Εξώφυλλο

Προσχωματικά κοιτάσματα-Αλλουβιακού τύπου =Alluvial placer deposits.

Σοφία Ιωάννης Τσαμουρλίδου

Περίληψη


H παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την περιγραφή των προσχωματικών κοιτασμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προσχωματικά κοιτάσματα αλλουβιακού τύπου (alluvial deposits). Αρχικά, δίνεται η έννοια του ορισμού των προσχωματικών κοιτασμάτων και στην συνέχεια οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται. Τα δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέταλλα ο χρυσός (Au) και η ομάδα του λευκόχρυσου (PGM) έχουν πρωταρχικό ρόλο στην εργασία. Αναλύονται ξεχωριστά ως μέταλλα και στη συνέχεια περιγράφεται η εμφάνισή τους σε προσχωματικά κοιτάσματα αλλουβιακού τύπου. Τέλος, αναλύονται τα προσχωματικά κοιτάσματα αλλουβιακού τύπου του χρυσού και της ομάδας του λευκόχρυσου (PGM) στην Ελλάδα και άλλων χωρών, όπως της Ρωσίας, του Καναδά, της Ινδίας και της Κολομβίας.

This thesis refers to the description of placer deposits, with special emphasis on alluvial deposits. In the beginning the definition of placer deposits is presented and then the categories of the placer deposits are discussed. Information about two commonly used metals gold (Au) and the platinum group metals (PGM) is extensively provided in the thesis. Moreover, these metals are analyzed separately and there is a description of their occurrence in placer deposits of alluvial type. Their occurrences in Greece and other countries such as Russia, Canada, India and Colombia are also described.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Andreou, S., Vavelidis, M., Meller, H., Risch, R., & Pernicka, E. (2014). So rich and yet so poor: investigating the scarcity of gold artefacts in Bronze

Age northern Greece. Metalle der Macht–Frühes Gold und Silber, 6, 17-19.

BSU. (н.д). Химическая классификация минералов. Факультет географии и геоинформатики.

Chand, S. (n.d). Production and Distribution of Gold in India. Yourarticlelibrary.com.

Deb, M., Tiwari, G., & Lahiri-Dutt, K. (2008). Artisanal and small-scale mining in India: selected studies and an overview of the issues. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 22(3), 194-209.

GV Gold. (2014). Годовой отчёт www.gvgold.ru.

Gunn, A. G., & Benham, A. J. (2009). Platinum.

Hanchar, M. J. (1998) Geology 101- Paleoplacer gold deposits, Pt. 1. The Northern Miner.

Massé, F., & Munevar, J. (2016). Due diligence in Colombia’s gold supply chain. Paris, France: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

McCosh, F. W. J. (1977). Jean Baptiste Boussingault and Platinum. Platinum Metals Review, 21(3), 97-100.

McDonald, D., & Hunt, L. B. (1982). A history of platinum and its allied metals. Johnson Matthey Plc.

O'Neill, J. J., & Gunning, H. C. (1934). Platinum and allied metal deposits of Canada (No. 13). Ottawa, JO Patenaude, printer to the King.

O'Shea, J. (2019). Welcome Stranger: World's largest gold nugget remembered. https://www.bbc.com/news/uk-england-cornwall-47041314 (accessed 6 August 2022).

Part I: Platinum Placers and Deposits. (n.d.). http://nevada-outback-gems.com/placer_gold/Platinum_placers_P1.htm (accessed 1 October 2022).

Tobón, M., Weber, M., Proenza, J. A., Aiglsperger, T., Betancur, S., Farré-de-Pablo, J., ... & Pujol-Solà, N. (2020). Geochemistry of platinum-group elements (PGE) in Cerro Matoso and Planeta Rica Ni-laterite deposits, Northern Colombia. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 72(3).

Van Loon, S., & Bond, J. D. (2014). Yukon Placer Mining Industry Report 2010-2014.-Whitehorse, Canada (Yukon Geological Survey).

Vodyanitskii, Y. N., & Savichev, A. T. Hydrogenic heavy metals pollution of alluvial soils in the city of Perm (the middle CIS-Urals region, Russia). Restoration and ecological implications, 161.

Wilburn, D. R., & Bleiwas, D. I. (2004). Platinum-group metals—world supply and demand. US geological survey open-file report, 1224, 2004-1224.

Виноградова, К. (2014). Кондёр: вчера, сегодня, завтра. Журнал "Направление - Дальний Восток.

Волков, В. А., & Игем, Р. (2011). Перспективы золотодобычи в Иркутской области. «Золото и технологии» № 3(10)/октябрь 2010 г.

Волков, А. В. (2017). Золотые перспективы Иркутской области. Золото и технологии, (4), 118–127.

Горбунов, Р. (2015). Перспективы добычи драгметаллов в Колумбии. Золотодобыча, №204. https://zolotodb.ru/article/11367. (Взято из 2 Октября 2022).

Горбунов, Р. (2019). Золото и платина провинции Чоко, Колумбия. Золотодобыча, №252. https://zolotodb.ru/article/12215 (Взято из 2 Октября 2022).

Демшина, Н. (2021). Якутия в тройке лидеров по добыче золота. https://www.vnedra.ru/lyudi/intervyu/yakutiya-v-trojke-liderov-po-dobyche-zolota-13659/ (Взято из 12 Августа 2022).

Додин, Д. А., Ланда, Э. А., & Лазаренков, В. Г. (2003). Платинометальные месторождения мира. Т. II. Платиносодержащие хромитовые и титаномагнетитовые месторождения. М.: 000" Геоинформмарк.

Дулов, В. А., Замятина Ю. Н., Масиэль Санчес, К. Л., & Павлинов, С. П. (2018). Иркутск. Большая российская энциклопедия. Электронная версия https://bigenc.ru/geography/text/3872026 (Взято из 2 Августа 2022).

Железняк, М. Н., & Шац, М. М. (2020). Мерзлотные и эколого-технологические условия золоторудного месторождения «Таборное» (Южная Якутия). Недропользование XXI век, (6), 142–153.

Забродский, Г. С. (2010). Кондерское Месторождение. Большая российская энциклопедия. Том 15. Москва, стр. 21.

Забродский, Г. С. (2014). Платиные Руды. Большая российская энциклопедия. Том 26. Москва, стр. 374.

Косинова, И. И. (2019). VI Международная научно-практическая конференция экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология, (4), 104–105.

Кривцов, А. И. (1988). Месторождения платиноидов:(Геология, генезис, закономерности размещения). Итоги науки и техники. Рудные месторождения, 18, 131.

МПР, Р. (2007). Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых.

Портнов, М. А. (2021). Общие сведения о россыпях золота, роль в сырьевой базе и добыче. «Природа» №2.

Петров, Г. В., Бодуэн, А. Я., Мардарь, И. И., Иванов, Б. С., & Богинская, А. С. (2013). Ресурсы благородных металлов в техногенных объектах горно-металлургического комплекса России. Успехи современного естествознания, (3), 145–148.

Рукович, А. В., & Рочев, В. Ф. (2017). Использование метода скважинной гидродобычи на россыпных месторождениях золота Южной Якутии. Успехи современного естествознания, (10), 101–106.

Самойлова, Г. С., Дьяконов, В. М., Горячко, М. Д., & Прокинова, А. Н. Органы государственной власти.

Самородский, П. Н., Мильман, В. З., & Михеев, В. Г. (2008). Промышленные типы месторождений полезных ископаемых.

Скурский, М. Д., Вейц, Р. А., Возная, А. А., Грибанова, Г. И., & Кижаева, Н. Н. (2021). Осадочные континентальнные механогенные терригенные формации россыпных месторождений полезных ископаемых. Техника, (4), 4–39.

Старостин, В. И., и Дорожкина, Л. А. (2016). Золотные Руды. Большая российская энциклопедия. Электронная версия. https://bigenc.ru/geology/text/4128494 (Взято из 5 Августа 2022).

Страшун, Б. А., Самойлова, Г. С., Замятина, Н .Ю., Пучков, П. И., Кузьминых, С. В., Харинский, А. В., Прокинова, А. Н., & Павлинов, П. С. (2008). Иркутская Область. Большая российская энциклопедия. Том 11. Москва, стр. 654.

Суркова, А., & Емелина, Е. (2022). Золото, мигранты, аэропорт: мэр Бодайбо рассказал о жизни города и района. https://www.irk.ru/news/articles/20220207/mayor/ (Взято из 12 Августа 2022).

Талая, ручей (правый приток реки Якокит): Золото россыпное. (н.д.). https://nedradv.ru/nedradv/ru/find_place?obj=32a78c6fb833e980c6e44830ce0226a6 (Взято из 11 Августа 2022).

Фролова, О. (2020) Где находится Клондайк, и добывают ли там еще золото. https://travelask.ru/blog/posts/19422-gde-nahoditsya-klondayk-i-dobyvayut-li-tam-esche-zoloto (Взято из 8 Августа 2022).

Βαβελίδης, Μ. (1998). Αρχαίος χρυσός στην ανατολική Μακεδονία. http://www.teeam.tee.gr/activit/ekdilosi/gold2.htm (ανακτήθηκε 22 Ιουλίου 2022).

Βαβελίδης, Μ. (2013). Αρχαίος χρυσός στην ανατολική Μακεδονία. https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2013/03/arxaios-xrysos-anatolikis-makedonias.html (ανακτήθηκε 22 Ιουλίου 2022).

Βενιού, Ε. (2013). Ψήγματα χρυσού σε φύλλα ευκαλύπτου. https://www.tovima.gr/2013/10/23/science/psigmata-xrysoy-se-fylla-eykalyptoy/ (ανακτήθηκε 8 Μαΐου 2022).

Δασενάκης, Ε. (2015). Χημική ωκεανογραφία. Αθήνα: ΣΕΑΒ.

Δημόπουλος, Ν. (2008). Κατανομή ανακτώμενου και ολικού χρυσού σε ιζήματα από κυκλοστρωματογραφικές ακολουθίες του νεογενούς της δυτικής Κρήτης. Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Κατσίφας, Χ. Σ. (2013). Φυσικοχημική μελέτη μακεδονικών χρυσών στεφανιών (No. GRI-2013-10455). Aristotle University of Thessaloniki.

Κελεπερτζής, Α. (2012). Ο πλούτος του ελληνικού υπεδάφους. https://www.emprosnet.gr/emprosnet-archive/78aa0eb2-35a2-4673-a034-33ee4a656415 (ανακτήθηκε 27 Ιουλίου 2022).

Κωνσταντοπούλου, Γ. (1990). Κατανομή των στοιχείων της ομάδας του λευκόχρυσου (PGE) και του χρυσού σε χρωμιτικά μεταλλεύματα και πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος. (Doctoral dissertation, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας).

Μανουσάκη-Ορφανουδάκη, Α. (χ.ε). Κοιτασματολογία: Γενικές έννοιες. https://slideplayer.gr/slide/2333479/ (ανακτήθηκε 6 Απριλίου 2022).

Μέλφος, Β., & Βουδούρης, Π. (2022). Κοιτάσματα της Ελλάδας.

Μιχαηλίδης, Κ. Μ., Βαβελίδης, Μ. Κ., και Φιλλιπίδης, Α. Α., (1986). Σημειώσεις Κοιτασματολογίας 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μπαρούνης, Ν. Α. (2013). Βοήθημα για ερευνητές προσχωματικού χρυσού.

Μπάτσαλας, Α. (2006). Γεωλογικοί παράμετροι και συγκεντρώσεις προσχωματικού χρυσού σε ψαμμίτες του φλύσχη της Ιονίου ζώνης. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Πετροπούλου, Α. (2019). Η λίμνη Βεγορίτιδα, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Γαλλικός. https://pt.slideshare.net/hellaka/lake-148946497 (ανακτήθηκε 20 Αυγούστου 2022).

Σπηλιώτη Δ. (2017). Γεωτεχνικές συνθήκες ευστάθειας υπεράκτιων ενεργειακών κατασκευών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Στεργιόπουλος, Β. (2022). Σέρβια και Βελβεντό: Οι ιστορικές κωμοπόλεις της Κοζάνης. https://www.in.gr/2022/09/22/life/diakopes/the-experts-way/kozani-ta-servia-kai-velvento/ (ανακτήθηκε 17 Ιουλίου 2022).

Τζεν, Ρ. (2021). Ο χρυσός στην αρχαία Ελλάδα. https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2021/12/xrysos-arxaia-ellada.html (ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2022).

Χαριστός, Β. Δ. (2010). Μελέτη προσχωματικού χρυσού στις περιοχές Σερβίων Κοζάνης και των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού (No. GRI-2010-5694). Aristotle University of Thessaloniki.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.