Εξώφυλλο

Ιζηματολογική μελέτη πυρήνα γεώτρησης στην αρχαιολογική θέση τούμπας Παραδημής, Ροδόπης =Sedimentological study borehole core in the archaeological site of Paradimi tumda, Rhodope.

Αλεξάνδρα Ζαχαρίας Ζαχαροπούλου

Περίληψη


Στη περιοχή της Κομοτηνής συναντάται η τούμπα της Παραδημής μια εδαφική έξαρση, η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες Νεολιθικές εγκαταστάσεις της Θράκης. Από το πρόγραμμα «MAPFARM: Χαρτογραφώντας τους πρώιμους γεωργούς της Θράκης» πραγματοποιήθηκα γεωτρήσεις στα κοντινά χωράφια της τούμπας, σε φυσικά ιζήματα χωρίς ανθρωπογενή επίδραση. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ιζηματολογική μελέτη μιας από αυτές τις γεωτρήσεις για το καθορισμό των περιβαλλοντολογικών συνθηκών που επικράτησαν μέχρι σήμερα. Οι ιζηματολογικές αναλύσεις λεπτόκοκκων και αδρόκοκκων, που πραγματοποιήθηκαν με την αυτοματοποιημένη συσκευή PARIO και τα κόσκινα αντίστοιχα, έδειξαν ότι στο μεγαλύτερο μέρος της γεώτρηση τα ιζήματα αποτελούνται από μεγάλα ποσοστά ιλύς, ακολουθώντας άμμου και τέλος αργίλου εκτός από ορισμένα στρώματα  όπου το υψηλότερο ποσοστό ήταν αυτό της άμμου με αρκετά μικρά ποσοστά ιλύς και αργίλου. Από τα ποσοστά αυτά, τις ιζηματολογικές παραμέτρους και την ιστολογική ωριμότητα που υπολογίστηκαν, προσδιορίστηκαν οι περιβάλλοντα απόθεσης για κάθε στρώμα.  

The Paradimi tumba, that can be found in the area of Komotini, is ground uplift, which constitutes one of the most important Neolithic installations of Thrace. The project "MAPFARM: Mapping the early farmers in Thrace" conducted drilling in the nearby tumba fields, in natural sediments without anthropogenic influence. The purpose of this paper is the sedimentological study of one of these boreholes to determine the environmental conditions that prevailed until today. The sedimentological analysis of fine and coarse grains, carried out with the automated system PARIO and sieves respectively, showed that in the greater part of the borehole the sediments consist of large percentages of silt, followed by sand and finally clay except for some layers where the highest percentage was that of sand with fairly small percentages of silt and clay. From these percentages, the sedimentological parameters and textural maturity that was calculated, the depositional environments for each layer were determined.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ, Κ. (2011): Πρόταση δημιουργίας πρωτοκόλλου κοκκομετρικής ανάλυσης με τη μέθοδο του σιφωνίου (πιπέτας) με υποδεκαπλάσιο χρόνο ανάλυσης. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ.XLIV, σελ.19-28.

ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Κ. (2011): Φυσική Γεωγραφία, Εκδόσεις Δίσιγμα, σελ.158, Α.Π.Θ. Τμήμα Γεωλογίας

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, (2016): Γεωμορφολογικές και περιβαλλοντικές μεταβολές της λίμνης Ισμαρίδας. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης Α.Π.Θ. σελ.174.

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ., (2010): Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη τη Ελλάδα. Α.Π.Θ. Τμήμα Γεωλογίας.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, (2012): Γεωτεχνική διερεύνηση αργιλικών λεπτόκοκκων εδαφών στην περιοχή της Κομοτηνής. Διπλωματική Εργασία Α.Π.Θ.74σελ.

ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. (1997): Νομός Ροδόπης: Ιστορία - Αρχαιολογία - Γεωγραφία - Ανθρωπογεωγραφία - Πολιτισμός. Κομοτηνή: Εταιρία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής. ISBN 960-85512-6-9.

ΤΣΙΑΟΥΣ ΕΣΡΑ ΑΛΗ, (2013): Υδατικοί πόροι της Θράκης. Διπλωματική Εργασία Α.Π.Θ. σελ.73

ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ, Α & ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ, Α. (2010): Ιζηματολογία, Εκδόσεις Τζιόλα, σελ. 358. Α.Π.Θ. Τμήμα Γεωλογίας

BAKALAKIS, G. & SAKELLARIOU, A. (1981): Paradimi. Meinz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern

BLOTT J. S. (2008): GRADISTAT Version 6.0 A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer.

KENDALL, (2005): Lecture1, University of South Carolina

ΙΣΤΟΣ

URL1: https://www.komotini.gr/perivalon/fysiko-perivallon

URL2: http://wp.me/p4otm4-82

URL3:https://web.archive.org/web/20120712052043/http://eox-rodopi.gr/frontend/articles.php?cid=59

URL4: https://www.geol.umd.edu/~jmerck/geol342/lectures/06b.html

URL5: https://mapfarm.he.duth.gr/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.