Εξώφυλλο

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις θερμοκρασίες της Ν. Ευρώπης και τους κλιματικούς δείκτες για την περίοδο 1980-2019 = The impact of climate change on the temperatures of S. Europe and the climate indices for 1980-2019 period.

Αικατερίνη Χρήστος Παπαδοπούλου

Περίληψη


Το ενδιαφέρον γύρω από την κλιματική αλλαγή και τις μεταβολές που αυτή επιφέρει αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Κύριος στόχος αυτής της εργασίας ήταν να μελετηθεί η μεταβολή της συχνότητας εμφάνισης τεσσάρων κλιματικών δεικτών που σχετίζονται με την ελάχιστη θερμοκρασία του αέρα, σε 13 σταθμούς στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου την περίοδο 1980-2019. Οι κλιματικοί δείκτες που επιλέχθηκαν είναι: οι ημέρες «παγετού» (συχνότητα ημερών με Tmin<0ο C, Frost days/FD), οι «τροπικές» νύχτες (συχνότητα ημερών με Tmin>20ο C, Tropical nights/TR20), οι «ψυχρές» νύχτες (ποσοστό ημερών με Tmin<10ου εκατοστημορίου, Cold nights/TN10p) και οι «θερμές» νύχτες (ποσοστό ημερών με Tmin>90ου εκατοστημορίου, Warm nights/TN90p). Στο πρώτο στάδιο έγινε ο υπολογισμός των δεικτών καθώς και τα διαγράμματά τους και στη συνέχεια τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με 2 στατιστικές μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος είναι η γραμμική ανάλυση και η δεύτερη είναι η ανάλυση ανίχνευσης σημείου αλλαγής (Change Point Analyzer, CPA). Και στις δύο μεθόδους λαμβάνονται υπόψη οι στατιστικά σημαντικές τάσεις. Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την κάθε μέθοδο, οι 2 μέθοδοι συγκρίθηκαν μεταξύ τους με σκοπό την αναγνώριση της συμφωνίας τους, όπου και όταν υπάρχει. Συμπέρασμα αυτής της σύγκρισης είναι ότι οι δύο μέθοδοι αλληλοσυμπληρώνονται και πως η μία επιβεβαιώνει ή όχι την άλλη. Η αύξηση της θερμοκρασίας με την πάροδο των χρόνων η οποία γίνεται αισθητή στην περιοχή της Μεσογείου, αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα των δεικτών που επιλέχθηκαν σε αυτήν την μελέτη, καθώς έδειξαν πως οι ελάχιστες θερμοκρασίες παρουσιάζουν ανοδική τάση, σε όλες τις εποχές του χρόνου, με τις ημέρες «παγετού» και τις «ψυχρές» νύχτες να παρουσιάζουν μειωτική τάση (στατιστικά σημαντική σε έναν και 4 σταθμούς, αντίστοιχα), ενώ στον αντίποδα οι «τροπικές» και οι «θερμές» νύχτες (στατιστικά σημαντική σε 11 και 12 σταθμούς, αντίστοιχα) να παρουσιάζουν αυξητική

Interest in climate change and the changes it brings about is growing bigger and bigger. The main objective of this study was to investigate the variation in the frequency of 4 climate indices, associated with the minimum air temperature, in 13 stations, located in southern Europe and the Mediterranean region, during 1980-2019. The selected climate indices are: “Frost” days (frequency of days with Tmin<0ο C, FD), “Tropical” nights (frequency of days with Tmin>20ο C, TR20), “Cold” nights (percentage of days with Tmin <10th percentile, TN10p) and “Warm” nights (percentage of days with Tmin>90th percentile, TN90p). Two statistical methods were used to analyze the results of the indices on annual basis: linear regression and change point detection (Change Point Analyzer, CPA). Both methods aimed at identifying statistically significant trends of the selected indices in the reference period. The results with the two approaches were compared to each other to identify the degree of agreement/disagreement between them. The study concluded that both methods complement each other. A substantial increase of the minimum air temperature in the Mediterranean region was identified as a result of the upward trends in the frequency of “Frost” days and “Cold” nights (statistically significant in one and 4 stations, respectively) and the downward trends in the frequency of “Tropical” and “Warm” nights (statistically significant 11 and 12 stations, respectively).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Gonick, L., and Smith, W. (1993). The cartoon guide to statistics (No. BOOK). HarperCollins Publishers, Inc.

Mavromatis T, and Stathis D., 2011. Response of the water balance in Greece to temperature and precipitation trends. Theoretical and Applied Climatology, 104, 13-24.

Lindstrom, D. 2010. Schaum’s Easy Outline of Statistics, In: Schaum’s Easy Outlines, 2nd Edition. McGraw-Hill Education

Ruddiman, W. F. (2001). Earth's Climate: past and future. Macmillan Zhang, X., Alexander, L., Hegerl, G. C., Jones, P., Tank, A. K., Peterson, T. C., Trewin B. and Zwiers F. W. 2011. Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2(6), 851-870.

Διαδικτυακές πηγές:

Astronomy.com, 2019 https://astronomy.com/news/2019/04/the-story-of-snowball-earth

Climpact https://climpact-sci.org/indices/#index-FD

Google Maps https://earth.google.com/web/@33.22246892,32.3057752,-386.86761002a,2595702.77636737d,35y,4.72797867h,0.51586365t,0r

European Environment Agency, 2017 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/annual-number-of-nights-of

International Panel on Climate Change (IPCC) Sixth Assessment Report, 2021 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#DataAccess

International Panel on Climate Change (IPCC) Sixth Assessment Report, 2021 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/factsheets/IPCC_AR6_WGI_Regional_Fact_Sheet_Europe.pdf

International Panel on Climate Change (IPCC) Interactive Atlas, 2021 https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-information#eyJ0eXBlIjoiQVRMQVMiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6OTc3MiwibG5nIjo0MDA2OTIsInpvb20iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn0sInByaW1hcnkiOnsic2NlbmFyaW8iOiJzc3A1ODUiLCJwZXJpb2QiOiIyIiwic2Vhc29uIjoieWVhciIsImRhdGFzZXQiOiJDTUlQNiIsInZhcmlhYmxlIjoidGFzIiwidmFsdWVUeXBlIjoiQU5PTUFMWSIsImhhdGNoaW5nIjoiU0lNUExFIiwicmVnaW9uU2V0IjoiYXI2IiwiYmFzZWxpbmUiOiJwcmVJbmR1c3RyaWFsIiwicmVnaW9uc1NlbGVjdGVkIjpbMTldfSwicGxvdCI6eyJhY3RpdmVUYWIiOiJzZWFzb25hbC1zdHJpcGVzIiwic2hvd2luZyI6dHJ1ZSwibWFzayI6Im5vbmUiLCJzY2F0dGVyWU1hZyI6IkFOT01BTFkiLCJzY2F0dGVyWVZhciI6InRhcyJ9fQ==

Mediterranean Experts on Climate and environmental Change (MedECC) Network, 2019 https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-Booklet_EN_WEB.pdf

National Centres for Environmental Information, National Oceanic and Atmospheric Administration (NCEI/NOAA), Climate Data Online (CDO) https://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/

Variation.com https://variation.com/product/change-point-analyzer/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.