτά, από την Κρήμνη εννιά, από τα Ριζά τρία και ένα δείγμα από το Πλατανοχώρι. Η παρούσα μελέτη καταγράφει την πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα των Pliorhinus megarhinus στην θέση Αλλατίνη, και του Stephanorhinus cf. hundsheimensis στις θέσεις Ριζά, Κρήμνη και Τσιότρα Βρύση? και την τελευταία γνωστή εμφάνιση του S. jeanvireti στην θέση Δαφνερό-3. Η παρουσία του Stephanorhinus etruscus  επιβεβαιώνεται σε διάφορες θέσεις (Απολλωνία, Βώλακας, Λίβακος, Τσιότρα Βρύση και Καλαμωτό) με ένα χρονολογικό εύρος από ~2.3 Ma μέχρι ~1.0 Ma. Σύμφωνα με αυτό το εύρος, τα είδη S. etruscus και S. jeanvireti πιθανά συνυπήρξαν στον ελληνικό χώρο για ένα μικρό χρονικό διάστημα γύρω στα 2.3 Ma. Επίσης το υλικό της Τσιότρα Βρύσης υποδεικνύει την πρώτη συνύπαρξη των ειδών S. cf. hundsheimensis και S. etruscus στην Ελλάδα.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Agustí, J., Vekua, A., Oms, O., Lordkipanidze, D., Bukhsianidze, M., Kiladze, G., Rook, L., 2009. The Pliocene-Pleistocene succession of Kvabebi (Georgia) and the background to the early human occupation of Southern Caucasus. Quat. Sci. Rev. 28, 3275–3280.

Apostol, L., Enache, C., 1979. Étude de l’espèce Dicerorhinus megarhinus (de Christol) du bassin carbonifère de Motru (Roumanie) [Romanian summ.]. Trav. du Muséum d’Histoire Nat. “Grigore Antipa”, Bucuresti.

Arambourg, C., Piveteau, J., 1929. Les vertébrés du Pontien de Salonique. Ann Paléontol 18, 1–82.

Ballatore, M., Breda, M., 2013. Stephanorhinus hundsheimensis (Rhinocerontidae, Mammalia) teeth from the early Middle Pleistocene of Isernia La Pineta (Molise, Italy) and comparison with coeval British material. Quat. Int. 302, 169–183.

Benammi, M., Aidona, E., Merceron, G., Koufos, G.D., Kostopoulos, D.S., 2020. Magnetostratigraphy and Chronology of the Lower Pleistocene Primate Bearing Dafnero Fossil Site, N. Greece. Quat. Int. 22.

Billia, E.M.E., 2008. Revision of the fossil material attributed to Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) preserved in the museum collections of the Russian Federation. Quat. Int. 179, 25–37.

Billia, E.M.E., Petronio, C., 2009. Selected records of Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) (mammalia, rhinocerotidae) in Italy. Boll. della Soc. Paleontol. Ital. 48, 21–32.

Cerdeño, E., 1989. Revisión de la sistemática de los rinocerontes del Neógeno de España. Universidad Complutense de Madrid.

Cerdeño, E., 1990. Stephanorhinus hemitoechus (Falc.)(Rhinocerotidae, Mammalia) del Pleistoceno medio y superior de España. Estud. geológicos 479, 465–479.

Cerdeno, E., 1995. Cladistic Analysis of the Family Rhinocerotidae (Perissodactyla). Am. Museum Novit. 3143, 1–25.

Cirilli, O., Pandolfi, L., Bernor, R.L., 2020. The Villafranchian perissodactyls of Italy: knowledge of the fossil record and future research perspectives. Geobios 63, 1–21.

Deng, T., Wang, X., Fortelius, M., Li, Q., Wang, Y., Tseng, Z.J., Takeuchi, G.T., Saylor, J.E., Säilä, L.K., Xie, G., 2011. Out of Tibet: Pliocene woolly rhino suggests high-plateau origin of ice age megaherbivores. Science (80-. ). 333, 1285–1288.

Forsyth-Major, C.-I., 1894. Le gisement ossifère de Mytilini et catalogue d’ossemens fossiles recueillis à Mitylini, île de Samos, et déposés au Collège Galliard, à Lausanne. Lausanne.

Fortelius, M., Mazza, P., Sala, B., 1993. Stephanorhinus (Mammalia: Rhinocerotidae) of western European Pleistocene, with a revision of S. etruscus (Falconer, 1868). Palaeontogr. Ital. 80, 63–155.

Fukuchi, A., Nakaya, H., Takai, M., Ogino, S., 2009. A preliminary report on the Pliocene rhinoceros from Udunga, Transbaikalia, Russia. Asian Paleoprimatology 5, 61–98.

Gaudry, A., 1862. Animaux fossiles et géologie de l’Attique, F. Savy Ed. ed. Paris.

Geraads, D., 1988. Révision des Rhinocerotidae (Mammalia) du Turolien de Pikermi. Comparaison avec les formes voisines. Ann Paléontol 74, 13–41.

Geraads, D., Koufos, G.D., 1990. Upper Miocene Rhinocerotidae (Mammalia) from Pentalophos-1, Macedonia, Greece. Palaeontographica 210, 151–168.

Giaourtsakis, I.X., 2022. The Fossil Record of Rhinocerotids (Mammalia: Perissodactyla: Rhinocerotidae) in Greece, Fossil Vertebrates of Greece Vol. 2.

Guérin, C., 1972. Une nouvelle espèce de rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) à Vialette (Haute-Loire, France) et dans d’autres gisements du Villafranchien inférieur européen : Dicerorhinus jeanvireti n. sp. Doc. des Lab. Géologie la Fac. des Sci. Lyon 49, 53–150.

Guérin, C., 1973. Les trois especes de rhinoceros (Mammalia, Perissodactyla) du gisement pleistocene moyen des Abimes de la Fage a Noailles (Correze). Publ. du musée des Confluences 11, 55–84.

Guérin, C., 1980. Les rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du Miocène terminal au Pléistocène supérieur en Europe occidentale. Comparaison avec les espèces actuelles., Documents. ed.

Guérin, C., 2004. Les rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du gisement villafranchien moyen de Saint-Vallier (Drôme). Geobios 37, 259–278.

Guérin, C., Heintz, E., 1971. Dicerorhinus etruscus (Falconer, 1859), Rhinocerotidae, Mammalia, du Villafranchien de la Puebla de Valverde (Teruel, Espagne). Bull. du museum Natl. d’histoire Nat. 3.

Guérin, C., Santafe-Llopis, J.V., 1978. Dicerorhinus miguelcrusafonti nov. sp., une nouvelle espèce de rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du gisement pliocène supérieur de Layna (Soria, Espagne) et de la formation pliocène de Perpignan (Pyrénées-Orientales, France). Geobios 11, 457–491.

Guérin, C., Sen, S., 1998. Rhinocerotidae. In: Sen, S. (Ed.), Le gisement de vertébrés pliocènes de Calta, Ankara, Turquie. Geoodiversitas 20, 397–407.

Guérin, C., Tsoukala, E., 2013. The Tapiridae , Rhinocerotidae and Suidae ( Mammalia ) of the Early Villafranchian site of Milia ( Grevena , Macedonia , Greece ). Geodiversitas 35, 447–489.

Heissing, K., 1999. Family Rhinocerotidae, in: Rössner, G.E., Heissig, K. (Eds.), The Miocene Land Mammals of Europe. Munich, pp. 175–188.

Hullot, M., Antoine, P.O., Ballatore, M., Merceron, G., 2019. Dental microwear textures and dietary preferences of extant rhinoceroses (Perissodactyla, Mammalia). Mammal Res.

Iurino, D.A., Conti, J., Mecozzi, B., Sardella, R., 2020. Braincase With Natural Endocast of a Juvenile Rhinocerotinae From the Late Middle Pleistocene Site of Melpignano (Apulia, Southern Italy). Front. Earth Sci. 8, 1–14.

Kahlke, H.-D., 1975. Die Bhinocerotiden-Restc aus den Travertinen von Weimar-Ehringsdorf, in: Kahlke, H.-D. (Ed.), Das Pleistozän von Weimar-Ehringsdorf. pp. 337–397.

Kahlke, H.-D., 2001. Die Rhinocerotiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermaßfeld., in: Das Pleistozän von Untermaßfeld Bei Meiningen (Thüringen), Teil 2. pp. 501–555.

Kahlke, R.D., Kaiser, T.M., 2011. Generalism as a subsistence strategy: Advantages and limitations of the highly flexible feeding traits of Pleistocene Stephanorhinus hundsheimensis (Rhinocerotidae, Mammalia). Quat. Sci. Rev. 30, 2250–2261.

Kahlke, R.D., Lacombat, F., 2008. The earliest immigration of woolly rhinoceros (Coelodonta tologoijensis, Rhinocerotidae, Mammalia) into Europe and its adaptive evolution in Palaearctic cold stage mammal faunas. Quat. Sci. Rev. 27, 1951–1961.

Kampouridis, P., Kargopoulos, N., Svorligkou, G., Giaourtsakis, I., Roussiakis, S., Theodorou, G., 2018. Rhinocerotidae ( Mammalia , Perissodactyla ) remains from the new Pleistocene locality of Richea ( Laconia , Greece ) 15784.

Kirillova, I. V., Chernova, O.F., Van Der Made, J., Kukarskih, V. V., Shapiro, B., Van Der Plicht, J., Shidlovskiy, F.K., Heintzman, P.D., Van Kolfschoten, T., Zanina, O.G., 2017. Discovery of the skull of Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) above the Arctic Circle. Quat. Res. (United States) 88, 537–550.

Kockel, F., Mollat, H., Walther, H.W., 1977. Erläuterungen zur geologischen Karte der Chalkidiki und angrenzender Gebiete 1:100.000 (NordGriechenland). Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 119.

Konidaris, G.E., Kostopoulos, D.S., Maron, M., Schaller, M., Ehlers, T.A., Aidona, E., Marini, M., Tourloukis, V., Muttoni, G., Koufos, G.D., Harvati, K., 2021. Dating of the Lower Pleistocene Vertebrate Site of Tsiotra Vryssi (Mygdonia Basin, Greece): Biochronology, Magnetostratigraphy, and Cosmogenic Radionuclides. Quaternary 4, 1.

Konidaris, G.E., Tourloukis, V., Kostopoulos, D.S., Thompson, N., Giusti, D., Michailidis, D., Koufos, G.D., Harvati, K., 2015. Two new vertebrate localities from the Early Pleistocene of Mygdonia Basin (Macedonia, Greece): Preliminary results. Comptes Rendus - Palevol 14, 353–362.

Kostopoulos, D.S., 1996. The Plio-Pleistocene Artiodactyls of Macedonia (Greece). PhD dissertation, Aristotle University of Thessaloniki, 612 p. (in Greek with English summary; unpublished).

Kostopoulos, D.S., Guy, F., Kynigopoulou, Z., Koufos, G.D., Valentin, X., Merceron, G., 2018. A 2Ma old baboon-like monkey from Northern Greece and new evidence to support the Paradolichopithecus e Procynocephalus synonymy ( Primates : Cercopithecidae ). J. Hum. Evol. 121, 178–192.

Kostopoulos, D.S., Konidaris, G.E., Amanatidou, M., Chitoglou, K., Fragkioudakis, E., Gerakakis, N., Giannakou, V., Gkeme, A., Kalaitzi, C.,Tsakalidis, C.,Tsatsalis, V., 2022. The new fossil site Krimni-3 in Mygdonia Basin and the first evidence of a giant ostrich in the Early Pleistocene of Greece. Palaeontol. Zeitschrift (submitted for publication).

Koufos, G.D., 1992. Early Pleistocene Equids from Mygdonia basin (Macedonia, Greece). Palaeontogr. Ital. 79, 167–199.

Koufos, G.D., 2001. The Villafranchian mammalian faunas and biochronology of Greece. Boll. della Soc. Paleontol. Ital. 40, 217–223.

Koufos, G.D., 2018. New Material and Revision of the Carnivora , Mammalia from the Lower Pleistocene Locality Apollonia 1, Greece. Quaternary 1(1), 6.

Koufos, G.D., 2022. The Fossil Record of Canids (Mammalia: Carnivora: Canidae) in Greece., in: Vlachos, E. (Ed.), Fossil Vertebrates of Greece Vol. 2. Springer.

Koufos, G.D., Syrides, G.E., Kostopoulos, D.S., Koliadimou, K.K., 1995. Preliminary results about the stratigraphy and the palaeoenvironment of Mygdonia Basin, Macedonia, Greece. Geobios 28, 243–249.

Koufos, G.D., Syrides, G.E., Kostopoulos, D.S., Koliadimou, K.K., 1992. Apollonia, a new vertebrate site in the Pleistocene of the Mygdonia Basin (Macedonia, Greece); the first fossil freshwater mollusks in the area. Comptes Rendus - Acad. des Sci. Ser. II 315, 1041–1046.

Koufos, G.D., Vlachou, T.D., 1997. Equus stenonis from the middle Villafranchian locality of Volax ( Macedonia , Greece ). Geodiversitas 19, 641–657.

Lacombat, F., 2003. Étude des rhinocéros du Pléistocène de l’Europe méditerranéenne et du Massif Central: Paléontologie, phylogénie et biostratigraphie. Paris,

Muséum national d’histoire naturelle.

Lacombat, F., 2005. Les rhinocéros fossiles des sites préhistoriques de l’Europe méditerranéenne et du Massif Central: Paléontologie et implications biochronologiques. BAR Int. Ser, 1419.

Lacombat, F., 2006. Morphological and biometrical differentiation of the teeth from Pleistocene species of Stephanorhinus (Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae) in Mediterranean Europe and the Massif Central, France. Palaeontogr. Abteilung A Palaozoologie - Stratigr. 274, 71–111.

Lacombat, F., 2007. Phylogeny of the genus Stephanorhinus in the Plio-Pleistocene of Europe Phylogenie der Gattung Stephanorhinus im Plio-Pleistozän Europas. Hallesches Jahrb. Geowiss. 63–64.

Lacombat, F., 2010. Estudio paleontológico de Stephanorhinus hundsheimensis de Fuente Nueva-3 y Barranco León., in: Toro, I., Martínez-Navarro, B., and Agustí, J. (Eds.), Ocupaciones Humanas En El Pleistoceno Inferior y Medio de La Cuenca de Guadix-Baza. Consejería de Cultura, pp. 237–246.

Lacombat, F., Mörs, T., 2008. The northernmost occurrence of the rare Late Pliocene rhinoceros Stephanorhinus jeanvireti (Mammalia, Perissodactyla). Neues Jahrb. fur Geol. und Palaontologie - Abhandlungen 249, 157–165.

Lacombat, F., Moulle, P.-E., 2005. Description paléontologique du Stephanorhinus hundsheimensis (Toula, 1902) Pléistocène Inférieur de la Tour de Grimaldi (Liguri, Italie). Bull. du Museéum d’Athropologie préhistorique Monaco 44, 33–38.

Lobachev, Y. V., Shpansky, V., Bondarev, A.A., Lobachev, A.Y., Vasiliev, S.K., Klementev, A.M., Grebnev, I.E., Silaev, V.I., 2021. New findings of Stephanorhinus kirchbergensis in Siberia. Palaeontol. Electron. 24.

Loose, H., 1975. Pleistocene Rhinocerotidae of W. Europe with reference to the recent two-horned species of Africa and S.E. Asia. Scr. Geol. 33, 1–59.

Louguet, S., 2002. Determining the Age of Death of Proboscids and Rhinocerotids from Dental Attrition. Recent Adv. Ageing Sexing Anim. Bones 179–188.

Madurell-Malapeira, J., Minwer-Barakat, R., Alba, D.M., Garcés, M., Gómez, M., Aurell-Garrido, J., Ros-Montoya, S., Moyà-Solà, S., Berástegui, X., 2010. The

Vallparadís section (Terrassa, Iberian Peninsula) and the latest Villafranchian faunas of Europe. Quat. Sci. Rev. 29, 3972–3982.

Mallet, C., Cornette, R., Billet, G., Houssaye, A., 2019. Interspecific variation in the limb long bones among modern rhinoceroses—extent and drivers. PeerJ 2019.

Masini, F., Sala, B., 2007. Large- and small-mammal distribution patterns and chronostratigraphic boundaries from the Late Pliocene to the Middle Pleistocene of the Italian peninsula. Quat. Int. 160, 43–56.

Mazo, A. V, 1997. El yacimiento Rusciniense de Alcalá del Júcar (Albacete). Taxonomía y bioestratigrafía. Estud. Geológicos.

Mazza, P., 1988. The Tuscan Early Pleistocene rhinoceros Dicerorhinus etruscus. Palaeontogr. Ital. 75, 1–87.

Mazza, P., Sala, B., Fortelius, M., 1993. A small latest Villafranchian (late Early Pleistocene) rhinoceros from Pietrafitta (Perugia, Umbria, Central Italy) with notes on the Pirro and Westerhoven rhinoceroses. Palaeontogr. Ital. 80, 25–50.

Milliken, T., Emslie, R.H., Talukdar, B., 2009. African and Asian Rhinoceroses-Status, Conservation and Trade A report from the IUCN Species Survival Commission (IUCN/SSC) African and Asian Rhino Specialist Groups and TRAFFIC to the CITES Secretariat pursuant to Resolution Conf. 9.14 (Rev. CoP14) and D. Environmentportal.in 230, 1–18.

Pandolfi, L., 2011. Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) from the Middle Pleistocene site of Riano (Roma, Central Italy). Ital. J. Quat. Sci. 24, 103–112.

Pandolfi, L., 2013. New and revised occurrences of Dihoplus megarhinus (Mammalia, Rhinocerotidae) in the Pliocene of Italy. Swiss J. Palaeontol. 132, 239–255.

Pandolfi, L., Bartolini-Lucenti, S., Cirilli, O., Bukhsianidze, M., Lordkipanidze, D., Rook, L., 2021a. Paleoecology, biochronology, and paleobiogeography of Eurasian

Rhinocerotidae during the Early Pleistocene: the contribution of the fossil material from Dmanisi (Georgia, Southern Caucasus). Journal of human evolution, 156, 103013

Pandolfi, L., Cerdeño, E., Codrea, V., Kotsakis, T., 2017. Biogeography and chronology of the Eurasian extinct rhinoceros Stephanorhinus etruscus (Mammalia, Rhinocerotidae). Comptes Rendus - Palevol 16, 762–773.

Pandolfi, L., Codrea, V.A., Popescu, A., 2019. Stephanorhinus jeanvireti (Mammalia, Rhinocerotidae) from the early Pleistocene of Colțești (southwestern Romania). Comptes Rendus - Palevol 18, 1041–1056.

Pandolfi, L., Erten, H., 2017. Stephanorhinus hundsheimensis (Mammalia, Rhinocerotidae) from the late early Pleistocene deposits of the Denizli Basin (Anatolia, Turkey). Geobios 50, 65–73.

Pandolfi, L., Fiore, I., Gaeta, M., Szabó, P., Vennemann, T., Tagliacozzo, A., 2018. Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) from the middle Pleistocene levels of Grotta Romanelli (Lecce, southern Italy). Geobios 51, 453–468.

Pandolfi, L., Gasparik, M., Magyar, I., 2016. Rhinocerotidae from the Upper Miocene deposits of the Western Pannonian Basin (Hungary): Implications for migration routes and biogeography. Geol. Carpathica 67, 69–82.

Pandolfi, L., Gasparik, M., Piras, P., 2015. Earliest occurrence of “Dihoplus” megarhinus (Mammalia, Rhinocerotidae) in Europe (Late Miocene, Pannonian Basin, Hungary): Palaeobiogeographical and biochronological implications. Ann. Paleontol. 101, 325–339.

Pandolfi, L., Marra, F., 2015. Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) from the chrono-stratigraphically constrained Pleistocene deposits of the urban area of Rome (Central Italy). Geobios 48, 147–167.

Pandolfi, L., Pierre-olivier, A., Bukhsianidze, M., Rook, L., Pandolfi, L., Pierre-olivier, A., Bukhsianidze, M., Lordkipanidze, D., 2021b. Northern Eurasian rhinocerotines ( Mammalia , Perissodactyla ) by the Pliocene – Pleistocene transition: phylogeny and historical biogeography. J. Syst. Palaeontol. 0, 1–27.

Pandolfi, L., Rook, L., 2017. Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) from the latest Turolian localities (MN 13; Late Miocene) of central and northern Italy. Boll. della Soc. Paleontol. Ital. 56, 45–56.

Pandolfi, L., Tagliacozzo, A., 2015. Stephanorhinus hemitoechus (Mammalia, Rhinocerotidae) from the Late Pleistocene of Valle Radice (Sora, Central Italy) and re-evaluation of the morphometric variability of the species in Europe. Geobios 48, 169–191.

Pandolfi, L., Sendra, J., Reolid, M., Rook, L., 2022. New Pliocene Rhinocerotidae findings from the Iberian Peninsula and the revision of the Spanish Pliocene records. PalZ.

Protopopov, A., Potapova, O., Plotnikov, V., Maschenko, E., Boeskorov, G., Klimovskii, A., Banderov, A., Ivanov, S., Kolesov, S., Pavlov, I., 2015. The frozen mummy of the woolly rhinoceros , Coelodonta antiquitatis (Blum., 1799) calf : a new data on early ontogenesis of the extinct species, in: Proceedings of the 75th Annual SVP Meeting, Dallas, TX. p. 199.

Psilovikos, A., 1977. Palaeogeographic development of the basin and lake of Mygdonia (Langada-Volvi area), Greece. (Doctoral dissertation, PhD thesis, Univ. Thessaloniki).

Puzachenko, A.Y., Levchenko, V.A., Bertuch, F., Zazovskaya, E.P., Kirillova, I. V., 2021. Late Pleistocene chronology and environment of woolly rhinoceros (Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799)) in Beringia. Quat. Sci. Rev. 263, 106994.

Radović, P., Radonjić, M., Billia, E.M.E., 2020. Pleistocene rhinoceros from bogovina cave: The first report of Stephanorhinus hundsheimensis Toula, 1902 (Mammalia, Rhinocerotidae) from Serbia. Palaeontol. Electron. 23, 1–20.

Regnault, S., Hermes, R., Hildebrandt, T., Hutchinson, J., Weller, R., 2013. Osteopathology in the feet of rhinoceroses: Lesion type and distribution. J. Zoo Wildl. Med. 44, 918–927.

Ruiz-Bustos, A., 1973. Estudio de unos restos de Dicerorhinus etruscus, Falconer, encontrados en Granada. Cuad. Ciencias Biol. 2, 2–89.

Sakellariou, E., Koufos, G.D., Psilovikos, A., 1979. Contribution to the study of Villafranchian in N. Chalkidiki-Scientific Annals of the Faculty of Physics and

Mathematics, Aristoteleian University of Thessaloniki, 19, 279-296.

Santafe-Llopis, J.V., Casanovas-Cladellas, M.L., 1987. Dicerorhinus etruscus brachycephalus (Mammalia, Perissodactyla) de los yacimientos pleistocénicos de la Cuenca Guadix-Baza (Venta Micena y Huéscar) (Granada, Espana). Paleontol. i Evol. Espec. 1, 237–254.

Stilson, K.T., Hopkins, S.S.B., Davis, E.B., 2016. Osteopathology in rhinocerotidae from 50 million years to the present. PLoS One 11, 1–27.

Symeonidis, N.K., Giaourtsakis, I.X., Giannopoulis, V.I., 2006. Aivaliki , a New Locality with Fossil Rhinoceroses near Alistrati (Serres, Greece). Beitträge zur Paläontologie 30, 437–451.

Syrides, G.E., 1990. Lithostratigraphic, biostratigraphic and palaeogeographic study of the Neogene–Quaternary sedimentary deposits of Chalkidiki Peninsula, Macedonia, Greece. Sci. Ann. Sch. Geol. Aristotle Univ. Thessaloniki 11, 243.

Szabó, P., Kocsis, L., Vennemann, T., Pandolfi, L., Kovács, J., Martinetto, E., Demény, A., 2017. Pliocene–Early Pleistocene climatic trends in the Italian Peninsula based on stable oxygen and carbon isotope compositions of rhinoceros and gomphothere tooth enamel. Quat. Sci. Rev. 157, 52–65.

Team, R.C., 2020. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Tong, H.W., Wang, X.M., 2014. Juvenile skulls and other postcranial bones of Coelodonta nihowanensis from Shanshenmiaozui, Nihewan Basin, China. J. Vertebr. Paleontol. 34, 710–724.

Tong, H.W., Wu, X.Z., 2010. Stephanorhinus kirchbergensis (Rhinocerotidae, Mammalia) from the rhino cave in Shennongjia, Hubei. Chinese Sci. Bull. 55, 1157–1168.

Toula, F., 1902. Das Nashorn von Hundsheim: Rhinoceros (Ceratorhinus osborn) hundsheimensis nov. form. Mit Ausführungen über die Verhältnisse von elf Schädeln von Rhinoceros (Ceratorhinus) sumatrenis. Geol. Reichsanstalt 19, 1–3.

Tsoukala, E., 2018. Rhinocerotidae from the late Miocene and late Pliocene of Macedonia, Greece. A revision of the neogene - quaternary rhinocerotidae of Greece. Rev. Paleobiol. 37, 609–630.

Tsoukala, E., Chatzopoulou, K., 2005. A New Early Pleistocene (Latest Villafranchian) Site with Mammals in Kalamotó (Mygdonia Basin, Macedonia, Greece) -Preliminary Report. Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 14, 213–233.

Tsoukala, E., Guérin, C., 2016. The Rhinocerotidae and Suidae of the Middle Pleistocene from Petralona cave (Macedonia, Greece). Acta Zool. Bulg. 68, 243–264.

van Asperen, E.N., Kahlke, R.D., 2015. Dietary variation and overlap in Central and Northwest European Stephanorhinus kirchbergensis and S. hemitoechus (Rhinocerotidae, Mammalia) influenced by habitat diversity. Quat. Sci. Rev. 107, 47–61.

van der Made, J., 2010. The rhinos from the Middle Pleistocene of Neumark Nord (Saxony-Anhalt). Veröffentlichungen des Landesamtes für Denkmalpfl. und Archäologie 62, 433–527.

Vasileiadou, K., Koufos, G.D., Syridis, G., 2003. Silata, a new locality with micromammals from the Miocene/Pliocene boundary of the Chalkidiki peninsula, Macedonia, Greece. Deinsea 549–562.

Vislobokova, I.A., Agadjanian, A.K., 2015. New data on large mammals of the Pleistocene Trlica fauna, Montenegro, the Central Balkans. Paleontol. J. 49, 651–667.

Vlachos, E., Kotsakis, T., Delfino, M., 2015. The chelonians from the Latest Miocene-Earliest Pliocene localities of Allatini and Pylea (East Thessaloniki, Macedonia, Greece). Comptes Rendus - Palevol 14, 187–205.

Weber, M., 1904. Über tertiäre Rhinocerotiden von der Insel Samos I. Bull Soc Imp Nat. Moscou 4, 477–501.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.