Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Adeyemi, Oladapo G.

 • Τόμ. 2003, Αρ. 128 (2003) - Άρθρα
  The influence of compaction on some geotechnical properties of a migmatite - gneiss - derived lateritic soil from Southwestern Nigeria = Η επίδραση της συμπίεσης σε ορισμένες γεωτεκτονικές ιδιότητες λατερικού εδάφους μιγματιτικής-γνευσιούχου προέλευσης στη νοτιοδυτική Νιγηρία
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 2004, Αρ. 133 (2004) - Άρθρα
  Some geotechnical properties of two termite-reworked lateritic soils from Ago-Iwoe, southwestern Nigeria = Γεωτεχνικές ιδότητες δύο λατεριτικών εδαφών, επανεπεξεργασμένων από τερμίτες, από την περιοχή Ago-Iwoye της νοτιοδυτικής Νιγηρίας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 2005, Αρ. 135 (2005) - Άρθρα
  Geotechnical properties of cement-stabilized soils developed over pigmatite, banded gneiss and porphyroblastic gneiss from Ago-Iwoye, southwestern Nigeria = Γεωτεχνικές ιδιότητες εδαφών σταθεροποιημένων με τσιμέντο που σχηματίστηκαν επάνω σε πιγματίτη, στρωματογενή γνεύσιο και πορφυροβλαστικό γνεύσιο από το Ago-Iwoye, νοτιοδυτική Νιγηρία
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 2008, Αρ. 146 (2008) - Άρθρα
  Engineering geological enaluation of samples of banded gneiss around Ibadan, southwestern Nigeria = Τεχνικο-γεωλογική εκτίμηση δειγμάτων ταινιωτού γνευσίου γύρω από το Ibadan, νοτιοδυτική Νιγηρία
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 2008, Αρ. 148 (2008) - Άρθρα
  Influence of termite activities on the geotechnical properties of some lateritic soils in parts of akungbaakoko southwestern Nigeria
  Λεπτομέρειες  PDF