Εξώφυλλο

Πορφυριτικά Κοιτάσματα = Porphyry Type Deposits.

Νίκη Παρμενίων Μανδραβέλη, Ελισάβετ Βάρβαρη

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη των πορφυριτικών κοιτασμάτων και την περιγραφή των ιδιαίτερων γνωρισμάτων τους. Αρχικά, δόθηκε βάση στο γεωτεκτονικό μοντέλο γένεσης, καθώς και στις μορφές μεταλλοφορίας (φλέβες, διάσπαρτη, φλεβίδια stockworks, breccias). Θεμελιώδους σημασίας είναι η μεταλλοφορία που εντοπίζεται στα πορφυριτικά κοιτάσματα που αποτελείται από μέταλλα όπως Cu, Mo και Au, αλλά και από  Re, Ag, W, Te, Pt, Pd, Se, σε μικρότερες περιεκτικότητες. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε δύο από τα σημαντικότερα πορφυριτικά κοιτάσματα της Ελλάδας και δύο από τα μεγαλύτερα σε όλο τον κόσμο. Της Ελλάδας βρίσκονται στην περιοχή της Μαρώνειας, με Cu - Mo - Re - Au και στις Σκουριές Χαλκιδικής, με Cu -Au, ενώ όσον αφορά τα παγκόσμια κοιτάσματα, αναλύονται αυτά στο El Teniente της κεντρικής Χιλής, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεταλλοφορία Cu - Mo, και το κοίτασμα στο Ok Tedi της Παπούα Νέας Γουινέας, με μεταλλοφορία Cu - Au.

This diploma thesis focuses on the study of porphyry type deposits and highlights their unique characteristics. First of all, great emphasis is given to the geotectonic genetic model, as well as the forms of mineralization (veins, disseminations, stockwork veinlets, breccias). Fundamental is the importance of the mineralization in the porphyry system that consists of metals such as Cu, Mo and Au, along with Re, Ag, W, Te, Pt, Pd, Se, in lower concentrations. Also, two of the most important porphyry type deposits of Greece and two of the largest globally are described in this thesis. In Greece, the deposits are located in Maronia, containing the metals Cu - Mo - Re - Au, and in Skouries of Chalkidiki, with Cu -Au. The global deposits that are discussed here are the El Teniente deposit in Central Chile, which is characterized by  Cu - Mo, and the Ok Tedi deposit in Papua New Guinea with Cu - Au.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Μέλφος Β., Βουδούρης Π., 2021, Κοιτάσματα της Ελλάδος.

Μέλφος Β., Βουδούρης Π., Σακελλάρης Γ. Α., 2021, Γενική Κοιτασματολογία.

Bamford, R. W., 1972, The Mount Fubilan (Ok Tedi) porphyry copper deposit, Territory of Papua and New Guinea, Economic Geology, 67.8, 1019-1033.

Cooke, D. R., Hollings, P., & Walshe, J. L., 2005, Giant porphyry deposits: characteristics, distribution, and tectonic controls, Economic geology, 100.5, 801-818.

Economou-Eliopoulos, M., Eliopoulos, D. G., 2000, Palladium, platinum and gold concentration in porphyry copper systems of Greece and their genetic significance, Ore Geology Reviews, 16.1-2, 59-70.

Halley S., Dilles H. J., Tosdal M. R., 2015, Footprints: Hydrothermal Alteration and Geochemical Dispersion Around Porphyry Copper Deposits.

Hill, K. C., Hall, R., 2003, Mesozoic-Cenozoic evolution of Australia’s New Guinea margin in a west Pacific context, Geol. Soc. Australia Spec. Publ. 22, and Geol. Soc. America Spec. Pap. 372, 265-289.

Hill, K. C., Kendrick, R. D., Crowhurst, P. V., Gow, P. A. (2002). Copper‐gold mineralisation in New Guinea: Tectonics, lineaments, thermochronology and structure, Australian Journal of Earth Sciences, 49.4, 737-752.

Kesler S. E., Chryssoulis S. L., Simon G., 2002, Gold in porphyry copper deposits: its abundance and fate, Ore Geology Reviews 21, 103 - 124.

Large, S. J., Quadt, A. V., Wotzlaw, J. F., Guillong, M., & Heinrich, C. A., 2018, Magma evolution leading to porphyry Au-Cu mineralization at the Ok Tedi deposit, Papua New Guinea: Trace element geochemistry and high-precision geochronology of igneous zircon, Economic Geology, 113.1, 39-61.

Mason, R. A.,1997, Structure of the Alice anticline, Papua New Guinea: serial balanced cross-sections and their restoration, Journal of structural geology, 19.5, 719-734.

McFall, K. A., Naden, J., Roberts, S., Baker, T., Spratt, J., & McDonald, I., 2018, Platinum-group minerals in the Skouries Cu-Au (Pd, Pt, Te) porphyry deposit, Ore Geology Reviews, 99, 344-364.

Melfos, V., Voudouris, P., 2017, Cenozoic metallogeny of Greece and potential for precious, critical and rare metals exploration, Ore Geology Reviews, 89, 1030-1057.

Melfos, V., Voudouris, P., Melfou, M., Sánchez, M. G., Papadopoulou, L., Filippidis, A., Spry P. G.,Schaarschmidt A.,Klemd R., Haase K., Tarantola A.,

Mavrogonatos, C., 2020, Mineralogical constraints on the potassic and sodic-calcic hydrothermal alteration and vein-type mineralization of the Maronia porphyry Cu-Mo±Re±Au deposit in NE Greece, Minerals, 10.2, 182.

Mutschler, F. E., Wright, E. G., Ludington, S., & Abbott, J. T., 1981, Granite molybdenite systems, Economic Geology, 76.4, 874-897.

Richards, S. W., Holm, R. J.,2013, Tectonic preconditioning and the formation of giant porphyry deposits.

Rush, P. M., Seegers, H. J.,1990, Ok Tedi copper-gold deposits. Geology of the mineral deposits of Australia and Papua New Guinea, 2, 1747-1754.

Sillitoe, R. H., 1972, A plate tectonic model for the origin of porphyry copper deposits, Economic geology, 67.2, 184-197.

Sillitoe, R. H., 2010, Porphyry copper systems, Economic geology, 105.1, 3-41.

Sinclair W. D., 2007, Porphyry Deposits, Goodfellow, W.D., Ed., Mineral Deposits of Canada: A Synthesis of Major Deposit-Types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces, and Exploration Methods, Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication, Canada, Newfoundland, 223-243.

Spencer, E. T., Wilkinson, J. J., Creaser, R. A., Seguel, J., 2015, The distribution and timing of molybdenite mineralization at the El Teniente Cu-Mo porphyry deposit, Chile. Economic Geology, 110.2, 387-421.

Voudouris P., Mavrogonatos C., Spry P.G., Baker T., Melfos V., Klemd R., Haase K., Repstock, A., Djiba A., Bismayer U., Tarantola A., Scheffer C., Moritz R., Kouzmanov K., Alfieris D., Papavassiliou K., Schaarschmidt A., Galanopoulos E., Galanos E., Kołodziejczyk J., Stergiou C., Melfou M.,2019, Porphyry and epithermal deposits in Greece: An overview, new discoveries, and mineralogical constraints on their genesis, Ore Geology Reviews, 654-691.

Voudouris, P. C., Melfos, V., Spry, P. G., Bindi, L., Kartal, T., Arikas, K., Moritz R., Ortelli, M., 2009, Rhenium-rich molybdenite and rheniite in the Pagoni Rachi Mo-Cu-Te-Ag-Au prospect, northern Greece: implications for the Re geochemistry of porphyry-style Cu-Mo and Mo mineralization, The Canadian Mineralogist, 47.5, 1013-1036.

Weiland, R. J., Cloos, M., 1996, Pliocene-Pleistocene asymmetric unroofing of the Irian fold belt, Irian Jaya, Indonesia: Apatite fission-track thermochronology, Geological Society of America Bulletin, 108.11, 1438-1449.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.