Εξώφυλλο

Η συμβολή της εφαρμοσμένης γεωχημείας στην ανακάλυψη κοιτασμάτων = The contribution of exploration geochemistry to the discovery of deposits

Αλέξανδρος Θεόδωρος Μπαμπατζιάνης

Περίληψη


Στην παρούσα βιβλιογραφική διπλωματική εργασία εξετάζεται η συμβολή της εφαρμοσμένης γεωχημείας στην ανακάλυψη κοιτασμάτων ορυκτών ή ενεργειακών πόρων καθώς και στον εντοπισμό περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η εφαρμοσμένη γεωχημεία αποτελεί ένα από τα αρχικά στάδια αναζήτησης κοιτασμάτων, μαζί με άλλες μεθόδους αναζήτησης (γεωφυσική π.χ.) και είναι αρκετά οικονομική σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η αναζήτηση βασίζεται σε ένα γεωχημικό πρόγραμμα που ως πρώτο βήμα είναι ο σχεδιασμός της έρευνας και στην συνέχεια η εφαρμογή του ερευνητικού προγράμματος στο ύπαιθρο, με μεθόδους οι οποίες ποικίλουν, όπως δειγματοληψία και αναλύσεις, ανάλογα με την γεωλογική γνώση στην περιοχή που μελετάμε καθώς και άλλους περιβαλλοντικούς και όχι μόνο παράγοντες. Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν σε διαφορά υλικά όπως πετρώματα, ιζήματα, αέρια, εδάφη κ.α., ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της περιοχής έρευνας. Η εφαρμοσμένη γεωχημεία βασίζεται σε μετρήσεις χημικών στοιχείων, τα οποία έχουν άμεση σχέση με το κοίτασμα ενδιαφέροντος, και ονομάζονται στοιχεία δείκτες. Αυτά τα χημικά στοιχεία εμφανίζουν συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το κανονικό που ονομάζονται γεωχημικές ανωμαλίες και με βάση αυτές προσανατολίζεται και η γεωχημική έρευνα. Η εφαρμοσμένη γεωχημεία είναι μια μέθοδος αναζήτησης αρκετά εξελιγμένη τα τελευταία χρόνια και έχει διευκολύνει πολύ την αναζήτηση κοιτασμάτων χρυσού αλλά και άλλων ορυκτών πόρων.

In this bibliographic thesis we examine the contribution of exploration geochemistry to the discovery of mineral deposits or energy resources as well as to the detection of environmental pollution. Exploration geochemistry is one of the initial stages of prospecting for deposits, along with other prospecting methods (e.g. geophysics) and is quite economical compared to these. The exploration is based on a geochemical program and the first step is the planning of the research, and then comes the implementation of the research program in the field, with varying methods, such as sampling and analyses, depending on the geological knowledge of the area as well as others environmental and other factors. Measurements can be contacted in different materials such as rocks, sediments, gases, soils, etc., depending on the prevailing conditions of the research area. Exploration geochemistry is based on measurements of chemical elements, which are directly related to the deposit of interest, and are called pathfinder elements. These chemical elements show concentrations higher than the typical, which are called geochemical anomalies, and the geochemical research is based on them. Exploration geochemistry is a research method that has evolved in recent years and has greatly facilitated the search for gold and other mineral resources.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Charles J. Moon, M. K. (2006). Introduction to Mineral Exploration, Second Edition. Malden,Oxford,Carlton: Blackwell Publishing.

Dwivedi, A. K., Sen, J., Murugan, C., Bairwa, G., Bhatt, A. K., Babu, P. R., & Pandit, S. A. (2008). The application of hydrogeochemical method in uranium exploration—a case study from Barabazar-Manbazar area, Purulia district, West Bengal. Journal of the Geological Society of India, 72(4), 561-570.

Dwivedi, A. K., Sen, J., Murugan, C., Bairwa, G., Bhatt, A. K., Babu, P. R., and Pandit, S. A. (2008). The application of hydrogeochemical method in uranium exploration—a case study from Barabazar-Manbazar area, Purulia district, West Bengal. Journal of the Geological Society of India, 72(4), 561-570.

Fletcher, W. (1997). Stream Sediment Geochemistry in Today’s Exploration World. Vancouver, British Columbia, Canada: University of British Columbia.

Fletcher, W. K. (1997). Stream sediment geochemistry in today’s exploration world. In Proceedings of exploration (Vol. 97, pp. 249-260).

Frietsch R. (1972). Metoder for Malmletning. Almqvist and Wiksell, Uppsala, Sweden

Garrett R.G. (1989) The role of computers in exploration geochemistry. In Garland G.D. (ed.) Proceedings of Exploration ’87, spec. vol. 3, 586-608. Ontario Geological Survey, Toronto

Goldspear (1987) Gold Panning. Practical and useful instructions. Goldspear (UK) Ltd, Beaconsfield.

Greenwood, P. F., Brocks, J. J., Grice, K., Schwark, L., Jaraula, C. M. B., Dick, J. M., and Evans, K. A. (2013). Organic geochemistry and mineralogy. I. Characterisation of organic matter associated with metal deposits. Ore Geology Reviews, 50, 1-27.

Greenwood, P. F., Brocks, J. J., Grice, K., Schwark, L., Jaraula, C. M. B., Dick, J. M., & Evans, K. A. (2013). Organic geochemistry and mineralogy. I. Characterisation of organic matter associated with metal deposits. Ore Geology Reviews, 50, 1-27.

Haldar, S. K. (2018). Mineral exploration: principles and applications. Elsevier.

Heitt, D. G., Dunbar, W. W., Thompson, T. B., and Jackson, R. G. (2003). Geology and geochemistry of the Deep Star gold deposit, Carlin trend, Nevada. Economic Geology, 98(6), 1107-1135.

Howarth R.J. (1984) Statistical applications in geochemical prospecting: a survey of recent developments. J. Geochem. Explor., 21, 41-61.

Leggo, M. D. (1977). Contrasting Geochemical Expressions of Copper Miner-Alization at Namosi, Fiji. In Developments in Economic Geology (Vol. 9, pp. 431-456). Elsevier.

Levinson Α.Α. (1974). Introduction to Exploration Geochemistry. Applied Publ. Ltd, Wilmette, Illinois, USA.

Levinson, A. A., Bradshaw, P. M., Bradshaw, P. M., and Thomson, I. (1987). Practical problems in exploration geochemistry. Applied Pub Limited.

Matysek, P.F., Day, S.J., and Gravel, J.L., 1989, Applied Geochemistry Section: Highlights of 1988 activities: in Geological Fieldwork 1989. B.C. Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources, Paper 1989-1, 579-583.

McClenaghan, M. B., Kjarsgaard, B. A., and Goodfellow, W. D. (2007). Indicator mineral and surficial geochemical exploration methods for kimberlite in glaciated terrain, examples from Canada. Mineral Resources of Canada: A Synthesis of Major Deposit-types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces and Exploration Methods. Geological Association of Canada, Special Publication, 4, 1998.

McClenaghan, M. B., Kjarsgaard, B. A., and Goodfellow, W. D. (2007). Indicator mineral and surficial geochemical exploration methods for kimberlite in glaciated terrain, examples from Canada. Mineral Resources of Canada: A Synthesis of Major Deposit-types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces and Exploration Methods. Geological Association of Canada, Special Publication, 4, 1998.

McNerney, J. J., and Buseck, P. R. (1973). Geochemical exploration using mercury vapor. Economic Geology, 68(8), 1313-1320.

McNerney, John J., and Peter R. Buseck. "Geochemical exploration using mercury vapor." Economic Geology 68.8 (1973): 1313-1320.

Mertie, J. B. (1954). The gold pan; a neglected geological tool. Economic Geology, 49(6), 639-651.

Mertie, J. B. (1954). The gold pan; a neglected geological tool. Economic Geology, 49(6), 639-651.

Misra, K. C. (2012). Introduction to geochemistry: principles and applications. John Wiley and Sons.

Moradi, M., Basiri, S., Kananian, A., & Kabiri, K. (2015). Fuzzy logic modeling for hydrothermal gold mineralization mapping using geochemical, geological, ASTER imageries and other geo-data, a case study in Central Alborz, Iran. Earth Science Informatics, 8(1), 197-205.

Moradi, M., Basiri, S., Kananian, A., and Kabiri, K. (2015). Fuzzy logic modeling for hydrothermal gold mineralization mapping using geochemical, geological, ASTER imageries and other geo-data, a case study in Central Alborz, Iran. Earth Science Informatics, 8(1), 197-205.

Ovchinnikov, L.N., and Grigoryan, S.V. (1978). Geochemical prospecting for ore deposits. International Geology Review, 20(12), 1413-1425.

Poulsen, K.H., Robert, F., and Dubé, B., (2000), Geological classification of Canadian gold deposits: Geological Survey of Canada Bulletin 540.

Reedman, A. J., and Gould, D. (1970). Low density stream sediment surveys in geochemical prospecting: an example from northeastern Uganda.

Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, B, Applied Earth Science, 79, 246-248.

Robert, F., 2004, Geologic footprints of gold systems, in J Muhling et al. eds., SEG 2004: Predictive Mineral Discovery Under Cover, Extended Abstracts: Centre for Global Metallogeny, The University of Western Australia Publication 33, 97-101.

Rose A.W., Hawkes H.E. and Webb J.S. (1979). Geochemistry in Mineral Exploration. Academic Press, London.

Rowe, R. R., and Zhou, X. (2007). Models and exploration methods for major gold deposit types. In Proceedings of Εxploration, Vol. 7, 691-711.

Saxby, J.D. (1969). Metal-organic chemistry of the geochemical cycle. Reviews of pure and applied chemistry, 19, 131-150.

Swennen, R., & Van der Sluys, J. (1998). Zn, Pb, Cu and As distribution patterns in overbank and medium-order stream sediment samples: their use in exploration and environmental geochemistry. Journal of Geochemical Exploration, 65(1), 27-45.

Swennen, R., and Van der Sluys, J. (1998). Zn, Pb, Cu and As distribution patterns in overbank and medium-order stream sediment samples: their use in exploration and environmental geochemistry. Journal of Geochemical Exploration, 65(1), 27-45.

Xie, X., Wang, X., Xu, L., Kremenetsky, A. A., & Kheffets, V. K. (1999). Orientation study of strategic deep penetration geochemical methods in the central Kyzylkum desert terrain, Uzbekistan. Journal of Geochemical Exploration, 66(1-2), 135-143.

Xie, X., Wang, X., Xu, L., Kremenetsky, A. A., and Kheffets, V. K. (1999). Orientation study of strategic deep penetration geochemical methods in the central Kyzylkum desert terrain, Uzbekistan. Journal of Geochemical Exploration, 66(1-2), 135-143.

Xuejing, X., and Xueqiu, W. (1991). Geochemical exploration for gold: a new approach to an old problem. Journal of Geochemical Exploration, 40(1-3), 25-48.

Xueqiu, X. X. (1989). Geochemical exploration for gold: a new approach to an old problem. Hebei 102849, China: Elsevier Science Publishers B.V.

y González-Barros, M. R. (2013). Industrial minerals and rocks: our invisible friends. European Geologist European Geologist, 34.

Zapata, M. (July 21, 2022). 30 Best Places to Pan for Gold and Gemstones. Ανάκτηση από https://www.farandwide.com/s/best-places-pan-gold-gemstones-095e3175eb2946b9

Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Β. Ι. (2012). ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΛΕΟΝΤΗ, Ι. (ΙΟΥΛΙΟΣ 2017). ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΟΖΑΝΗ.

Μέλφος, Β., & Βουδούρης, Π. (2022). Κοιτάσματα της Ελλάδας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-32

Μόδης, Κ., και Σταματάκη, Σ. (2016). Έμμεσες μέθοδοι αναζήτησης κοιτασμάτων.

Νίκας, Κ., Αγγελικάκης, Ι., Βέργου-Βήχου, Α., & Βασιλειάδης, Ε. (2001). Υδρογεωλογικές και γεωχημικές έρευνες στο νομό Αχαϊας= Hydrogeological and geochemical survey in Achaia prefecture area. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 34(5), 1875-1884.

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ, Γ. (2008). MH ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Βολος: Institutional Repository-Library and Information Centre-University of Thessaly.

Σαββίδης, Σ. (2012). Εφαρμοσμένη, Περιβαλλοντική και Αναλυτική Γεωχημεία. 2012, ISBN: 978-960-93-3759-5, (Σελ. 141).

Τριανταφυλλίδης, Σ. (2015). Περιβαλλοντική συμπεριφορά κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ, Αθήνα.

Φιλιππίδης Α. (2002). Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Φιλιππίδης, Α.Α. (2019). Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία με στοιχεία Περιβαλλοντικής Ορυκτολογίας και Νομοθεσίας. Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Θεσσαλονίκη.

Χαραλαμπίδης Γ. (2013). Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μέθοδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.