Παρατηρήσεις, για την ανάπτυξη και εξέλιξη των υδρογραφικών δικτύων του ΒΑ τμήματος της Αχαίας (Β. Πελοπόννησος) = Observations on the development and evolution of hydrographic networks in NE Achaea (N. Peloponnesus, Greece)

Κ. Τρίκολας

Περίληψη


Στην ευρύτερη περιοχή του ΒA τμήματος της Αχαίας, από Α π ρος τ α Δ ρ έουν ο ι μεγάλοι σχετικά ποταμοί: Κριός, Κράθις, Λαδοπόταμος, Βουραϊκός, Κερυνίτης, Σελινούντας, Μεγανείτας, οι οποίοι εκβάλουν στον Κορινθιακό κόλπο, και οι μικρότεροι Θολοπόταμος Αιγείρας, Κατουρλάς Ελίκης, Θολοπόταμος Αιγίου και Λαγκάδι, οι οποίοι επίσης εκβάλουν στον Κορινθιακό κόλπο. Τα υδρογραφικά δίκτυα των ποταμών αυτών έχουν αναπτυχθεί κυρίως σε αλπικά ιζήματα των ενοτήτων Πίνδου και Τρίπολης και σε μεταλπικά ιζήματα. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη των υδρογραφικών αυτών δικτύων, ελέγχεται από τη νεοτεκτονική δομή και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται και περιγράφονται χαρακτηριστικά στοιχεία των υδρογραφικών δικτύων του συνόλου των ποταμών, αλλά και επιμέρους σε κάθε ποταμό. Παρατηρούνται συστηματικές στροφές με αλλαγές στην κατεύθυνση ροής της κύριας κοίτης και δευτερευόντων κλάδων, ασυμμετρία ανάπτυξης κλάδων του υδρογραφικού δικτύου με αντίστοιχη ασυμμετρία των λεκανών απορροής και διαφορετικός βαθμός κατά βάθος διάβρωσης από περιοχή σε περιοχή, σε σχέση βέβαια με το γεωλογικό σχηματισμό τον οποίο διαρρέουν, αλλά και τη νεοτεκτονική εξέλιξη. Επίσης, σε ορισμένους ποταμούς ή τμήματα αυτών γίνεται χαρακτηρισμός των απορροών. Ο χαρακτηρισμός έχει άμεση σχέση με τη νεοτεκτονική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ευρείας αυτής περιοχής και της Κορινθιακής τάφρου.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; Β. Πελοπόννησος; Κορινθιακός κόλπος; Αχαία; Υδρογραφικά δίκτυα; Νεοτεκτονική; N. Peloponnesus; Corinthian gulf; Achaia; Hydrographic networks; Neotectonics

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.



©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα