Εξώφυλλο

Το πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές Χαλκιδικής = Skouries porphyry deposit in Chalkidiki.

Γεωργία Μάριος Μανωλά

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη του πορφυριτικού κοιτάσματος στις Σκουριές της ΒΑ Χαλκιδικής, νότια του ρήγματος του Στρατωνίου.
Πρόκειται για μία μεταλλοφορία με σημαντικές περιεκτικότητες σε χρυσό και χαλκό, φιλοξενούμενη μέσα σε ένα σύμπλεγμα μονζονιτικών διεισδύσεων και στα γειτονικά μεταμορφωμένα πετρώματα.
Το σύμπλεγμα αυτό αποτελείται από τα εξής πετρώματα: (1) ρόδινος μονζονίτης, (2) κύριος μονζονίτης, (3) intra-mineral και (4) στείρος μονζονίτης.
Η κυκλοφορία των υδροθερμικών διαλυμάτων μέσα στα ρήγματα και τους πόρους δημιούργησε τρεις ζώνες εξαλλοίωσης: την ποτασσική, την προπυλιτική και την σερικιτική, δίνοντας η κάθε μία διαφορετική ορυκτολογική παραγένεση.
Η μεταλλοφορία εντοπίζεται με την μορφή φλεβών και φλεβιδίων. Στο κοίτασμα σημειώνονται σημαντικές περιεκτικότητες σε Pt, Pd και Au. 

This diploma thesis focuses on the study of the porphyry type deposit in Skouries, Northeastern Chalkidiki, south of the Stratoni fault.
This mineralization has significant gold and copper contents, and is hosted in a complex of monzonite intrusions and the adjacent metamorphic rocks.
This complex consists of: (1) pink monzonite, (2) main monzonite, (3) intra-mineral monzonite and (4) barren monzonite.
The circulation of the hydrothermal fluids inside the faults and intra-mineral pores has created three zones of alteration: potassic, propylitic and sericitic alteration, forming different mineral paragenesis.
The mineralization is found in the form of veins and veinlets. In the porphyry deposit considerable amounts of Pt, Pd and Au were found.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Earthsci.org; Porphyry Deposits.

Economou-Eliopoulos, M., Eliopoulos, D. G., 2000. Palladium, platinum and gold concentration in porphyry copper systems of Greece and their significance. Ore Geology Reviews 16, 59-70.

Economou-Eliopoulos, M., Eliopoulos, D. G., 2005. Mineralogical and geochemical characteristics of the Skouries porphyry-Cu-Au-Pd-Pt deposit (Greece): Evidence for the precious metal. Chapter 9-17 pp.937.

Eldorado Gold Corp., 2021. Assets; Operations & Projects; Skouries, Greece.

Eldorado Gold Corp., 2021. Assets; Resources and Reserves.

Eliopoulos, D. G., Economou-Eliopoulos, M., 1991. Platinum Group Elements and Gold Contents in the Skouries Porphyry Copper Deposit, Chalkidiki Peninsula, Northern Greece. Economic Geology 86, 740-749.

Frei, R., 1995. Evolution of Mineralizing Fluid in the Porphyry Copper System of the Skouries Deposit, Northeast Chalkidiki (Greece): Evidence from Combined Pb-Sr and Stable Isotope Data. Economic Geology 90, 746-762.

Freie Universitat Berlin, 2022. Home; GeoLearning; Mountain Building; Porphyry Copper.

Kesler, S. E., Chryssoulis, E. L., Simon, G., 2002. Gold in porphyry copper deposits: its abundance and fate. Ore Geology Reviews 21, 103-124.

Kilias, A., Falalakis, G., Sfeikos, A., Papadimitriou, E., Vamvaka, A., Gkarlaouni, Ch., 2013. The Thrace basin in the Rhodope province of NE Greece- A tertiary supradetachment basin and its geodynamic implications. Tectonophysics 595-596, 90-105.

Kroll, T., Müller, D., Seifert, T., Herzig, P. M., & Schneider, A. (2002). Petrology and geochemistry of the shoshonite-hosted Skouries porphyry Cu–Au deposit, Chalkidiki, Greece. Mineralium Deposita, 37(1), 137-144.

Logan, J. M., Mihalynuk, M. G., 2014. Tectonic Controls on Early Mesozoic Paired Alkaline Porphyry Deposit Belts (Cu-Au ± Ag-Pt-Pd-Mo) Within the Canadian Cordillera. Economic Geology 109 (4), 827-858.

McFall, K. A., 2016. Critical Metals in Porphyry Copper Deposits: Fluid inclusions, chapter 4. 1, 7, 96-113, 141-142, 147, 149, 159, 161-162, 164 pp.

McFall, K. A., Naden, J., Roberts, S., Baker, T., Spratt, J., & McDonald, I. (2018). Platinum-group minerals in the Skouries Cu-Au (Pd, Pt, Te) porphyry deposit. Ore Geology Reviews, 99, 344-364.

Mindat.org. εικόνες μεταλλοφοριών

Safari, M., Maghsoudi, A., & Pour, A. B., 2018. Application of Landstat-8 and ASTER satellite remote sensing data for porphyry copper exploration: a case study from Shahr-e-Babak, Kerman, south of Iran. Geocarto international, 33(11), 1186-1201.

Sillitoe, R. H., 2010. Porphyry copper systems. Economic Geology, 105(1), 3-41.

Siron, C. R., Rhys, D., Thompson, J. F. H., Baker, T., Veligrakis, Th., Camacho, A., Dalampiras, L., 2018. Structural Controls on Porphyry Au-Cu and Au-Rich Polymetallic Carbonate-Hosted Replacement Deposits of the Kassandra Mining District, Northern Greece. Economic Geology 113, 309-346.

Siron, C. R., Thompson, J. F. H., Baker, T., Friedman, R., Tsitsanis, P., Russell, S., Randall, S., Mortensen, J., 2016. Magmatism and Metallogenic Framework of Au-Cu Porphyry and Polymetallic Carbonate-Hosted Replacement Deposits of Kassandra Mining District, Northern Greece. Chapter 2.

Society of Economic Geologists. Special Publication 19, 29-55.

Voudouris, P., Mavrogonatos, C., Spry, P.G., Baker, T., Melfos, V., Klemd, R., Haase, K., Repostock, A., Djiba, A., Bismayer, U., Tarantola, A., Scheffer, C., Moritz, R., Kouzmanov, K., Alfieris, D., Papavassiliou, K., Schaarschmidt A., Galanopoulos, E., Galanos, E., Kolodziejczyk, J., Stergiou, C., Melfou,

M., 2019. Porphyry and epithermal deposits in Greece: An overview, new discoveries and mineralogical constraints on their genesis. Ore Geology Reviews 107, 654-691.

Wikipedia; Fluid inclusions.

Βασιλάτος Χ. Δ., 2013. Συγκριτική μελέτη της γεωχημείας ιχνοστοιχείων και στοιχείων της ομάδας των σπανίων γαιών (REE), τριτογενών γρανιτικών σωμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας, που σχετίζονται ή μη, με γνωστή μεταλλοφορία-Προσδιορισμός του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος γένεσης γρανιτικών σωμάτων. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα 2013. 15-18σ.

Μέλφος, Β., & Βουδούρης, Π. (2022). Κοιτάσματα της Ελλάδας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-32 Μέλφος Β., Θεσσαλονίκη 2020. Υποηφαιστειακά κοιτάσματα ή κοιτάσματα πορφυριτικού τύπου (παρουσίαση)

Μιχαηλίδης Κ. Μ., Βαβελίδης Μ. Κ., Φιλιππίδης Α. Α., Θεσσαλονίκη 1986. Σημειώσεις κοιτασματολογίας Ι, σ. 58-62

Μουντράκης Δ. Μ., 2020. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio Press, Β’ Έκδοση. Θεσσαλονίκη.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.