Ιζηματολογική και ορυκτολογική μελέτη των επιφανειακών ιζημάτων ενός πιθανού κοιτάσματος αδρανών υλικών στον Όρμο Αφάντου, νήσος Ρόδος, Ελλάδα = Sedimentological and mineralogical analysis of seabed sediments of Afantoy bay, Rhodes island, NE Greece

Αντωνία Τσούτσια, Μαριάνθη Αναστασάτου, Στυλιανός Πετράκης, Γιώργος Σταματάκης, Σεραφείμ Πούλος, Μιχαήλ Σταματάκης, Βασίλης Καψιμάλης, Γρηγόρης Ρουσσάκης

Περίληψη


Η εργασία αυτή μελετά την ποιοτική ιζηματολογική και ορυκτολογική σύσταση των επιφανειακών ιζήματων πυθμένα της παράκτιας περιοχής του Όρμου Αφάντου (ν. Ρόδος, ΝΑ Αιγαίο) στο πλαίσιο διερεύνησης ενός πιθανού κοιτάσματος υποθαλάσσιων αδρανών υλικών. Στη περιοχή μελέτης συλλέχτηκαν συνολικά δώδεκα δείγματα ιζήματος κατά μήκος τριών τομών κάθετων προς την ακτογραμμή και μεταξύ των ισοβαθών των ~15 m (ρηχότερη ισοβαθής) και των ~50 m (βαθύτερη), με χ ρήση τ ου Π /ΕΕ Α ΛΚΥΩΝ τ ου Ε ΛΚΕΘΕ. Σύμφωνα με την κοκκομετρική ταξινόμηση των δειγμάτων κατά Folk (1974) τα περισσότερα ιζήματα (5 δείγματα) χαρακτηρίζονται ως ελαφρώς χαλικούχες ιλυώδεις άμμοι ((g)mS). Τρία δείγματα χαρακτηρίστηκαν ως ελαφρώς χαλικούχες άμμοι ((g)S), άλλα τρία ως άμμοι (S), ενώ ένα από τα δώδεκα δείγματα ως χαλικούχος άμμος (gS). Οι μετρήσεις της πυκνότητας των δειγμάτων κυμαίνονται από 2,676 έως 2,806 g/cm3 και άρα τα αναλυθέντα ιζήματα μπορούν να θεωρηθούν ως κανονικού ειδικού βάρους υλικά. Η ορυκτολογική ανάλυση με χρήση περιθλασίμετρου ακτίνων Χ (XRD) έδειξε ότι τα κύρια ορυκτά σε όλα τα δείγματα είναι ο α σβεστίτης, ο δ ολομίτης κ αι ο χ αλαζίας. Τα αργιλικά ορυκτά (κλίνοχλωρο, χρυσοτίλης και ακτινόλιθος), καθώς και οι αλκαλιούχοι άστριοι (αλβίτης) αναγνωρίστηκαν ως δευτερεύοντα ή επουσιώδη ορυκτά. Επιπλέον, σε κάποια δείγματα εμφανίζονται, ως επουσιώδη ορυκτά, οι: αραγωνίτης και μαγνησιούχος ασβεστίτης (πιθανώς από κελύφη ή/και σκελετικά υπολείμματα θαλάσσιων οργανισμών), καλιούχοι άστριοι (σανίδινο), πυρόξενοι και σπινέλιος,. Εν κατακλείδι, τα δείγματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως κυρίως ασβεστιτικά (κυριαρχούσα φάση) πυριτικά (σημαντική περιεκτικότητα σε πυρίτιο). Η παραπάνω σύσταση των ιζημάτων δεν θεωρείται κατάλληλη για να καταστήσει την περιοχή πιθανή θέση εξόρυξης υποθαλάσσιων αδρανών υλικών, καθώς οι αποθέσεις ιζημάτων αποτελούν χαμηλή πηγή πυριτίου. Εν αντιθέσει, η περιοχή μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή θέση άντλησης υλικών για τεχνητή αναπλήρωση/ανάπλαση ακτών στη ν. Ρόδο και σε άλλα κοντινά νησιά.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; marine and coastal resources; υποθαλάσσια αδρανή υλικά; ρόδος; Αιγαίο; marine aggregates; rhodes; sand; Aegean

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα