Εξώφυλλο

Συστηματική μελέτη του βοοειδούς Pontoceros από την απολιθωματοφόρο θέση Tsi;otra Br;ysh (Μυγδονία λεκάνη) του αάτω πλειστόκαινου = Systematic study of the bovid Pontoceros from the lower pleistocene fossiliferous site Tsiotra Vryssi (Mygdonia basin).

Γεωργία Κωνσταντίνος Χόντου

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε απολιθωμένο υλικό βοοειδών, πιο συγκεκριμένα αντιλόπης, από την απολιθωματοφόρο θέση Τσιότρα Βρύση της Μυγδονίας Λεκάνης, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Πλειστοκαινικής ηλικίας ελληνικό αρχείο απολιθωμάτων. Αρχικά, παρουσιάζεται η εξέλιξη των βοοειδών στα ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενα παλαιοπεριβάλλοντα της Ευρώπης του Κάτω Πλειστοκαίνου και δίνονται βασικές γεωλογικές πληροφορίες για την περιοχή των ανασκαφών. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά το διαθέσιμο υλικό και γίνονται μορφολογικές και βιομετρικές συγκρίσεις με αντίστοιχο υλικό της Ευρώπης προκειμένου να γίνει ταξινόμησή του. Από τις συγκρίσεις συνάγεται το συμπέρασμα ότι η μορφή από την Τσιότρα Βρύση ανήκει στο υποείδος Pontoceros ambiguus mediterraneus, το οποίο είναι ήδη γνωστό από την ύστερη Κάτω Πλειστοκαινική θέση Απολλωνία-1 της Μυγδονίας λεκάνης. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο Pontoceros υπήρξε σταθερό πανιδικό στοιχείο των Κατω Πλειστοκαινικών πανίδων της Β. Ελλάδας.

The present thesis deals with the study of an antelope (Family Bovidae), from the fossiliferous locality of Tsiotra Vryssi in Mygdonia Basin, which is very important for the Greek Pleistocene fossil record. At first, the introduction provides information for the evolution of the European bovids of the Early Pleistocene, which survived in the variable palaeoecological conditions of this period, as well as for the geological background of Tsiotra Vryssi. Then, detailed description of the available specimen is provided along with morphological and biometrical comparison with relevant European taxa in order to reach some taxonomic conclusion. According to the analysis, the taxon found in Tsiotra Vryssi, belongs to the subspecies Pontoceros ambiguus mediterraneus, already known from the late Early Pleistocene site of Appolonia-1 of Mygdonia basin. The data show that Pontoceros was a vast faunal element of Early Pleistocene mammal faunas of N. Greece.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


➢ Boeskorov, G. G. (2016). New data on the distribution and taxonomy of fossil Soergel’s ox (Soergelia sp., Bovidae, Artiodactyla, Mammalia) in Yakutia. In Doklady Biological Sciences, 469(1), 187-191.

➢ Cregut-Bonnoure, E., & Dimitrijevic, V. (2006). Megalovis balcanicus sp. nov. and Soergelia intermedia sp. nov. (Mammalia, Bovidae, Caprinae), new Ovibovini from the Early Pleistocene of Europe. Revue de Paléobiologie, 25(2), 723-773.

➢ Duvernois, M. P., & Guérin, C. (1989). Les Bovidae (Mammalia, Artiodactyla) du villafranchien supérieur d'Europe occidentale. Geobios, 22(3), 339-379.

➢ Hermier, R., Merceron, G., & Kostopoulos, D. S. (2020). The emblematic Eurasian Villafranchian antelope Gazellospira (Mammalia: Bovidae): New insights from the Lower Pleistocene Dafnero fossil sites (Northern Greece). Geobios, 61, 11-29.

➢ Kahlke, R. D., García, N., Kostopoulos, D. S., Lacombat, F., Lister, A. M., Mazza, P. P., Spassov, N., & Titov, V. V. (2011). Western Palaearctic palaeoenvironmental conditions during the Early and early Middle Pleistocene inferred from large mammal communities, and implications for hominin dispersal in Europe. Quaternary Science Reviews, 30(11-12), 1368-1395.

➢ Konidaris, G. E., Tourloukis, V., Kostopoulos, D. S., Thompson, N., Giusti, D.,Michailidis, D., Koufos, G. D., & Harvati, K. (2015). Two new vertebrate localities from the Early Pleistocene of Mygdonia Basin (Macedonia, Greece): preliminary results. Comptes Rendus Palevol, 14(5), 353-362.

➢ Konidaris, G. E., Kostopoulos, D. S., Maron, M., Schaller, M., Ehlers, T. A., Aidona, E., Marini, M.; Tourloukis, V.; Muttoni, & Harvati, K. (2021). Dating of the Lower Pleistocene vertebrate site of Tsiotra Vryssi (Mygdonia Basin, Greece): Biochronology, magnetostratigraphy, and cosmogenic radionuclides. Quaternary, 4(1), 1-18.

➢ Konidaris, G. E., Kostopoulos, D. S., Maron, M., Schaller, M., Ehlers, T. A., Aidona, E., Marini, M.; Tourloukis, V.; Muttoni, & Harvati, K. (2022). Correction: Konidaris et al. Dating of the Lower Pleistocene Vertebrate Site ofTsiotra Vryssi (Mygdonia Basin, Greece): Biochronology, Magnetostratigraphy, and Cosmogenic Radionuclides. Quaternary 2021, 4, 1. Quaternary, 5(2), 21.

➢ Kostopoulos, D. S. (1997α). The Plio-Pleistocene artiodactyls (Vertebrata, Mammalia) of Macedonia 1. The fossiliferous site “Apollonia-1”, Mygdonia basin of Greece. Geodiversitas, 19(4), 845-875.

➢ Kostopοulos, D. S. (1997β). The Plio-Pleistocene Artiodactyls from Macedonia, Greece: 2. the fossilirerous locality of Volakas, VOL (Volakas Basin, Drama, NE Greece). Paleontologia i Εvolució, (30), 83-92.

➢ Lopatin, A. V., Vislobokova, I. A., Lavrov, A. V., Startsev, D. B., Gimranov, D. O., Zelenkov, N. V., Maschenko E.N., Sotnikova M. V., Tarasenko K. K., & Titov, V. V. (2019, March). The Taurida cave, a new locality of Early Pleistocene vertebrates in Crimea. In Doklady Biological Sciences. 485(1), 40-43.

➢ Rook, L., & Martínez-Navarro, B. (2010). Villafranchian: the long story of a Plio-Pleistocene European large mammal biochronologic unit. Quaternary International, 219(1-2), 134-144.

➢ Vekua, A. (2012). New spiral-horned antelope in Dmanisi fauna. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci, 6(3), 139-144.

➢ Vislobokova, I. A. (2022). On the First Finding of Soergelia minor(Artiodactyla, Bovidae) in the Lower Pleistocene of Taurida Cave in the Crimea and the History of the Genus Soergelia. Paleontological Journal, 56(3), 296-304.

➢ Vislobokova, I. A., Titov, V. V., Lavrov, A. V., Gimranov, D. O., Startsev, D. B., & Tarasenko, K. K. (2020). Early Pleistocene spiral-horned antelopes (Artiodactyla, Bovidae) from the Taurida Cave (Crimea, Russia). Paleontological Journal, 54(1), 81-90.

➢ Von den Driesch A., 1976. A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, University of Harvard, 86-101.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.