Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Στατιστική αξιολόγηση του συστήματος πρόγνωσης καιρού "Ποσειδώνα", για την περίοδο 01/12/2007 έως 30/11/2009 = Statistical evaluation of <>, weather forecasting system, for the period 01/12/2007 - 30/11/2009.  PDF
Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Αναστασίος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Περιβολιώτης, Π. Κατσαφάδος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ο ρόλος των μεταναστών εργατών στην γεωργία και το ζήτημα της ενσωματωσής τους στην τοπική κοινωνία - μια μελέτη των στάσεων και απόψεων των γεωργών- εργοδοτών και μεταναστών-εργατών = The role of migrant workers in agriculture and the issue of their integration in local society - a study of attitudes and preceptions of farmers and migrant workers  PDF
Λ. Καζακόπουλος, Ι. Γιδαράκου, Α. Κουτσούρης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Διάρθρωση τόμων  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Τα ΓΠΣ ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό προτεραιότητας στην αποκατάση χώρων δίαθεσης αποβλήτων: εφαρμογή στο νόμο Λακωνίας = Application of GIS as a decision- making tool for prioritizing open dump restoration in the hellenic prefecture of Laconia  PDF
Α. Καραγιαννίδης, Ι. Αντωνόπουλος, Θ. Τσατσαρέλης, Γ. Περκουλίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εμπειρίες από την αποτίμηση ζημιών και τις διαδικασίες αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές το 2006 στην κεντρική Μακεδονία = Experience from damage assessment and recontruction processes following natural disasters in 2006 in central Macedonia  PDF
Κ. Μουστεράκη, Γ. Συμεωνίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Παράκτια ιζηματολογική και ωκεανογραφική μελέτη της παραλιακής ζώνης του Παράλιου ’στρους Κυνουρίας = A nearshore sedimentological and oceanographic study of the beach zone of paralio Astros Kinourias  PDF
Ε. Μαρκάκης, Α. Μπλέτα, Σ. Πούλος, Ε. Βερυκίου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η Θεσσαλονίκη του Βυζαντίου  PDF
Αλεξάνδρα Γκιόκα, Γεώργιος Χαραλαμπίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντική γεωχημική μελέτη των ιζημάτων των ποταμών Σαπόρεμα και Φιλιούρη στην περιοχή Σαπών - Ξυλαγανής του Νομού Ροδόπης στη Θράκη = Environmental geochemical study of the sediments in the Saporema and Filiouris rivers, Sapes - Xylagani area, Rhodope country, Thrace  PDF
Δ. Νταρλαγιάννης, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Κυριάκος Αρίκας, Β. Μέλφος, D. Goetz
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) A production of Digital Elevation Model (D. E. M.) by means of Sar tandem images in a volcanic landscape and its quality assessment  PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Βασίλειος Α. Σακκάς, Αθανάσιος Γκάνας, Α. Κατοπόδη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πολυγλωσσικός εκπαιδευτικός ψηφιακός δίσκος (CD) στην τηλεπισκόπηση και τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών = Multilingual educatiional CD on remote sensing and GIS  PDF
Ν. Γ. Συλλαίος, Ι. Ζ. Γήτας, Χ. Γ. Καρύδας, Ε. Ν. Μουτζίκη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωγραφική διανομή των ανέμων στο Αιγαίο = Geographical distribution of the winds over Aegean  PDF
Κ. Ρωσσιάδου, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης, Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης, Έλενα Φλόκα
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η εφαρμογή παλαιοοικολογικών στατιστικών μεθόδων με βάση τα βενθονικά τρηματοφόρα για την διερεύνηση παλαιοπεριβαλλοντικών μεταβολών = application of paleoecological statistical methods based on benthic foraminifera for the determination of the paleoenvironmental changes  PDF
Μ. Δημιζά, Χ. Ντρίνια, Α. Αντωναράκου, Ν. Τσαπάρας, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Προσομοίωση αιτιοκρατικών και στοχαστικών μοντέλων εξέλιξης του αναγλύφου  PDF
Δ. Βαϊόπουλος, Θ. Γκουρνέλλος, Β. Τσαρμπός
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η ρηχή λίμνη Οζερός ως χώρος εξαίρετης λειτουργίας φυσικοχημικών λιμνολογικών διεργασιών  PDF
Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η αλληλεπίδραση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος της Κασσάνδρας Χαλκιδικής  PDF
Άρης Ψιλοβίκος, Λ. Σωτηριάδης, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Κ. Αλμπανάκης
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ποσοτική γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου της Κρήτης  PDF
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Γιώργος Λειβαδίτης, Ι. Μιχαλοπούλου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μέθοδοι εδαφολογικών αναλύσεων και ο συνδυασμός τους με άλλες φυσικές- οικολογικές παραμέτρους (μ'ένα παράδειγμα από την Κυλλήνη/ δυτική Πελοπόννησο)  PDF
Σ. Βεργίνης, Α Ζαμάνη
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η χωρική κατανομή του πληθυσμού και της απασχόλησης στην περιφέρεια πρωτεύουσας, 1971-81= The spatial distribution of population and occupations in the greater Athens, 1971-81  PDF
Ηλίας Σιδηρόπουλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Westliches weinviertel-weinkultur, klima und boden Περίληψη  PDF
T. Nichterl, Σ. Βεργίνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η επεγενετική κοιλάδα του Στρυμόνα στα στενά της αμφίπολης σε σχέση με την εξέλιξη του στον ελλαδικό χώρο (Αν. Μακεδονία) Περίληψη  PDF
Κ. Βουβαλίδης, Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρικές ανισότητες του αριθμού των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους νόμους της Ελλάδας και η σχέση του με κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές παραμέτρους = Spatial inequalities in the number of primary education students for the prefectures in Greece and its relationship with socioeconomic and demographic indicators  PDF
Διονυσία Μαρκοπούλου, Σταμάτης Καλογήρου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μεταλλαγές στο σύστημα παραγωγής κατοικίας στην Ελληνική πόλη = Transformtions of the housing produstion in the Greek city  PDF
Ελένη Πατατούκα, Κωνσταντίνος Πατατούκας
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οφέλη και περιορισμοί κατά τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών από το πυροσβεστικό σώμα στα πλαίσια της διαχείρισης φυσικών καταστροφών = Natural disaster management & geographic information systems: Benefits and limitations for the hellenic fire corps  PDF
Μιλτιάδης Αθανασίου, Βασίλειος Μαρτζάκλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Οικονομική γεωγραφία και παγκοσμιοποίηση: Εισαγωγή στη θεματολογία  PDF
Σ. Σκορδίλη, Κ. ΧατζημΙχάλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Κέντρο vs Προάστια. Η συγκοινωνιακή δια-σταση δυο εικόνων της πόλης = Centre vs Suburbs. The transport dimension of two images of the city  PDF
Δ. Μηλάκης
 
126 - 150 από 416 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.