Εξώφυλλο

Λιθολογική και ορυκτολογική μελέτη των ζεολιθοφόρων κλαστικών αποθέσεων Kαβησού Έβρου και πιθανές χρήσεις = Lithological and mineralogical study of Kavisos, Evros, zeolithic clastic deposits and potential uses.

Στυλιανός Φώτιος Καραγκιόζης

Περίληψη


Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας, είναι η θεωρητική και πειραματική μελέτη της ομάδας ορυκτών των ζεόλιθων, με έμφαση στις εμφανίσεις και στα κοιτάσματά τους στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του ζεόλιθου, η δομή του, ο τρόπος σχηματισμού του και οι ιδιότητες του. Επιπλέον, γίνεται μια περιεκτική περιγραφή των χρήσεων και των προδιαγραφών του σε ποικίλες εφαρμογές. Στο πειραματικό μέρος, εξετάστηκαν δυο δείγματα κλαστικών υλικών προερχόμενα από σχηματισμούς ηφαιστειο-κλαστικών αποθέσεων. Η δειγματοληψία έλαβε χώρα στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού Έβρου, στο χωριό Καβησός. Ερευνήθηκαν για τον καθορισμό της ορυκτολογικής τους σύστασης και των δυνητικών χρήσεων τους. Από την περιθλασιμετρία ακτινών Χ, διαπιστώθηκε και στα δυο δείγματα, η ύπαρξητου ορυκτού κλινοπτιλόλιθοςτης ομάδας των ζεόλιθων, με συμμετοχή 4 και 5% κ.β., αντίστοιχα. Συμπερασματικά, δε δύναται να γίνει χρήση για εμπορικούς σκοπούς εξαιτίας της χαμηλής, παρουσίας του.

The scope of this thesis is the theoretical and experimental study of zeolites’minerals group, with emphasis on the exposures and reserves in Evros regional unit. Zeolites’ general characteristics, structure, formation and attributes are presented andfurthermore, specifications and uses are describedcomprehensively in various implementations. At the experimental part, two samples of clastic material are examined, originated by deposits of volcanoclastic formations.The sampling took place in the southern east part of Evros Region, in Kavisos village. They were examined in order to determine their mineralogical composition and potential uses. According to the x-ray diffractometers, in both samples was ascertained the existence of clinoptilolite, a zeolites’ minerals group member with participation of 4 and 5% w.t. respectively.In conclusion, it is not capable enough forcommercial purposes due to its low presence.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση:

Αποστολόπουλου Μ. 2015. Καταλυτική διάσπαση κ-βουτανίου με την χρήση ζεόλιθων. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Καντηράνης Ν. 2017. Ζεολιθοφόρα πετρώματα, εμφανίσεις, ιδιότητες, χρήσεις. Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Καντηράνης Ν., Στεργίου Χ.Α., Φιλιππίδης Α. και Δρακούλης Α., 2004. Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. 10ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 36/1: 446-453.

Κωνσταντοπούλου Σ. 2012. Σύνθεση και χαρακτηρισμός ζεόλιθου για περιβαλλοντικές εφαρμογές. Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Μυτιγλάκη Χ. 2014. Δεσμευτική ικανότητα φυσικών ζεόλιθων της ν. Σάμου και πιθανές χρήσεις τους. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Νικολαΐδου Ζ. 2020. Φυσικοί Ζεόλιθοι: ένα ελκυστικό υλικό για την απομάκρυνση ρύπων από υδατικό περιβάλλον. Διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, απόψεις και προοπτικές στην Ελλάδα. Διπλωματική εργασία, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ε.Α.Π.

Παπαδημητρίου Ε. 2010. Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βιομηχανίας μετάλλου με τη χρήση ζεόλιθων. Διπλωματική εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Περράκη Θ. Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, Ζεόλιθοι. Σημειώσεις Μαθήματος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Πέτρου Κ. 2013. Σύνθεση και χαρακτηρισμός ζεόλιθου για απομάκρυνση οργανικών ρύπων. Διπλωματική εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Τσιραμπίδης Α. 2005. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

Τσιραμπίδης Α. 2008. Ιζηματογενή πετρώματα. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

Φιλιππίδης Α. 2006. Εφαρμοσμένη και περιβαλλοντική γεωχημεία. Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Φιλιππίδης Α. 2017. Ζεόλιθος: προδιαγραφές και χρήσεις. Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Φιλιππίδης Α. και Τσιραμπίδης Α. 2015. Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά – Αποθέματα και αξία – Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές. Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδας Αξίας των Μη Μεταλλικών Ορυκτών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007–2013, ΕΣΠΑ, 5 Μαΐου 2015, Δράμα.

Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν. 2005. Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης, Δελτίο Ελληνικής γεωλογικής εταιρίας, τόμος XXXVII, 90-101

Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν. 2012. Ορυκτές πρώτες ύλες και περιβάλλον. Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Χαριστός Δ., Τσιραμπίδης Α. 1997. Οι Ελληνικοί ζεόλιθοι ως μέσο απομάκρυνσης από το νερό ιχνοστοιχείων και ρύθμισης του pH.

Χριστοφίδης Γ., Σολδάτος Τ., 2011. Οπτική ορυκτολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη

Ξενόγλωσση:

Akimkhan, A. M., 2012. Structural and Ion–Exchange Properties of Natural Zeolite. Ion Exchange Technologies, pp.261–282.

Aytas, S., Akyil, S. and Eral, M., 2004. Adsorption and thermodynamic behavior of uranium on natural zeolite. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 260(1), pp.119–125

Barrer R. M. 1982. Hydrothermal Chemistry of Zeolites, Academic Press, London.

Blalock, D., 2005. Zeolites Summer School In Energy And Environmental Catalysis University Of Limerick, July 2005.

Byrappa, K. and Yoshimura, M., 2010. Handbook Of Hydrothermal Technology. Park Ridge, N.J: Noyes Publications.

Calvo, B., Canoira, L., Morante, F., Martínez–Bedia, J.M., Vinagre, C., García–González, J.E., Elsen, J., Alcantara, R., 2009. Continuous elimination of Pb2+ , Cu2+, Zn2+, H+ and NH4 + from acidic waters by ionic exchange on natural zeolites. Journal of Hazardous Materials, 166, pp.619–627.

Colin S. Cundy, Paul A. Cox, 2005: The hydrothermal synthesis of zeolites: Precursors, intermediates and reaction mechanism. Microporous and Mesoporous Materials 82 (2005) 1–78.

Di Renzo, F. and Fajula, F., 2005. Introduction to molecular sieves: trends of evolution of the zeolite community. Studies in Surface Science and Catalysis, 157, pp.1–12.

Erdem, E., Karapinar, N., Donat, R., 2004. The removal of heavy metal cations by natural zeolites. Journal of Colloid and Interface Science, 280, pp.309–314

Favvas, E., Tsanaktsidis, C., Sapalidis, A., Tzilantonis, G., Papageorgiou, S. and Mitropoulos, A., 2016. Clinoptilolite, a natural zeolite material: Structural characterization and performance evaluation on its dehydration properties of hydrocarbon–based fuels. Microporous and Mesoporous Materials, 225, pp.385–391.

Filippidis A. 2010. Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite, Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45, 91-100

Filippidis, A. and Kantiranis, N., 2007. Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU–type rich natural zeolitic material. Desalination, 213(1–3), pp.47–55.

Filippidis, A., 2010. Purification of municipal wastewaters and production of odorless and cohesive zeo–sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. Proceedings of the XIX CBGA Congress. Thessaloniki: Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, pp.55–62.

Filippidis, A., 2016. Applications of the Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) and specifications of zeolitic tuffs. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4), pp.1809–1819.

Filippidis, A., Kantiranis, N. and Tsirambides, A., 2016. The mineralogical composition of thrace zeolitic rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4), pp.1820–1828.

Filippidis, A., Kantiranis, N., Stamatakis, M., Drakoulis, A. and Tzamos, E., 2007. The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40(2), p.723.

Filippidis, A., Tziritis, E., Kantiranis, N., Tzamos, E., Gamaletsos, P., Papastergios, G. and Filippidis, S., 2015. Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 57(42), pp.19702–19712.

Georgiev D., Bogdanov B., Angelova K., Markovska I., Hristov Y., 2009. Synthetic zeolites –Structure, Classification, current trends in zeolite synthesis, review. International science conference, June 2009, Stara Zagora, Bulgaria.

González, M., Cesteros, Y. and Salagre, P., 2011. Comparison of dealumination of zeolites beta, mordenite and ZSM–5 by treatment with acid under microwave irradiation. Microporous and Mesoporous Materials, 144(1–3), pp.162–170.

Inglezakis, V.J., Grigoropoulou, H.P., 2001. Applicability of simplified models for the estimation of ion exchange diffusion coefficients in zeolites. Journal of Colloid and Interface Science 234, 434-441.

Kantiranis N., Chrissafis C., Filippidis A. and Paraskevopoulos K.M., 2006. Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy, 18: 509-516.

Kirov G.N., Filippidis A., Tsirambidis A., Tzvetanov R.G., and Kassoli-Fournaraki A., 1990. Zeolite-bearing rocks in Petrota area (Eastern Rhodope Massif,

Greece), GeologicaRhodopica, 2, 500-511.

Kosinov, N., Auffret, C., Borghuis, G., Sripathi, V. and Hensen, E., 2015. Influence of the Si/Al ratio on the separation properties of SSZ–13 zeolite membranes. Journal of Membrane Science, 484, pp.140–145.

Moshoeshoe, M., Nadiye–Tabbiruka, M. and Obuseng, V., 2017. A Review of the Chemistry, Structure, Properties and Applications of Zeolites. American Journal of Materials Science, 7(5), pp.196–221.

Polat, E., Karaca, M., Demir, H. and Onus, A., 2004. Use of Natural Zeolite (Clinoptilolite) in Agriculture. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 12, pp.183–189.

Ruthven, D.M., 1984. Principles of adsorption and adsorption processes. John Wiley & Sons, Inc., New York.

Sheppard R.A., 1973. Zeolites in sedimentary rocks. Professional Paper 820, US Geological Survey, pp. 689-695.

Smical, I., 2011. Properties of natural zeolites in benefit of nutrition and health. International Journal of the Bioflux Society, 3(2), pp.51–57.

Stamatakis, M., Hall, A. and Hein, J., 1996. The zeolite deposits of Greece. Mineralium Deposita, 31(6), pp.473–481.

Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A., and Soldatos K., 1989. Preliminary results on clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece, Bull. Geol. Soc. Greece,23, 451-460.

van BekkumΗ., FlanigenE.M., Jacobs P.A, Jansen J.C., 2006. Introduction to Zeolite science and practice, Studies in Surface Science and Catalysis, 137, Elsevier.

Wang, C., Leng, S., Guo, H., Yu, J., Li, W., Cao, L. and Huang, J., 2019. Quantitative arrangement of Si/Al ratio of natural zeolite using acid treatment. Applied Surface Science, 498, 143874.

Wang, S. and Peng, Y., 2010. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chemical Engineering Journal, 156(1), pp.11–24.

Zhai, D., Liu, Y., Zheng, H., Zhao, L., Gao, J., Xu, C. and Shen, B., 2017. A first–principles evaluation of the stability, accessibility, and strength of Brønsted acid sites in zeolites. Journal of Catalysis, 352, pp.627–637.

Διαδικτυακές πηγές:

http://www.iza-online.org/

http://www.spec2000.net/09-xrd.htm


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.