Εξώφυλλο

Κλιματικά οφέλη από τον μετριασμό του μεθανίου = Climate benefits from methane mitigation.

Σοφία Ειρήνη Βασίλειος Πάσχου

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μελέτη για τα κλιματικά οφέλη από τον μετριασμό του μεθανίου. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση στην θερμοκρασία επιφανείας και στην θερμοκρασία ανά γεωγραφικό πλάτος και ανά ατμοσφαιρική πίεση. Η μελέτη γίνεται για τις περιόδους 2031-2050 και 2080-2099. Επίσης, αναλύονται οι επιδράσεις που θα προκαλέσει στην θερμοκρασία ο μετριασμός των εκπομπών του μεθανίου αλλά και των παραγόντων κλιματικού εξαναγκασμού μικρού χρόνου ζωής συμπεριλαμβανόμενου του μεθανίου (NTCF) και εκτός αυτού (NMNTCF). Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν, ο μετριασμός των εκπομπών των NMNTCF θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και θα προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας. Αντιθέτως, ο μετριασμός των εκπομπών των NTCF θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την παγκόσμια μείωση της θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει ότι, ο μετριασμός των εκπομπών του μεθανίου μπορεί να αντισταθμίσει την θέρμανση που προκαλεί η μείωση των NMNTCF. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν η πολιτική μείωσης μόνο των εκπομπών του μεθανίου θα προκαλέσει μείωση της θερμοκρασίας.

In this study, the climate benefits of methane mitigation are examined. More specifically, the effect on surface temperature and temperature per latitude and per atmospheric pressure are examined. The study is about the periods 2031-2050 and 2080-2099. The effects on temperature of mitigating methane emissions and emissions of near-term climate forcers including methane (NTCF) and excluding methane (NMNTCF) are also analyzed. Based on the results, mitigating emissions of NMNTCF will improve air quality and cause an increase in temperature. However, mitigation of NTCF emissions will result in further improvement of air quality and global warming. Consequently, mitigation of methane emissions can offset the warming caused by reducing NMNTCF. Finally, based on the results, reducing only methane emissions will cause a decrease in temperature.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική

Ζάνης Π. (2014). Σημειώσεις για την Ρύπανση και Χημεία της Ατμόσφαιρας. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.

Λαζαρίδης Μ. (2010). Ατμοσφαιρική Ρύπανση µε Στοιχεία Μετεωρολογίας (2η έκδοση). Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Τζιόλα.

Τολίκα Κ. (2011). Σημειώσεις για τις Κλιματικές Μεταβολές. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.

Ξενόγλωσση

Allen, Robert J., Horowitz, Larry W., Naik, Vaishali., Oshima, Naga., O'Connor, Fiona M., Turnock, Steven., Shim, Sungbo., Le Sager, Philippe., van Noije, Twan., Tsigaridis, Kostas., Bauer, Susanne E., Sentman, Lori T., John, Jasmin G., Broderick, Conor., Deushi, Makoto., Folberth, Gerd A., Fujimori Shinichiro and Collins William J,: Significant climate benefits from near-term climate forcer mitigation in spite of aerosol reductions, Environmental Research Letters,16.3 (2021): 034010.

Lee, J.-Y., J. Marotzke, G. Bala, L. Cao, S. Corti, J.P. Dunne, F. Engelbrecht, E. Fischer, J.C. Fyfe, C. Jones, A. Maycock, J. Mutemi, O. Ndiaye, S. Panickal, and T. Zhou, 2021: Future Global Climate: Scenario-Based Projections and NearTerm Information. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 553–672, doi:10.1017/9781009157896.006.

O'Neill, B. C., Tebaldi, C., van Vuuren, D. P., Eyring, V., Friedlingstein, P., Hurtt, G., Knutti, R., Kriegler, E., Lamarque, J.-F., Lowe, J., Meehl, G. A., Moss, R., Riahi, K., and Sanderson, B. M.: The Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) for CMIP6, Geosci. Model Dev., 9, 3461–3482, https://doi.org/10.5194/gmd-9-3461-2016, 2016.

Szopa, S., V. Naik, B.Adhikary, P. Artaxo, T. Berntsen, W.D. Collins, S. Fuzzi, L. Gallardo, A. Kiendler-Scharr, Z. Klimont, H. Liao, N. Unger, and P. Zanis, 2021: Short-Lived Climate Forcers. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 817–922, doi:10.1017/9781009157896.008.

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

https://eos.org/editors-vox/methane-climate-change-and-our-uncertain-future (Μεθάνιο, Κλιματική αλλαγή και το αβέβαιο μέλλον-Μάϊος 2018)

https://www.epa.gov/gmi/importance-methane (United States Environmental Protection Agency)

https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials United States Environmental Protection Agency)

https://climatescenarios.org/primer/socioeconomic-development/ (The Senses Toolkit)

https://climatedata.ca/resource/understanding-shared-socio-economic-pathways-ssps/

(Climate Data for a resilient Canada)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.