Εξώφυλλο

Γεωπολιτική των Μετάλλων Μπαταρίας = Geopolitics of metal batteries.

Νικολέτα Γεώργιος Παρασκευοπούλου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική πτυχιακή εργασία αφορά τη μελέτη μετάλλων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μπαταριών και επιχειρεί να παρουσιάσει τη γεωπολιτική διάσταση στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού αυτών των μετάλλων.
Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στο θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Στη συνέχεια, γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση αναλύοντας τους ορισμούς της «γεωπολιτικής», των «μπαταριών» και των «μετάλλων μπαταριών». Γίνεται μια κατηγοριοποίηση των μπαταριών σε πρωτογενείς και δευτερογενείς αναφέροντας τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους στην κάθε κατηγορία.
Ακολούθως, γίνεται μια σημαντική αναφορά στα κρίσιμα ή αλλιώς στρατηγικά μέταλλα, καθώς τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μπαταριών ανήκουν στην κατηγορία των κρίσιμων μετάλλων. Η κρισιμότητα είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγή, τη χρήση και τη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής μιας πρώτης ύλης (στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός μετάλλου). Διακρίνονται τέσσερις τύποι κρισιμότητας με τους οποίους αξιολογούνται τα μέταλλα τα οποία επιλέχθηκαν προς ανάλυση στην παρούσα διπλωματική εργασία.
Τα μέταλλα αυτά είναι το λίθιο, το νικέλιο και το κοβάλτιο για τα οποία γίνεται αναφορά της κατάταξης τους στην παγκόσμια αγορά μετάλλων, σχολιάζεται η παγκόσμια παραγωγή τους, τα αποθέματά τους καθώς και η επικράτηση των γεωπολιτικών και οικονομικών κινδύνων. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για τα ζητήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού των μετάλλων μπαταρίας αλλά και τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρώπη έχοντας ως «όπλο» την προοπτική της ανακύκλωσης ή/και επαναχρησιμοποίησης.
Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας τα οποία καταλήγουν στο ότι το κοβάλτιο είναι το μέταλλο με τον μεγαλύτερο γεωπολιτικό κίνδυνο και ότι η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και η πρωτοβουλία της Ευρώπης για ένταξη της στην βιομηχανία των μετάλλων μπαταρίας, μπορεί να επιφέρει μια σταθερότητα στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού βοηθώντας να ξεπεραστούν τα εμπόδια που μπορεί να παρουσιάζονται εξαιτίας κρίσιμων γεωπολιτικών συνθηκών.

This diploma thesis focuses on the study of metals used in the manufacture of batteries and attempts to present the geopolitical dimension in the global supply chain of these metals.
Initially, the first chapter introduces the topic of this thesis. Then, a literature review is conducted by analyzing the definitions of "geopolitics", "batteries" and "battery metals". A categorization of batteries into primary and secondary batteries is made, indicating the metals used for their manufacture in each category.
Subsequently, an important reference is made to critical or strategic metals, as the metals used to manufacture batteries belong to the category of critical metals. Criticality is an approach based on the assessment of the risks associated with the production, use and management at the end of the life cycle of a raw material (in this case a metal). Four types of criticalities are distinguished by which the metals selected for analysis in this thesis are assessed.
These metals are lithium, nickel and cobalt, for which a report is made of their ranking in the global metals market, their global production, their reserves and the prevalence of geopolitical and economic risks are commented on. In addition, the issues in the supply chain of battery metals are discussed as well as the role that Europe can have in this area, with the prospect of recycling and/or reuse as a main advantage.
Finally, the conclusions of this thesis are that cobalt is the metal with the greatest geopolitical risk and that the adoption of sustainable practices and Europe's initiative to join the battery metals industry can bring stability to the global supply chain by helping overcome the obstacles that may arise due to critical geopolitical circumstances.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


BatteryCenter, 2014, https://www.upsbatterycenter.com/

Castree, N., Kitchin, R., & Rogers, A. (2013). "Geopolitics." In A Dictionary of Human Geography. Oxford University Press. Retrieved 21 Jan. 2022

Davenport, W.G., 2011. Extractive metallurgy of nickel, cobalt, and platinum group materials.

Davenport, W.G., 2011. Extractive metallurgy of nickel, cobalt, and platinum group materials. Elsevier, Amsterdam, 432 Seiten.

Davidson, V., 2006. Nickel market overview-the supply response. World.

Elias, M., 2002. Nickel laterite deposits – geological overview, resources and exploitation. Giant Ore Deposits: Characteristics, genesis and exploration

Farjana, S.H., Huda, N., Mahmud, M.P., 2019. Life cycle assessment of cobalt extraction process.

Gounaris K., 2019, Applicability Of Digital Tools For The Assessment Of The Global Mining Industry Of Battery Raw Materials.

Harper, E.M., Kavlak, G., Graedel, T.E., 2012. Tracking the metal of the goblins: cobalt's cycle of use. Environmental science & technology 46 (2), 1079–1086. 10.1021/es201874e.

Hawkins, M., 2001. Why we need cobalt. Applied Earth Science 110 (2), 66–70. 10.1179/aes.2001.110.2.66.

IFPEN, 2021. https://www.ifpenergiesnouvelles.com

J. Huisman, T. Ciuta, F. Mathieux, S. Bobba, K. Georgitzikis, D. Pennington, 2020, RMIS – Raw Materials in the Battery Value Chain, EC.

Kapusta, J.P.T., 2006. Cobalt production and markets: A brief overview. JOM 58 (10), 33–36. 10.1007/s11837-006-0198-2.

Kuck, P.H., 2010b. Nickel: Mineral commodity summaries

Mancini et al, 2020, Responsible and sustainable sourcing of battery raw materials, JRC Technical Report, EC.

Market Research Report, 2020, Battery Metals Market by Metals Type and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020-2027

Martin, G., Rentsch, L., Höck, M., Bertau, M., 2017. Lithium market research – global supply, future demand and price development. Energy Storage Materials 6, 171–179. 10.1016/j.ensm.2016.11.004.

Martín-Martín, A., Costas, R., van Leeuwen, T., López-Cózar, E.D., 2018. Evidence of Open Access of scientific publications in Google Scholar: a large-scale analysis.

Metalary, 2019. Lithium. https://www.metalary.com/lithium-price/.

Mohammadi, F. (Ed.), 2018. Electric Vehicle Battery Market Analysis: Lithium-ion.

Mudd, G.M., 2010. Global trends and environmental issues in nickel mining: Sulfides versus laterites.

Nakajima, K., Nansai, K., Matsubae, K., Tomita, M., Takayanagi, W., Nagasaka, T., 2017. Global land-use change hidden behind nickel consumption.

Narins, T.P., 2017. The battery business: Lithium availability and the growth of the global electric car industry.

Olivetti, E.A., Ceder, G., Gaustad, G.G., Fu, X., 2017. Lithium-Ion Battery Supply Chain Considerations: Analysis of Potential Bottlenecks in Critical Metals.

Plourde, A., Watkins, G.C., 1998. Crude oil prices between 1985 and 1994: how volatile in relation to other commodities?

Schmidt, T., Buchert, M., Schebek, L., 2016. Investigation of the primary production routes of nickel and cobalt products used for Li-ion batteries.

Sonoc, A., Jeswiet, J., 2014. A Review of Lithium Supply and Demand and a Preliminary Investigation of a Room Temperature Method to Recycle Lithium Ion Batteries to Recover Lithium and Other Materials.

Statista. https://www.statista.com/

United States Geological Survey, USGS, https://www.usgs.gov/

White, B., Dunlop, J.S.F., 2012. Mine managers' handbook, 1st ed. Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Carlton, Vic., xviii, 562.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.