Εκτίμηση μελλοντικών κλιματικών αλλαγών με υπολογισμό κλιματικών δεικτών στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου = Assessment of future climate change based on the calculation of climate indices on the islands of the northeastern Aegean

Ε. Κωστοπούλου, Μ. Μπερτσουκλή, Α. Κίζος

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη έχει σαν στόχο να ερευνήσει πιθανές μεταβολές στο κλίμα των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που ενδέχεται να επηρεάσουν οικονομικούς τομείς της περιοχής ό πως η γ εωργία κ αι ο τ ουρισμός. Γ ια τ ην π ραγματοποίηση τ ης μ ελέτης χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα θερμοκρασίας και βροχόπτωσης του περιφερειακού κλιματικού μοντέλου KNMI-RACMO2, σε σημεία (κόμβους) που αντιστοιχούν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, για τη χρονική περίοδο 1950-2100. Ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και βροχόπτωσης εκτιμήθηκαν με τη χρήση δεικτών και επίσης υπολογίστηκαν οι τάσεις των δεικτών σε επίπεδο σημαντικότητας a=0.1, με στόχο την εκτίμηση μελλοντικών ακραίων κλιματικών συνθηκών στην περιοχή μελέτης. Συνολικά, η μελέτη παρουσιάζει ενδεχόμενη αύξηση στις μέσες, μέγιστες και ελάχιστες μηνιαίες θερμοκρασίες και μείωση των βροχοπτώσεων, με ιδιαίτερα σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του θέρους. Οι σχετιζόμενοι με τη θερμοκρασία κλιματικοί δείκτες παρουσίασαν τάσεις προς θερμότερες συνθήκες. Παρατηρήθηκε έντονη αύξηση στην εμφάνιση θερμών και πολύ θερμών ημερών, καθώς και των θερμών νυχτών. Αντίθετα, οι δροσερές νύχτες και οι ψυχρές ημέρες τείνουν να μειωθούν σημαντικά. Όσον αφορά στους δείκτες της βροχόπτωσης δεν εξήχθησαν σαφή συμπεράσματα, γεγονός που θεωρείται ότι οφείλεται στις επιδράσεις που δέχεται η βροχόπτωση από τους ιδιαίτερους τοπικούς παράγοντες κάθε περιοχής. Ενώ γενικά, οι μέσες μηνιαίες και ετήσιες βροχοπτώσεις τείνουν να μειωθούν την περίοδο 2050-2100, παρατηρήθηκε ανοδική τάση στις ισχυρές βροχοπτώσεις στο μέλλον, καταδεικνύοντας μεταβολές της μέγιστης ποσότητας του νερού που κατακρημνίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός τριών συνεχών ημερών) κατά τη διάρκεια του έτους. Η αυξητική τάση αυτής της παραμέτρου, που συνδυάζεται με παράλληλη μείωση της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης, συνεπάγεται ότι αναμένονται περισσότερες και πιο ραγδαίες βροχοπτώσεις στο μέλλον. Νέα πρότυπα βροχόπτωσης ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης, που σχετίζονται με ακραίες βροχοπτώσεις, όπως ξηρασίες, αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; climatology; meteorology; κλιματολογία; μετεωρολογία; ακραία φαινόμενα; βορειοανατολικό Αιγαίο; κλιματικοί δείκτες; extreme events; northeastern Aegean; climate indices

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα