Εξώφυλλο

Διαμόρφωση πιλοτικών μαθημάτων σε ειδικές ενότητες Γεωλογίας Α' και Β' Γυμνασίου με χρήση ΤΠΕ = Pillot lessons using ICT in s[ecial units of Geology for the 1rst and 2nd grade at Gymasium.

Κωνσταντίνος Δημήτριος Κρίκης

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής η υποβάθμιση της επιστήμης της γεωλογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μάθημα της Γεωλογίας-Γεωγραφίας των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, που επανειλημμένα έχει υποτιμηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, εμπεριέχει ελάχιστο γεωλογικό γνωστικό περιεχόμενο, ενώ ως επί το πλείστον οι καθηγητές αποφεύγουν την εμβάθυνση σε αυτό το αντικείμενο, με τους μαθητές να γίνονται δέκτες στείρας γνώσης, αποκλειστικά γεωγραφικών πληροφοριών της γης, η οποία είναι παροδική. Σημειωτέα είναι και η απουσία εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο αντικείμενο της γεωλογίας που καθιστά το αντικείμενο πληκτικό και απρόσιτο στους μαθητές. Αυτή η κατάσταση επικρατεί σε μια σεισμογενή χώρα με έντονη ηφαιστειότητα, έντονο ανάγλυφο και μεγάλη γεωλογική ιδιαιτερότητα. Η περίοδος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, εξαιτίας του κορονοϊού που έπληξε τον πλανήτη, υπήρξε αρκετά δύσκολη τόσο στην προσαρμογή μαθητών και εκπαιδευτικών, όσο και στην εφαρμογή της διδασκαλίας. Ωστόσο, αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για την καθιέρωση της διδασκαλίας με την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (συντομογραφία ΤΠΕ), που στις υπόλοιπες χώρες είναι αρκετά διαδεδομένη και αποτελεσματική. Το διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό εργαλείο, που προσφέρει ελεύθερα αμέτρητες πληροφορίες τις οποίες κάθε εκπαιδευτικός, αφού τις επαληθεύσει και τις επεξεργαστεί, μπορεί να εκμεταλλευτεί ώστε να εμπλουτίζει τα μαθήματα του σχολικού βιβλίου και να τα διαμορφώνει σύμφωνα με τις ανάγκες και τις αδυναμίες των μαθητών, ώστε πέρα από ενδιαφέροντα να είναι και αποτελεσματικά. Εικόνες, βίντεο και άλλα διαδραστικά προγράμματα ενισχύουν την γνώση που λαμβάνουν οι μαθητές. Για την παρούσα πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκαν, μετά από μεγάλη έρευνα, τρία πλήρη μαθήματα που περιέχονται στα βιβλία του μαθήματος Γεωλογίας-Γεωγραφίας, εμπλουτισμένα με ψηφιακό υλικό, δραστηριότητες και πειράματα που θα ενισχύσουν την αντίληψη των μαθητών και θα διεγείρουν το ενδιαφέρον τους. Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής : 1) Γεωλογικός χρόνος & το Εσωτερικό της Γης, 2) Γεωλογική ιστορία Ευρώπης & Ελλάδας και 3) Σεισμοί & Ηφαίστεια. Οι ενότητες αυτές επιλέχθηκαν λόγω πολλών παρανοήσεων των μαθητών, αλλά και δυσκολιών που έχουν παρατηρηθεί στην κατανόηση πολλών εννοιών, που εμπεριέχονται σε αυτές. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο των καθηγητών, να εμπνευστούν μέσα από αυτήν και να χρησιμοποιήσουν το υλικό που συμπεριλαμβάνεται με σκοπό την ενίσχυση της διδασκαλίας τους με την χρήση των ΤΠΕ στις σχολικές αίθουσες και την αποτελεσματική και ουσιαστική μεταλαμπάδευση της γνώσης στους μαθητές, που είναι και το ζητούμενο.

In recent years, the degradation of the science of geology in secondary education has become apparent. The course of Geology-Geography of the first two grades of gymnasium, which has been repeatedly underestimated by the Ministry of Education, contains minimal geological cognitive content, while for the most part teachers avoid deepening in this subject, with students being recipients of sterile knowledge, exclusively of geographical information of the earth, which is transient. Noteworthy is also the absence of laboratory activities in the field of geology that makes the object boring and inaccessible to students. This situation prevails in a seismic and volcanic country with an intense relief and a great geological history. The period of distance learning, due to the coronavirus that has hit the planet, has been quite difficult both in the adaptation of students and teachers, as well as in the implementation of teaching. However, it was a great opportunity for the establishment of teaching with the use of Information and Communication Technologies (abbreviated as ICT), which in other countries is quite widespread and effective. The Internet is an important tool, which freely offers countless information that every teacher, after verifying and processing it, can take advantage of in order to enrich the lessons of the textbook and shape them according to the needs and weaknesses of the students, so that they are not only interesting but also effective. Images, videos and other interactive programs enhance the knowledge students receive. For this dissertation, three complete courses were created after major research. The topics are part of the textbooks of Geology-Geography course, and are enriched with digital material, activities and experiments that will enhance the students' perception and stimulate their interest. These courses are the following: 1) Geological time & the Earth's Interior, 2) Geological history of Europe & Greece and 3) Earthquakes & Volcanoes. These modules were chosen because of many popular misunderstandings of the students, but also difficulties that have been observed in the perception of many included concepts. The aim of this bachelor thesis is to act as a tool for teachers, to be inspired through it and to use the material included in order to enhance their teaching with the use of ICT in classrooms and the effective and substantial transmission of knowledge to their students.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

-Ahmadi S., Keshavarzi A. & Foroutan M. (2011). The Application of Information and Communication Technologies (ICT) and its Relationship with Improvement in Teaching and Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences 28, 475 – 480.

-Albin R. (2006). Modern technology as a denaturalizing force. Poiesis & Praxis, 4(4), 289-302.

-Benbunan-Fich R., (2002). Improving education and training with IT. Communications of the ACM, 45(6), 94-99.

-Chtouki Y., Harroud H., Khalidi M. & Bennani S. (2012). The Impact of YouTube Videos on the Student’s Learning. International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET).

-Hernandez M.R. (2017). Impact of ICT on Education: Challenges and Perspectives. Propósitos y Representaciones, 5(1), 325-347.

-Kumar R. (2008). Convergence of ICT and Education. World Academy of Science, Engineering and Technology 40.

-Patterson T.C. (2007). Google Earth as a (Not Just) Geography Education Tool. Journal of Geography, 106:4, 145-152.

-Solem M. & P. Gersmehl (2005). Online Global Geography Modules Enhance Undergraduate Learning. AAG Newsletter 40(8):11.

-Tello E. (2007). Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en la sociedad de México. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 4 (2), 1-8.

-Wager W. (2005). Integrating Technology into Instruction. University of South Carolina Workshop.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

-Ασλανίδου Σ.Γ. (2010). Εκπαιδευτική τεχνολογία, Από την οπτικοακουστική στην ψηφιακή αγωγή. Εκδόσεις Κυριακίδοι Αφοί, Θεσσαλονίκη.

-Βουβαλίδης Κ. (2011). Φυσική Γεωγραφία. Εκδόσεις Δίσιγμα.

-Ζαμπετάκη-Λέκκα Α., (2011). Είναι η διδασκαλία της Γεωλογίας απαραίτητη στην υποχρεωτική εκπαίδευση και το Λύκειο; Ποιος μπορεί να αναλάβει το ρόλο αυτό; Προσωπικές εμπειρίες. Ημερίδα: Η Διδασκαλία των Γεωεπιστημών και του Γεωπεριβάλλοντος στο Ελληνικό Σχολείο, παρούσα κατάσταση και προοπτικές.

-Κασιμάτη, Κ. & Γιαλαμάς, Β. (2001). Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 114-125.

-Κατσίκης Α., (2007). Γεωγραφία και Γεωγραφική Εκπαίδευση για τον κόσμο του 21ου αιώνα. Διδακτική φυσικών επιστημών και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, Πρακτικά 5ουΠανελλήνιου Συνεδρίου, τεύχος Β', Ιωάννινα.

-Κιμιωνής Γ. (2009). Η Προσέγγιση Θεμάτων Γεωγραφίας-Γεωλογίας μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Δυνατότητες και Προοπτικές. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση.

-Κουφός Γ.Δ., (2004). Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

-Λέκκας Ε., (1999). Γεωλογία και Περιβάλλον. Εκδόσεις Access Pre-Press, Αθήνα.

-Μακρή Κ. & Παυλίδης Σ.Β., (2011). Διδακτικά εργαλεία στη διδασκαλία των γεωεπιστημών. Ημερίδα: Η Διδασκαλία των Γεωεπιστημών και του Γεωπεριβάλλοντος στο Ελληνικό Σχολείο, παρούσα κατάσταση και προοπτικές.

-Μουντράπης Δ.Μ., (2020). Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

-Νομικού Π.Ι., (2011). Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του εφήβου μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος Γεωλογία-Γεωγραφία. Ημερίδα: Η Διδασκαλία των Γεωεπιστημών και του Γεωπεριβάλλοντος στο Ελληνικό Σχολείο, παρούσα κατάσταση και προοπτικές.

-Παπαζάχος Β. & Παπαζάχου Κ. (2003). Οι Σεισμοί της Ελλάδας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

-Παπαθεοδώρου Γ., (2011). Οι απόψεις και οι εμπειρίες των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη σημασία της διδασκαλίας της Γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ημερίδα: Η Διδασκαλία των Γεωεπιστημών και του Γεωπεριβάλλοντος στο Ελληνικό Σχολείο, παρούσα κατάσταση και προοπτικές.

-Παυλίδης Σ.Β., (2007). ΠΑΝ-ΓΑΙΑ (Παγγαία). Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα.

-Ράπτης Α. & Ράπτη Α., (2002). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, Παιδαγωγικές Δραστηριότητες. Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα.

-Σκαρπέλης Ν., Ασημακοπούλου Αικ. & Μιχαλόπουλος Κ. (2004). Η διδασκαλία της γεωλογίας στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα: Μια διαχρονική θεώρηση και προτάσεις για το μέλλον. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη.

-Σχορετσανίτου Π. & Βεκύρη Ι., (2010). Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: παράγοντες πρόβλεψης της εκπαιδευτικής χρήσης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 617-624.

-Τρίκολας Κ. & Λαδάς Ι. (2013). Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των γεωεπιστημών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου GEOschools, Διδασκαλία των Γεωεπιστημών στην Ευρώπη από το Δημοτικό έως το Γυμνάσιο, Αθήνα, Ελλάδα, 28-29.

-Τριπολιτσιώτου Ολ., (2011). Η συμβολή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γεωλογίας-Γεωγραφίας-Εφαρμογή στο μάθημα: «Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης». Ημερίδα: Η Διδασκαλία των Γεωεπιστημών και του Γεωπεριβάλλοντος στο Ελληνικό Σχολείο, παρούσα κατάσταση και προοπτικές.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

-http://ebooks.edu.gr/ebooks/

-http://elenikb24.blogspot.com/

-http://geogymraf.blogspot.com/

-http://geophysics.geo.auth.gr/ss/

-http://hkoinoniamas.blogspot.com/

-http://photodentro.edu.gr/aggregator/

-http://www.arxeion-politismou.gr/

-http://www.geo.auth.gr/index.htm

-http://www.hellenicaworld.com/

-http://www.ktisis.info/index.html

-http://www.madeincreta.gr/en

-https://agaunews.com/

-https://airmagazine.net/

-https://argolikivivliothiki.gr/

-https://besafenet.net/el/

-https://botanologia.gr/

-https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

-https://docplayer.gr/

-https://earth.google.com/web/

-https://eclass.upatras.gr/

-https://el.wikipedia.org/wiki/

-https://europa.eu/europass/el

-https://favpng.com/

-https://fineartamerica.com/

-https://gr.depositphotos.com/

-https://gr.dreamstime.com/

-https://gr.pinterest.com/

-https://hikingexperience.gr/

-https://historyfangirl.com/

-https://menidiatis.blogspot.com/

-https://mesozoicflora.wordpress.com/

-https://myjourney.world/

-https://myphotopic.blogspot.com/

-https://patrainews.gr/

-https://perierga.gr/

-https://physicsgurukul.com/

-https://quizlet.com/

-https://sahasa.in/

-https://santorinirentacar1.gr/

-https://slideplayer.com/

-https://study.com/

-https://sway.office.com/s/ilGs5FlFsDmr62k0/embed?accessible=true

-https://theculturetrip.com/

-https://theheartthrills.com/

-https://time.com/

-https://unboxholics.com/

-https://weather.com/en-IN/

-https://web.stanford.edu/group/stanfordbirds/SAN/index.html

-https://www.123rf.com/

-https://www.academia.edu/

-https://www.afar.com/

-https://www.aftodioikisi.gr/

-https://www.almyros.gr/

-https://www.archaiologia.gr/

-https://www.bestnews.gr/

-https://www.bikeodyssey.gr/el/

-https://www.britannica.com/

-https://www.civilprotection.gr/el

-https://www.climate-policy-watcher.org/

-https://www.cntraveler.com/?us_site=y

-https://www.cretalive.gr/

-https://www.diodos.gr/

-https://www.discovergreece.com/el

-https://www.ebay.com/

-https://www.efsyn.gr/

-https://www.emsc-csem.org/#2

-https://www.explore-share.com/

-https://www.fnl-guide.com/gr/el/

-https://www.geodifhs.com/

-https://www.geologyin.com/

-https://www.gifservice.fr/en/en/

-https://www.iatropedia.gr/

-https://www.iefimerida.gr/

-https://www.insider.com/

-https://www.istockphoto.com/

-https://www.istockphoto.com/

-https://www.jewelpedia.com/index.php

-https://www.jing.fm/

-https://www.karfitsa.gr/

-https://www.kathimerini.gr/

-https://www.kiosterakis.gr/plus/

-https://www.koutipandoras.gr/

-https://www.lesvosmuseum.gr/

-https://www.lifo.gr/

-https://www.makthes.gr/

-https://www.mirc.ntua.gr/

-https://www.mixanitouxronou.gr/

-https://www.mozaweb.com/el/index.php

-https://www.naftemporiki.gr/

-https://www.naftemporiki.gr/

-https://www.nationalgeographic.com/

-https://www.news247.gr/

-https://www.newsbeast.gr/

-https://www.newsbomb.gr/

-https://www.newyorker.com/

-https://www.norwegianamerican.com/

-https://www.oasp.gr/

-https://www.oneman.gr/

-https://www.onmed.gr/

-https://www.otherside.gr/

-https://www.protothema.gr/

-https://www.quora.com/

-https://www.researchgate.net/

-https://www.santorininews.gr/

-https://www.scandinavianmountains.com/index.htm

-https://www.scienceabc.com/

-https://www.sms-tsunami-warning.com/

-https://www.sofokleousin.gr/

-https://www.spanish-fiestas.com/

-https://www.sutori.com/en/

-https://www.tapantareinews.gr/

-https://www.thepicosdeeuropa.com/

-https://www.thoughtco.com/

-https://www.tiqets.com/el/blog/

-https://www.tovima.gr/

-https://www.travel.gr/

-https://www.travelstyle.gr/

-https://www.treehugger.com/

-https://www.trikalaenimerosi.gr/

-https://www.trikalavoice.gr/

-https://www.tripadvisor.com.gr/

-https://www.ubc.ca/

-https://www.usgs.gov/

-https://www.worldatlas.com/

-https://www.youtube.com/

-https://www.zmescience.com/

-https://www.zougla.gr/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.