Ο Σχεδιασμός σίτισης των πόλεων: επιτεύγματα, δυνατότητες και προκλήσεις με βάση τις περιπτώσεις Τορόντο και Σαν Φρανσίσκο = Urban Food Planning in Toronto and San Francisco: achievements, dynamics and challenges

Γεωργία Τσέβα

Περίληψη


Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να καταδείξει τις προκλήσεις και τη δυναμική θεσμοποίησης εναλλακτικών αγρο-τροφικών συστημάτων μέσα από μία συγκριτική ανάλυση του συστήματος σχεδιασμού σίτισης στις πόλεις Τορόντο και Σαν Φρανσίσκο. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρεί να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις αυτές αναγνώρισαν την ανάγκη σχεδιασμού σίτισης, έδρασαν αλλά και ποια είναι τα επιτεύγματα τους. Μία συνοπτική αναφορά στη συζήτηση γύρω από την έννοια της επισιτιστικής ανασφάλειας είναι αναγκαία, αρχικά, για την κατανόηση της στρατηγικής αυτών των πόλεων. Η ανάλυση της στρατηγικής συνδέεται άμεσα με την ανάδειξη των συνθηκών σε αυτές τις πόλεις, των αναγκών των κατοίκων τους καθώς και της φύσης των θεσμικών οργάνων αστικής διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, η εισήγηση επιχειρεί να αναζητήσει τα κρίσιμα ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούν περεταίρω οι σχεδιαστές πολιτικής σε αυτές τις πόλεις. Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι στόχος τη παρούσας εισήγησης δεν είναι να ταυτίσει τις δύο περιπτώσεις αλλά να αναζητήσει τις περεταίρω δυνατότητες ανάπτυξης της και βιωσιμότητας της στρατηγικής τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια εξέτασης των όρων υπό τους οποίους χαρακτηριστικά από τις δυο αυτές περιπτώσεις αναπτύσσονται ή μπορούν να αναπτυχθούν για την προσπάθεια δημιουργίας ενός πλάνου σχεδιασμού σίτισης για την Αθήνα.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; εναλλακτικά αγροτροφικά συστήματα; σχεδιασμός σίτισης; επισιτιστική ανασφάλεια; Τορόντο; Σαν Φρανσίσκο; Αθήνα; Alternative agro-food systems; food planning; food insecurity; Toronto; San Francisco; Athens

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα