Εξώφυλλο

Μελλοντικές εκτιμήσεις κλιματικών παραμέτρων και δεικτών σε τρεις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με βάση τις προσομοιώσεις περιοχικών κλιματικών μοντέλων υψηλής ανάλυσης + Future projections in climate parameters and indices for three European capitals based on high-resolution regional climate model simulations.

Ευμορφίλη Ιωάννα Δημήτριος Μπαζιώτα

Περίληψη


Στη συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε έρευνα για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής για τρεις πρωτεύουσες, χωρών της Ευρώπης που βρίσκονται σε διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος. Οι πόλεις οι οποίες επιλέχθηκαν είναι η Αθήνα στην Ελλάδα, το Βερολίνο στη Γερμανία και το Όσλο στη Νορβηγία. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε με την διαδικτυακή εφαρμογή DEAR-Clima. Για τις συγκεκριμένες πόλεις βρέθηκαν ορισμένες κύριες κλιματικές μεταβλητές και κλιματικοί δείκτες από τις διαθέσιμες προσομοιώσεις των περιοχικών κλιματικών μοντέλων (RCMs) σε συνδυασμό με τα κλιματικά σενάρια RCP4.5 και RCP8.5. Η περιοχή ολοκλήρωσης της εφαρμογής είναι το EURO-CORDEX που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και ένα μέρος της Β. Αφρικής. Η χωρική ανάλυση των προσομοιώσεων CORDEX που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εφαρμογή είναι 11°x11°. Τα αποτελέσματα εξάγονται σε ετήσιο χρόνο και η εξέλιξη της μέσης τιμής παρουσιάζεται με το ΔΤ το οποίο υπολογίζεται από την αφαίρεση της μέσης τιμής της περιόδου 1960-1990 από τις τιμές της ιστορικής (1950-2005)και μελλοντικής (2006-2100) περιόδου για τα κλιματικά σενάρια rcp4.8 και rcp8.5.
Οι κλιματικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν και αναλύθηκαν είναι η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία και ο υετός, ενώ για τους κλιματικούς δείκτες επιλέχθηκαν οι ζεστές και κρύες ημέρες, οι ημέρες παγετώνα, οι τροπικές νύχτες και οι διαδοχικές υγρές και ξηρές ημέρες. Για όλες αυτές τις μεταβλητές και τους δείκτες δίνεται επεξήγηση του τι αντιπροσωπεύουν.
Τέλος, προβάλλονται τα συμπεράσματα της ερευνάς δηλαδή η εξέλιξή και η επιρροή της κλιματικής αλλαγής στο χώρο της Ευρώπης με βάση αυτές τις τρεις πρωτεύουσες. Τα δύο κλιματικά σενάρια έδειξαν αύξηση της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας ως το τέλος του 21ου αιώνα για τις πόλεις της Αθήνας, του Βερολίνου και του Όσλου και για τον υετό μείωση των τιμών του και μικρή μεταβλητότητα ανά έτος. Όσον αφορά τις ζεστές μέρες παρατηρήθηκε αύξηση έως και +80 μέρες για την Αθήνα ενώ για τις κρύες μέρες παρατηρήθηκε μείωση έως -80 μέρες για το Βερολίνο και το Όσλο σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1960-1990. Αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των συνεχόμενων ξηρών ημερών για την Αθήνα και φτάνει σχεδόν τις +30 μέρες σε σχέση με την περίοδο αναφοράς ενώ το Βερολίνο και το ‘Οσλο έχουν πού ομαλότερη μεταβολή των τιμών τους. Και για τις τρεις πόλεις οι διαδοχικές υγρές μέρες παρουσιάζουν σταθερή και ομαλή μεταβλητότητα.

In the present work, a research was carried out on the phenomenon of climate change for three capital cities of European countries located at different latitudes. The cities that were chosen are Athens in Greece, Berlin in Germany and Oslo in Norway. The results were extracted using the web application, DEAR-Clima. For the given cities, some main climate variables and climate indices were found from the available simulations of regional climate models (RCMs) combined with the RCP4.5 and RCP8.5 climate scenarios. The domain of the application is the EURO-CORDEX domain which covers the greater area of Europe including the Mediterranean and a part of N. Africa. The spatial resolution of the CORDEX simulations used in this application is 11°x11°. The results are exported in annual time and the evolution of the average price is presented with the ΔT which is calculated by subtracting the average price of the period 1960-1990 from the values of the historical (1950-2005) and future (2006-2100) period for the rcp4.8 and rcp8.5 climate scenarios.
The climate variables that were used and analyzed are maximum and minimum temperature and precipitation, while hot and cold days, ice days, tropical nights and consecutive wet and dry days were chosen as climate indicators. For all these variables and indicators is given an explanation of what they stand for.
Finally, the conclusions of the researchers are presented, i.e. the evolution and the influence of climate change in the area of Europe based on these three capitals. The two climate models showed an increase in maximum and minimum temperature by the end of the 21st century for the cities of Athens, Berlin and Oslo and a decrease in precipitation΄s numbers and low variability. As for the hot days, an increase of up to +80 days was observed for Athens, while a decrease of up to -80 days was observed for the cold days for Berlin and Oslo in relation to the reference period 1960-1990. The number of consecutive dry days for Athens has also increased and reaches almost +30 days compared to the reference period, while Berlin and Oslo have a smoother change in their prices. For all three cities, consecutive wet days show stable and smooth variability.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.