Εξώφυλλο

Επιδράσεις στο περιβάλλον από την εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών = Environmental effects from the mineral raw materials exploitation.

Ιωάννης Συμεών Τσακίρης

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική πτυχιακή εργασία μελετά τις επιδράσεις στο περιβάλλον από την εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών και πιο συγκεκριμένα των μεταλλευμάτων. Εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταλλευτικών εξορύξεων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στο έδαφος αλλά και στον αέρα των υπαίθριων και υπόγειων κοιτασμάτων, με τις κυριότερες αυτών, την όξινη απορροή των μεταλλείων αλλά και τη διασπορά τοξικών βαρέων μετάλλων. Δίνει επιπλέον έμφαση στα κοιτάσματα σουλφιδίων, η εκμετάλλευση των οποίων και αποτελεί από τις πιο ρυπογόνες για το περιβάλλον, με χαρακτηριστικά παραδείγματα από τον ελληνικό αλλά και διεθνές χώρο.   ?

This diploma thesis studies the environmental effects of the mineral raw materials exploitation and more particularly from ores. It examines the mining environmental effects in surface and underground water, soil and air of outdoors and underground deposits, with most crucial of them, the acid ore drainage and heavy metal distribution. It also emphasizes on the sulfide deposits, the exploitation of which constitutes one of the most pollutant for the environment, with characteristic examples from the Greek and international space.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αρβανιτίδης (2020) Κρίσιμες ΟΠΥ της Ευρώπης - Διάλεξη ΑΜΦΙΘ

Αρίκας, Κ. (2004). Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα μεταλλεία Κίρκης: περιοχή Αλεξανδρούπολης. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 36(1), 140-149.

Δημητριάδης, Αλ. Βέργου, Βλαχογιάννης, Ν. (υπό δημοσίευση). Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και του αστικού περιβάλλοντος του Λαυρίου από τα µμεταλλευτικά-μεταλλουργικά απορρίμματα και οι επιπτώσεις στην υγεία του τοπικού πληθυσμού. «Πρακτικά της Θ’ Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής, Λαύριον, 13-16 Απριλίου 2000. Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, Καλύβια Θορικού Αττικής.

Τσιραμπίδης, Α., & Φιλιππίδης, Α. (2013). Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ, 46.

Acevedo, F. The use of reactors in biomining processes. Electron. J. Biotechnol. 2000, 3, 10-11.

Adler, R.; Rascher, J. A Strategy for the Management of Acid Mine Drainage from Gold Mines in Gauteng; CSIR: Pretoria, South Africa, 2007.

Apte SC, Benko WI, Day GM (1995) Partition and complexation of copper in the Fly River, Papua, New Guinea. J Geochim Explor 52:67-79

Arikas, K. (2007). Mineralogical and geochemical study of the Kirki mining wastes, Evros region, Greece-determination of the environmental impact by toxic and heavy metals. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40(3), 1343-1353.

Ayen, O. A., Iik, Y., & Mustafa, Y. (2010). A short review on the surficial impacts of underground mining. Scientific research and essays, 5(21), 3206-3212.

Azam, S., & Li, Q. (2010). Tailings dam failures: a review of the last one hundred years. Geotechnical news, 28(4), 50-54.

Bajkic, S., Narancic, T., Dokic, L., Đorđević, D., Nikodinović-Runić, J., Moric, I., & Vasiljevic, B. (2013). Microbial diversity and isolation of multiple metal-tolerant bacteria from surface and underground pits within the copper mining and smelting complex bor. Archives of biological sciences, 65(1), 375-386.

Baker, B.J.; Banfield, J.F. Microbial communities in acid mine drainage. FEMS Microbiol. Ecol. 2003, 44,139-152.

Bambas-Nolen, L.; Birn, A.; Cairncross, E.; Kisting, S.; Liefferink, M.; Mukhopadhyay, B.; Shroff, F.;van Wyk, D. Case study on extractive industries prepared for the lancer commission on global governance:Report from South Africa. Lancet 2013, 383, 630-667.

Banister, S.; Van Biljon, M.; Pulles, W. Development of appropriate procedures for water management when planning underground mine closure-A regional approach using gold mining as a case study in. In Proceedings of the WISA Mine Water Division-Mine Closure Conference, Randfontein, South Africa,23-24 October 2002; pp. 23-24.

Barker, W.W.; Welch, S.A.; Chu, S.; Banfield, J.F. Experimental observations of the effects of bacteria on aluminosilicate weathering. Am. Mineral. 1998, 83, 1551-1563.

Belzile, N.; Chen, Y.-W.; Cai, M.-F.; Li, Y. A review on pyrrhotite oxidation. J. Geochem. Explor. 2004, 84, 65-76.

Bigham, J.M.; Schwertmann, U.; Traina, S.J.; Winland, R.L.; Wolf, M. Schwertmannite and the chemical modeling of iron in acid sulfate waters. Geochim. Cosmochim. Acta 1996, 60, 2111-2121.

Blight, G.; Fourie, A. Catastrophe revisited-disastrous flow failures of mine and municipal solid waste. Geotech. Geol. Eng. 2005, 23, 219-248.

Blodgett SB, Kuipers JR (2002). Technical Report on Underground Hard-Rock Mining: Subsidence and Hydrologic Environmental Impacts. Center for Science in Public Participation Bozeman, MT, p.50.

Blowes, D.W.; Reardon, E.J.; Jambor, J.L.; Cherry, J.A. The formation and potential importance of cemented layers in inactive sulfide mine tailings. Geochim. Cosmochim. Acta 1991, 55, 965-978.

Bonsall T.A., Spry P.G., Voudouris P., Tombros S., Seymour K., Melfos V. (2011). The Geochemistry of Carbonate-Replacement Pb-Zn-Ag Mineralization in the Lavrion District, Attica, Greece: Fluid Inclusion, Stable Isotope, and Rare Earth Element Studies. Economic Geology, 106, 619-651.

Borcos M, Vlad S (1994) Plate tectonics and metallogeny in the East Carpathians and Apuseni Mountains. Geological Institute of Romania, IGCP project no 356, 7-19 June, Baia Mare,Romania

Boult S (1996) Fluvial metal transport near sources of acid mine drainage: relationship of soluble, suspended and deposited metal. Mineral Mag 60:325-335

Brookins DG (1988) pH-Eh diagrams in geochemistry. Springer, Berlin Heidelberg New York

Bryner, L.C.; Walker, R.B.; Palmer, R. Some factors influencing the biological and non-biological oxidation of sulfide minerals. Trans. Soc. Min. Eng. AIME 1967, 238, 56-65.

Byrne, P.M. (1991): A model for predicting liquefaction induced displacement due to seismic loading. The Second International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, St. Louis, Missouri, Paper No.7.

Byrne, P.M. and Beaty, M. (1997): Liquefaction induced displacements. Seco e Pinto, P. S. (Ed.) 1997: Seismic behaviour of ground and geotechnical structures. -Proceeding of discussion special technical session on earthquake geotechnical engineering during fourteenth international conference on soil mechanics and foundation engineering, Balkema, Rotterdam, p. 185-195.

Carson, C.D.; Fanning, D.S.; Dixon, J.B. Alfisols and Ultisols with Acid Sulfate Weathering Features in Texas. In Acid Sulfide Weathering; Kittrick, J.A.,

Fanning, D.S., Hossner, L.R., Eds.;Soil Science Society of America: Madison, WI, USA, 1982; Volume 10, pp. 127-146.

Chakravarty, R.; Banerjee, P.C. Morphological changes in an acidophilic bacterium induced by heavy metals.Extremophiles 2008, 12, 279-284.

Chapman BM, Jones DR, Jung RF (1983) Processes controlling metal ion attenuation in acid mine drainage streams. Geochim Cosmochim Acta 47:1957-1973

Cidu R, Caboi R, Fanfani L, Frau F (1997) Acid drainage from sulfides hosting gold mineralization (Furtei, Sardinia). Environ Geol 30:231-237

Concas, A.; Ardau, C.; Cristini, A.; Zuddas, P.; Cao, G. Mobility of heavy metals from tailings to stream waters in a mining activity contaminated site. Chemosphere 2006, 63, 244-253.

Conophagos EC (1980) Le Laurium antique et la technique Grecque de la production deo l’argent. National Technical University, Athens, 458 pp. (in French).

Cornell, R.M.; Schwertmann, U. The Iron Oxides, 2nd ed.; Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2003.

D’amore, J.; Al-Abed, S.; Scheckel, K.; Ryan, J. Methods for speciation of metals in soils. J. Environ. Qual.2005, 34, 1707-1745.

Da Silva, E.F.; Zhang, C.; Pinto, L.S.S.; Patinha, C.; Reis, P. Hazard assessment on arsenic and lead in soils of Castromil gold mining area, Portugal. Appl. Geochem. 2004, 19, 887-898.

Damigos, D., & Kaliampakos, D. (2006). The “battle of gold” under the light of green economics: a case study from Greece. Environmental Geology, 50(2), 202-218.

Davies, M.P.; Rice, S. An alternative to conventional tailings management-“Dry stack” filtered tailings. In Proceedings of the Tailings and Mine Waste’01, Fort

Collins, CO, USA, 16-19 January 2001; pp. 411-420.

Demetriades, A. (2010). Medical geology in Hellas: The Lavrion environmental pollution study. In Medical Geology (pp. 355-390). Springer, Dordrecht.

Dermatis GN (1994) Landscape and monuments of Lavreotiki. Municipality of Lavreotiki, Lavrion, 298 pp. (text in Greek).

Dinelli E, Lucchini F, Fabbri M, Cortecci G (2001) Metal distribution and environmental problems related to sulfide oxidation in the Libiola copper mine area (Ligurian Apennines, Italy). J Geochim Explor 74:141-152

Dockrey, J.W.; Lindsay, M.B.; Mayer, U.; Beckie, R.D.; Norlund, K.L.I.; Warren, L.A.; Southam, G.Acidic microenvironments in waste rock characterized by neutral drainage: Bacteria-mineral interactions at sulfide surfaces. Minerals 2014, 4, 170-190.

Dold, B. (2005). Basic concepts of environmental geochemistry of sulfide mine-waste. Mineralogía, geoquímica y geomicrobiología para el manejo ambiental de desechos mineros. XXIV Curso Latinoamericano de Metalogenia, 22, 1-36.

Dold, B. (2014). Evolution of acid mine drainage formation in sulphidic mine tailings. Minerals, 4(3), 621-641.

Dold, B. Basic Concepts in Environmental Geochemistry of Sulfidic Mine-Waste Management; INTECH Open Access Publisher: Rijeka, Croatia, 2010.

Dold, B.; Fontboté, L. A mineralogical and geochemical study of element mobility in sulfide mine tailings of Fe oxide Cu-Au deposits from the Punta del Cobre belt, northern Chile. Chem. Geol.2002, 189, 135-163.

Dold, B.; Wade, C.; Fontbote, L. Water management for acid mine drainage control at the polymetallic Zn-Pb-(Ag-Bi-Cu) deposit of Cerro de Pasco, Peru. J. Geochem. Explor. 2009, 100,133-141.

Durkin, T.V.; Herrmann, J.G. Focusing on the Problem of Mining Wastes: An Introduction to Acid Mine Drainage, EPA Seminar Publication No. EPA/625/R-95/007. Available online: http://technology.infomine.com/enviromine/publicat/amdintro.html (accessed on 11 March 2016).

Dutrizac, J.E.; Jambor, J.L. Jarosites and their application in hydrometallurgy. Rev. Mineral.Geochem. 2000, 40, 405-452.

Edwards, K.J.; Bond, P.L.; Gihring, T.M.; Banfield, J.F. An archaeal iron-oxidizing extreme acidophile important in acid mine drainage. Science 2000, 287, 1796-1799.

Ehrlich, H.L. Geomicrobiology; Marcel Dekker: New York, NY, USA, 1996.

Esdaile, L. J., & Chalker, J. M. (2018). The mercury problem in artisanal and small‐scale gold mining. Chemistry-A European Journal, 24(27), 6905-6916.

Evans, A. M. (2009). Ore geology and industrial minerals: an introduction. John Wiley & Sons.

Fashola, M. O., Ngole-Jeme, V. M., & Babalola, O. O. (2016). Heavy metal pollution from gold mines: environmental effects and bacterial strategies for resistance. International journal of environmental research and public health, 13(11), 1047.

Franks, D.M.; Boger, D.V.; Côte, C.M.; Mulligan, D.R. Sustainable development principles for the disposal of mining and mineral processing wastes. Resour. Policy 2011, 36, 114-122.

Gelaude P, Kalmthout PV, Rewitzer C (1996) Laurion - The minerals in the ancient slags (195 pp.). Nijmegen, The Netherlands: Janssen Print.

Golyshina, O.V.; Yakimov, M.M.; Lünsdorf, H.; Ferrer, M.; Nimtz, M.; Timmis, K.N.; Wray, V.; Tindall, B.J.;Golyshin, P.N. Acidiplasma aeolicum gen. Nov., sp.

Nov., a Euryarchaeon of the family ferroplasmaceae isolated from a hydrothermal pool, and transfer of Ferroplasma cupricumulans to Acidiplasma cupricumulans comb. Nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2009, 59, 2815-2823.

Gray NF (1997) Environmental impact and remediation of acid mine drainage: a management problem. Environ Geol 30:62-71

Hamrin H (1980). Guide to Underground Mining Methods and Applications. Stockholm Atlas Copco, p. 40.

Hayes, S.M.; White, S.A.; Thompson, T.L.; Maier, R.M.; Chorover, J. Changes in lead and zinc lability during weathering-induced acidification of desert mine tailings: Coupling chemical and micro-scale analyses. Appl. Geochem. 2009, 24, 2234-2245.

Huminicki, D.M.C.; Rimstidt, J.D. Iron oxyhydroxide coating of pyrite for acid mine drainage control. Appl. Geochem. 2009, 24, 1626-1634.

Hustrulid WA, Bullock RL (2001). Underground Mining Methods:Engineering Fundamentals and International Case Studies. Society for Mining Metallurgy and Exploration (SME), 718 p.

IGME Working Group (1987) Exploration results in Lavrion for the location of mixed sulphide mineralisation (geologyore deposits-prefeasibility study).

Institute of Geology and Mineral Exploration, Athena, Hellas, Open File Report E6411, 124 pp. (in Greek).

Jackson JA (ed) (1997) Glossary of geology. American Geological Institute, Alexandria, Va., 769 pp.

Jambor, J.L. Mineralogy of Sulfide-Rich Tailings and Their Oxidation Products. In Short Course Handbook on Environmental Geochemistry of Sulfide Mine-Waste; Jambor, J.L., Blowes, D.W., Eds.; Mineralogical Association of Canada: Quebec, QC, Canada, 1994; Volume 22, pp. 59-102.

Jerz, J.K.; Rimstidt, J.D. Pyrite oxidation in moist air. Geochim. Cosmochim. Acta 2004, 68, 701-714.

Johnson, D.B. Biodiversity and ecology of acidophilic microorganisms. FEMS Microbiol. Ecol.1998, 27, 307-317.

Johnson, D.B. Importance of Microbial Ecology in the Development of New Mineral Technologies.In Biohydrometallurgy and the Environment Toward the

Mining of the 21st Century; Amils, R.,Ballester, A., Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 1999; Volume 9A, pp. 645-656.

Johnson, D.B.; Hallberg, K.B. The microbiology of acidic mine waters. Res. Microbiol. 2003,154, 466-473.

Katerinopoulos A, Zissimopoulou E (1994) Minerals of the Lavrion mines. The Greek Association of Mineral and Fossil Collectors, Athena, Hellas, 304 pp.

Khozhina, E.I.; Sherriff, B. Background research of the tailings area of a Ni-Cu mine for the determination of an optimal method of revegetation. For. Snow Landsc. Res. 2006, 80, 367-386.

Kwong, Y.T.J. Prediction and Prevention of Acid Rock Drainage from a Geological and Mineralogical Perspective; MEND Project 1.32.1; Mine Environment

Neutral Drainage (MEND):Ottawa, Canada, 1993.

Lee CH, Lee HK, Lee JC (2001) Hydrochemistry of mine, surface and groundwaters from the Sanggok mine creek in the upper Chungju Lake, Republic of Korea. Environ Geol 40:482-494

Li WX (2003). Fuzzy models of analysis for rock mass displacements due to underground mining in mountain areas. Mathematics in Practice and Theory, 33 (2): 26-30.

Lottermoser, B. Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts; Springer: New York, NY,USA, 2007; pp. 1-290.

Lyon S, et al (1993) Burden of Gilt. Mineral Policy Center, Washington

Manthos GK (1990) Mining and Metallurgical Lavrion (168 pp.). Lavrion, Hellas: Municipality of Lavrion. (text in Greek).

Marino Engeneering Associates 2020 https://meacorporation.com/category/geotechnical-engineering/mine-and-karst-subsidence/

Marinos GP, Petrascheck WE (1956) Laurium. (In Greek with an extended abstract in English). Geological and Geophysical Research, IV, no. 1. Institute for Geology and Subsurface Research, Athena, Hellas, 246 pp.

Mielke, R.; Pace, D.; Porter, T.; Southam, G. A critical stage in the formation of acid mine drainage: Colonization of pyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans under pH-neutral conditions. Geobiology 2003, 1, 81-90.

Milu V (1999) Hydrothermal alterations associated with Bolcana and Rosia Poieni porphyry copper deposit (South Apuseni Mountains) (in Romanian). PhD Thesis, Bucharest University

Milu, V., Leroy, J., & Peiffert, C. (2002). Water contamination downstream from a copper mine in the Apuseni Mountains, Romania. Environmental Geology, 42(7), 773-782.

Moreno F, Ferreira Da Silva E, Caˆndida Gil M, Cardoso Fonseca E (1999) Evolution des teneurs en As dans un drainage a` l’aval d’une ancienne exploitation minie`re (mine du Pintor, Portugal).Chron Rech Mineral 534:47-51

Moses, C.O.; Nordstrom, D.K.; Herman, J.S.; Mills, A.L. Aqueous pyrite oxidation by dissolved oxygen and by ferric iron. Geochim. Cosmochim. Acta 1987, 51, 1561-1571.

Naicker, K.; Cukrowska, E.; McCarthy, T. Acid mine drainage arising from gold mining activity in Johannesburg, South Africa and environs. Environ. Pollut. 2003, 122, 29-40.

Ndeddy Aka, R.J.; Babalola, O.O. Effect of bacterial inoculation of strains of Pseudomonas aeruginosa,Alcaligenes feacalis and Bacillus subtilis on germination, growth and heavy metal (Cd, Cr, and Ni) uptake of Brassica juncea. Int. J. Phytoremed. 2016, 18, 200-209.

Nordstrom DK, Alpers CN, Ptacek CJ, Blowes DW (2000) Negative Waters from Iron Mountain, California. Environ Sci Technol 34:254-258

Nordstrom, D.K. Aqueous Pyrite Oxidation and the Consequent Formation of Secondary Iron Minerals. In Acid Sulfate Weathering; Kittrick, J.A., Fanning, D.S., Eds.; Soil Science Society of America: Madison, WI, USA, 1982; pp. 37-56.

Nordstrom, D.K.; Jenne, E.A.; Ball, J.W. Redox Equilibria of Iron in Acid Mine Waters. In Chemical Modeling in Aqueous Systems; American Chemical Society: Washington, DC, USA,1979; Volume 93, pp. 51-79.

Nordstrom, D.K.; Southam, G. Geomicrobiology of Sulfide Mineral Oxidation. In Geomicrobiology;Banfield, J.F., Nealson, K.H., Eds.; Mineralogical Society of America: Chantilly, VA, USA,1997; Volume 35, pp. 361-390.

Norris, P.R.; Johnson, D.B. Acidophilic Microorganisms. In Extremophiles: Microbial Life in Extreme Environments; Horikoshi, K., Grant, W.D., Eds.; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ,USA, 1998; pp. 133-154.

Piotrowska-Seget, Z.; Cyco ´n, M.; Kozdroj, J. Metal-tolerant bacteria occurring in heavily polluted soil and mine spoil. Appl. Soil Ecol. 2005, 28, 237-246.

Plumlee GS, Smith K, Ficklin WH, Meier AL, Briggs PH (1993) Understanding and predicting the composition of mine drainage waters: the importance of geologic and geochemical considerations. Rev Econ Geol 6:142-150

Rawlings, D.E. Heavy metal mining using microbes 1. Annu. Rev. Microbiol. 2002, 56, 65-91. .

Reith, F.; Rogers, S.L.; McPhail, D.; Brugger, J. Potential for the Utilisation of Micro-Organisms in Gold Processing. In Proceeding of the World Gold Conference, Cairns, Australia, 22-24 October 2007; pp. 1-8.

Ridley, J. (2013). Ore deposit geology. Cambridge University Press.

Rimstidt, J.D.; Chermak, J.A.; Gagen, P.M. Rates of Reaction of Galena, Spalerite, Chalcopyrite, and Asenopyrite with Fe(III) in Acidic Solutions. In Environmental Geochimistry of Sulfide Oxidation; Alpers, C.N., Blowes, D.W., Eds.; American Chemical Society: Washington, DC, USA,1994; Volume 550, pp. 2-13.

Rimstidt, J.D.; Vaughan, D.J. Pyrite oxidation: A state-of-the-art assessment of the reaction mechanism. Geochim. Cosmochim. Acta 2003, 67, 873-880.

Ritcey, G.M. (1989): Tailings management. Elsevier Science Publ, New York, p. 969.

Ritchie, A.I.M. Sulfide Oxidation Mechanisms: Controls and Rates of Oxygen Transport. In Short Course Handbook on Environmental Geochemistry of Sulfide Mine-Waste; Jambor, J.L.,Blowes, D.W., Eds.; Mineralogical Association of Canada: Quebec, QC, Canada, 1994; Volume 22,pp. 201-244.

Robertson, A. and Mac,G. (1984): Design of uranium tailings impoudments. Short course on Extractive Metallurgy of Uranium,Elliot Lake, Ontario.

Robertson, W.D. (1994): The physical hydrology of mill-tailings impoundments. In: Jambor, J.L. and Blowes, D.W. (eds.):Short Course Handbook on Environmental Geochemistry of Sulfide Mine Waste. Mineralogical Association of Canada,Nepean, v. 22, p. 1-17.

Ross J., Voudouris P.C., Melfos V., Vaxevanopoulos M., Soukis K., Merigot K. (2021). The Lavrion silver district: Reassessing its ancient mining history. Geoarchaeology, 6:617-642.

Salomons W (1995) Environmental impact of metals derived from mining activities: processes, predictions, prevention. J Geochim Explor 52:5-23

Sato, M. Oxidation of sulfide ore bodies, II. Oxidation mechanisms of sulfide minerals at 25 °C.Econ. Geol. 1960, 55, 1202-1231.

Schreck P (1998) Environmental impact of uncontrolled waste disposal in mining and industrial area in central Germany. Environ Geol 35:66-72

Sima, M.; Dold, B.; Frei, L.; Senila, M.; Balteanu, D.; Zobrist, J. Sulfide oxidation and acid mine drainage formation within two active tailings impoundments in the Golden Quadrangle of the Apuseni Mountains, Romania. J. Hazard. Mater. 2011, 189, 624-639.

Singer, P.C.; Stumm, W. Acid mine drainage: The rate-determining step. Science 1970, 167,1121-1123.

Skarpelis N (2007a) The Lavrion deposit (SE Attica,Greece): Geology, mineralogy and minor elements chemistry. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen 183:227-249.

Skarpelis N (2007b) Lavrion: Ancient silver mines in a young extensional structural domain. In G Lister, M Forster, U Ring (eds) Inside the Aegean Metamorphic Core Complexes. J Virt Explor, Electronic Edition, ISSN 1441-8142, 27 pp, paper 8.

Skarpelis N, Argyraki A (2009) Geology and Origin of Supergene Ore at the Lavrion Pb-Ag-Zn Deposit, Attica,Greece. Resour Geol 59(1):1-14.

Skarpelis, N. 1999. The Agios Filippos ore deposit, Kirki (Western Thrace). A base metal part of a high sulfidation epithermal system. Bulletin of the Geological Society of Greece XXXIII: 51-60.

Skarpelis, N., and Triantafyllidis, S. 2004. Environmental impact from supergene alteration and exploitation of a high sulfidation epithermal type mineralisation (Kirki, NE Greece). Applied Earth Science (Transactions of the Institute of Mining and Metallurgy: Section B) 113(1): 110-116.

Smejkalova, M.; Mikanova, O.; Bor ˚uvka, L. Effects of heavy metal concentrations on biological activity of soil micro-organisms. Plant Soil Environ. 2003, 49, 321-326.

Smuda, J.; Dold, B.; Spangenberg, J.E.; Friese, K.; Kobek, M.R.; Bustos, C.A.; Pfeifer, H.-R.Element cycling during the transition from alkaline to acidic environment in an active porphyry copper tailings impoundment, Chuquicamata, Chile. J. Geochem. Explor. 2014, 140, 23-40.

Soliman MM (1998). Environmental Hydrogeology. CRC Press LLC, p.386.

Song YH, Nie DX, Long C (2003). Analysis on deformation and failure model of excavating slope and prediction. J. Calamity, 18(2): 32-37.

Tang F (2009). Research on mechanism of mountain landslide due to underground mining. J. Coal Sci. Eng., 15(4): 351-354.

Telmer, K.; Stapper, D. A Practical Guide: Reducing Mercury Use in Artisanal and Small-Scale Gold Mining; United Nations Environment Programme: Nairobi, Kenya; Geneva, Switzerland, 2012.

Telmer, K.H.; Veiga, M.M. World emissions of mercury from artisanal and small scale gold mining. In Mercury Fate and Transport in the Global Atmosphere; Springer: Heidelberg, Germany, 2009; pp. 131-172.

Triantafyllidis, S., Loupasakis, C., & Tsangaratos, P. (2016). Geochemical modeling-based rehabilitation proposal for abandoned sulfidic flotation mill tailings, Kirki, Thrace, NE Greece. Environmental Earth Sciences, 75(21), 1-19.

Triantafyllidis, S., Skarpelis, N., & Komnitsas, K. (2007). Environmental characterization and geochemistry of Kirki, Thrace, NE Greece, abandoned flotation tailing dumps. Environmental Forensics, 8(4), 351-359.

Tutu, H.; McCarthy, T.; Cukrowska, E. The chemical characteristics of acid mine drainage with particular reference to sources, distribution and remediation: The Witwatersrand basin, South Africa as a case study. Appl. Geochem. 2008, 23, 3666-3684.

Van Hille, R.P.; van Wyk, N.; Froneman, T.; Harrison, S.T. Dynamic Evolution of the Microbial Community in Bio Leaching Tanks; Advanced Materials Research; Trans Tech Publications: Pfaffikon, Switzerland, 2013; pp. 331-334.

Vega, F.; Covelo, E.; Andrade, M.; Marcet, P. Relationships between heavy metals content and soil properties in minesoils. Anal. Chim. Acta 2004, 524, 141-150.

Vega, F.A.; Covelo, E.F.; Andrade, M. Competitive sorption and desorption of heavy metals in mine soils:Influence of mine soil characteristics. J. Colloid Interface Sci. 2006, 298, 582-592.

Voudouris P, Melfos V, Spry PG, Bonsall TA, Tarkian M, Solomos Ch (2008) Carbonate-replacement Pb-Zn-Ag±Au mineralization in the Kamariza area,

Lavrion, Greece: Mineralogy and thermochemical conditions of formation. Mineral Petrol 94(1-2):85-106.

Voudouris P., Melfos V., Mavrogonatos C., Photiades A., Moraiti E., Rieck B., Kolitsch U., Tarantola A., Scheffer C., Morin D., Vanderhaeghe O., Spry P.G., Ross J., Soukis K., Vaxevanopoulos M., Pekov I.V., Chukanov N.V., Magganas A., Kati M., Katerinopoulos A., Zaimis S. (2021). The Lavrion Mines: A Unique Site of

Geological and Mineralogical Heritage. Minerals 2021, 11, 76, 22 p.

Voudouris P., Melfos V., Spry P.G., Bonsall T., Tarkian M., Economou-Eliopoulos M. (2008). Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of the Plaka intrusion-related ore system, Lavrion, Greece. Mineralogy and Petrology, 93, 79-110.

Voudouris P., Repstock A., Spry P.G., Frenzel M., Mavrogonatos C., Keith M., Tarantola A., Melfos V., Tombros St., Zhai D., Cook N.J., Ciobanu C.L., Schaarschmidt A., Rieck B., Kolitsch U., Falkenberg J. (2022). Physicochemical constraints on indium-, tin-, germanium-, gallium-, gold-, and tellurium-bearing mineralizations in the Pefka and St Philippos polymetallic vein- and breccia-type deposits, Greece. Ore Geology, 140, 104348.

Vourlakos N (1992) The minerals of Lavreotiki and the mineral components of its rocks. Library of the Society of Lavreotiki Studies, Lavrion, Publication No. 5, 31 pp. (text in Greek).

Weiss, N.L. (ed.) (1985): SME mineral processing handbook. SME, 2144 p.

Williams M (2001) Arsenic in mine waters: an international study. Environ Geol 40:267-278

Xie, X.; Zhu, W.; Liu, N.; Liu, J. Bacterial community composition in reclaimed and unreclaimed tailings of Dexing copper mine, China. Afr. J. Biotechnol. 2013, 12, 4841-4849.

Xie, Y.; Fan, J.; Zhu, W.; Amombo, E.; Lou, Y.; Chen, L.; Fu, J. Effect of heavy metals pollution on soil microbial diversity and Bermudagrass genetic variation. Front. Plant Sci. 2016, 7, 755.

Yu, X., Gong, B., & Tang, C. A. (2021). Study of the slope deformation characteristics and landslide mechanisms under alternating excavation and rainfall disturbance. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 80(9), 7171-7191.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.