Εξώφυλλο

Critical and rare metals in Tertiary magmatic-hydrothermal deposits at the Serbo-Macedonian metallogenic province in Greece (Vathi, Gerakario, Laodikino, Kolchiko, Aspra Chomata) = Τα κρίσιμα και σπάνια μέταλλα σε Τριτογενή μαγματικά-υδροθερμικά κοιτάσματα της Σερβο-Μακεδονικής μεταλλογενετικής επαρχίας στην Ελλάδα (Βάθη, Γερακαριό, Λαοδικηνό, Κολχικό, Άσπρα Χώματα).

Christos Lazaros Stergiou

Περίληψη


The present doctoral thesis investigates the critical and rare metals distribution in selected Cenozoic deposits located in the Serbo-Macedonian and Rhodope metallogenic provinces in northeastern Greece. The study is focused on the deposits of Vathi, Gerakario, Laodikino and Kolchiko (Kilkis ore district), as well as in Aspra Chomata (Kassandra mining district, NE Chalkidiki). The mineralogy, geochemistry and mineral chemistry of selected mineralized samples, reveal enrichment in critical and rare metals including Ag, Au, Bi, Ce, Co, Ga, Gd, Ge, In, La, Nb, Nd, Se, Sm, Ta, Te, Th, U and W. Emphasis is given on the distribution, abundance and correlation of critical and rare metals among the different hydrothermal alteration styles and mineralization stages. The deliverables of this study promote the knowledge on the metallogenic framework of northern Greece by sharing new data on critical and rare metals distribution and emphasizing on Au-Bi-Te-metallogeny. Specific enrichments in critical and rare metals reflect varying physicochemical conditions during mineralizing processes. In the Vertiskos Unit, the presence of Oligocene-Miocene porphyry-epithermal systems is ascribed to extensional tectonics and is characterized by enrichments in Au-Bi-Co-Sb-Se-Te-W-REE. The early Cenozoic (?) to Miocene veins hosted in metamorphic rocks are delineated by transpressional to transtensional tectonics and are enriched in Ag-Au-Bi-Cd-Hg-In-Sb-Se-Te-W.

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την κατανομή των κρίσιμων και σπάνιων μετάλλων σε επιλεγμένα Καινοζωικά κοιτάσματα τα οποία εντοπίζονται στις μεταλλογενετικές επαρχίες της Σερβο-Μακεδονικής και της Ροδόπης στην βορειοανατολική Ελλάδα. Η μελέτη επικεντρώνεται σε κοιτάσματα που εντοπίζονται στις περιοχές Βάθη, Γερακαριό, Λαοδικηνό και Κολχικό (κοιτασματολογική περιοχή του Κιλκίς) και στα Άσπρα Χώματα (μεταλλευτική περιοχή "Μεταλλεία Κασσάνδρας", ΒΑ Χαλκιδική). Η ορυκτολογική, γεωχημική και ορυκτοχημική μελέτη επιλεγμένων δειγμάτων της κάθε μεταλλοφορίας αποκαλύπτει έναν εμπλουτισμό σε κρίσιμα και σπάνια μέταλλα όπως Ag, Au, Bi, Ce, Co, Ga, Gd, Ge, In, La, Nb, Nd, Se, Sm, Ta, Te, Th, U και W. Έμφαση δίνεται στην κατανομή, την αφθονία και την συσχέτιση μεταξύ των κρίσιμων και σπάνιων μετάλλων, των διαφορετικών σταδίων μεταλλοφορίας και των υδροθερμικών εξαλλοιώσεων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προωθούν την γνώση επί του μεταλλογενετικού πλαισίου στην βόρεια Ελλάδα προσθέτοντας νέα στοιχεία σχετικά με την παρουσία και την κατανομή των κρίσιμων και σπάνιων μετάλλων στις υπό μελέτη μεταλλοφορίες. Συγκεκριμένοι εμπλουτισμοί σε κρίσιμα και σπάνια μέταλλα αντανακλούν μεταβολές στις φυσικοχημικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τις μεταλλογενετικές διεργασίες. Έμφαση δίνεται στην μεταλλογένεση του Au-Bi-Te. Στην Ενότητα Βερτίσκου, τα πορφυριτικά-επιθερμικά συστήματα Ολιγοκαινικής-Μειοκαινικής ηλικίας σχηματίστηκαν σε καθεστώς εκτατικής τεκτονικής και φέρουν εμπλουτισμούς σε Au-Bi-Co-Sb-Se-Te-W-REE. Οι μεταλλοφόρες φλέβες Κάτω Καινοζωικής (?) - Μειοκαινικής ηλικίας που φιλοξενούνται σε μεταμορφωμένα πετρώματα σχετίζονται με πλάγιο-συμπιεστική (transpressional) και πλάγιο-εκτατική (transtensional) τεκτονική και είναι εμπλουτισμένες σε Ag-Au-Bi-Cd-Hg-In-Sb-Se-Te-W.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abbo, A., Avigad, D., and Gerdes, A., 2019. Crustal evolution of peri-Gondwana crust into present day Europe: The Serbo-Macedonian and Rhodope massifs as a case study. Lithos, 356, 105295.

Abraitis, P. K., Pattrick, R. A. D., and Vaughan, D. J., 2004. Variations in the compositional, textural and electrical properties of natural pyrite: A review. International Journal of Mineral Processing, 2004, 74, 41-59.

Arancibia, O. N., and Clark, A. H., 1996. Early magnetite-amphibole-plagioclase alteration mineralization in the Island Copper porphyry copper-gold-molybdenum deposit, British Columbia. Economic Geology, 91, 402-438.

Arndt, N. T., Fontboté, L., Hedenquist, J. W., Kesler, S. E., Thompson, J. F., and Wood, D. G., 2017. Future global mineral resources. Geochemical Perspectives, 6, 1-171.

Arvanitidis, N., 2010. New metallogenetic concepts and sustainability perspectives for non-energy metallic minerals in Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 43(5), 2437-2445.

Arvaniditis, N., and Goodenough, K., 2014. Unlocking the potential of rare earth resources in Europe. ERES2014: 1st European Rare Earth Resources Conference, 04‐07 September 2014, Milos.

Asvesta, A., 1992. Magmatism and associated sedimentation during the first stage of the opening of the Vardar oceanic basin in Triassic times. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Ph.D. thesis, p. 439 (in Greek with English abstract).

Audétat, A., Pettke, T., Heinrich, C. A., and Bodnar, R. J., 2008. The composition of magmatic-hydrothermal fluids in barren and mineralized intrusions. Economic Geology, 103(5), 877-908.

Ayres, R. U., and Peiro, L. T., 2013. Material efficiency: rare and critical metals. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(1986), 20110563.

Baker, T., 2019. Gold±copper endowment and deposit diversity in the Western Tethyan magmatic belt, southeast Europe: Implications for exploration. Economic Geology, 114(7), 1237-1250.

Bakker, R. J., 2012. Package FLUIDS. Part 4: Thermodynamic modelling and purely empirical equations for H2O-NaCl-KCl solutions. Mineralogy and Petrology, 105, 1-29.

Barakos, G., Gutzmer, J., and Mischo, H., 2016. Strategic evaluations and mining process optimization towards a strong global REE supply chain. Journal of Sustainable Mining, 15(1), 26-35.

Bassiakos, Y., Nerantzis, N., and Papadopoulos, S., 2018. Late Neolithic/Early Bronze Age metallurgical practices at Limenaria, Thasos: evidence for silver and copper production. Archaeological and Anthropological Sciences, 11(6), 2743-2757.

Berger, A., Gnos, E., Janots, E., Fernandez, A., and Giese, J., 2008. Formation and composition of rhabdophane, bastnäsite and hydrated thorium minerals during alteration: implications for geochronology and low-temperature processes. Chemical Geology, 254(3-4), 238-248.

Berman, N., Couttenier, M., Rohner, D., and Thoenig, M., 2017. This mine is mine! How minerals fuel conflicts in Africa. American Economic Review, 107(6), 1564-1610.

Bertrand, G., Cassard, D., Arvanitidis, N., and Stanley, G., 2016. Map of critical raw material deposits in Europe. Energy Procedia, 97, 44-50.

Bertrand, G., Guillou-Frottier, L., and Loiselet, C., 2014. Distribution of porphyry copper deposits along the western Tethyan and Andean subduction zones: Insights from a paleotectonic approach. Ore Geology Reviews, 60, 174-190.

Bristol, S. K., Spry, P. G., Voudouris, P. Ch., Melfos, V., Mathur, R. D., Fornadel, A. P., and Sakellaris, G. A., 2015. Geochemical and geochronological constraints on the formation of shear-zone hosted Cu–Au–Bi–Te mineralization in the Stanos area, Chalkidiki, northern Greece. Ore Geology Reviews, 66, 266-282.

Brun, J. P., and Sokoutis, D., 2018. Core complex segmentation in North Aegean, a dynamic view. Tectonics, 37, 1797-1830.

Brun, J. P., and Sokoutis, D., 2018. Core complex segmentation in North Aegean, a dynamic view. Tectonics, 37, 1797-1830.

Blundy, J., Mavrogenes, J., Tattitch, B., Sparks, S., and Gilmer, A., 2015. Generation of porphyry copper deposits by gas-brine reaction in volcanic arcs. Nature Geoscience, 8(3), 235-240.

Buijs, B., and Sievers, H., 2011. Resource Security Risks in Perspective Complexity and Nuance. Polinares working paper, 33, pp. 42.

Cao, M. J., Qin, K. Z., Li, Q. M., Evans, N. J., and Jin, L. Y., 2015. In situ LA-(MC)-ICP-MS trace element and Nd isotopic compositions and genesis of polygenetic titanite from the Baogutu reduced porphyry Cu deposit, Western Junggar, NW China. Ore Geology Reviews, 65, 940-954.

Cassard, D., Bertrand, G., Billa, M., Serrano, J. J., Tourlière, B., Angel, J. M., and Gaál, G., 2015. ProMine Mineral Databases: new tools to assess primary and secondary mineral resources in Europe. In: Weihed, P. (ed) 3D, 4D and Predictive Modeling of Major Mineral Belts in Europe. Springer, Belrin, 9-58.

Chakhmouradian, A. R., Smith, M. P., and Kynicky, J., 2015. From “strategic” tungsten to “green” neodymium: A century of critical metals at a glance. Ore Geology Reviews, 64(1), 455-458.

Chapman, B., 2018. The geopolitics of rare earth elements: emerging challenge for US National Security and Economics. Journal of Self-Governance and Management Economics, 6(2), 50-91.

Charalampides, G., Arvanitidis, N., Vatalis, K. I., and Platias, S., 2013. Sustainability perspectives in Greece as reflected by mineral deposits exploitation. Procedia Economics and Finance, 5, 143-151.

Christofides, G., Koroneos, A., Liati, A., and Kral, J., 2007. The A-type Kerkini granitic complex in north Greece: geocrhonology and geodynamic implications. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40, 700-711.

Cloos, M., 2001. Bubbling Magma Chambers, Cupolas, and Porphyry Copper Deposits. International Geology Review, 43(4), 37-41.

Conn, C. D., Spry, P. G., Layton-Matthews, D., Voinot, A., and Koenig, A., 2019. The effects of amphibolite facies metamorphism on the trace element composition of pyrite and pyrrhotite in the Cambrian Nairne Pyrite Member, Kanmantoo Group, South Australia. Ore Geology Reviews, 114, 103128.

Cook, N. J., Ciobanu, C. L., Pring, A., Skinner, W., Shimizu, M., Danyushevsky, L., Saini-Eidukat, B., and Melcher, F., 2009. Trace and minor elements in sphalerite: A LA-ICPMS study. Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(16), 4761-4791.

Cook, N. J., Ciobanu, C. L., Meria, D., Silcock, D., and Wade, B., 2013a. Arsenopyrite-pyrite association in an orogenic gold ore: Tracing mineralization history from textures and trace elements. Economic Geology, 108(6), 1273-1283.

Cook, N. J., Ciobanu, C. L., Giles, D., and Wade, B., 2013b. Correlating textures and trace elements in ore minerals. In: Jonsson, E., et al. (eds) Mineral deposit research for a high-tech world. Proceedings of the 12th Biennial SGA Meeting, Uppsala, Sweden, 288-291.

Cooke, D. R., Hollings, P., Wilkinson, J. J., and Tosdal, R. M., 2014. Geochemistry of porphyry deposits. In: Holland, H. D., and Turekian, K. K., (eds) Treatise on Geochemistry, 2nd Edition, Elsevier, Amsterdam, 13, 357-381.

Craig, J. R., Vokes, F. M., and Solberg, T. N., 1998. Pyrite: physical and chemical textures. Mineralium Deposita, 34(1), 82-101.

Crowson, P., 1996. The European mining industry: What future? Resources Policy, 22(1-2), 99-105.

Deditius, A. P., Utsunomiya, S., Reich, M., Kesler, S. E., Ewing, R. C., Hough, R., and Walshe, J., 2011. Trace metal nanoparticles in pyrite. Ore Geology Reviews, 42(1), 32-46.

Deditius, A. P., Reich, M., Simon, A. C., Suvorova, A., Knipping, J., Roberts, M.P., Rubanov, S., Dodd, A., and Saunders, M., 2018. Nanogeochemistry of hydrothermal magnetite. Contributions to Mineralogy and Petrology, 173, 1-20.

Department of the Interior, U.S., 2018. Final List of Critical Minerals 2018. Office of the Secretary, US Department of Interior, pp. 2. https://www.federalregister.gov/d/2018-10667 (Accessed online on 12/7/2021).

Díaz-García, M. E., and Badía-Laíño, R., 2005. Fluorescence, Derivatization. In Paul Worsfold, P., Townshend, A., Poole, C., (eds) Encyclopedia of Analytical Science (Second Edition). Elsevier, Amsterdam, 138-148,

Dimou, E., Papastavrou, St., and Sermet, R., 1987. Antimony in Greece (3rd volume), Samos island, Gerakario Kilkis, Pefka Rhodope, Stagira Chalkidiki. IGME, Athens (in Greek), pp. 68.

Dixon, J.E., and Dimitriadis, S., 1984. Metamorphosed ophiolitic rocks from the Serbo-Macedonian massif near lake Volvi, north-east Greece. Geological Society of London Special Publication, 17, 603-618.

Dmitrijeva, M., Cook, N. J., Ehrig, K., Ciobanu, C. L., Metcalfe, A. V., Kamenetsky, M., Kamenetsky, V. S., and Gilbert, S., 2020. Multivariate statistical analysis of trace elements in pyrite: Prediction, bias and artefacts in defining mineral signatures. Minerals, 10, 61.

Dostal, J., 2016. Rare metal deposits associated with alkaline/peralkaline igneous rocks. In: Verplanck, P. L., Hitzman, M. W., (eds) Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits. Society of Economic Geologists Inc., Littleton, p. 33-54.

Driesner, T., 2007. The system H2O-NaCl. Part II: Correlations for molar volume, enthalpy, and isobaric heat capacity from 0 to 1000 oC, 1 to 5000 bar, and 0 to 1 XNaCl. Geochimica et Cosmochimica Acta, 71, 4902-4919.

Driesner, T., and Heinrich, C. A., 2007. The system H2O-NaCl. Part I: Correlations for molar volume, enthalpy, and isobaric heat capacity from 0 to 1000 degrees C, 1 to 5000 bar, and 0 to 1 X-NaCl. Geochimica et Cosmochimica Acta, 71, 4880-4901.

Eldorado Gold Corporation, 2021. Resources and Reserves. Available online: https://www.eldoradogold.com/assets/resourcesand-reserves/default.aspx (Accessed online on 2/8/2021).

Eleftheriadis, G., Frank, W., and Petrakakis, K., 2001. 40Ar/39Ar dating and cooling history of the Pangeon granitoids, Rhodope Massif (eastern Macedonia, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, 34(3), 911-916.

Eliopoulos, D. G., Economou-Eliopoulos, M., and Zelyaskova-Panayiotova, M., 2014. Critical factors controlling Pd and Pt potential in porphyry Cu–Au deposits: evidence from the Balkan Peninsula. Journal of Geosciences, 4, 31-49.

Engels, B., 2021. All good things come from below? Scalar constructions of the ‘local’ in conflicts over mining. Political Geography, 84, 102295.

Ersoy, E. Y., and Palmer, M. R., 2013. Eocene-Quaternary magmatic activity in the Aegean: Implications for mantle metasomatism and magma genesis in an evolving orogeny. Lithos, 180, 5-24.

European Commission, 2020. Study on the EU’s list of Critical Raw Materials – Final Report (2020). Brussels, pp. 158.

European Commission, 2019. The European Green Deal, COM(2019), 640final. pp. 24.

European Commission, 2010. Critical raw materials for the EU. Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, Eucom, 39, pp. 84.

Filippidis, A., Kougoulis, C., and Michailidis, K., 1988. Sr-bearing stilbite in a quartz monzonite from Vathi, Kilkis, Northern Greece. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 68, 67-76.

Frei, R., 1992. Isotope (Pb, Rb-Sr, S, O, C, U-Pb) Geochemical Investigations on Tertiary Intrusives and Related Mineralizations in the Serbomacedonian Pb-Zn, Sb+Cu-Mo Metallogenic Province in Northern Greece. Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich, Switzerland, Ph.D. thesis, p. 231.

Frenzel, M., Hirsch, T., and Gutzmer, J., 2016. Gallium, germanium, indium, and other trace and minor elements in sphalerite as a function of deposit type-A meta-analysis. Ore Geology Reviews, 76, 52-78.

Fu, S., Hu, R., Bi, X., Sullivan, N. A., and Yan, J., 2020. Trace element composition of stibnite: Substitution mechanism and implications for the genesis of Sb deposits in southern China. Applied Geochemistry, 118, 104637.

Gamaletsos, P. N., Godelitsas, A., Filippidis, A., and Pontikes, Y., 2019. The rare earth elements potential of Greek bauxite active mines in the light of a sustainable REE demand. Journal of Sustainable Metallurgy, 5(1), 20-47.

Gebre-Mariam, M., Hagemann, S. G., and Groves, D. I., 1995. A classification scheme for epigenetic Archaean lode-gold deposits. Mineralium Deposita, 30(5), 408-410.

George, L., Cook, N. J., Ciobanu, C. L., and Wade, B. P., 2015. Trace and minor elements in galena: A reconnaissance LA-ICP-MS study. American Mineralogist, 100(2-3), 548-569.

George, L. L., Cook, N. J., and Ciobanu, C. L., 2017. Minor and trace elements in natural tetrahedrite-tennantite: Effects on element partitioning among base metal sulphides. Minerals, 7(2), 17.

George, L. L., Cook, N. J., Crowe, B. B., and Ciobanu, C. L., 2018. Trace elements in hydrothermal chalcopyrite. Mineralogical Magazine, 82, 59-88.

Gilg, H. A., and Frei, R., 1994. Chronology of magmatism and mineraliza­tion in the Kassandra mining area, Greece: The potentials and limitations of dating hydrothermal illites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 58, 2107-2122.

Girtan, M., Wittenberg, A., Grilli, M. L., de Oliveira, D. P. S., Giosuè, C., and Ruello, M. L., 2021. The critical raw materials issue between scarcity, supply Risk, and unique Properties. Materials, 14(8), 1826.

Goldfarb, R. J., Hofstra, A. H., and Simmons, S. F., 2016. Critical elements in Carlin, epithermal, and orogenic gold deposits. In: Verplanck, P. L., and Hitzman, M. W. (eds) Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits. Society of Economic Geologists Inc., Littleton, 217-244.

Goodenough, K. M., Schilling, J., Jonsson, E., Kalvig, P., Charles, N., Tuduri, J., Deady, E. A., Sadeghi, M., Schiellerup, H., Müller, A., Bertrand, G., Arvanitidis, N., Eliopoulos, D. G., Shaw, R. A., Thrane, K., and Keulen, N., 2016. Europe’s rare earth element resource potential: An overview of REE metallogenetic provinces and their geodynamic setting. Ore Geology Reviews, 72, 838–856.

Gounaris K., 2017. Petrographic, mineralogical and geochemical study of the porphyry mineralization at Aspra Chomata, NE Chalkidiki. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Diploma thesis, p. 64.

Graedel, T. E., Gunn, G., and Tercero Espinoza, L., 2014. Metal resources, use and criticality. In: Gunn, G., (ed) Critical metals handbook. John Wiley & Sons, New Jersey, pp.1-19.

Grandell, L., Lehtilä, A., Kivinen, M., Koljonen, T., Kihlman, S., and Lauri, L. S., 2016. Role of critical metals in the future markets of clean energy technologies. Renewable Energy, 95, 53-62.

Granitto, M., Emsbo, P., Hofstra, A. H., Orkild-Norton, A. R., Bennett, M. M., Azain, J. S., Koenig, A. E., and Karl, N.A., 2020. Global geochemical database of critical minerals in archived mine samples: U.S. Geological Survey data release, https://doi.org/10.5066/P9Z3XL6D.

Guillong, M., Meier, D. L., Allan, M. M., Heinrich, C. A., and Yardley, B. W. D., 2008. Appendix A6: SILLS: A MATLAB-based program for the reduction of laser ablation ICP-MS data of homogeneous materials and inclusions. In: Sylvester, P., (ed) Laser Ablation ICP–MS in the Earth Sciences: Current

Practices and Outstanding Issues. Mineralogical Association of Canada Short Course 40, Vancouver, 328-333.

Hahn, A., Naden, J., Treloar, P. J., Kilias, S. P., Rankin, A. H., and Forward, P., 2012. A new time frame for the mineralization in the Kassandra mine district, N Greece: deposit formation during metamorphic core complex exhumation. Journal of Earth Sciences, 96, 1079-1099.

Hansen, M. K., Makovicky, E., and Karup-Møller, S., 2003. Exploratory studies on substitutions in tennantite-tetrahedrite solid solution. Part IV. Substitution of germanium and tin. Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 179, 43-71.

Halley, S., Dilles, J. H., and Tosdal, R. M., 2015. Footprints: hydrothermal alteration and geochemical dispersion around porphyry copper deposits. SEG Discovery, 100, 1-17.

Hedenquist, J. W., Arribas, A., and Gonzalez-Urien, E., 2000. Exploration for epithermal gold deposits. Reviews in Economic Geology, 13(2), 45-77.

High, S., 2013. “The wounds of class”: a historiographical reflection on the study of deindustrialization, 1973-2013. History Compass, 11(11), 994-1007.

Himmerkus, F., Reischmann, T., and Kostopoulos, D.K., 2006. Late Proterozoic and Silurian basement units within the Serbo-Macedonian massif, northern Greece: the significance of terrane accretion in the Hellenides. Geological Society of London Special Publication, 260, 35-50.

Hirtopanu, P., Fairhurst, R. J., Jakab, G., and Andersen, C., 2015. Niobian rutile and its associations at Jolotca, Ditrau alkaline intrusive massif, east Carpathians, Romania. Proceedings of the Romanian Academy, Series B, 17, 39-55.

Hofstra, A. H., and Kreiner, D. C., 2020. Systems-Deposits-Commodities-Critical Minerals Table for the Earth Mapping Resources Initiative: U.S. Geological Survey Open-File Report 2020–1042, pp. 24.

Huang, X. W., Sappin, A. A., Boutroy, É., Beaudoin, G., and Makvandi, S., 2019. Trace element composition of igneous and hydrothermal magnetite from porphyry deposits: Relationship to deposit subtypes and magmatic affinity. Economic Geology, 114, 917-952.

Humphreys, D., 2014. The mining industry and the supply of critical minerals. In: Gunn, G. (ed). Critical metals handbook. John Wiley & Sons, New Jersey, 20-40.

Huston, D. L., 2014. New age metals: the geology and genesis of ores required for a changing economy and a carbon-constrained world – preface to a thematic issue on critical commodities. Mineralium Deposita, 49(8), 885-887.

Janssen, A., Putnis, A., Geisler, T., and Putnis, C. V., 2010. The experimental replacement of ilmenite by rutile in HCl solutions. Mineralogical Magazine, 74(4), 633-644.

Jenner, F. E., O’Neill, H. S. C., Arculus, R. J., and Mavrogenes, J. A., 2010. The magnetite crisis in the evolution of arc-related magmas and the initial concentration of Au, Ag and Cu. Journal of Petrology, 51(12), 2445-2464.

John, D. A., and Taylor, R. D., 2016. By-products of porphyry copper and molybdenum deposits. In: Verplanck, P. L., and Hitzman, M. W. (eds) Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits. Society of Economic Geologists Inc., Littleton, 137-164.

John, D. A., Ayuso, R. A., Barton, M. D., Blakely, R. J., Bodnar, R. J., Dilles, J. H., Gray, F., Graybeal, F. T., Mars, J. C., McPhee, D. K., Seal, R. R., Taylor, R. D., and Vikre, P. G., 2010. Porphyry copper deposit model, chap. B of Mineral deposit models for resource assessment. U.S. Geological Survey,

Scientific Investigations Report, 2010–5070–B, pp. 169.

Jolivet, L., Faccenna, C., Huet, B., Labrousse, L., Pourhiet, L., Lacombe, O., Lecomte, E., Burov, E., Denèle, Y., Brun, J. -J., Philippon, M., Paul, A., Salaün, G., Karabulut, H., Piromallo, C., Monié, P., Gueydan, F., Okay, A., Oberhänsli, R., Pourteau, A., Augier, R., Gadenne, L., and Driussi, O., 2013. Aegean tectonics: Strain localisation, slab tearing and trench retreat. Tectonophysics, 597, 1-33.

Kalantzakos, S., 2020. The race for critical minerals in an era of geopolitical realignments. The International Spectator, 55(3), 1-16.

Kalogeropoulos, S. I., Frei, R., Nikolaou, M., and Gerouki, F., 1990. Origin and metallogenetic significance of the Tertiary Stratoni "Granodiorite", Chalkidiki, N. Greece: isotopic and chemical evidence. Bulletin of the Geological Society of Greece, 26, 23-38.

Keith, M., Smith, D. J., Doyle, K., Holwell, D. A., Jenkin, G. R. T., Barry, T. L., Becker, J., and Rampe, J., 2020. Pyrite chemistry: A new window into Au-Te ore-forming processes in alkaline epithermal districts, Cripple Creek, Colorado. Geochimica et Cosmochimica Acta, 274, 172-191.

Kelepertsis, A. E., Reeves, R., and Andrulakis, J., 1986. Geochemical studies of porphyry type mineralization at Gerakario-Vathi of Kilkis area, northern Greece. Mineral Wealth, 42, 43-48.

Kelepertsis, A. E., Karamanos, H., Andrulakis, J., and Polyzonis E., 1987. A stream and soil geochemical survey in metamorphic rocks of the Serbomacedonian Massif, Kilkis Province, Greece. Chemie der Erde, 47, 61-74.

Kelley, K. D., and Spry, P. G., 2016. Critical elements in alkaline igneous rock-related epithermal gold deposits. In: Verplanck, P. L., and Hitzman, M. W. (eds) Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits. Society of Economic Geologists Inc., Littleton, 195-216.

Kilias, A., 2021. The Hellenides: A Multiphase Deformed Orogenic Belt, its Structural Architecture, Kinematics and Geotectonic Setting during the Alpine Orogeny: Compression vs Extension the Dynamic Peer for the Orogen Making. A Synthesis. Journal of Geology and Geoscience, 5, 1-56.

Kilias, A., Falalakis, G., and Mountrakis, D., 1999. Cretaceous-Tertiary structures and kinematics of the Serbomacedonian metamorphic rocks and their relation to the exhumation of the Hellenic hinterland (Macedonia, Greece). International Journal of Earth Sciences, 88, 513-531.

Kockel, F., Mollat, H., and Gundlach, H., 1975. Hydrothermally altered and (copper) mineralized porphyritic intrusions in the Serbo-Macedonian Massif (Greece). Mineralium Deposita, 10, 195-204.

Kockel, F., and Ioannidis, K., 1979a. Geological map of Greece: Kilkis map sheet, 1:50.000. IGME, Athens.

Kockel, F., Mollat, H., Antoniadis, P., and Ioannidis, K., 1979b. Geological map of Greece: Lachanas map sheet, 1:50.000. IGME, Athens.

Kołodziejczyk, J., Pršek, J., Melfos, V., Voudouris, P. C., Maliqi, F., and Kozub-Budzyń, G., 2015. Bismuth minerals from the Stan Terg deposit (Trepça, Kosovo). Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 192(3), 317-333.

Korges, M., Weis, P., and Andersen, C., 2020. The role of incremental magma chamber growth on ore formation in porphyry copper systems. Earth and Planetary Science Letters, 552, 116584.

Kositcin, N., McNaughton, N. J., Griffin, B. J., Fletcher, I. R., Groves, D. I., and Rasmussen, B., 2003. Textural and geochemical discrimination between xenotime of different origin in the Archaean Witwatersrand Basin, South Africa. Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(4), 709-731.

Kougoulis, C., Veranis, N., and Kasoli-Fournaraki, A., 1990. Meta-volcanic rocks in the Examili Formation (north Greece). Chemie der Erde, 50, 67-79.

Kourou, A., 1991. Lithology, tectonics, geochemistry and metamorphism of a sector of the west part of the Vertiskos Group, The area NE of the lake Agios Vasilios (Koronia). Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Ph.D. thesis, pp. 481, (in Greek with English abstract).

Kroll, T., Müller, D., Seifert, T., Herzig, P. M., and Schneider, A., 2002. Petrol­ogy and geochemistry of the shoshonite-hosted Skouries porphyry Cu-Au deposit, Chalkidiki, Greece. Mineralium Deposita, 37, 137-144.

Kydonakis, K., Brun, J. P., Poujol, M., Monié, P., and Chatzitheodoridis, E., 2016. Inferences on the Mesozoic evolution of the North Aegean from the isotopic record of the Chalkidiki blocks. Tectonophysics, 682, 65-84.

Lang, J. R., and Baker, T., 2001. Intrusion-related gold systems: the present level of understanding. Mineralium Deposita, 36(6), 477-489.

Lecumberri-Sanchez, P., Steele-MacInnis, M., Weis, P., Driesner, T., and Bodnar, R. J., 2015. Salt precipitation in magmatic-hydrothermal systems associated with upper crustal plutons. Geology, 43(12), 1063-1066.

Lehmann, B., Dietrich, A., and Wallianos, A., 2000. From rocks to ore. International Journal of Earth Sciences, 89(2), 284-294.

Li, W., Cook, N. J., Xie, G. Q., Mao, J. W., Ciobanu, C. L., Li, J. W., and Zhang, Z. Y., 2019. Textures and trace element signatures of pyrite and arsenopyrite from the Gutaishan Au–Sb deposit, South China. Mineralium Deposita, 54(4), 591-610.

Mancheri, N. A., 2015. World trade in rare earths, Chinese export restrictions, and implications. Resources Policy, 46, 262-271.

Marshall, B., Vokes, F. M., and Larocque, A. C. L., 2000. Regional metamorphic remobilization: upgrading and formation of ore deposits. In: Frank M. Vokes, F. M., Marshall, B., and Spry, P. G. (eds) Metamorphic and Metamorphogenic Ore Deposits. Reviews in Economic Geology, 11, 19-38.

Mavrogonatos, C., Voudouris, P., Berndt, J., Klemme, S., Zaccarini, F., Spry, P. G., Melfos, V., Tarantola, A., Keith, M., Klemd, R., and Haase, K., 2019. Trace elements in magnetite from the Pagoni Rachi porphyry prospect, NE Greece: Implications for ore genesis and exploration. Minerals, 9, 725.

Mavrogonatos, C., Voudouris, P., Zaccarini, F., Klemme, S., Berndt, J., Tarantola, A., Melfos, V., and Spry, P. G., 2020. Multi-stage introduction of precious and critical metals in pyrite: A case study from the Konos Hill and Pagoni Rachi porphyry/epithermal prospects, NE Greece. Minerals, 10, 784.

McFall, K. A., Naden, J., Roberts, S., Baker, T., Spratt, J., and McDonald, I., 2018. Platinum-group minerals in the Skouries Cu-Au (Pd, Pt, Te) porphyry deposit. Ore Geology Reviews, 99, 344-364.

McMahon, G., and Moreira, S., 2014. The Contribution of the Mining Sector to Socioeconomic and Human Development. Extractive industries for development series: n. 30. World Bank, Washington, DC. pp. 72.

McNulty, B. A., and Jowitt, S. M., 2021. Barriers to and uncertainties in understanding and quantifying global critical mineral and element supply. Iscience, 102809.

Melfos V., Vavelidis M., and Arikas K., 2001. A new occurrence of argentopentlandite and gold from the Αu-Αg-rich copper mineralisation in the Paliomylos area, Serbomacedonian Massif, Central Macedonia, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 34(3), 1065-1072.

Melfos, V., Vavelidis, M., Christofides, G., and Seidel, E., 2002. Origin and evolution of the Tertiary Maronia porphyry copper-molybdenum deposit, Thrace, Greece. Mineralium Deposita, 37, 648-668.

Melfos, V., and Voudouris, P., 2012. Geological, mineralogical and geochemical aspects for critical and rare metals in Greece. Minerals, 2, 300-317.

Melfos, V., and Voudouris, P., 2017. Cenozoic metallogeny of Greece and potential for precious, critical and rare metals exploration. Ore Geology Reviews, 89, 1030-1057.

Melfos, V., Voudouris, P., Melfou, M., Sánchez, M. G., Papadopoulou, L., Filippidis, A., Spry, P. G., Schaarschmidt, A., Klemd, R., Haase, K. M., Tarantola, A., and Mavrogonatos, C., 2020. Mineralogical constraints on the potassic and sodic-calcic hydrothermal alteration and vein-type mineralization of the Maronia porphyry Cu-Mo-Re-Au deposit in NE Greece. Minerals, 10, 182.

Miggiros, G., Ioannidis, K., and Kelepertsis, A., 1990. Geological map of Greece: Herson map sheet, 1:50.000. IGME, Athens.

Moritz, R., Rezeau, H., Ovtcharova, M., Tayan, R., Melkonyan, R., Hovakimyan, S., Ramazanov, V., Selby, D., Ulianov, A., Chiaradia, M., and Putlitz, B., 2016. Long-lived, stationary magmatism and pulsed porphyry systems during Tethyan subduction to post-collision evolution in the southernmost Lesser Caucasus, Armenia and Nakhitchevan. Gondwana Research, 37, 465-503.

Moss, R. L., Tzimas, E., Kara, H., Willis, P., and Kooroshy, J., 2011. Critical metals in strategic energy technologies. JRC-Scientific and technical reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg, pp. 164.

Mposkos, E., 1983. A mineralogical study of the Au–Ag–Bi–Te–Cu–Co–Ni–As–S ore mineralization in Macedonia. Chemie der Erde, 42, 281-296.

Mposkos, E., Krohe, A., and Baziotis, I., 2021. Deep tectonics in the Eastern Hellenides uncovered: The record of Variscan continental amalgamation, Permo-Triassic rifting, and Early Alpine collision in Pre-Variscan continental crust in the W-Rhodope (Vertiscos-Ograzden Complex, NGreece). Tectonics, 40, e2019TC005557.

Mudd, G. M., Werner, T. T., Weng, Z. -H., Yellishetty, M., Yuan, Y., McAlpine, S. R. B., Skirrow, R. G., and Czarnota, K., 2019. Critical Minerals in Australia: A Review of Opportunities and Research Needs. Geoscience Australia, Canberra, pp. 58.

Nadeau, O., Williams-Jones, A. E., and Stix, J., 2010. Sulphide magma as a source of metals in arc-related magmatic hydrothermal ore fluids. Nature Geoscience, 3(7), 501-505.

Nadoll, P., Mauk, J. L., Leveille, R. A., and Koenig, A. E., 2015. Geochemistry of magnetite from porphyry Cu and skarn deposits in the southwestern United States. Mineralium Deposita, 50, 493-515.

Nassar, N. T., Graedel, T. E., and Harper, E. M., 2015. By-product metals are technologically essential but have problematic supply. Science advances, 1(3), e1400180.

Nerantzis, N., 2016. Pre‐Industrial iron smelting and silver extraction in north‐eastern Greece: an Archaeometallurgical Approach. Archaeometry, 58(4), 624-641.

Patsiouri, A., 2017. Mineralogy and geochemistry of ore occurrences in the metamorphic rocks of the Kolchiko area, Thessaloniki district. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, M.Sc thesis, p. 126 (in Greek with English abstract).

Pavlides, S., Caputo, R., Sboras, S., Chatzipetros, A., Papathanasiou, G., and Valkaniotis, S., 2010. The Greece catalogue of active faults and database of seismogenic sources. Bulletin of the Geological Society of Greece, 43, 486-494.

Pe-Piper, G., Piper, D. J., Koukouvelas, I., Dolansky, L. M., and Kokkalas, S., 2009. Postorogenic shoshonitic rocks and their origin by melting underplated basalts: The Miocene of Limnos, Greece. Geological Society of America Bulletin, 121(1-2), 39-54.

Pohl, W. L., 2011. Economic geology: principles and practice. John Wiley & Sons, pp. 663.

Pokrovski, G. S., Kara, S., and Roux, J., 2002. Stability and solubility of arsenopyrite, FeAsS, in crustal fluids. Geochimica et cosmochimica acta, 66(13),

-2378.

Pudack, C., Halter, W. E., Heinrich, C. A., and Pettke, T., 2009. Evolution of magmatic vapor to gold-rich epithermal liquid: The porphyry to epithermal transition at Nevados de Famatina, northwest Argentina. Economic Geology, 104, 449–477.

Reich, M., Román, N., Barra, F., and Morata, D., 2020. Silver-rich chalcopyrite from the active Cerro Pabellón geothermal system, northern Chile. Minerals, 10, 113.

Rezeau, H., Moritz, R., Wotzlaw, J., Tayan, R., Melkonyan, R., Ulianov, A., Selby, D., Abzac, F., and Stern, R. A., 2016. Temporal and genetic link between incremental pluton assembly and pulsed porphyry Cu-Mo formation in accretionary orogens. Geology, 44(8), 627–630.

Ridley, J., 2013. Ore deposit geology. Cambridge University Press, pp. 398.

Richards, J. P., 2009. Postsubduction porphyry Cu-Au and epithermal Au deposits: Products of remelting of subduction-modified lithosphere. Geology, 37(3), 247–250.

Richards, J. P., 2011. Magmatic to hydrothermal metal fluxes in convergent and collided margins. Ore Geology Reviews, 40, 1-26.

Richards, J. P., 2013. Giant ore deposits formed by optimal alignments and combinations of geological processes. Nature Geoscience, 6(11), 911-916.

Richards, J. P., 2015. Tectonic, magmatic, and metallogenic evolution of the Tethyan orogen: From subduction to collision. Ore Geology Reviews, 70, 323-345.

Ross, J., Voudouris, P., Melfos, V., and Vaxevanopoulos, M., 2020. Mines, Metals and money: Ancient world studies in science, archaeology and history. In: Sheedy, K. A., Davis, G. (eds) Metallurgy in Numismatics. Royal Numismatic Society Special Publication, London, 6, 9–21.

Ross, J., Voudouris, P., Melfos, V., Vaxevanopoulos, M., Soukis, K., and Merigot, K., 2021. The Lavrion silver district: Reassessing its ancient mining history. Geoarchaeology, 36(4), 617-642.

Rudnick, R. L., and Gao, S., 2003. The Composition of the Continental Crust. In: Holland, H. D., Turekian, K. K., (eds) Treatise on Geochemistry, Vol. 3, The Crust. Elsevier-Pergamon, Oxford, 1-64.

Sadeghi, M., Bertrand G., de Oliveira D., Arvanitidis, N., Decree, S., Gautneb H., Gloaguen E., Törmänen T. Reginiussen, Sievers, H., Quental, L.,

Ferreira, J., and Wittenberg, A., 2020. Prospectivity mapping of critical raw material at the continental scale- a part of the FRAME project. EAGE Mineral Exploration Symposium, 17-18 Sept. 2020, online event.

Sanidas, G. M., Bassiakos, Y., Georgakopoulou, M., Filippaki, E., Jagou, B., and Nerantzis, N., 2016. Polykmetos Sideros: à propos du fer en Grèce antique. Revue archéologique, (2), 279-301.

Sarra, A., Di Berardino, C., and Quaglione, D., 2019. Deindustrialization and the technological intensity of manufacturing subsystems in the European Union. Economia Politica, 36(1), 205-243.

Schaarschmidt, A., Haase, K. M., Voudouris, P. C., Melfos, V., and Klemd, R., 2021a. Migration of arc magmatism above mantle wedge diapirs with variable sediment contribution in the Aegean. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 22, e2020GC009565.

Schaarschmidt, A., Haase, K. M., Klemd, R., Keith, M., Voudouris, P. C., Alfieris, D., Strauss, H., and Wiedenbeck, M., 2021b. Boiling effects on trace element and sulfur isotope compositions of sulfides in shallow-marine hydrothermal systems: Evidence from Milos Island, Greece. Chemical Geology, 583, 120457.

Schmid, S. M., Fügenschuh, B., Kounov, A., Maţenco, L., Nievergelt, P., Oberhänsli, R., Pleuger, J., Schefer, S., Schuster, R., Tomljenović, B., and Ustaszewski, K., 2020. Tectonic units of the Alpine collision zone between Eastern Alps and western Turkey. Gondwana Research, 78, 308-374.

Seedorff, E., Barton, M. D., Stavast, W. J. A., and Maher, D. J., 2008. Root zones of porphyry systems: Extending the porphyry model to depth. Economic Geology, 103, 939−956.

Sengupta, D., and Van Gosen, B. S., 2016. Placer-type rare earth element deposits. In: Verplanck, P. L., Hitzman, M. W., (eds) Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits. Society of Economic Geologists Inc., Littleton, 81-100.

Serafimovski, T., Dolenec, T., Tasev, G., Serafimovski, D., Rogan Šmuc, N., and Dolenec, M., 2021. Au-Pd and Bi-Se Bearing pyrite and chalcopyrite from the Buchim copper mine, Eastern Macedonia. Materials and Technology, 55(1), 71-76.

Shore, M., and Fowler, A. D., 1996. Oscillatory zoning in minerals; a common phenomenon. The Canadian Mineralogist, 34(6), 1111-1126.

Sidiropoulos, Ν., 1991. Lithology, geochemistry, tectonics and metamorphismof the northwestern part of the Vertiskos Group. The area of the Disoro (Krousia) Mountain, north of Kilkis. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Ph.D. thesis, pp. 592, (in Greek with English abstract).

Sillitoe, R. H., 2010. Porphyry copper systems. Economic geology, 105(1), 3-41.

Sillitoe, R. H., and Thompson, J. F., 1998. Intrusion–related vein gold deposits: types, tectono‐magmatic settings and difficulties of distinction from orogenic gold deposits. Resource Geology, 48(4), 237-250.

Sinclair, W. D., 2007. Porphyry deposits. In: Goodfellow, W. D., (ed) Mineral Deposits of Canada: A Synthesis of Major Deposit-Types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces, and Exploration Methods. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication, 5, 223-243.

Siron, C. R., Thompson, J. F., Baker, T., Friedman, R., Tsitsanis, P., Russell, S., Randall, S., and Mortensen, J., 2016. Magmatic and metallogenic framework of Au-Cu porphyry and polymetallic carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining district, northern Greece. Society of Economic Geologists, Special Publication, 19, 29-55.

Siron, C. R., Rhys, D., Thompson, J. F., Baker, T., Veligrakis, T., Camacho, A., Dalampiras, L., 2018. Structural controls on porphyry Au-Cu and Au-rich polymetallic carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining district, Northern Greece. Economic Geology, 113, 309-345.

Siron, C. R., Thompson, J. F., Baker, T., Darling, R., and Dipple, G., 2019. Origin of Au-rich carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining district, northern Greece: Evidence for Late Oligocene, structurally controlled, and zoned hydrothermal systems. Economic Geology, 114, 1389-1414.

Skirrow, R. G., Huston, D. L., Mernagh, T. P., Thorne, J. P., Dulfer, H., and Senior, A., 2013. Critical commodities for a high-tech world: Australia’s potential to supply global demand. Geoscience Australia, Canberra, p. 118.

Skoupras, E., 2019. Study of the stibnite ore mineralization in Rizana, Kilkis. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, M.Sc thesis, p. 104 (in Greek with English abstract).

Stein, H. J., Markey, R. J., Morgan, J. W., Hannah, J. L., and Scherstén, A., (2001). The remarkable Re–Os chronometer in molybdenite: how and why it works. Terra Nova 13, 479–486.

Stepanov, A. S., Large, R. R., Kiseeva, E. S., Danyushevsky, L. V., Goemann, K., Meffre, S., Zhukova, I, and Belousov, I. A., 2021. Phase relations of arsenian pyrite and arsenopyrite. Ore Geology Reviews, 104285.

Stergiou, C., Melfos, V., Voudouris, P., Michailidis, K., Spry, P., and Chatzipetros, A., 2016. Hydrothermal alteration and structural control of the Vathi porphyry Cu-Au- Mo-U ore system, Kilkis district, N. Greece. In: Kantiranis, N. (ed) Scientific Annals of the School of Geology. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 105, 69-74.

Stergiou, C. L., Melfos, V., and Voudouris, P., 2018. A review on the critical and rare metals distribution throughout the Vertiskos Unit, N. Greece. In: Proceedings of the 1st International Electronic Conference on Mineral Science at Sciforum, Online. 16–31 July 2018, MDPI: Basel, Switzerland.

Stergiou C. L., Melfos V., Voudouris P., Spry P. G., Papadopoulou L., Chatzipetros A., Giouri K., Mavrogonatos C., and Filippidis A., 2021a. The geology, geochemistry, and origin of the porphyry Cu-Au-(Mo) system at Vathi, Serbo-Macedonian Massif, Greece. Applied Sciences, 11, 479.

Stergiou, C. L., Melfos, V., Voudouris, P., Papadopoulou, L., Spry, P. G., Peytcheva, I., Dimitrova, D., Stefanova, E., and Giouri, K., 2021b. Rare and Critical Metals in Pyrite, Chalcopyrite, Magnetite, and Titanite from the Vathi Porphyry Cu-Au±Mo Deposit, Northern Greece, Minerals, 11, 630.

Stergiou, C. L., Melfos, V., Voudouris, P., Papadopoulou, L., and Spry, P. G., 2021c. Geology, mineralogy, and geochemistry of the intrusion-related polymetallic quartz veins at Laodikino, Serbo-Macedonian Massif, N. Greece. In: Abstract volume of the SEG100: Celebrating a Century of Discovery, Whistler, Canada, September 14-17.

Stergiou, C.L., Melfos, V., Voudouris, P., Papadopoulou, L., Spry, P. G., Peytcheva, I., Dimitrova, D., and Stefanova, E., 2022. A Fluid Inclusion and Critical/Rare Metal Study of Epithermal Quartz-Stibnite Veins Associated with the Gerakario Porphyry Deposit, Northern Greece. Applied Sciences, 12, 909.

Stöllner, T. 2003. Mining and economy: a discussion of spatial organisations and structures of early raw material exploitation. In: Stöllner, Th., Körlin, G., Steffens, G., Cierny, J. (eds) Man and Mining. Studies in honour of Gerd Weisgerber. Der Anschnitt, Bochum, 16, 415-446.

Strmić Palinkas, S., Hofstra, A. H., Percival, T. J., Borojevic Sostaric, S., Palinkas, L., Bermanec, V., Pecskay, Z., and Boev, B., 2018. Comparison of the Allchar Au-As-Sb-Tl Deposit, Republic of Macedonia, with Carlin-Type Gold Deposits. Reviews in Economic Geology, 20, 335-363.

Sun, W., Huang, R. F., Li, H., Hu, Y. B., Zhang, C. C., Sun, S. J., Zhang, L. P., Ding, X., Li, C. Y., Zartman, R. E., and Ling, M. X., 2015. Porphyry deposits and oxidized magmas. Ore Geology Reviews, 65, 97-131.

Sykes, J., Wright, J., and Trench, A., 2016. Discovery, supply and demand: from Metals of Antiquity to critical metals. Applied Earth Sciences, 125(1), 3–20.

Thymiatis, G., 1995. The ore mineralization in Laodikino-Lipsidri area, Kilkis district, Macedonia, north Greece. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Ph.D. thesis, p. 260 (in Greek with English abstract).

Tiepolo, M., Oberti, R., and Vannucci, R., 2002. Trace-element incorporation in titanite: Constraints from experimentally determined solid/liquid partition coefficients. Chemical Geology, 191, 105-119.

The White House, U.S., 2021. Building resilient supply chains, revitalizing american manufacturing, and fostering broad-based growth, p. 250.

Tompouloglou, C., 1981. Les minéralisations tertiares, type cuivre porphyrique, du massif Serbo-Macédonien (Macédoine, Grèce) dans leur context magmatique (avec un traitement géostatistique pour les données du prospect d'Alexia). Ecole National Supérieure des Mines de Paris, France, Ph.D. thesis, p. 204 (in French).

Tompouloglou, Ch., 2001. Etude d’inclusions fluides dans le context hydrothermal de mineralizsations tertiaires, type cuivre porphyrique, du Massif Serbo-Mecadonien en Mecedoine, Grece. In: Special Volume in honor of the Emeritus Professor Ioannis Papageorgakis. Metsovion National Technical University, Athens, 225-261.

Toumanidou, O. C., 2019. Preliminary study of the porphyry system in Gerakario of Kilkis. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, M.Sc thesis, p. 84 (in Greek with English abstract).

Tranos, M. D., Kilias, A. A., and Mountrakis, D. M. 1999. Geometry and kinematics of the Tertiary post-metamorphic Circum Rhodope Belt Thrust System (CRBTS) Northern Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 33, 5-16.

Tsirambides, A, and Filippidis, A., 2016. Gold metallogeny of the Serbomacedonian-Rhodope metallogenic belt (SRMB). Bulletin of the Geological Society of Greece, 50, 2037-2046.

Tsirambides, A., and Filippidis, A., 2019. Sb- Bi-bearing metallogeny of the SerboMacedonian-Rhodope Metallogenic Belt (SRMB). Bulletin of the Geological Society of Greece, 55(1), 34-64.

Vavelidis, Μ., Melfos, V., and Kilias, A., 1999. The gold-bearing quartz veins in the metamorphic rocks at the Drakontio area, central Macedonia, northern Greece. In: Stanley, C. J., et al. (ed) Mineral Deposits, Process to Processing. Proceedings of the Fifth Biennial SGA Meeting and the Tenth Quadrennial IAGOD Symposium, London, United Kingdom, 22–25 August 1999, Vols. 1 and 2. Balkema, Rotterdam, 209-212.

Vaxevanopoulos, M., Vavelidis, M., Melfos, V., Malamidou, D., and Pavlides, S., 2018. Ancient mining in Gold-Silver-Copper ore deposits and metallurgical activity in Mavrokofi area, Mount Pangaeon (Northeast Greece). In: Ben-Yosef, E., (ed) Mining for Ancient Copper - Essays in Memory of Beno

Rothenberg. Tel Aviv University, Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology, Monograph Series, 37, 386-398.

Vaxevanopoulos, M., Blichert-Toft, J., Davis, G., and Albarède, F., 2022. New findings of ancient Greek silver sources. Journal of Archaelogical Science, 137, 105474.

Velásquez, G., Carrizo, D., Salvi, S., Vela, I., Pablo, M., Pérez, A., 2020. Tracking cobalt, REE and gold from a porphyry-type deposit by LA-ICP-MS: A geological approach towards metal-selective mining in tailings. Minerals, 10, 109.

Verplanck, P. L., and Hitzman, M. W., 2016. Introduction: Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits. In: Verplanck, P. L., Hitzman, M. W., (eds) Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits. Society of Economic Geologists Inc., Littleton, 1-4.

Verplanck, P. L., Mariano, A. N., and Mariano, A., Jr. 2016. Rare earth element ore geology of carbonatites. In: Verplanck, P. L., Hitzman, M. W., (eds) Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits. Society of Economic Geologists Inc., Littleton, 5-32.

Voudouris, P., Spry, P. G., Melfos, V., and Alfieris, D., 2007. Tellurides and bismuth sulfosalts in gold occurrences of Greece: Mineralogical and genetic considerations. In: Kojonen, K. K., Cook, N. J., Ojala, V. J., (eds) Gold Deposits in Finland. Geological Survey of Finland: Espoo, 53, 85-94.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P. G., Moritz, R., Papavassiliou, K., Falalakis, G. 2011. Mineralogy and geochemical environment of formation of the Perama Hill high-sulfidation epithermal Au-Ag-Te-Se deposit, Petrota Graben, NE Greece. Mineralogy and Petrology, 103, 79-100.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P. G., Bindi, L., Moritz, R., Ortelli, M., and Kartal, T., 2013a. Extremely Re-rich molybdenite from porphyry Cu-Mo-Au prospects in northeastern Greece: mode of occurrence, causes of enrichment, and implications for gold exploration. Minerals, 3, 165–191.

Voudouris, P. C., Melfos, V., Spry, P. G., Kartal, T., Schleicher, H., Moritz, R., and Ortelli, M., 2013b. The Pagoni Rachi/Kirki Cu-Mo±Re±Au deposit, northern Greece: Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of a telescoped porphyry-epithermal system. The Canadian Mineralogist, 51(2), 253-284.

Voudouris, P., Spry, P. G., Mavrogonatos, C., Sakellaris, G.A., Bristol, S. K., Melfos, V., Fornadel, A. 2013c. Bismuthinite derivatives, lillianite homologues, and bismuth sulfotellurides as indicators of gold mineralization at the Stanos shear-zone related deposit, Chalkidiki, northern Greece. Canadian Mineralogist, 51, 119-142.

Voudouris, P., Mavrogonatos, C., Spry, P. G., Baker, T., Melfos, V., Klemd, R., Haase, K., Repstock, A., Djiba, A., Bismayer, U., Tarantola, A., Scheffer, C., Moritz, R., Kouzmanov, K., Alfieris, D., Papavassiliou, K., Schaarschmidt, A., Galanopoulos, E., Galanos, E., Kołodziejczyk, J., Stergiou, C., and Melfou, M., 2019a. Porphyry and epithermal deposits in Greece: an overview, new discoveries, and mineralogical constraints on their genesis. Ore Geology Reviews, 107, 654-691.

Voudouris, P., Mavrogonatos, C., Melfos, V., Spry, P. G., Magganas, A., Alfieris, D., Soukis, K., Tarantola, A., Periferakis, A., Kołodziejczyk, J., Scheffer, C., Repstock, A., and Zeug, M., 2019b. The geology and mineralogy of the Stypsi porphyry Cu-Mo-Au-Re prospect, Lesvos Island, Aegean Sea, Greece. Ore Geology Reviews, 112, 103023.

Voudouris, P., Repstock, A., Spry, P. G., Frenzel, M., Mavrogonatos, C., Keith, M., Tarantola, A., Melfos, V., Tombros, S., Zhai, D., Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Schaarschmidt, A., Rieck, B., Kolitsch, U., and Falkenberg, J., 2022. Physicochemical constraints on indium-, tin-, germanium-, gallium-, gold-, and tellurium-bearing mineralizations in the Pefka and St Philippos polymetallic vein-and breccia-type deposits, Greece. Ore Geology Reviews, 104348.

Wang, J., Wen, H., Fan, H., and Zhu, J., 2012. Sm-Nd geochronology, REE geochemistry and C and O isotope characteristics of calcites and stibnites from the Banian antimony deposit, Guizhou Province, China. Geochemical Journal, 46(5), 393-407.

Wang, L., Qin, K. Z., Song, G. X., and Li, G. M., 2019. A review of intermediate sulfidation epithermal deposits and subclassification. Ore Geology Reviews, 107, 434-456.

Wang, R., Zhu, D., Wang, Q., Hou, Z., Yang, Z., Zhao, Z., and Mo, X., 2020. Porphyry mineralization in the Tethyan orogen. Science China Earth Sciences, 63, 2042-2067.

Watari, T., Nansai, K., and Nakajima, K., 2020. Review of critical metal dynamics to 2050 for 48 elements. Resources, Conservation and Recycling, 155, 104669.

Weis, P., Driesner, T., and Heinrich, C., 2012. Porphyry-copper ore shells form at stable pressure-temperature fronts within dynamic fluid plumes. Science, 338(6114), 1613-1616.

Wells, J. D., and Mullens, T. E., 1973. Gold-Bearing Arsenian Pyrite Determined by Microprobe Analysis, Cortez and Carlin Gold mines, Nevada. Economic Geology, 68, 187-201.

Wilkinson, J. J., 2013. Triggers for the formation of porphyry ore deposits in magmatic arcs. Nature Geoscience, 6(11), 917-925.

Wood, S. A., and Shannon, W. M., 2003. Rare-earth elements in geothermal waters from Oregon, Nevada, and California. Journal of Solid State Chemistry, 171(1-2), 246-253.

Xu, L., Bi, X., Hu, R., Tang, Y., Wang, X., and Xu, Y., 2015. LA-ICP-MS mineral chemistry of titanite and the geological implications for exploration of porphyry Cu deposits in the Jinshajiang-Red River alkaline igneous belt, SW China. Mineralogy and Petrology, 109, 181-200.

Yan, W., Wang, Z., Cao, H., Zhang, Y., and Sun, Z., 2021. Criticality assessment of metal resources in China. iScience, 24(6), 102524.

Zhou, Z., Yonezu, K., Imai, A., Tindell, T., Li, H., and Gabo‐Ratio, J. A., 2021. Trace elements mineral chemistry of sulfides from the Woxi Au‐Sb‐W deposit, southern China. Resource Geology, 72, e12279.

Zürcher, L., Bookstrom A. A., Hammarstrom, J. M., Mars, J. C., Ludington, S., Zientek, M. L., Dunlap, P., and Wallis, J. C., with contributions from Drew, L. J., Sutphin, D. M., Berger, B. R., Herrington, R. J., Billa, M., Kuşcu, I., Moon, C. J., and Richards, J. P., 2015. Porphyry copper assessment of the Tethys region of western and southern Asia. U.S. Geological Survey, Reston, Scientific Investigations Report, 2010–5090–V, p. 232.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.