Διερεύνηση και εφαρμογή δεικτών αξιολόγησης και τρωτότητας του παράκτιου τοπίου της Σκύρου (Ελλάδα)

Γ.-Ε. Κολονιώτη, Κ. Αλμπανάκης, Καλλιόπη Κ. Κολιαδήμου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην αναζήτηση δεικτών αξιολόγησης κατάλληλων για το παράκτιο τοπίο της νήσου Σκύρου. Μελετώνται 13 παραλίες τουριστικού ενδιαφέροντος, που είναι προσβάσιμες οδικά. Οι παραλίες μελετώνται αρχικά ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά τους (τύπος παραλίας, διαστάσεις, κλίση, κοκκομετρία). Ελέγχεται ακόμη η προσβασιμότητά τους μέσω του οδικού δικτύου του νησιού και η τουριστική αξιοποίησή τους. Στη συνέχεια προτείνονται δείκτες αξιολόγησης του τοπίου των παραλιών κλίμακας από 1 έως 5 (πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή). Οι προτεινόμενοι δείκτες ελέγχονται με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τόσο της επιτόπιας έρευνας όσο και του ερωτηματολογίου. Συζητιούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία δεικτών τρωτότητας αρχικά και στη συνέχεια δεικτών προστασίας και «εξέλιξης» του Τοπίου. Τέλος, επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος της τοπικής κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας στην ανάπτυξη ενός οράματος» για το Ελληνικό Τοπίο.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; geomorphology; γεωμορφολογία; Σκύρος; Ελλάδα; ακτές; τοπίο; δείκτες αξιολόγησης τοπίου; Skyros; Greece; coasts; landscape; landscape indicators

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα