Εξώφυλλο

Τα κοιτάσματα χρωμίτη στην Ελλάδα = Chromite deposits in Greece.

Χρήστος Ιωάννης Τσίλιος

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στις περιοχές της Ελλάδας στις οποίες έχουν βρεθεί χρωμιτικά κοιτάσματα, καθώς επίσης δίνονται και στοιχεία για τον χημισμό τους και την ορυκτολογική τους σύσταση. Η κατανομή τους στον ελλαδικό χώρο φαίνεται να ακολουθεί τη διεύθυνση του ελληνικού ορογενούς, η οποία είναι ΒΔ-ΝΑ. Εντοπίζονται, κυρίως, εκατέρωθεν της Πελαγονικής Ζώνης, δηλαδή στην Υποπελαγονική Ζώνη και στη Ζώνη της Πίνδου στα Δυτικά, ενώ βρίσκονται στη Ζώνη του Αξιού στα Ανατολικά. Οι σημαντικότερες θέσεις κοιτασμάτων χρωμίτη έχουν βρεθεί στις περιοχές της Πίνδου, του Βούρινου, της Όθρυος, του Βερμίου, της Ανατολικής Θεσσαλίας και της Οίτης, οι οποίες αποτελούν μέρος της εξωτερικής οφιολιθικής λωρίδας (ERO). Λιγότερο σημαντικά κοιτάσματα έχουν εντοπισθεί στις περιοχές των Ευζώνων, του Ωραιοκάστρου, του Τριαδίου και της Γερακινής και αποτελούν κομμάτι της εσωτερικής οφιολιθικής λωρίδας (IRO). Όσον αφορά τη χημική σύσταση των χρωμιτών της Ελλάδας, φαίνεται να παρουσιάζουν μία γενική κατανομή σε αυτούς που είναι πλούσιοι σε Al2O3 να βρίσκονται στα Δυτικά της Πελαγονικής Ζώνης και σε αυτούς που είναι πλούσιοι σε Cr2O3 να βρίσκονται στα Ανατολικά. Το γεωτεκτονικό περιβάλλον των χρωμιτικών κοιτασμάτων της Ελλάδας συνδέεται άρρηκτα με τη γένεση οφιολίθων. Ο τύπος των κοιτασμάτων χρωμίτη της Ελλάδας ανήκει στην κατηγορία των λοβόμορφων και συναντώνται και οι τέσσερεις μορφολογικοί τύποι κοιτασμάτων χρωμίτη, δηλαδή διάσπαρτος, ταινιωτός, συμπαγής και λεοπάρδαλης. Τα πετρώματα που έχουν βρεθεί να φιλοξενούν τη μεταλλοφορία του χρωμίτη είναι κυρίως δουνίτες, χαρτσβουργίτες, πυροξενίτες και γάββροι, καθώς επίσης και σερπεντινίτες, λόγω της έντονης εξαλλοίωσης που παρατηρείται.

In the present thesis, reference is made to the areas of Greece, where chromite deposits have been found, as well as data concerning their chemical and mineralogical composition are given. Their distribution across Greeceappears to follow the direction of the Greek orogenic, which is NW-SE. They are mostly located either side of the Pelagonian Zone, namely the Sub-Pelagonian Zone and the Pindos zone in the west, while they are found in the Axios Zone in the east. The most significant chromite deposit locations have been found in the areas of Pindos, Vourinos, Othris, Vermio, East Thessaly and Oitis, which are part of the external ophiolite complex (ERO). Less significant deposits are situated in the areas of Evzonoi, Oraiokastron, Triadi and Gerakini, which are a part of the internal ophiolite complex (IRO). Concerning the chemical composition of the Greek chromites, a relative distribution is present, where the Al2O3 rich deposits are situated in the western part of the Pelagonian Zone and the Cr2O3 rich deposits in the eastern part. The geotectonic environment of the chromite deposits of Greece is connected to the genesis of the ophiolites. Τhe type of the chromite deposits of Greece belongs to the podiform, while all four chromite deposit types can be found, which are disseminated, schlieren, massif and nodular. The rocks that have been found to host the metalliferous chromite ore bodies are mostly dunite, harzburgite, pyroxenite and gabbro, as well as serpentinites, due to the intense weathering that is observed.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Εμμανουηλίδης, Χ. Β. (2019). Μεταλλογένεση της μεταξύ Βεροίας και Ναούσης περιοχής= Metallogenesis in the area between Veroia and Naousa. Προ/Μεταπτυχιακές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, σελ. 10-54, 62-65, 117-139.

Καλίτση Α., Μιχαηλίδης Κ., Χριστοφίδης Γ. και Κασώλη Α. – Μελέτη ιχνοστοιχείων σε χρωμίτες της περιοχής Γερακινής – Ορμύλιας του οφειολιθικού συμπλέγματος Δ. Χαλκιδικής (2005), σελ. 95-103.

Καψιώτης, Α. (2008). Κοιτασματογένεση πλατινοειδών ορυκτών και χρωμιτών συνδεόμενων με την πετρογενετική εξέλιξη των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Βούρινου και Πίνδου (Doctoral dissertation, University of Patras), σελ. 1-20 και 36-98.

Μιχαηλίδης Κ., Tarkian M. και Μπαντή Α. Γεωχημεία των στοιχείων της ομάδας του λευκόχρυσου και χρυσού (PGEs+Au) στους χρωμιτίτες του οφειολιθικού συμπλέγματος της Δ, Χαλκιδικής, Ελλάδα (2005), σελ. 239-248.

Πάτκος, Β. Π. (2020). Ο ρόλος της ορυκτολογικής σύστασης του χρωμιτίτη και του στείρου στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας αποδέσμευσης, της κοκκομετρίας τροφοδοσίας και των μεθόδων εμπλουτισμού μεταλλεύματος από την περιοχή Αετορράχες του όρους Βούρινου= The role of the mineralogical composition of chromitite and gangue in the selection of the appropriate release methodology, the feeding granulometry and the methods of mineral enrichment from the area of Aetorraches of mount Vourinos. Προ/Μεταπτυχιακές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, σελ. 50-52.

Τζάμος, Ε. Ι. (2016). Ορυκτολογία, πετρολογία και κοιτασματολογία οφειολίθων Ξερολίβαδου, Βούρινου της Δυτικής Μακεδονίας. Προ/Μεταπτυχιακές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, σελ. 1-118.

Economou-Eliopoulos, M., & Vacondios, I. (1995). Geochemistry of chromitites and host rocks from the Pindos ophiolite complex, northwestern Greece. Chemical Geology, 122(1-4), 99-108.

Grieco, G., Bussolesi, M., Tzamos, E., Rassios, A. E., & Kapsiotis, A. (2018). Processes of primary and re-equilibration mineralization affecting chromitite ore geochemistry within the Vourinos ultramafic sequence, Vourinos ophiolite (West Macedonia, Greece). Ore Geology Reviews, 95, 537-551.

Kapsiotis, A. N. (2014). Alteration of mélange-hosted chromitites from Korydallos, Pindos ophiolite complex, Greece: evidence for modification by a residual high-T post-magmatic fluid. Acta Geologica Polonica, 473-494.

Kapsiotis, A. N. (2013). Origin of mantle peridotites from the Vourinos Ophiolite Complex, Greece, as deduced from Cr-spinel morphological and chemical variations. Journal of Geosciences, 58(3), 217-231.

Kapsiotis, A., Rassios, A. E., Uysal, I., Grieco, G., Akmaz, R. M., Saka, S., & Bussolesi, M. (2018). Compositional fingerprints of chromian spinel from the refractory chrome ores of Metalleion, Othris (Greece): Implications for metallogeny and deformation of chromitites within a “hot” oceanic fault zone. Journal of

Geochemical Exploration, 185, 14-32.

Michailidis, K. M., & Sklavounos, S. A. (1996). Chromite Ores in the Gerakini-Ormylia Ophiolites, Chalkidiki, Peninsula, Northern Greece. Chemie der Erde, 56, 97-116.

Mussallam, K., Jung, D., & Burgath, K. (1981). Textural features and chemical characteristics of chromites in ultramafic rocks, Chalkidiki Complex (Northeastern Greece). Tschermaks mineralogische und petrographische Mitteilungen, 29(2), 75-101.

PAPADAKIS, A. (1977). FORMATION, GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF CHROMITE DEPOSITS OF TRIADION THESALONIKI (GREECE), p. 299-310

Pomonis, P., & Magganas, A. (2017). Petrogenetic implications for ophiolite ultramafic bodies from Lokris and Beotia (Central Greece) based on chemistry of their Cr-spinels. Geosciences, 7(1), 10, p. 1-16.

Rogkala, A., Petrounias, P., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2016). PETROGENETIC SIGNIFICANCE OF SPINELS FROM SERPENTINISED PERIDOTITES FROM THE VERIANAOUSA OPHIOLITE. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4), 1999-2008, p. 2000-2006.

Tzamos, E., Filippidis, A., Rassios, A., Grieco, G., Michailidis, K., Koroneos, A., ... & Gamaletsos, P. N. (2016). Major and minor element geochemistry of chromite from the Xerolivado–Skoumtsa mine, Southern Vourinos: Implications for chrome ore exploration. Journal of Geochemical Exploration, 165, 81-93.

Zhou, M. F., Robinson, P. T., Su, B. X., Gao, J. F., Li, J. W., Yang, J. S., & Malpas, J. (2014). Compositions of chromite, associated minerals, and parental magmas of podiform chromite deposits: The role of slab contamination of asthenospheric melts in suprasubduction zone environments. Gondwana Research, 26(1), 262-283.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.