Εξώφυλλο

Υδρογεωλογικές και γεωθερμικές συνθήκες στην περιοχή Λουτρακίου Κορινθίας = Hydrogeological and geothermal conditions in the area of Loutraki (Corinth).

Χαρίτωνας Βασίλειος Καζακίδης

Περίληψη


Το Λουτράκι Κορινθίας (Πελοπόννησος) αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερο υδρογεωλογικό και γεωθερμικό ενδιαφέρον. Είναι πολύ γνωστό για τα ψυχρά μεταλλικά του νερά καθώς και για τις θερμές πηγές του, οι οποίες χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα έως σήμερα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Η περιοχή οριοθετείται βόρεια/βορειοανατολικά από τα Γεράνεια Όρη και δυτικά από τον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ το ανάγλυφό της χαρακτηρίζεται από απότομη αλλαγή μορφολογικών κλίσεων και μεγάλες υψομετρικές διαφορές, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων έντονων τεκτονικών διεργασιών. Χωρίζεται σε δύο υδρολογικές λεκάνες, τα στοιχεία των οποίων αναλύονται στην παρούσα εργασία. Όσον αφορά την υπόγεια υδροφορία, ο ψυχρός μεταλλικός υδροφορέας εντοπίζεται σε μικρά βάθη μέσα σε πρόσφατες προσχώσεις, ο γεωθερμικός ταμιευτήρας συναντήθηκε σε βάθος έως 60m, ενώ θερμά νερά αναβλύζουν και επιφανειακά, με τη μορφή παράκτιων ή υποθαλάσσιων πηγών. Η τροφοδοσία των θερμού ταμιευτήρα γίνεται από τον καρστικό όγκο των Γερανείων, ενώ η παρουσία αυξημένων θερμοκρασιών (έως 35C) συνδέεται με την τεκτονική και την ύπαρξη μεγάλων και βαθέων ρηγμάτων. Παρόλα αυτά, για την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του τοπικού γεωθερμικού συστήματος απαιτείται περαιτέρω συστηματική έρευνα και διάνοιξη βαθύτερων γεωτρήσεων. Το μεταλλικό νερό του Λουτρακίου θεωρείται πολύ καλής ποιότητας και εμφιαλώνεται από τις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ τα θερμά ιαματικά νερά αξιοποιούνται για λουτροθεραπεία και ποσιθεραπεία, όχι όμως και για το ενεργειακό τους περιεχόμενο.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική Βιβλιογραφία

Αθανασούλης Κ., Βακαλόπουλος Π., Ξενάκης Μ., Βουγιουκαλάκης Γ., Ζόραπας Β., Γκιντώνη Ε.(2016a): “Υδρογεωλογική – γεωλογική μελέτη για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού της πηγής ‘ΕΟΤ’ Λουτρακίου”, Έργο: Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής ‘Αγ. Θεοδώρων’ Κορινθίας, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων (ΔΙ.ΓΕ.ΘΜ.Υ), Αθήνα

Αθανασούλης Κ., Βουγιουκαλάκης Γ., Ξενάκης Μ., Καβούρης Μ., Κανελλόπουλος Χ., Χριστοδούλου Μ., Σταθά Φ., Ρηγόπουλος Π., Σπαγάκος Ν., Τσίγκας Θ.,

Παπαδάτου Μ. (2016b): “Αποτίμηση γεωθερμικού ενεργειακού δυναμικού σε επιλεγμένες περιοχές για περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δυναμικού θερμομεταλλικών υδάτων και ιαματικών φυσικών πόρων”, Έργο ΓΕΩΘΕΝ – ΚΩΔ. ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ: 350913 - Υποέργο 11 «Διαχρονική παρακολούθηση ιαματικών πηγών & γεωθερμικών πεδίων της χώρας», Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Αθήνα

Αθανασούλης Κ. και Ξενάκης Μ. (2016): “Ραδιολογική έκθεση για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού της πηγής ‘ΕΟΤ’ Λουτρακίου”, Έργο: Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής ‘Αγ. Θεοδώρων’ Κορινθίας, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων (ΔΙ.ΓΕ.ΘΜ.Υ), Αθήνα

Βασιλειάδης Κ. (1983): «Βαρυτομετρική έρευνα περιοχής Λουτρακίου-Σουσακίου», Τεχνική Έκθεση ΙΓΜΕ, 3814, 1-19

Βέκιος Π. και Ευθυμιόπουλος Θ. (2009): “Υδρογεωλογική γεωλογική μελέτη για την αναγνώριση του ιαματικού πόρου Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας”, Έρευνα/Μελέτη, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων, Αθήνα

Βέκιος Π. και Ευθυμιόπουλος Θ. (2010): “Διαχρονική παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων της μεταλλικής υδροφορίας Λουτρακίου (υδρολογικό έτος 2008 – 2009)”, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων, Αθήνα

Βουδούρης Κ. (2009): “Τεχνική υδρογεωλογία υπόγεια νερά”, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

Δημητρόπουλος Δ.(1989): “Υδρογεωλογική έρευνα για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των υδροφόρων οριζόντων Λουτρακίου”, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Διεύθυνση Υδρογεωλογίας, Αθήνα

Δημητρόπουλος Δ.(1999): “Έκθεση υδρογεωλογικής μελέτης με ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στην περιοχή Γκράβας – Λουτρακίου”, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Αθήνα

Δημητρόπουλος Δ.(2006): “Έκθεση υδρογεωλογικής κατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα της λεκάνης Λουτρακίου”, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων, Αθήνα

Θανάσουλας Κ. (1980): «Γεωηλεκτρικές μετρήσεις στην περιοχή Λουτράκι-Σουσάκι», Τεχνική Έκθεση ΙΓΜΕ-ΔΕΗ

Κούνης Γ. και Βιτωρίου – Γεωργούλης Ασ. (2003): “Επί του υδρολογικού ισοζυγίου του μεταλλικού υδροφορέα Λουτρακίου”, Έρευνα/Μελέτη, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων, Αθήνα

Κούνης Γ. και Βιτωρίου – Γεωργούλη Ασ. (2005): “Επί της διακεκριμένης ποιότητος υδροφορίας της προσχωσιγενούς λεκάνης Λουτρακίου – Κορινθίας υδρογεωλογικές συνθήκες, εισροές, εκροές και αποταμίευμα”, 7⁰ Ελληνικό Υδρογεωλογικό Συνέδριο 2005, Αθήνα

Κούνης Γ. και Βιτωρίου – Γεωργούλη Ασ. (2008): “Οι τομές ρηξιγενών διαδρομών διάτασης και εύθραυστων σχηματισμών κυρίαρχος λόγος χωροθεσίας των θερμομεταλλικών πηγών στη χώρα – παρουσίαση περιπτώσεων ”, 8⁰ Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας, 3⁰ ΜΕΜ Σεμινάριο για την Υδρογεωλογία Ρωγματωμένων Πετρωμάτων, Αθήνα

Λέκκας Ε., Λόζιος Στ., Κρανής Χ., Χολέβας Κ., Μαυρογονάτος Ε., Μπακοπούλου Α. (2001): “Συμβολή στον αντισεισμικό σχεδιασμό του δήμου Λουτρακίου”, 2⁰ Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, ΤΕΕ, , Τόμος Β’, σελ. 211 – 218, Θεσσαλονίκη 2001

Παπαδόπουλος Κ. και Λάππας Ι. (2013): “Ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του μεταλλικού υδροφορέα Λουτρακίου”, Υδροχημική έρευνα, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας, Αθήνα

Παπαχρήστου Μ., Ανδρίτσος Ν., Αρβανίτης Α., Δαλαμπάκης Π., Μενδρινός Δ. (2021): «Ανασκόπηση των γεωθερμικών χρήσεων στην Ελλάδα και τον κόσμο», Πρακτικά 12ου Συνεδρίου για της ήπιες μορφές ενέργειας, ΙΗΤ, Θεσσαλονίκη, 07-09.04.2021

Ρόκκα Α. (1985): «Γεωφυσική Διασκόπηση της περιοχής Λουτρακίου - Σουσακίου», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

Χατζηγιάννης Γ. Η. (2010): “Έκθεση διαχρονικής παρακολούθησης γεωθερμικών πεδίων”, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Γ’ ΚΠΣ – Έργο 7.3.1.4 – Υποέργο 7.3.1.4.2, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων, Αθήνα

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Dotsika E., Poutoukis D., Raco B. (2010): “Fluid geochemistry of the Methana Peninsula and Loutraki geothermal area, Greece”, Journal of Geochemichal Exploration 104 (2010) 97 – 104

Papachristou M., Dalampakis P., Arvanitis A., Mendrinoσ D., Andritsos N. (2021): “Geothermal Developments in Greece-Country Update 2015-2020”, Proceedings World Geothermal Congress 2020+21, Reykjavik, Iceland

Pyrgaki K., Argyraki A., Botsou F., Kelepertzis E., Paraskevopoulou V., Karavoltsos S., Mitsis I., Dassenakis E. (2020): “Hydrochemical investigation of Cr in the ultramafic rock-related water bodies of Loutraki basin, Northeast Peloponnese, Greece”, Springer Link 2021, Environmental Earth Sciences 80, Article number: 62(2021)

Διαδικτυακές Πηγές

https://www.loutrakispa.gr

https://www.statistics.gr

https://greekscapes.gr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.