Εξώφυλλο

Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων παρατήρησης της Γης για την γεωλογική και περιβαλλοντική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του ελληνικού γραφείου Esero και του προγράμματος Copernicus = Exploration of online Earth observation data processing platforms for geological and environmental secondary education in the framework of the Greek ESERO and the Copernicus Programme.

Φανή Χρήστος Βάρφη

Περίληψη


Ο άνθρωπος παρατηρούσε τη Γη από την αρχή της εμφάνισής του στον πλάνήτη. Με σύμμαχο την εξέλιξη της τεχνολογίας κατάφερε να κατασκευάσει τεχνητούς δορυφόρους οι οποίοι θα διευκόλυναν ακόμα περισσότερο την διαδικασία αυτή. Πλέον, για την Ευρωπαϊκή Ένωση η συλλογή και οργάνωση αυτών των δεδομένων εκτελείται μέσω του προγράμματος Copernicus.
Όμως, για να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται χρειάζονται κάποια επεξεργασία η οποία πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή η εφαρμογή η οποία χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται EO Browser όπου παρέχει δυνατότητες οπτικοποίησης και σύγκρισης εικόνων.
Τα αποτελέσματα αυτά, αξιοποιούνται όχι μόνο στο ερευνητικό πεδίο αλλά και στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, στην Ελλάδα το ελληνικό γραφείο ESERO καθιστά δυνατή την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με απώτερο σκοπό να βοηθήσει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη.
Σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής ήταν να δημιουργηθούν δύο σχέδια μαθήματος όπου σε αυτά θα ενσωματωθούν επεξεργασμένες εικόνες από το πρόγραμμα EO Browser. Έτσι, επιλέχθηκαν οι ενότητες «Τα ποτάμια του κόσμου» και «Ο πληθυσμός της Γης» για να δειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τέτοιου είδους δεδομένα στο πλαίσιο της παράδοσης του μαθήματος Γεωλογία-Γεωγραφία.

Man observed the Earth from the beginning of his appearance on Earth. With the development of technology as an ally, he managed to build artificial satellites which would facilitate this process even more. Now, for the European Union the collection and organization of this data is performed through the Copernicus program.
However, in order to use the data that is collected, some processing is needed, which is carried out through online applications. More specifically, in this work the application that was used is called EO Browser which provides visualization and image comparison capabilities.
These results are used not only in the research field but also in education. In particular, in Greece the ESERO Greek office enables the collection and processing of data with the ultimate aim of helping primary and secondary education in Europe.
So, the purpose of this work was to create two lesson plans where processed images from the EO Browser program will be integrated into them. Thus, the sections "The Rivers of the World" and "The Population of the Earth" were chosen to show how such data are used in the Geology-Geography course.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ESA Eduspace, Η ιστορία της παρατήρησης της Γης https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_GR/SEMSTS4PVFG_0.html Τελευταία ημέρα πρόσβασης στον ιστότοπο: 12/7/2022

Copernicus https://www.copernicus.eu/el/eykairies Τελευταία ημέρα πρόσβασης στον ιστότοπο: 12/7/2022

Sentinel Hub https://www.sentinel-hub.com/explore/eobrowser/ Τελευταία ημέρα πρόσβασης στον ιστότοπο: 12/7/2022

Esero https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office Τελευταία ημέρα πρόσβασης στον ιστότοπο: 12/7/2022


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.